Review Article
BibTex RIS Cite

TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ

Year 2023, , 89 - 117, 20.11.2023
https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1391343

Abstract

T.C. Adalet Bakanlığının “Cebri İcra Kanunu” adı altında yeni bir icra ve iflas hukuku düzenlemesinin hazırlanmasına ilişkin olup yedi yıldır süren çalışmaları, tam da Cumhuriyetimizin 100.Yılını idrak etmekte olduğumuz bir dönemde bitme aşamasına geldiğinden, icra ve iflas hukukunun 100 yıllık bu dönemdeki serüvenini özellikle değişiklikler düzeyinde ve kısaca incelemek, bu süre zarfında katedilen yolu ve icra ve iflas hukukunun maruz kaldığı ve onu içinden çıkılamaz bir “labirentler” hukuku haline getiren “travmaları” göstermek bakımından faydalı olacaktır.

References

 • Aydemir D, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa Kanun Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme, C. 17, S. 50, Y. 2021/3, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 887-982.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Amelî ve Nazarî Usul-i Muhakeme-i Hukukiyye, Kader Matbaası, İstanbul, 1338.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi Umumî Medhal, Yeni Matbaa, İstanbul, 1928.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yeni Matbaa, İstanbul, 1927.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1939.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Şuun: Usul-i Muhakeme Komisyonunda, Hukuki Bilgiler Mecmuası, Y. 1926, S. 1/2, s. 106-110.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Hukuki Bilgiler Mecmuası, Y. 1927, S. 1/12, s. 757-772.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Salahiyet Kararları, Hukuki Bilgiler Mecmuası, Y. 1927, S. 1/2, s. 93-100.
 • Budak A C. “1295 Tarihli Eski Medenî Usul Kanun-u Muvakkati’nde İstinaf”, içinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf, editör Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri, Antalya, 2015, s. 326-365.
 • Budak A C, “Belgesay Kürsüsünün 1937-1938 Ders Yılı Medenî Usul Hukuku Dersleri: Özellikle İkrar ve Kesin Hüküm Takrirleri”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Y. 2020, C. 78, S. 3, s. 1169 - 1208.
 • Budak A C, “Bilgişin'in Ticaret Hukuku Prensipleri Başlıklı Eserinde Ticari Defterlerle İspat Usulü”, Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi, XII Levha, İstanbul, 2021, s. 151 – 175.
 • Budak A C, “Ticari Davaların Kısa Tarihi”, Prof. Dr. Necmettin M. Berkin'e Armağan, MİHBİR, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2021, s. 317 – 362
 • Budak A C, “Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı – IV, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2006, s. 128-187.
 • Budak A C/Demirbaş O, “Mayıs Adlî İnkılabı”, Hazırlayanlar: Semiha NURDAN – Muhammed ÖZLER, XVIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler VIII. Cilt, Hukuk ve Diplomasi – Türk-Ermeni İlişkileri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2022, s. 57 – 78.
 • Budak A C/Karaaslan V/Apaydın E/Aydemir F, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2023.
 • Cabirzade M S, Tayin-i Merci’, Asaduryan Matbaası, İstanbul, 1322.
 • Karademir A D, Medenî Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi, Adalet Yayınevi, İstanbul, 2019.
 • Kuru B/Budak A C, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 5, Eylül-Ekim 2011, s. 3-43.
 • Özer T, HUMK’tan HMK’ya Medeni Usul Kanunu Tasarıları, Y. 2011, S. 20, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 99-150.
 • Özer T, HUMK’tan HMK’ya Medeni Usul Kanunu Tasarıları, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Özkan Y, 1879 Tarihli Usûl-i Muhâkeme-i Hukukiyye Kanun-u Muvakkati’nin Modern Usul Hukukuna Etkileri, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2021.
 • Tanju F, Avukatlık ve Vekalet, Demokrat Matbaa, Adana, 1955.
Year 2023, , 89 - 117, 20.11.2023
https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1391343

Abstract

References

 • Aydemir D, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa Kanun Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme, C. 17, S. 50, Y. 2021/3, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 887-982.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Amelî ve Nazarî Usul-i Muhakeme-i Hukukiyye, Kader Matbaası, İstanbul, 1338.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi Umumî Medhal, Yeni Matbaa, İstanbul, 1928.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yeni Matbaa, İstanbul, 1927.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1939.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Şuun: Usul-i Muhakeme Komisyonunda, Hukuki Bilgiler Mecmuası, Y. 1926, S. 1/2, s. 106-110.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Hukuki Bilgiler Mecmuası, Y. 1927, S. 1/12, s. 757-772.
 • (Belgesay) Mustafa Reşit, Salahiyet Kararları, Hukuki Bilgiler Mecmuası, Y. 1927, S. 1/2, s. 93-100.
 • Budak A C. “1295 Tarihli Eski Medenî Usul Kanun-u Muvakkati’nde İstinaf”, içinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf, editör Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri, Antalya, 2015, s. 326-365.
 • Budak A C, “Belgesay Kürsüsünün 1937-1938 Ders Yılı Medenî Usul Hukuku Dersleri: Özellikle İkrar ve Kesin Hüküm Takrirleri”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Y. 2020, C. 78, S. 3, s. 1169 - 1208.
 • Budak A C, “Bilgişin'in Ticaret Hukuku Prensipleri Başlıklı Eserinde Ticari Defterlerle İspat Usulü”, Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi, XII Levha, İstanbul, 2021, s. 151 – 175.
 • Budak A C, “Ticari Davaların Kısa Tarihi”, Prof. Dr. Necmettin M. Berkin'e Armağan, MİHBİR, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2021, s. 317 – 362
 • Budak A C, “Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı – IV, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2006, s. 128-187.
 • Budak A C/Demirbaş O, “Mayıs Adlî İnkılabı”, Hazırlayanlar: Semiha NURDAN – Muhammed ÖZLER, XVIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler VIII. Cilt, Hukuk ve Diplomasi – Türk-Ermeni İlişkileri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2022, s. 57 – 78.
 • Budak A C/Karaaslan V/Apaydın E/Aydemir F, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2023.
 • Cabirzade M S, Tayin-i Merci’, Asaduryan Matbaası, İstanbul, 1322.
 • Karademir A D, Medenî Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi, Adalet Yayınevi, İstanbul, 2019.
 • Kuru B/Budak A C, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 5, Eylül-Ekim 2011, s. 3-43.
 • Özer T, HUMK’tan HMK’ya Medeni Usul Kanunu Tasarıları, Y. 2011, S. 20, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 99-150.
 • Özer T, HUMK’tan HMK’ya Medeni Usul Kanunu Tasarıları, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Özkan Y, 1879 Tarihli Usûl-i Muhâkeme-i Hukukiyye Kanun-u Muvakkati’nin Modern Usul Hukukuna Etkileri, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2021.
 • Tanju F, Avukatlık ve Vekalet, Demokrat Matbaa, Adana, 1955.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context (Other)
Journal Section CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUKUNUN GELİŞİMİ
Authors

Ali Cem Budak 0000-0002-3756-4964

Yavuz Özkan 0000-0002-1932-5687

Publication Date November 20, 2023
Published in Issue Year 2023

Cite

APA Budak, A. C., & Özkan, Y. (2023). TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ. Adalet Dergisi(71), 89-117. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1391343
AMA Budak AC, Özkan Y. TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ. AD. November 2023;(71):89-117. doi:10.57083/adaletdergisi.1391343
Chicago Budak, Ali Cem, and Yavuz Özkan. “TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ”. Adalet Dergisi, no. 71 (November 2023): 89-117. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1391343.
EndNote Budak AC, Özkan Y (November 1, 2023) TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ. Adalet Dergisi 71 89–117.
IEEE A. C. Budak and Y. Özkan, “TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ”, AD, no. 71, pp. 89–117, November 2023, doi: 10.57083/adaletdergisi.1391343.
ISNAD Budak, Ali Cem - Özkan, Yavuz. “TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ”. Adalet Dergisi 71 (November 2023), 89-117. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1391343.
JAMA Budak AC, Özkan Y. TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ. AD. 2023;:89–117.
MLA Budak, Ali Cem and Yavuz Özkan. “TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ”. Adalet Dergisi, no. 71, 2023, pp. 89-117, doi:10.57083/adaletdergisi.1391343.
Vancouver Budak AC, Özkan Y. TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN YÜZ YILLIK TARİHİ. AD. 2023(71):89-117.

ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 - 14 - 15 - 16 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 219 75 92 - (0312) 219 54 85, Belge Geçer: (0312) 219 64 17
e-posta: dergiadalet@gmail.com