Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 29 - 51 2018-11-15

Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Funda Kıran [1] , Özlem Çetinkaya Bozkurt [2] , Hakan Tunç [3]

82 413

Bu çalışmanın temel amacı finansal okuryazarlık ve girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Bucak İşletme Fakültesi’ndeki 397 öğrenciden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler amaca uygun hazır bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analizlerin yanı sıra, bağımsız Örneklem T- Testi, ANOVA, çoklu karşılaştırma Scheffe Testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak; finansal okuryazarlık ve girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin mevcut olmadığı görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, kredi kartı faiz oranı bilgisi ve internet bankacılığı kullanımı ile finansal okuryazarlık seviyesi arasında anlamlı bir farklılık mevcutken; kredi kartı sahipliği ve emeklilik hesabının bulunmasıyla finansal okuryazarlık seviyesi arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Elde edilen bir başka bulguya göre; cinsiyet ve ailede girişimci bulunması ile girişimcilik niyeti arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; yakın çevrede girişimci bulunması ile okuduğu sınıfla ve bölümle girişimcilik niyeti arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur.

Finansal Okuryazarlık, Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti
 • Alkaya, A. & Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İibf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 40 (8), 585-599
 • Balkaya, E. (2017). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı Ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: Tra1 Bölgesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Basım, H. N. & Şeşen, H. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12 Özel sayı, 21 – 28
 • Başol, O., Dursun, S. & Aytaç, S. (2011). Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (4), 7-22
 • Biçer, E. B. & Altan, F. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4). 1501 – 1517
 • Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7.Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çam, A. V. & Barut, A. (2015). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 7(4), 63 - 72
 • Çelik, A., İnce, M. & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 113-124
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2014). Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 27 – 47
 • Dağdelen,T. (2017). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Ve Aydın İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Ergun Özler, N., Giderler, C. & Baran H. (2017). Öz Yeterlilik Ve Kontrol Odağının Bireylerin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 718 – 735
 • Ergün, B., Şahin, A. & Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 34 (7), 847-864
 • Fettahoğlu, S. (2015). Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67(3), 101 – 116
 • Gencay, E. (2017). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
 • Gutnu, M. M. & Cihangir, M. (2015). Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2), 415- 424
 • Güler, E. & Tunahan, H. (2017). Finansal Okuryazarlık: Hanehalkı Üzerine Bir Araştırma. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 5(3), 79 - 104
 • Gürel, E., Altınay, L. & Daniele, R. (2010). Tourism Students’ Entrepreneuiıal Intentions. Annals of Tourism Research, 37 (3), 646–669
 • Kalaycı, Ş. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara.
 • Kalkan, A. (2011). Kişisel Tutum, Öznel Norm Ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2), 189-206
 • Karataş, Ç. (2017). Finansal Okuryazarlığın Geliştirilmesinde Merkez Bankalarının Rolü Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Uzmanlık Yeterlik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. & Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66 (2), 129 - 150
 • Öztürk, E. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Saraç, E. (2014). Finansal Okuryazarlık Ve Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Sezici, E. & Çelikkol, M. M. (2016). Girişimcilik Tutumu ve Finansal Okuryazarlığın Girişimcilik Eğilimi ile Arasındaki İlişkide Algılanan Sosyal Desteğin Aracılık Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı, 436, 419
 • Seyrek, İ. H. & Gül, M. (2017). Finansal Okuryazarlık Ve Girişimcilik Niyeti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(2), 103 - 118
 • Şahin, M. & Barış, S. (2017). Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 77 – 103
 • Şantaş, F. & Demirgil, B. (2015). Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 48 (1), 46 - 60
 • Özdemir, A. (2013). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. Beta Yayıncılık, İstanbul
 • Tabachnick, B. G. & L. S. Fidell (2013). Using Multivariate Statistics, (sixth ed.) Pearson, Boston.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Funda Kıran (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Özlem Çetinkaya Bozkurt
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Author: Hakan Tunç
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { bifd459760, journal = {Bucak İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {29 - 51}, doi = {}, title = {Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kıran, Funda and Çetinkaya Bozkurt, Özlem and Tunç, Hakan} }
APA Kıran, F , Çetinkaya Bozkurt, Ö , Tunç, H . (2018). Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), 29-51. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/459760
MLA Kıran, F , Çetinkaya Bozkurt, Ö , Tunç, H . "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 29-51 <http://dergipark.org.tr/bifd/issue/40407/459760>
Chicago Kıran, F , Çetinkaya Bozkurt, Ö , Tunç, H . "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2018): 29-51
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - Funda Kıran , Özlem Çetinkaya Bozkurt , Hakan Tunç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bucak İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 51 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bucak İşletme Fakültesi Dergisi Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A Funda Kıran , Özlem Çetinkaya Bozkurt , Hakan Tunç %T Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Bucak İşletme Fakültesi Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kıran, Funda , Çetinkaya Bozkurt, Özlem , Tunç, Hakan . "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 1 / 1 (November 2018): 29-51.
AMA Kıran F , Çetinkaya Bozkurt Ö , Tunç H . Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi. 2018; 1(1): 29-51.
Vancouver Kıran F , Çetinkaya Bozkurt Ö , Tunç H . Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi. 2018; 1(1): 51-29.