Year 2017, Volume 12, Issue 2, Pages 117 - 127 2017-12-25

THE COMPARISON OF SOME MOTORIC AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Nazmi SARITAŞ [1] , Kadir YILDIZ [2] , Ümit HAYTA [3]

352 486

In this study, it is aimed to compare some motoric and physiological parameters of the primary school students who play basketball sport or don't play basketball sport Fifteen people whose average age is 11,87±0,27 and who make the sport regularly and fifteen people whose average age is 10,07±0,15 and who don't do exercises attended to this study. The age, height, body weight, heart rate, flexibility, systolic and diastolic blood pressure measurements of volunteers were taken. Tanita was used in the measurements of body fat, body mass index, lean body mass and total body fluid. Anaerobic power was calculated by taking vertical jump values and relative hand grip strength was calculated by taking hand grip strength values. The level of significance was taken 0.05. Significant differences were detected in the age, height, body weight, fat-free mass, total body water, right and left-hand grip strength, relative right and left-hand grip strength, anaerobic power and pulse parameters of volunteers (p<0.05). Significant differences were not found in the systolic and diastolic blood pressure, body mass index, body fat mass and body fat percentage (p>0.05). As a result, when examined both physical motoric and physiological characteristics of primary level students who make  sport or don't make sport, it was detected that the exercise showed positive effects on athletes. It was understood that strength and anaerobic power were an important factor in basketball sport. It is seen that also such factors as Training duration, intensity and age affect the functions closely.

Bu çalışmada, spor yapan ve spor yapmayan ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin bazı motorik ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya düzenli olarak spor yapan  (n=15) ve spor yapmayan (n=15) toplamda 30 ilköğretim öğrencisi katıldı. Gönüllülerin yaş, boy uzunluğu, dinlenik durumdacut ağırlığı, sistolik ve diastolik kan basıncı, nabız ölçümleri alındı. Vücut yağ ölçümleri, beden kitle indeksi, toplam vücut sıvısı ve yağsız vücut kitlesi ölçümlerinde Biyoelektrik impedans yöntemi kullanılarak ölçüldü. Dikey sıçrama değerleri alınarak anaerobik güç, kavrama kuvvetleri alınarak relatif kavrama kuvvetleri hesaplandı. İstatistiksel değerlendirme olarak bağımsız gruplarda t test kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 alındı. Çalışmaya katılan ilköğretim öğrencilerinin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yağsız vücut kitlesi (YVK), total vücut sıvısı (TVS), sağ ve sol el kavrama kuvveti, relatif sağ ve sol el kavrama kuvveti, anaerobik güç ve dinlenik nabız değerlerinde basketbolcuların lehine anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0.05). Spor yapana ve spor yapmayan çocukların sistolik ve diastolik kan basıncı, beden kitle indeksi, vücut yağ kitlesi ve vücut yağ yüzdelerinde anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.05). Sonuç olarak; spor yapan ve spor yapmayan ilköğretim öğrencilerinin fiziksel, motorik ve fizyolojik özellikleri incelendiğinde egzersizin sporcular üzerinde olumlu etkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Basketbol sporunda kuvvet ve anaerobik güç faktörünün önemli bir etken olduğu görülmüştür. Antrenmanın süresi, şiddeti ve yaş gibi faktörlerin de bu fonksiyonları yakından etkilediği görülmektedir.

 • Ağar, E. (2006). 9-11 Yaş erkek çocuklarda ip atlama ve interval koşu egzersizlerinin performans ile etkileşimi. ABÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, ss. 47.
 • Ateş, M. ve Ateşoğlu, U. (2007). Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 21-28.
 • Bakırcı, A. ve Kılınç, F. (2014). Hazırlık periyodunda uygulanan kombine antrenmanların üniversite basketbol takımının performans düzeyine etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 48-67. http://hdl.handle.net/11616/4343.
 • Biçer, M. ve Akkuş, H. (2005). Futbolcularda hazırlık dönemi çalışmalarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 7(2), 27-34.
 • Bloomer, R. J., Canale, R. E., Blankenship, M. M., & Fisher-Wellman, K. H. (2010). Effect of Ambrotose AO® on resting and exercise-induced antioxidant capacity and oxidative stress in healthy adults. Nutrition journal, 9(1), 49.
 • Bolzan, A., Guimarey, L., & Frisancho, A. R. (1999). Study of growth in rural school children from Buenos Aires, Argentina using upper arm muscle area by height and other anthropometric dimensions of body composition. Annals of human biology, 26(2), 185-193.
 • Çalışkan, D. (2007). Yetişkinlerde biyoelektrik empedans analizi ölçümleri ve farklı denklemlerle karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, ss 8.
 • Çelenk, Ç., ve Çumralıgil, B. (2005). Takım sporcuları ile ferdi sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 7(3), 27-35. http://edergi.atauni.edu.tr/ataunibesyo/article/viewFile/1025000928/1025000926. Çimen, O., Cicioğlu, İ., & Günay, M. (1997). Erkek ve bayan Türk genç milli masa tenisçilerinin fiziksel ve fizyolojik profilleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, 7-12. http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/290473.
 • Çolak, M. ve Yazıcı, M. (2010). 12 Haftalık badminton antrenmanlarının erkek çocukların bazı fiziksel ve motorik özellikleri üzerine etkisi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Erkmen, N., Kaplan, T., ve Taşkın, H. (2005). Profesyonel futbolcuların hazırlık sezonu fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin tespiti ve karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, III (4): 137-144.
 • Fişekçioğlu, İ., ve Şahin, M. (2008). Erkek MB. İl spor merkezi yaz dönemi antrenman programına katılan çocukların fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi (Konya İli Örneği). S.Ü. BES Bilim Dergisi, 10,2, 10–22.
 • Gabbett, T. J. (2006). A comparison of physiological and anthropometric characteristics among playing positions in sub- elite rugby league players. Journal of Sports Sciences, 24 (12), 1273-1280. http://dx.doi.org/10.1080/02640410500497675. Gönülateş, S., Saygın, Ö., ve Babayiğit İrez, G. (2010). Düzenli yürüyüş programının 40-55 yaşları arası bayanlarda sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurları ve kan lipidleri üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 2, 960-970.
 • Gökdemir, K., Koç, H., Pulur, A., Özcan, O., ve Özcan, K. (2009). Bayan hentbolcularda vücut kompozisyonu ile anaerobik güç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11 (1): 9–13.
 • Guo, H., Saiga, A., Sato, M., Miyazawa, I., Shibata, M., Takahata, Y., & Morimatsu, F. (2007). Royal jelly supplementation improves lipoprotein metabolism in humans. Journal of nutritional science and vitaminology, 53(4), 345-348.
 • Hill, A. M., Buckley, J. D., Murphy, K. J., & Howe, P. R. (2007). Combining fish-oil supplements with regular aerobic exercise improves body composition and cardiovascular disease risk factors. The American journal of clinical nutrition, 85(5), 1267-1274. http://doi.org/10.3177/jnsv.53.345
 • Hoare, D. G. (2000). Predicting success in junior elite basketball players—the contribution of anthropometic and physiological attributes. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(4), 391-405.
 • Işık T. (2001). Elit ve elit olmayan genç basketbolcu oyuncularında fizyolojik profillerin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Edirne.
 • İri, R., Ersoy, A., ve İri, R. (2010). Yürüyüş egzersizinin bayanların aerobik kapasitelerine ve bazı kan değerlerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 505-514. Joksimovič, A., Stanković, D., Joksimović, I., Molnar, S., & Joksimović, S. (2009). Royal jelly as a supplement for young football players. Sport Science, 2(1), 62-67. Karacan, S., ve Çolakoğlu, F. F. (2003). Sedanter orta yaş bayanlar ile genç bayanlarda aerobik egzersizin vücut kompozisyonu ve kan lipitlerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 83-88.
 • Karakaş, S., Taşer, F., Yıldız, Y., ve Köse, H. (2005). Tıp Fakültesi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinde biyoelektriksel impedans analiz (BIA) yöntemi ile vücut kompozisyonlarının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 3, 5-9.
 • Kaya, H., & Özçelik, O. (2005). Tıp öğrencilerinin bir yılda vücut kompozisyonlarında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 10(4), 164-168.
 • Kibo, J., Chishaki, T., Nakamura, N., & Muramatsu, T. (2006). Differences in fat-free mass and muscle thicknesses at various sites according to performance level among judo athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(3), 654-7.
 • Koç, H., ve Tamer, K. (2008). Aerobik ve anaerobik antrenman programlarının lipoprotein düzeyleri üzerine etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 137-143.
 • Koç, H., Sarıtaş, N., ve Büyükipekçi, S. (2010). Sporcular ile sedanterlerin kan hematolojik düzeylerinin karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Dergisi, 19 (3), 196-201.
 • Kurt, S., Hazar, S., İbiş, S., Albay, B., ve Kurt, Y. (2010). Orta yaş sedanter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 665-674.
 • Malina, R. M., Meleski, B. W., & Shoup, R. F. (1982). Anthropometric, body composition, and maturity characteristics of selected school-age athletes. Pediatric Clinics of North America, 29(6), 1305-1323.
 • Muratlı, S. (1998). Çocuk ve Spor. Ankara; Bağırgan Yayınevi.
 • Ocak, Y. (1996). Elazığspor Profesyonel Futbol Takımı Futbolcularının Seçilen Fizyolojik Özelliklerinin Ölçümü ve Farklı Seviyedeki Takımlarla Mukayesesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ.
 • Oosterlaar, A. M., Hartgens, F., Hesselink, M. K., & Wagenmarkers, A. J. (2003). Effects of creatine loading and prolonged creatine supplementation on body composition, fuel selection, sprint and endurance performance in humans. Clinical science, 104(2), 153-162. http://www.clinsci.org/content/104/2/153.
 • Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö. F., & Aydın, T. (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-8.
 • Salazar-Lioggiodice, M., Arroyo, E., & Perez, B. (2006). Anthropometric characteristics and skeletal maturity of male Venezuelan swimmers. Investigacion clinica, 47(2), 143-154. http://europepmc.org/abstract/med/16886776.
 • Şahin, M., Saraç, H., Çoban, O., & Coşkuner, Z. (2012). Taekwondo Antrenmanlarının Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(1), 5-14.
 • Şen, C. (2000). Basketbol Teknik. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Tamer, K. (1995). Sporda fiziksel–fizyolojik performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Ankara; Türkerler Kitabevi.
 • Tamer, K. (1999) Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara; Bağırgan Yayınevi.
 • Turam, D. (1987). Gençler İçin Basketbol. Ankara; Elyaf Matbaacılık Tic. San A.Ş, 3.Baskı.
 • Uğraş, A., ve Savaş, S. (2004). Aerobik egzersizlerin bazı fizyolojik özellikler ve kan yağları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12, 1, 293-302. http://www.academia.edu/download/31160819/12_1.pdf#page=295.
 • Yavuz, S. C. (2011). Effect of maximal exercise on percent body fat using bioelectrical impedance analysis in active males. Journal of Human Sciences, 8(1),820-828. https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1481
 • Zorba, E. (2001). Fiziksel Uygunluk. Muğla: Gazi Kitapevi Yayınları.
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Nazmi SARITAŞ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3347-0319
Author: Kadir YILDIZ
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ümit HAYTA
Country: Turkey


Bibtex @research article { cbubesbd356407, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {117 - 127}, doi = {}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {SARITAŞ, Nazmi and YILDIZ, Kadir and HAYTA, Ümit} }
APA SARITAŞ, N , YILDIZ, K , HAYTA, Ü . (2017). İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 117-127. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/33059/356407
MLA SARITAŞ, N , YILDIZ, K , HAYTA, Ü . "İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 117-127 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/33059/356407>
Chicago SARITAŞ, N , YILDIZ, K , HAYTA, Ü . "İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 117-127
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması AU - Nazmi SARITAŞ , Kadir YILDIZ , Ümit HAYTA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 127 VL - 12 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması %A Nazmi SARITAŞ , Kadir YILDIZ , Ümit HAYTA %T İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması %D 2017 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD SARITAŞ, Nazmi , YILDIZ, Kadir , HAYTA, Ümit . "İlkokul Öğrencilerinin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 / 2 (December 2017): 117-127.