Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 59 - 68 2018-06-27

RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE
FEATURES OF THE POSSİBLE ASSETS IN THE DİVİNE KNOWLEDGE IN TERMS OF THE RİSALE-İ NUR: PRE-ETERNEL KNOWLEDGE

Abdulvehap ERİN [1]

76 161

A’yân-ı sâbite mevzusu tasavvuf düşüncesinin varlık görüşü açısından gayet derecede önemlidir. Bu çalışma ile bütünlüklü bir varlık görüşüne sahip olan Risâle-i Nûr’da, vahdet-i vücûd anlayışında bir varlık mertebesi olarak kabul edilen a’yân-ı sâbite gibi bir mertebe fikri olup olmadığı, varsa bu mertebenin söz konusu risalelerde nasıl ifade edilip tanımlandığı ve bu eserlerde ortaya konulan ilâhî tecelli sistematiğindeki yer ve işlevinin ne olduğu şeklindeki husûslar tespit edilmeye çalışılmıştır. Giriş bölümünde konu ile ilgili vahdet-i vücûd düşüncesinden bir özet sunulmuş daha sonra yukarıda ifade edilen hususlar etrafında Risâle-i Nûr’daki bilgiler derlenmek sûretiyle değerlendirilmiştir.

Constant clearness aspect is very important in terms of the view of entity of mysticism. In this study, in the Risâle-i Nûr, which has a complete view of entity, it is attempted to detect issues, whether there is an idea of a level such as constant clearness, which is accepted as a level of entity in the understanding of unity of existence, if so how this level is expressed and defined in the aforementioned works and what is the place and function of the divine manifestation system revealed in these publications. An introductory summary of the unity of existence on the subject was presented in the introduction and then compiled the information on the Risale-i Nur around the above-mentioned points.

 • Afîfî, Ebu’l-Alâ, İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.
 • Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1998.
 • Başar, Alaaddin, Esmâ-i Hüsnâ, İstanbul: Zafer Yayınları, 2014.
 • Chittick, William C.,Varolmanın Boyutları (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üstüne Yazılar), çev. Turan Koç, İstanbul: İnsan Yayınları, 2013.
 • Cîlî, Abdülkerim, İnsân-ı Kâmil (el-İnsânü’l-Kâmil fi-Marifeti’l-Evahir ve’l-Evail), çev. Abdülaziz Mecdi Tolun, İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
 • Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, “İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında Ortaya Çıkan Bazı Problemler”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı. 23, s.a. 1-32. Demirli, Ekrem, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan (İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012.
 • ______________, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.
 • Eraydın, Selçuk, “Fusûsu’l-Hikem’e Yapılan Bazı İtirazlar”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul: MİFAV Yayınları, 2011, IV, s.a. 27-62.
 • Erin, Abdulvehap, Risâle-i Nûr’da Varlık ve Mertebeleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2017.
 • ____________________, “Vahdet-i Vücûd Düşüncesi Muvâcehesinde Risâle-i Nûr’daki Varlık Mertebeleri”, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3.
 • Hakîm, Suad, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005.
 • İbnü’l Arabî, Muhyiddin, Allah’ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi (Keşfü’l-Mânâ An Sırrı Esmâillâhi’l-Hüsnâ), çev. ve not. Ramazan Biçer, İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2015.
 • İzutsu, Toshihiko, İbnü’l-Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, çev. Ahmed Yüksel Özemre, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005.
 • Kartal, Abdullah, Abdullah Bosnevî ve Merâtib-i Vücûd İle İlgili Bir Risâlesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996.
 • _________________, “Alternatif Bir Vahdet-i Vücûd Yorumculuğu: Simnanî, Cîlî ve İmâm Rabbânî Örneği”, 1.Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri, Konya: MEBKAM Yayınları, 2010, s.a. 159-173.
 • Kâşânî, Abdürrezzak, Sûfilerin Kavramları (Istılâhâtu’s-Sûfiyye), çev. ve şerh Abdürrezzak Tek, Bursa: Bursa Akademi Yayınları, 2014.
 • Kılıç, Mahmud Erol, Şeyh-i Ekber (İbnü’l-Arabî Düşüncesine Giriş), İstanbul: Sûfî Kitab, 2013.
 • Konuk, Ahmed Avni, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi-I, haz. Mustafa Tahralı v.dğr., İstanbul: MİFAV Yayınları, 2010. Kur’ân-ı Kerim.
 • Nursî, Bedîüzzamân Saîd, Asâ-yı Mûsâ, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1993.
 • ______________________, İşârâtü’l-İ’câz, çev. Abdülmecid Nursî, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1994.
 • ______________________, Lem’alar, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1996.
 • ______________________, Mektûbât, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1996.
 • ______________________, Mesnevî-i Nûriye, çev. Abdülmecid Nursî, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1993.
 • ______________________, Sözler, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1996.
 • ______________________, Şualar, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1995.
 • Rasim Efendi, Seyyid Mustafa, Tasavvuf Sözlüğü (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil), haz. İhsan Kara, İstanbul: İnsan Yayınları, 2013.
 • Tahralı, Mustafa, “Vahdet-i Vücûd ve Gölge Varlık”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, haz. Mustafa Tahralı v.dğr., İstanbul: MİFAV Yayınları, 2011, III, s.a. 9-63.
 • Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2005.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Vücûd”, DİA, İstanbul: TDV Yayınları, İstanbul, 2013, cilt. 43. s.a. 136-137.
 • Yurdagür, Metin, Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ Allah’ın İsimleri, İstanbul: Marifet Yayınları, 1999.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Abdulvehap ERİN (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Bibtex @research article { buiif437915, journal = {Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi}, issn = {2548-0073}, eissn = {2619-9114}, address = {Batman University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {59 - 68}, doi = {}, title = {RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE}, key = {cite}, author = {ERİN, Abdulvehap} }
APA ERİN, A . (2018). RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE. Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, 2 (1), 59-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buiif/issue/37878/437915
MLA ERİN, A . "RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 59-68 <http://dergipark.org.tr/buiif/issue/37878/437915>
Chicago ERİN, A . "RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 59-68
RIS TY - JOUR T1 - RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE AU - Abdulvehap ERİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 68 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-0073-2619-9114 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of The İslamic Sciens Faculty of Batman University RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE %A Abdulvehap ERİN %T RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE %D 2018 %J Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi %P 2548-0073-2619-9114 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ERİN, Abdulvehap . "RİSÂLE-İ NÛR AÇISINDAN MÜMKÜN VARLIKLARIN İLÂHÎ İLİMDEKİ MÂHİYETLERİ: MEVCÛDÂT-I İLMİYE". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 / 1 (June 2018): 59-68.