Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 519 - 547 2019-12-31

TOPLUMSAL HAFIZANIN GERİYE GÖÇÜ – AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE GERİ DÖNEN ÜÇÜNCÜ KUŞAK GENÇLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
RETURN MIGRATION OF THE SOCIAL MEMORY – A QUALITATIVE RESEARCH ON THE THIRD GENERATION YOUTH WHO RETURNED FROM EUROPE TO TURKEY

Sümeyye GEDİKOĞLU [1] , Emrah AKBAŞ [2]


Son yıllarda üçüncü kuşak Avrupalı Türklerin Türkiye’ye beyin göçü gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu çerçevede çalışma üçüncü kuşak Avrupalı Türklerin Türkiye’ye göç kararında kimlik, aidiyet, kültür, çifte vatandaşlık konularının ve iktisadi ve diğer gerekçelerin etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırmada yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilerek yorumlayıcı sosyoloji temelinde bir çalışma yürütülmüştür. Avrupalı Türkler yurtdışında kimliklerini özgürce ifade edebilme fırsatı bulabilmektedir. Avrupa’da ayrımcılıkla karşılaşan bireyler Türkiye’ye geldikten sonra, özellikle milli ve dini kimliğini ifade edebilme alanı bulmuştur. Bunun dışında Türkiye’ye göç etmek bireylerin aidiyet ve kimlik sınırlarını, çifte vatandaşlık ve kültürel değerler üzerinden tekrar değerlendirmesine fırsat tanımıştır.

It is observed that the third generation European Turks perform a brain drain to Turkey. In this context, this study aims to investigate the effects of identity, belonging, culture, dual citizenship, economic and other reasons on the decision of the third generation European Turks to migrate to Turkey. In this context, semi-structured interviews were conducted and studies were carried out on the basis of interpretive sociology. The European Turks find the opportunity in abroad to express their identity freely. The individual who faced discrimination in Europe found a field to express especially their national and religious identity after coming to Turkey. Apart from that, migrating to Turkey provided opportunity to reconsider the borders of the individual’s belonging and identity through dual citizenship and cultural values.

 • Abadan-Unat, N. (2015). Türkiye’nin son elli yıllık emek göçü: yorum, eleştiri, öngörü. Türkiye’nin göç tarihi (ss. 261-276). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Başaran, F. (1972). Türkiye’de beyin göçü sorunu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 10, 133-153.
 • Başkurt, İ. (2009). Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin kimlik problemi. HAYEF Journal of Education, 6(2), 81-94.
 • Bauman, Z. (2017). Kimlik. Heretik Yayınları.
 • Dalbay, R. S. ve Avcı, N. (2018). Kimlik inşasına ilişkin temel yaklaşımlar ve bu yaklaşımların Türkiye’ye yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(1), 17-39.
 • Ergin, D. Y. ve Ermağan, B. (2011). Çok kültürlülük ve sosyal uyum. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya.
 • Goffman, E. (2017). Etkileşim ritüelleri: Yüz yüze davranış üzerine denemeler. Heretik Yayınları.
 • İslamoğlu, E., Yıldırımalp, S. ve Benli, A. (2013). Türkiye’de tersine göç ve tersine göçü teşvik eden uygulamalar: İstanbul örneği. Sakarya İktisat Dergisi, 2(4), 46-66.
 • Karaduman, S. (2010). Modernizmden postmodernizme kimliğin yapısal dönüşümü. Journal of Yaşar University, 5(17), 2886-2899.
 • Kaya, A. ve Kentel, A. (2005). Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa birliği arasında köprü mü engel mi? İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya, M. (2012). Klasik sosyolojik perspektifte modernleşme tartışmaları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 111-130.
 • Öner, N.A.Ş (2015). Son mu, başlangıç mı? göç çalışmalarında bir olgu olarak geri göç. Küreselleşme çağında göç (263-285). İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Özdil, M. (2017). Kolektif ve bireysel kimlikler bağlamında sosyal bütünleşme. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 28(3).
 • Rittersberger-Tılıç, H., Özen, Y. ve Çelik, K. (2012). Geriye göçün dinamikleri: Almanya’dan eve dönüş. Küreselleşme çağında göç (287-307) İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Sunata, U. (2014). Tersine beyin göçünde sosyal ağların rolü: Türkiyeli mühendislerin Almanya'dan geriye göç deneyim ve algıları. Türk Psikoloji Yazıları, 17(34).Yavuz, S. (2013). Göç, entegrasyon ve din: Avrupa'da yaşayan Türkler bağlamında bir değerlendirme. Journal of International Social Research, 6(26), 610-623.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6811-2912
Author: Sümeyye GEDİKOĞLU

Orcid: 0000-0003-2807-4055
Author: Emrah AKBAŞ (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA GEDİKOĞLU, S , AKBAŞ, E . (2019). TOPLUMSAL HAFIZANIN GERİYE GÖÇÜ – AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE GERİ DÖNEN ÜÇÜNCÜ KUŞAK GENÇLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 519-547 . DOI: 10.31679/adamakademi.602373