Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 388 - 404 2018-12-31

Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi
The Effects of Gaziantep Region Folk Dances Training on The Body Composition and Physical Fitness of University Students

Burak KORKMAZ [1] , Oğuzhan YONCALIK [2] , Aziz GÜÇLÜÖVER [3]

76 187

Bu araştırma Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin Gaziantep Yöresi Halk Oyunları çalışmaları sonrası vücut kompozisyonları ve fiziksel uygunluklarındaki değişimi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015–2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Denekler 2 gruba ayrılmıştır ve gönüllülük esasına göre bir gruba temel halk oyunları öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak 12 hafta boyunca halk oyunları antrenman programı yürütülmüştür. Deneklere halk oyunları çalışmalarından önce ve sonra olmak üzere iki ölçüm uygulanmıştır. Bu ölçümlerde deneklerin; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ oranları, kuvvet ölçümleri, sürat ölçümleri, çeviklik ölçümleri, esneklik ölçümleri ve bazı vücut çevre uzunluk değerleri ölçülmüştür. Bu çalışmada tanımlayıcı istatistiklerinin analizinde SPSS 16.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. Elde edilen değerler arasındaki anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan deney grubu (n=30) öğrencilerinin yaş ortalaması 20.43±1.1 yıl, kontrol grubu (n=30) öğrencilerinin yaş ortalaması 20.87±1.0 yıl olarak bulunmuştur. Deney grubu öğrencilerinin boy ortalaması 171.67±9.5 cm, kontrol grubu öğrencilerinin boy ortalaması 172.07±8.6 cm, deney grubu öğrencilerinin ortalama ağırlığı 63.973±10.5 kg olarak saptanmıştır. Sonuç olarak 12 hafta süreyle 36 oturumda, her bir çalışmada 90 dakika süreyle yapılan Gaziantep Yöresi halk oyunlarını oynayan öğrencilerin, vücut yağ oranında ve vücut ağırlığı değerlerinde düşüş, esneklik, çeviklik, sürat ve kuvvet parametrelerinde artış ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu değişiklikler 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak ifade edilmiştir. Beslenme ve diyet programları uygulanarak halk oyunları çalışmaları yapılıp, beslenmenin etkileri incelenebilir. Vücut yağ oranı önemli olan branşlarda, bu çalışma yardımcı antrenman olarak uygulanabilir.

The main objective of this research is to determine the link between Turkish Folk Dance and changes it causes to the human body composition. The research has been conducted by analysing the changes 60 participants (who were studying in 2015-2016 in Kırıkkale University students), experienced as a result taking part in folk dance activities originating from Gaziantep Region. For the purpose of the experiment the participants were split in to two groups. The first group was referred to as ‘’Experimental Group’’ and second group referred to as ‘’Control Group’’. The experiment commenced by providing a twelve week training session to the experimental group and comparing the changes in their body Composition to those in the control group who weren’t given the training. Measurements of the participants were taken before and after their lessons. The measurements taken included height, body weight, body fat, strength, stamina, and flexibility. The statistical analysis was obtained using SPSS 16.0 windows programme. To test the significance of the results the p value used is 0.05. Participants in the experimental group(n=30) had an average age of 20.43±1.1, control group (n=30) had an average age of 20.87±1.0. The participants in the experimental group had an average height of 171.67±9.5 cm, in comparison to the control group 17.07± 8.6 cm. In relation to the participants weight the experimental group had an average of 63.973±10.5 kg. Gaziantep Folk Dance students completed thirty six sessions with a duration of ninety minutes each session over a twelve week period. The results showed a decrease in body fat and weight. However an increase in flexibility, stamina and strength. These results were all statistically significant, as the p value was below the threshold of 0.05. Nutritional and diet programs can be applied by applying folk dances. So the effects of nutrition can be exammed. In branches which the body fat ratio is important this study can be applied as a training.

 • Ağca, S. (2017). Türk halk oyunları öğretim yöntemlerinin çabukluk, esneklik ve sürat üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Alp, M. A. (2010). Halk oyunlarının ritim duygusu, vücut kompozisyonu ve reaksiyon zamanın gelişimi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Aydos, L., & Kürkçü, R. (1997). 13-18 yaş grubu spor yapan ve yapmayan orta öğrenim gençliğinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 31-38.
 • Blimkie, C.J. (1992). Resistance training during prand early puberty: efficacy, trainability, mechanisms, and persistance. Can J Sport Sci, 7(14), 264-279.
 • Bompa, T. (2014). Dönemleme antrenman kuramı ve yöntemi. (5. Baskı). Ankara: Spor Yayınevi.
 • Ceyran, O. (2001). Türk halk dansları.(s.16-17). İzmir: Şensoy Matbaası.
 • Ertem, A. (2014). Üniversitelerarası müsabakalarda süper lig kategorisinde oynayan badmintoncularda antropometrik ve fiziksel özelliklerin çeviklik ve esneklik yeteneği ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Görgülü, T. (2016). Vücut kompozisyonu ile çeviklik arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kaeppler, A. (2003). Halk biliminde kuram ve yaklaşımlarda dans. Milli Folklor Dergisi, 5(2), 382-385.
 • Karakaş, C. ( 2017). Elit güreşçilerde hazırlık dönemi antrenman programları içerisinde fiziksel çalışmaların esneklik üzerine etkileri. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kay, H. C. (2008). 12 haftalık düzenli halk oyunları çalışmalarının, üniversiteli öğrencilerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerine etkisinin incelenmesi (Afyonkarahisar örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Macit, Ö. (2014). Sporcularda dikey sıçrama yükseklikleri ve squat çalışmalarında elektromiyogram kayıtlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Mackenzıe, B. (2005). Zig-zag testi. https://www.brianmac.co.uk/zigzag.htm [Accessed 19/11/2018].
 • Önal, L., Gerek Z., Bedir, F. ve Bedir, D. (2017). Halk dansları ile ilgilenen üniversite öğrencilerinin davranış özellikleri ile eğlence eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(3) , 104-114.
 • Özer, K. (2001). Fiziksel uygunluk. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Serin, E. (2015). Anaerobik dayanıklılık ile dikey sıçrama arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sünger, I. (2015). Şanlıurfa oyunları ve yöresel giysileri. Ankara: Şahin Ofset.
 • Şensoy, E. (1991). Çorum halk oyunları ve giysileri. Ankara: Cihan Kitabevi.
 • Ünveren, A. (2006). Düzenli halk oyunları çalışmalarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 28-35.
 • Üzümcü, Ş. (2016). Urfa halk oyunları (2. Baskı). Şanlıurfa: Eyyübiye Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Yıldız, S. (2001). 8 haftalık pliometrik antrenman programının futbolcuların dikey sıçramaları ile bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Zorba, E. (2001). Fiziksel uygunluk (2. Baskı). Muğla: Gazi Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6641-9221
Author: Burak KORKMAZ (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2289-1257
Author: Oğuzhan YONCALIK
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-1014-5011
Author: Aziz GÜÇLÜÖVER
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cbubesbd469707, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {388 - 404}, doi = {10.33459/cbubesbd.469707}, title = {Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Burak and YONCALIK, Oğuzhan and GÜÇLÜÖVER, Aziz} }
APA KORKMAZ, B , YONCALIK, O , GÜÇLÜÖVER, A . (2018). Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 388-404. DOI: 10.33459/cbubesbd.469707
MLA KORKMAZ, B , YONCALIK, O , GÜÇLÜÖVER, A . "Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 388-404 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/41343/469707>
Chicago KORKMAZ, B , YONCALIK, O , GÜÇLÜÖVER, A . "Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 388-404
RIS TY - JOUR T1 - Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi AU - Burak KORKMAZ , Oğuzhan YONCALIK , Aziz GÜÇLÜÖVER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33459/cbubesbd.469707 DO - 10.33459/cbubesbd.469707 T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 388 EP - 404 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - doi: 10.33459/cbubesbd.469707 UR - https://doi.org/10.33459/cbubesbd.469707 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi %A Burak KORKMAZ , Oğuzhan YONCALIK , Aziz GÜÇLÜÖVER %T Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi %D 2018 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 13 %N 2 %R doi: 10.33459/cbubesbd.469707 %U 10.33459/cbubesbd.469707
ISNAD KORKMAZ, Burak , YONCALIK, Oğuzhan , GÜÇLÜÖVER, Aziz . "Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 / 2 (December 2019): 388-404. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.469707
AMA KORKMAZ B , YONCALIK O , GÜÇLÜÖVER A . Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi. CBÜ BESBD. 2018; 13(2): 388-404.
Vancouver KORKMAZ B , YONCALIK O , GÜÇLÜÖVER A . Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunlukları Üzerine Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 404-388.