Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 183 - 218 2020-06-30

Gündelik Hayatı Yerinden Etmek: Türkiye’den İngiltere’ye Göç Eden Nitelikli İşgücünün Göç Etme Nedenleri
Displacement of Everyday Life: Reasons for Migration of Qualified Workforce who Emigrated from Turkey to UK

Özlem AVCI AKSOY [1]


Bu çalışma Türkiye’de eğitim almış ve iyi bir yaşam seviyesine sahip olan (ekonomik, kültürel ve sosyal olarak) nitelikli işgücünün bu yaşamlarından vazgeçerek neden göç etme düşüncesi ve davranışı içinde olduklarını anlamak ve açıklamak amacındadır. Kişilerin bireysel olarak göç etme kararlarını etkileyen gündelik yaşam içinde mikro etkenler üzerinde yoğunlaşırken, çoğulculuğu ve tekilliği görmezden gelen bir gündelik hayatın eleştirel noktalarını ortaya koyma çabasındandır. Dolayısıyla ortaya çıkan göç hareketliliği, ait olduğu toplum yapısına ve iktidar ilişkilerine dair bir eleştiriyi içinde barındırır. Bu çalışma toplumsal değişim düşüncesinin gündelik hayatın içinden çıktığı ve bu değişimi gerçekleştirecek davranışların mikro politik bir direnişe dayandığı iddiasıyla hareket eder. Yapılan derinlemesine görüşmelerle bu iddia doğrulanma çabasındadır. Böylece gündelik hayat, deneyim, tekillik, arzu, kaçış çizgileri, akış kavramları üzerine odaklanarak bu kavramlarla birlikte “yerinden olma” hali kavramsal ve teorik olarak kurgulamaya çalışılmış ve kurgu çerçevesinde de yapılan derinlemesine görüşmelerle göç düşüncesi ve davranışı, gündelik hayatın içinde ortaya çıkmış mikro politik bir eylem ve tekilliğin direnişi olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

In recent years, the qualified workforce that has received training in Turkey and has a good life (as economic, cultural, social), giving up their lives, is in the thought and behavior of migration. This study attempts to understand and explain this immigration thought and behavior of qualified workforce. On the one hand, it focuses on micro-factors in everyday life that affect people's individual migration decisions; on the other hand, it is an attempt to reveal critical points of an everyday life that ignores pluralism and singularity. Certainly, the critique of everyday life includes a critical perspective that shows the relations of power. Hence the resulting migration mobility, it contains a critique of the power relations in the social structure to which it belongs. This study acts with the claim that the idea of social change emerges in daily life and that the behaviors to realize this change are based on micro-political resistance. This claim is in an effort to confirm in-depth interviews. Thus, the concepts of daily life, experience, singularity, desire, escape lines and flow are focused on; with these concepts, displacement was conceptually and theoretically constructed; and in-depth interviews conducted within the framework of this fiction has been tried to explain the thought and behavior of migration as a micro-political act that emerged in daily life and the resistance of singularity.

 • Aksoy, A. (2007). Göçmenlik Deneyimine Kozmopolit Perspektiften Bakış. Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri, (ss. 421-444), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Beck, U. (2002). The Cosmopolitian Perspective: Sociology in the Second Age of Modernty, Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context and Practice. (ss. 79-105) Oxford: Oxford University Press.
 • Braidotti, R. (2017). Göçebe Özneler, İstanbul: Kolektif Kitap
 • Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17), 67-91.
 • Dahrendorf, R. (1958). Toward A Theory of Social Conflict. The Journal of Conflict Resolution, 2(2), 170‐183.
 • Deleuze, G. (2002). Issız Ada ve Diğer Metinler: Metinler ve Söyleşiler 1953-1974. İstanbul: Bağlam Yayınları
 • Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). Mille Plateaux. Paris: Editions de Minuit.
 • Deleuze, G. & Parnet, C. (1990) Diyaloglar. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Demirtaş, M. (2017). Arzu Politikası: Deleuze ve Guattari Etkisi. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Diken, B. (2007), Göç: Eleştiri ve Politika Ötesi, Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri. (ss. 41-62). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Goodchild, P. (2005). Deleuze ve Guattari: Arzu Politikasına Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Lefebvre, H. (2013). Gündelik Hayatın Eleştirisi II: Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri. İstanbul: Sel Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2014). Modern Dünyada Gündelik Hayat. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Maffesoli, M. (2014). Göçebelik Üzerine: İnisiyatik Başıboşluk. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Negri, A. & Hardt, M. (2011). Ortak Zenginlik. Ayrıntı Yayınları: İstanbul
 • Özcan, E. (2017). Çağdaş Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme, İş ve Hayat, 2(4), 183-215.
 • Said, E. (1990). Entellektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Sirkeci, İ., & Göktuna, F. (2019) Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar. Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler (ss. 15-39). Londra: Transnational Press London
 • Stouffer, S.A. (1940). Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance, American Sociological Review, 5(6), 845-867.
 • Zourabichvili, F. (2011). Deleuze Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem AVCI AKSOY (Primary Author)
Institution: Uşak Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Avcı Aksoy, Ö . (2020). Gündelik Hayatı Yerinden Etmek: Türkiye’den İngiltere’ye Göç Eden Nitelikli İşgücünün Göç Etme Nedenleri . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 183-218 . DOI: 10.31679/adamakademi.649352