Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 549 - 572 2019-12-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK NEDENLERİ
CAUSES OF DESPAIR OF UNIVERSITY STUDENTS

Cem ZAFER [1]


Bireylerin geleceğe dair düşünceleri soyut yapılar olarak görülse de bireyin yaşamı üzerinde mevcut zaman dilimi içinde ve ileriki dönemler konusunda oldukça etkilidir. Nitekim bireylerin geleceğe umutla bakmaları, bu zaman dilimine yönelik planlamalar yapmaları, hedefler belirlemeleri ve bunlara ulaşmak için çabalamalarını doğurmaktadır ki bu da motivasyon faktörünün umutla arttığını göstermektedir. Bununla birlikte yine geleceğe dair umut besleyen insanların, içinde bulunduğu zaman diliminden daha fazla haz aldığı ve hayata daha sıkı sarıldığı da belirtilmektedir. Bunun aksine umutsuzluğa kapılan bireyler ise geleceğe dair plan, program, hedef vb. belirlemediği gibi bu noktadaki motivasyon seviyesi açısından da oldukça yetersizlerdir. Bu husus da umutsuz bireylerin kişiliklerini ve bunun beraberinde sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.
Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada, üniversite, cinsiyet, olumsuz durumlar, geleceğe dair planlama yapma ve ekonomik durum değişkenlerinden hareketle umut – umutsuzluk düzeyleri incelenmiştir. Bu hususların kadın – erkek cinsiyetleri üzerinden de değerlendirilmesi ile umutlu olma durumundaki bireysel farklılıklar tanımlayıcı istatistikler üzerinden incelenmiştir.

Though the opinions of individuals about the future are seen as abstract structures, they are very effective on the life of the individual within the current time period and the future periods. As a matter of fact, looking at the future with the hope of individuals, to make plans for this period, to set goals and efforts to reach them, which leads to the motivation factor shows that the increase with hope. Nevertheless, it is also stated that people who have hope for the future have more pleasure than the time period they are in and they embrace life more tightly. In contrast, desperate individuals do not set plans, programs and targets for the future and they are inadequate in terms of the level of motivation at this point. This situation also negatively affects the personality of the hopeless individuals and their social relations.

In this study, the hopes - hopelessness levels were analyzed with respect to university, gender, negative conditions, future planning and economic status. The evaluation of these issues by male and female sexes and the individual differences in the state of hope are examined based on descriptive analyses.

 • • ADLER, Alfred, Yaşamın Anlam ve Amacı, (Çev. Kâmuran Şipal), Say Yayınları, İstanbul, 2009.
 • • AĞIR, Meral, Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleriyle Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
 • • BAHADIR, Abdülkerim, “Hayatın Sorgulayıcılığı Karşısında İnsan ve Üretkenlik”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 2000.
 • • BAHADIR, Abdülkerim, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, (Logoterapik Bir Araştırma), İnsan Yayınları, İstanbul, 2002.
 • • BASAVANNA, M., Dictionary of Psychology, Allied Publishers, New Delhi, 2007.
 • • BECK, Aaron T., Gary M. D. Brown, Robert, M. S. Berchick, “Relationship Between Hopelessness And Ultimate Suicide: A Replication With Psychiatric Outpatients”, The American Journal of Psychiatry, S. 147 (2), 1990.
 • • BECK, Brittney, Steen Halling, McNabb Marie, Daniel Miller Jan O. Rowe, Jennifer Schulz, “Facing Up To Hopelessness: A Dialogal Phenomenological Study”, Journal of Religion and Health, 42 (4), 2003.
 • • BURNS, David D., Feeling Good: The New Mood Therapy, New American Library, New York 1980.
 • • CORSINI, Raymond J., The Dictionary of Psychology, Brunner-Routledge, New York 2002.
 • • DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Matbaası, Ankara, 1970.
 • • DİLBAZ, Nesrin, Gülten Seber, “Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi”, Kriz Dergisi, 1 (3), 1993.
 • • DİLBER, Taner, Öğretmenlerin Umutsuzluk Düzeyi İle Okul Kültürü, Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Çalışması), Yedi Tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.
 • • DURAK, Ayşegül, Refia Palabıyıkoğlu, “Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması”, Kriz Dergisi, 1, (3), 1992.
 • • el-İSFEHÂNÎ, Rağıb, Müfredâtü Elfâizi’l-Kur’an, Daru’l-Kalem, Dımeşk, 1992,
 • • FRANKL, Victor E., İnsanın Anlam Arayışı, (Çev: Selçuk Budak), Öteki Yayınevi, Ankara, 2007.
 • • FROMM, Erich, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı, (Çev: Selçuk Budak), Öteki Yayınevi, Ankara, 2000.
 • • GEÇTAN, Engin, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Maya Yayınları, Ankara, 1981.
 • • HENKEL, Bussfeld V., Möller P., Hegerl H., “Cognitive-Behavioural Theories of Helplessness/ Hopelessness: Valid Models of Depression?”, Eur Arch Psychiatr Clin Neurosci, Germany, 2002.
 • • HORNEY, Karen, Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, (Çev: Selçuk Budak), Öteki Yayınevi, Ankara, 1999.
 • • HÖKELEKLİ, Hayati, Psikolojiye Giriş, Düşünce Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2008.
 • • İKBAL, Muhammed, Benliğin Sırları (Esrar – I Hodi), (Çev. Ahmet Metin Şahin, Irmak Yayınları, Bursa, 1998.
 • • İMAMOĞLU, Abdulvahit, Adem Yavuz, “Üniversite Gençliğinde Dini İnanç Ve Umutsuzluk İlişkisi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13 (23), 2011.
 • • KÂĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • • KASAPOĞLU, Abdurrahman, “Kur’ân’da Ümit-İman İlişkisi”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 8 (18), 2007.
 • • KASAPOĞLU, Abdurrahman, Kur’an’a Göre Umutsuzluk İnkâr İlişkisi, Tabula Rasa, 5, (14), 2005.
 • • KIERKEGAARD, Sören, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, (Çev. M. Mukadder Yakupoğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001.
 • • KOÇ, Bozkurt, Benlik ve Din, Dem Yayınları, İstanbul, 2009.
 • • LESTER, D., Gençöz, Faruk ve Vatan, Sevginar, “Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Ölçeği’nin Türk Örneklerinde Günevirlik ve Geçerlik Çalışması”, Kriz Dergisi, 14 (1), 2006.
 • • MACLEOD, Andrew K., Philip Tata, Ulrike Schmidt, “Hopelessness and Positive and Negative Future Thinking in Parasuicide”, The British Journal of Clinical Psychology, 44, 2005.
 • • RAHMAN, Fazlur, Ana Konularıyla Kur’an, (Çev. Alpaslan Açıkgenç), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1999.
 • • REDHOUSE, Yeni İngilizce-Türkçe Sözlük, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1979.
 • • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Megep (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bedensel Engelli Ve Süreğen Hastalıklı Çocuklar, MEB Yayınları, Ankara, 2008.
 • • TDK Türkçe Sözlüğü, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1988, II.
 • • ULUDAĞ, Süleyman, “Recâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 2007, XXXIV.
 • • YAVUZ, Adem, 18-25 yaş Üniversite Gençliğinde Dini İnanç ve Umutsuzluk İlişkisi (Sakarya Üniversitesi Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sakarya, 2009.
 • • YENİBAŞ, Rukiyye, Ahmet Şirin, Ailede Çocuğun İstismarı ve Umutsuzluk, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
 • • YILDIZ, Murat, “Üniversite Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarının Dinsel Yönelim Biçimleri ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 19 (3), 2006.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0285-2755
Author: Cem ZAFER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA ZAFER, C . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK NEDENLERİ. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 549-572 . DOI: 10.31679/adamakademi.492973