Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 125 - 152 2020-06-30

Çalışanların Örgüte Güvenlerine ve Örgütsel Kimliklerine Güçlendirici Liderlik ve Duygusal Zekanın Etkilerinin İncelenmesi: Üretim Sektöründe Bir Araştırma
Examining the Impact of Empowering Leadership and Emotional Intelligence on Organizational Identification and Organizational Trust of The Employees: A Research in The Production Sector

Zafer ADIGÜZEL [1] , Gülay UYGUN [2]


Yoğun rekabet ortamında üretim sektöründe bulunan firmalar istenilen seviyede performans sergileyememeleri sonucunda rekabetin gerisinde kalmakta ve bulundukları pazarda güçlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedirler Firmaların performans kriterleri açısından başarılı olabilmesi için örgütlerin ast-üst hiyerarşisinde, çalışanların örgüte olan güvenlerinin sağlanabilmesi ve örgüt ile kendilerini özdeşleştirebilmeleri için doğru bir anlayışla yönetilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı güçlendirici liderliğin ve duygusal zeka kavramlarının, çalışanların örgüte olan güvenlerini ve örgütle kendilerini özdeşleştirmeleri yönündeki ilişkilerin analiz edilmesidir. Anketlerin toplanması sonucunda elde edilen veriler analiz edildiğinde; Çalışanlarda örgütlerine karşı güçlü bir güven duygusu oluşmasında ve örgütsel kimlik kazanmalarında liderliğin ve duygusal zekanın olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Anketler araştırmanın amacı kapsamında üretim sektöründe bulunan firmalarda çalışan 381 beyaz yakalıdan (idari personelden) toplanmıştır. SPSS 25 ve AMOS programları kullanılarak analizler yapılmıştır. Ayrıca aracı değişken analizinde sobel testi ve hayes process yapılmıştır. Anket de bulunan değişkenleri temsil eden ölçekler 5’li likert ölçeğinde hazırlandığı için doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri yapıldıktan sonra güvenirlilik analizi yapılmıştır. Bu analizlerden sonra korelasyon analizi yapılarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş, regresyon analizi yapılarak hipotezler test edilmiştir.

In an intensely competitive environment, the companies in the production sector fall behind as a result of not showing performance at desired levels, which and leads to companies leaving the sector. Particularly in terms of leadership, the trust of employees in the subordinate hierarchy of organizations, as well as their identification with the organization, should be managed with an accurate understanding. The aim of this study is to analyze the concepts of empowerment leadership and emotional intelligence, the trust of employees in the organization, and the relationships between them within an organization. When the data obtained through the study was analyzed, it was found that leadership and emotional intelligence had a positive effect in the formation of trust and organizational identity among employees. Within the scope of the study, surveys were conducted with 381 white-collar workers (administrative personnel) who work in the production sector. Analyzes were made using SPSS 25 and AMOS programs. In addition, sobel test and hayes process were performed in mediation variable analysis. After both confirmatory and explanatory factor analysis, as well as reliability analysis, correlation analysis and regression analysis were used.

 • Ahearne, M., Mathieu, J., & Rapp, A. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance. Journal of Applied Psychology, 90, 945–955. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.945.
 • Arnold, J. A., Arad, S., Rhoades, J. A., & Drasgow, F. (2000). The empowering leadership questionnaire: The construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational Behavior, 21(3), 249-269.
 • Aroian, L. A. (1944/1947). The probability function of the product of two normally distributed variables. Annals of Mathematical Statistics, 18, 265-271.
 • Ashforth, Blake E. & Mael, Fred. (1989). Social Identity Theory And The Organization, Academy of Management, Academy of Management Review, 14(1), 20.
 • Aytaç, M., & Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya, 5(1), 14-22.
 • Bar-On, R. (1997). BarOn emotional quotient inventory. Multi-health systems.
 • Bartels, J., Pruyn, A., De Jong, M., & Joustra, I. (2007). Multiple organizational identification levels and the impact of perceived external prestige and communication climate. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 28(2), 173-190.
 • Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. Academy of management journal, 39(4), 779-801.
 • Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2018). Business research methods. Oxford university press.
 • Block, J. (1995). IQ vs. emotional intelligence. Unpublished manuscript, University of California at Berkeley, California.
 • Boudrias, J. S., Gaudreau, P., Savoie, A., & Morin, A. J. (2009). Employee empowerment: From managerial practices to employees' behavioral empowerment. Leadership & Organization Development Journal, 30(7), 625-638.
 • Bowers, D. G., & Seashore, S. E. (1966). Predicting organizational effectiveness with a four-factor theory of leadership. Administrative Science Quarterly, 238-263.
 • Bozdoğan, A. E., & Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81.
 • Brown, Elizabeth Z., Erwin, Craig R. & Petkov, Doncho. (2006). On the Impact of Demographic Variables on Interpersonal and Organizational Trust. Competition Forum, 4(1), 135.
 • Buyukozturk, S. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.
 • Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Chen, G., & Klimoski, R. J. (2003). The impact of expectations on newcomer performance in teams as mediated by work characteristics, social exchanges, and empowerment. Academy of management Journal, 46(5), 591-607.
 • Chen, G., Sharma, P. N., Edinger, S. K., Shapiro, D. L., & Farh, J. L. (2011). Motivating and demotivating forces in teams: Cross-level influences of empowering leadership and relationship conflict. Journal of Applied Psychology, 96(3), 541.
 • Cherniss, C., & Goleman, D. (2001). The emotionally intelligence workplace. How to select for measure and improve emotional intelligence in individuals, groups and organizations san Francisco: Jossey-Bass.
 • Chreim, Samia. (2002). Influencing Organizational Identification During Major Change: A Communication- Based Perspective. Human Relations, 55, 9, 1117.
 • Claxton, G. (2005). An Intelligent Look at Emotional Intelligence: a publication commissioned by the Association of Teachers and Lecturers. Association of Teachers and Lecturers.
 • Colquitt, Jason A., Scott, Brent A. & LePine, Jeffery A. (2007). Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships With Risk Taking and Job Performance. Journal of Applied Psychology, 92(4), 909–927.
 • Dani, S. S., Burns, N. D., Backhouse, C. J., & Kochhar, A. K. (2006). The implications of organizational culture and trust in the working of virtual teams. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 220(6), 951-960.
 • Demircan, N. & Ceylan, A. (2003). Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2), 139–150.
 • Doll, E. A. (1935, April). The measurement of social competence. In American Association on Mental Deficiency (Vol. 40, pp. 103-126).
 • Dulewicz, V., & Higgs, M. (1999). Can emotional intelligence be measured and developed?. Leadership & Organization Development Journal, 20(5), 242-253.
 • Dutton, Jane E., Dukerich, Janet M. & Harquail, Celia V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39, 2, 239.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied psychology, 71(3), 500.
 • Elandt-Johnson, R. C., Johnson, N. L., & Statistiker, M. (1980). Survival models and data analysis (No. 312.0151 E37). New York: Wiley.
 • Foote, Nelson N. (1951). Identification As The Basis For a Theory of Motivation. American Sociological Review, 16, 1, 14-21.
 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Book.
 • Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-Analytic review of leader–member exchange theory: Correlates and construct issues. Journal of applied psychology, 82(6), 827.
 • Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam.
 • Goleman, D. (2001). Emotional intelligence: Issues in paradigm building. The emotionally intelligent workplace, 13, 26.
 • Goleman, D. (2006). Emotional intelligence. Bantam.
 • Goodman, L. A. (1960). On the exact variance of products. Journal of the American Statistical Association, 55, 708-713.
 • Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The leadership quarterly, 6(2), 219-247.
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.
 • Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2000). Marketing research: A practical approach for the new millennium. Irwin Professional Publishing.
 • Hosmer, L. T. (1995). Trust: The connecting link between organizational theory and philosophical ethics. Academy of management Review, 20(2), 379-403.
 • Huff, L. & Kelley, L. (2003). Levels of organizational trust in individuals versus collectivist societies: a seven-nation study, Organization Science, 14(1), 81-90.
 • Hughes, M., Thompson, H. L., & Terrell, J. B. (2009). Handbook for developing emotional and social intelligence: Best practices, case studies, and strategies. John Wiley & Sons.
 • İlhan, M., & Çetin B. (2014). LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • İslamoğlu, A. (2011). Hamdi: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Bs., İstanbul, Beta Basım AŞ.
 • Joseph, Errol E. & Winston, Bruce E. (2005). A Correlation Of Servant Leadership, Leader Trust, And Organizational Trust. Leadership & Organization Development Journal, 26, 6.
 • Kanter, R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books.
 • Karim, J., & Weisz, R. (2010). Cross-cultural research on the reliability and validity of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Cross-Cultural Research, 44(4), 374-404.
 • Kelman, Herbert C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. The Journal of Conflict Resolution, 2(1), 51-60.
 • Kılıç, S., Doğan, S., & Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekânın rolü ve önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 209-230.
 • Knippenberg, Daan Van & Van Schie, Els C. M. (2000). Foci and Correlates of Organizational Identification, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.
 • Köse, Ceren Gözde. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Çalışanların Sürekli İyileştirme Çabalarına Katkısı: Bir Araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kramer, M. R. (1999). Trust and Distrust İn Organizations:Emerging Perspectives, Enduring Questions. Annual Review Of Psychology, 50, 569-598.
 • Lasswell, H. D. (1935). The study and practice of propaganda. Propaganda and promotional activities: An annotated bibliography, 1-27.
 • Lee, J. J., & Ok, C. (2012). Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional labor. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1101-1112.
 • Leeper, R. W. (1948). A motivational theory of emotion to replace'emotion as disorganized response.'. Psychological review, 55(1), 5.
 • Leuner, B. (1966). Emotional intelligence and emancipation. A psychodynamic study on women. Praxis der kinderpsychologie und kinderpsychiatrie, 15(6), 196.
 • Lewis, J. David & Weigert, Andrew. (1985). Trust as a Social Reality. Social Forces, 63(4), 967-985.
 • Lorinkova, N. M., & Perry, S. J. (2017). When is empowerment effective? The role of leader-leader exchange in empowering leadership, cynicism, and time theft. Journal of Management, 43(5), 1631-1654.
 • MacKinnon, D. P., Warsi, G., & Dwyer, J. H. (1995). A simulation study of mediated effect measures. Multivariate Behavioral Research, 30, 41-62.
 • Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13, 103–123. doi:10.1002/job.4030130202
 • Mayer, J. D. (2002). MSCEIT: Mayer-salovey-caruso emotional intelligence test. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
 • Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, 20(4), 709-734.
 • Merritt, Stephanie M. (2008). Not All Trust Is Created Equal: Dispositional and History-Based Trust in Human-Automation Interactions. Human Factors, 50(2), 194-210.
 • Mishra, Jitendra & Morrissey, Molly A. (1990). Trust in Employee/Employer Relationships: A Survey of West Michigan Managers. Public Personnel Managment, (19), 4, 443–485.
 • Mollering, Guido, Backmann, Reinhard & Lee, Soo Hee. (2004). Understanding Organizational Trust-Foundations, Constellations and Issues of Operationalisation (eds). The Micro – Foundations of Organizational Trust, Journal of Managerial Psychology, 19, 6.
 • Nunnally, J. C. (1978). An overview of psychological measurement. In Clinical diagnosis of mental disorders (pp. 97-146). Springer, Boston, MA.
 • Nyhan, R. C., & Marlowe, H. A. (1997). Development and psychometric properties of the organizational trust inventory. Evaluation Review, 21(5), 614–635.Özdamar, K. (2013). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi Cilt 2, Ankara, Nisan Kitapevi, 9. Baskı.
 • Pearce, C. L., & Sims Jr, H. P. (2002). Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: An examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviors. Group dynamics: Theory, research, and practice, 6(2), 172.
 • Prentice, C. (2013). Emotional labour and its consequences: The moderating effect of emotional intelligence. In Individual Sources, Dynamics, and Expressions of Emotion (pp. 187-201). Emerald Group Publishing Limited.
 • Robinson, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative Science Quarterly, 41, 574–599.
 • Rodgers, Waymond. (2009). Three Primary Trust Pathways Underlying Ethical Considerations. Journal of Business Ethics, 91, 83–93.
 • Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. Guilford Press.
 • Schumacker, R. E. (2006). Conducting Specification Searches With Amos. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 13(1), 118-129.
 • Shockley-Zalabak, P., Ellis, K. & Winograd, G. (2000). Organizational trust: what it means, why it matters, Organization Development Journal, 18(4), 35-48.
 • Silva, Deborah K. (2007). Structurational Identification In Grups Within Organizations: I, We & Us. Yayınlanmış Doktora Tezi. Washington University.
 • Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. In S. Leinhart (Ed.), Sociological methodology (290-312). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
 • Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. Handbook of organizational behavior, 1, 54-72.
 • Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E. A. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of management journal, 49(6), 1239-1251.
 • Stein, J. S., & Book, H. E. (2003). EQ duygusal zekâ ve basarinin sirri (çev. M. Isik). Istanbul: Özgür Yayinlari.
 • Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Human kinetics.
 • Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of applied psychology, 4(1), 25-29.
 • Tolman, E. C. (1943). Identification and the postwar world. The journal of abnormal and social psychology, 38(2), 141.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 31.
 • Van Dijke, M., De Cremer, D., Mayer, D. M., & Van Quaquebeke, N. (2012). When does procedural fairness promote organizational citizenship behavior? Integrating empowering leadership types in relational justice models. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(2), 235-248.
 • Vecchio, R. P., Justin, J. E., & Pearce, C. L. (2010). Empowering leadership: An examination of mediating mechanisms within a hierarchical structure. The Leadership Quarterly, 21(3), 530-542.
 • Wilson, M. G., Dejoy, D. M., Vandenberg, R. J., Richardson, H. A., & Mcgrath, A. L. (2004). Work characteristics and employee health and well‐being: Test of a model of healthy work organization. Journal of occupational and organizational psychology, 77(4), 565-588.
 • Wong, C. S. & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: an exploratory study, The Leadership Quarterly, 13(3), 243-274.
 • Yun, S., Faraj, S., & Sims Jr, H. P. (2005). Contingent leadership and effectiveness of trauma resuscitation teams. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1288.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8743-356X
Author: Zafer ADIGÜZEL (Primary Author)
Institution: Istanbul Medipol University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3584-1486
Author: Gülay UYGUN
Institution: Istanbul Medipol University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Adıgüzel, Z , Uygun, G . (2020). Examining the Impact of Empowering Leadership and Emotional Intelligence on Organizational Identification and Organizational Trust of The Employees: A Research in The Production Sector . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 125-152 . DOI: 10.31679/adamakademi.613955