Year 2018, Volume 10, Issue 1, Pages 19 - 40 2018-06-24

EVALUATING SEAFARERS’ VOCATIONAL ERRORS AND NON-COMPLIANCES SUBJECT TO PUNISHMENT BY USING FAHP METHOD
GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ünal ÖZDEMİR [1]

101 253

Maritime trade is a whole set of activities that are the cornerstones in the economic development of countries comprise many systems and structures contained within itself.  As to seafarers, they are a very important component of this system. The performance and quality of seafarers is an important parameter that directly affects the quality of the maritime industry. From this point of view, within the scope of the directive regarding administrative sanctions to be applied to seafarers, this study evaluates the occupational errors that seafarers might have made or are likely to make during their work. In this evaluation a quantitative research method has been used. The purpose is to reveal the most likely encountered rule violations and non-compliances as a result of overall negligence. The analytic hierarchy process (AHP) method has been used for the analysis.

Deniz ticareti birçok sistem ve yapıyı bünyesinde bulunduran ülkelerin ekonomik gelişmelerinde öncü olarak işleyen bir faaliyetler bütünüdür. Bu sistemin oldukça önemli bir bileşenini ise gemiadamları oluşturmaktadır. Gemiadamlarının performans ve kalitesi denizcilik sektörünün kalitesini doğrudan etkileyen oldukça önemli bir parametredir. Bu noktadan yola çıkılarak çalışmada gemiadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin yönerge kapsamında iş yaşantıları süresince yapmış oldukları veya yapabilecekleri mesleki hatalar nicel bir yaklaşım yöntemi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde, Türk gemiadamlarının görev ihmallerinde en fazla hangi hatayı yapma eğiliminde olduklarına ilişkin görüşler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, gemiadamlarının çalışmada bahsi geçen uygunsuz eylemlere olan yatkınlığı ile bu durumların gemi ve hukuki açıdan karşılaşılma sıklığına yönelik bir analiz yapılması da sağlanmıştır.  Çalışmanın verilerinin analizi için bulanık Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Tekniklerinden birisi olan AHP (Analytic Hierarchy Process) yönteminden yararlanılmıştır.

 

 • Arslan, Ö. (2006). Türk Gemi Adamları İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayhan, B.M. (2017). Yaz Spor Okulu Seçiminde Bütünleşik Bir Tereddütlü-Bulanık AHP ve TOPSIS Yaklaşımı. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 269-284.
 • Benito, G.R.G., Berger, E. ve Forest, M. (2003). A cluster analysis of the maritime sector in Norway. International Journal of Transport Management, 1 (4), 203–215.
 • Brett, V. ve Roe, M., (2010). The potential for the clustering of the maritime transport sector in the Greater Dublin Region. Maritime Policy Management, 37 (1), 1–17.
 • Buckley, J.J. (1985). Fuzzy Hierarchical Analysis. Fuzzy Sets and Systems, 17, 233- 247.
 • Duan, ZL., Cao, H., Ren, G., ve Zhang, JD. (2017). Assessment Method for Engine-Room Resource Management Based on Intelligent Optimization. Journal of Marine Science and Technology, 25(5), 571-580.
 • Ekşili, N., Ünal, Z. ve Çetin, E.İ. (2017). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kriz Dönemlerinde Uygulanan Tasarruf Stratejilerinin Bulanık DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi. Business and Economics Research Journal, 8(2), 259-273.
 • Ellis, N., Sampson H. ve Wadsworth, E. (2011). Fatalities at Sea, SIRC Symposium, Cardiff University, ISBN:1-900174-39-1, Cardiff, İngiltere.
 • Erdinç, B. (2012). İdari Yaptırımların Kavramsal Çerçevesi ve Cezai Yaptırımlarla Karşılaştırılması. Ankara Barosu Dergisi, 2, 241-274.
 • Gedik, N. (2017). Gemilerde Elektro-Teknik Zabiti Olarak Çalışacak Kişiler için Mesleki Yeterlik Ölçütlerinin Bulanık AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Journal of ETA Maritime Science, (JEMS), 5(2), 140-152.
 • Gülenç, İ.F. ve Bilgin Aydın, G. (2010). Yatırım Kararları İçin Bir Model Önerisi: AHP Yöntemi. Öneri Dergisi, 9, 97-107.
 • Jepsen, R.J., Zhao, Z., ve Van Leeuwen, W.M.A. (2015). Seafarer Fatigue: A Review of Risk Factors, Consequences for Seafarers’ Health and Safety and Options for Mitigation. International Maritime Health, 66(2), 106-117.
 • Kum, S. ve Boşnak, T. (2016). Türk Gemiadamlarının Beslenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of ETA Maritime Science, (JEMS), 4(2), 135-147.
 • Kurdoğlu, B.Ç., Konakoğlu Kurt, S.S., Usta, Z., Çelik, K.T., Demirel, Ö. ve Kalın, A. (2016). Amasya Kent Örneğinde Yeşilyol Güzergâhlarının AHS ile Öncelikli İşlevlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), 21-30.
 • Liang, G. S. (1999). Fuzzy MCDM Based on Ideal and Anti-Ideal Concepts. European Journal of Operational Research, 112, 682-691.
 • Magramo, M. ve Eler, G. (2012). Women Seafarers: Solution to Shortage of Competent Officers. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 6(3), 397-400.
 • Nas, S. (2014). Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), 29-53.
 • Nas, S., Fışkın, R. ve Çakır, E. (2017). The Current Profile of Merchant Marine Officers’ Manpower in Turkey. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-23.
 • Özdemir, Ü. ve Güneroğlu, A. (2015). Strategic Approach Model for Investigating The Cause of Maritime Accidents. Promet & Traffic and Transportation Research, 27(2), 113-123.
 • Özdemir, Ü. (2016). Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi. Journal of ETA Maritime Science, (JEMS), 4(3), 235-247.
 • Özdemir, Ü., Güneroğlu, A., Yazır, D. ve Çetin, M.S. (2016). Determining Reasons of Decommissioning In a Short Span Tıme for Seafarers wıith Dematel Method. II. Global Conference on Innovation in Marine Technology and The Future of Maritime Transportation, Bodrum, Türkiye.
 • Özdemir, Ü., Altınpınar, İ. ve Demirel, F.B. (2017). Investigation of Occupational Accidents on Board with Fuzzy AHP Method. Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Polonya.
 • Özdemir, Ü., Ece, N.J., ve Gedik, N. (2017). Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği. Journal of Eta Maritime Science, 5(2), 154-170.
 • Özdemir, Ü. ve Güneroğlu, A. (2018). Cargo Type Selection Procedure Using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Techniques: “The Case of Dry Bulk Cargo Ships”. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2018 (Baskıdaki Makale).
 • Pan, N.F. (2008). Fuzzy AHP Approach for Selecting The Suitable Bridge Construction Method. Automation in Construction, 17, 958-965.
 • Parker, C. J. (2001). Shipping and the human factor, Seaways. The Nautical Institute, 11, 4-8.
 • Pham, T.D. (1997). Grade Estimation Using Fuzzy-Set Algorithms. Mathematical Geology, 29, 291-304.
 • Ramot, D., Friedman, M., Langholz, G. ve Kandel, A. (2003). Complex Fuzzy Logic. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 11(4), 450–461. Rocacher, D. ve Bose, P. (2005). The Set Of Fuzzy Rational Numbers and Flexiable Querying. Fuzzy Sets and Systems, 155(3), 317-339.
 • Sertkaya, Y. (2015). Vardiya Zabitliğinde Yeterlilik Kriterleri. Deniz Ticareti Dergisi, Mayıs 2015, 6-11.
 • Simons, SA. (2013). Ships as “total Institutions”. Acculturating seafarers for a Global Political economy. Roczniki Socjologii Morskiej, 22, 62–68.
 • Terry, W.C. (2009). Working on the Water: On Legal Space and Seafarer Protection in the Cruise Industry. Economic Geography, 85(4), 463-482.
 • Ting, Y. H., Shih, T., L. ve Gwo-Hshiung, T. (2004). Fuzzy Mcdm Approach For Planning and Design Tenders Selection In Public Office Buildings. International Journal of Project Management, 22, 573-584.
 • Tsaur, S.H., Chang, T.Y. ve Yen, C.H. (2002). The Evaluation of Airline Service Quality by Fuzzy MCDM. Tourism Management, 23, 107- 115.
 • UDHB, (2017). İstatistiklerle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 2003-2016. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.
 • Wang, R.C. ve Liang, T.F. (2004). Application of Fuzzy Multi- Objective Linear Programming to Aggregate Production Planning. Computers & Industrial Engineering, 46, 17-41.
 • Yaralıoğlu, K. (2001). Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Prosesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16 (1), 129-142.
 • Zadeh, A. L. (1965). Fuzzy Sets. Information & Control, 8, 185-195.
 • Zhang, P.F. ve Zhao, M.H. (2017). Maritime health of Chinese seafarers. Marine Policy, 83, 259-267.
 • İnternet Kaynakları:
 • Clarkson Research, (2016). Strategic Report Economics of Maritime markets. https://www.clarksons.com/media/1115288/Annual%20Report%202016.pdf, Erişim tarihi: 05.11.2017.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ünal ÖZDEMİR
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 24, 2018

Bibtex @research article { deudfd428155, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {19 - 40}, doi = {10.18613/deudfd.428155}, title = {GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Ünal} }
APA ÖZDEMİR, Ü . (2018). GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 10 (1), 19-40. DOI: 10.18613/deudfd.428155
MLA ÖZDEMİR, Ü . "GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 10 (2018): 19-40 <http://dergipark.org.tr/deudfd/issue/32755/428155>
Chicago ÖZDEMİR, Ü . "GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 10 (2018): 19-40
RIS TY - JOUR T1 - GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ünal ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18613/deudfd.428155 DO - 10.18613/deudfd.428155 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 40 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.428155 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.428155 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ünal ÖZDEMİR %T GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 10 %N 1 %R doi: 10.18613/deudfd.428155 %U 10.18613/deudfd.428155
ISNAD ÖZDEMİR, Ünal . "GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 10 / 1 (June 2018): 19-40. https://doi.org/10.18613/deudfd.428155
AMA ÖZDEMİR Ü . GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2018; 10(1): 19-40.
Vancouver ÖZDEMİR Ü . GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINI GEREKTİREN MESLEKİ HATA VE UYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2018; 10(1): 40-19.