Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 153 - 182 2020-06-30

Türkiye’deki Üniversitelerde Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Profillerinin Analizi
Analysis on the Socio-Economical and Socio-Cultural Profiles of Syrian Students who Receive Education at the Universities in Turkey

Adem SAĞIR [1] , Erhan AYDIN [2]


2011 yılında Suriye’de yaşanan olayların peşi sıra gerçekleşen göçler, Türkiye’de sosyal, kültürel ve ekonomik alanda çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Göç sonrası önemli bir kültürel karşılaşma alanı olarak eğitim olgusuna odaklanan bu çalışmada temel hareket noktası “üniversite” ve “yükseköğretim sistemi” dir. Bahsi geçen sistem içerisine Suriyeli öğrencilerin katılımıyla yeni bir kültürel karşılaşma süreci ortaya çıkmıştır. Bu sürece Türkiye’de yükseköğretimin uluslarasılaşması da eşlik etmektedir. Hazırlanmış olan bu çalışma, Suriyeli öğrencilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel profillerinin analizine odaklanmıştır. Araştırmada, Türkiye evreninde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu üniversitelerde araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Anket Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde kartopu örneklem tekniğiyle 825 kişiye uygulanmıştır. Bu üniversitelerin tercih edilmesindeki temel neden, Yüksek Öğretim Kurulu’nun açıklamış olduğu Suriyeli üniversite öğrencileri sayısal sıralamasında ilk 5 içerisinde yer almaları olmuştur. Yarı yapılandırılmış mülakat formu ise 7 ana tema üzerine kurulmuş ve Karabük Üniversitesinde örnekleminde katılan 8 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşması tartışılmıştır. Arkasından yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesi olarak Suriyeli öğrencilere odaklanılmıştır. Çalışmanın ulaştığı bulgular açısından Suriyeli öğrencilerin kendi gruplarıyla kurdukları aidiyetliklerin önemli olduğu görülmüş ve bu aidiyetliklerin sürdürülmesi için sosyal medyanın önemli bir araç olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. İletişim ile ilgili problemler öğrencilerin yaşadığı en temel sorun iken, Suriyeli öğrenciler Türkiye’deki üniversite eğitimini başarılı bulmuşlardır.

Migrations following the events in Syria in 2011 caused emergence of various discussion social, cultural and economic fields in Turkey. In this study, which focused on the phenomenon of education as a cultural encountering after migration, the main starting point is the university and higher education system. It is observed that the universities have turned into a new cultural encountering area with the coming of Syrians. This process goes with the internationalization of universities in Turkey. This study focused on the analysis of Syrian college students in the system of postgraduate and their socio-economical and socio-cultural profiles. In the study, the qualitative and quantitative designs were used together. In the research population, the scale which was developed by the researchers was used in the universities where the Syrian students are available. The survey was applied to 825 persons in Gaziantep University, Istanbul University, Karabuk University, Mersin University and Kahramanmaras Sutcu Imam University with the snowball method. The main reason why the universities were preferred is that they were in the top five of the numerical order for Syrian college students that the Higher Education Council declared. The semi-structured interview Form which consists of 7 main framework questions was made with 8 participants in the sampling of Karabuk University. Firstly, the internationalization of postgraduate in Turkey was discussed. Then, Syrian students were focused as the framework of postgraduate internationalization and the data which was obtained with the quantitative/ qualitative model was analysed sociologically. In the study it was observed that the belonging of Syrian students with their own groups was important. Also, it has been determined that social media is used as an important tool maintain these belongings. While the main problems related to communication problems for the students, it was noted that Syrian students find successful university education in Turkey. 

  • ADIGÜZEL, Yusuf (2019). Göç Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. CASTLES, S. ve Millet J. M. (2008), Göçler Çağı – Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (Çev. B. Uğur Bal ve İ. Akbulut), İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. CHAMBERS, Iain (2014). Göç, Kültür ve Kimlik, (çev: Mehmet Beşikçi ve İsmail Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. KAYA, Ayhan ve Diğerleri (2009), Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?- İstanbul Diyarbakır Mersin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. KYMLICKA, Will (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, (çev:Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. LEE, E. S. (1966), “A Theory of Migration”, Demography, Vol. 3, No:1, p.42-57.MEB (2013), “Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi”, http://fethiye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_10/02093016_scannedimage24.pdf, (12.09.2016). SAĞIR, Adem ve DİKİCİ, Erkan (2011). “Yeni Göçmenlik Mekanları Olarak Yeni Kurulan Üniversiteler: Ordu Üniversitesi Örneğinde Öğrencilerin Bütünleşme Sorunları”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı:3, ss.217-251.UNHCR (2014), “Global Trends, Mid-Year Trends Report. The UM Refugee Agency”, http://unhcr.org/540091d89.html, (21.02.2016).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0763-0518
Author: Adem SAĞIR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Erhan AYDIN

Supporting Institution TÜBİTAK
Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Sağır, A , Aydın, E . (2020). Türkiye’deki Üniversitelerde Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Profillerinin Analizi . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 153-182 . DOI: 10.31679/adamakademi.598319