Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 487 - 589 2020-12-31

Koronavirüs Küresel Salgınının Risk Toplumu Bağlamında Tartışılması ve Eğitsel Sonuçları
Discussing the Coronavirus Pandemic in the Context of Risk Society and Its Educational Implications

Volkan DURAN [1] , Recep CENGİZ [2]


Bu makalenin amacı, bugün karşılaştığımız sosyal zorlukların durumunu risk toplumu
bağlamında gözden geçirmektir. Bu araştırmanın metodolojisi veri toplamada doküman
analiz tekniğinin kullanıldığı ve verilerin analizinde meta-sentez yönteminin kullanıldığı
nitel araştırmaya dayanmaktadır. Ana veri kaynağı Türkiye’deki yükseköğretim
konseyinin web sitesinde yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezleridir. Belgeleri
seçme kriterleri, başlığında bir salgın ve risk toplumu anahtar kelimelerinin bulunması
gerektiğidir. Sonuç olarak, risk hala tüm toplumlarda mevcuttur. Yine de toplumun
yarattığı mücadelenin kökenidir. Günümüzde insanların ürettiği araştırmalar, ihmaller
ve eylemler artık risk üretmektedir. Eskiden cehalet insanlar için riskli bir alandı, ama
şimdi risk bilgiye, varlık, yasalar ve sınırlar üzerinde tam kontrole dayanıyor. Özetlemek
gerekirse, mevcut salgın ve önceki pandemilerde önemli farklılıklar vardır. Kültürel
ve teknik değişim bu önemli farklılıkları üretmektedir. Tarihsel salgınların yayılması
çoğunlukla virüsün meydana geldiği küçük yerlerle sınırlı olsa da, post-modern
çağda salgınların sonuçları Risk Toplumu açısından güçlüdür. Bununla birlikte, ihmal
edilen veya ikinci plana konulan önemli bir faktör, salgının sosyal psikolojik etkisidir.
Bu bağlamda, pandeminin Risk Toplumu bağlamında gözden geçirilmesi önem kazanmaktadır.
Eğitimin bu konu hakkında farkındalık için önemli bir araç olduğu ve aynı
zamanda sosyolojik ve felsefi kavramın yansıması bize bu konu hakkında daha fazla
bilgi verdiğini belirtmek gerekir.

This article aims to review the condition of social challenges we encounter today in
the context of risk society. The methodology of this research is based on qualitative
research in which the document analysis technique was used for data collection
and the meta-synthesis method was used to analyze the data. The main data source
is the master and doctoral dissertations published on the website of the council of
higher education in Turkey. The criteria for choosing documents is that there should
be a plague and risk society keyword in their title. In conclusion, the risk is still
present and in all communities. Yet they are also the root of the challenge posed
by society. Today the research, negligence, and actions that people generally are
now yielding the risks. In the past, ignorance was a risky place for humans, but now
it is based on information, complete control over existence, laws, and boundaries.
To summarize, there are significant differences between the present outbreak and
previous pandemics. The cultural and technical change produces these significant
differences. While the dissemination of historical outbreaks has been mostly confined
to small locations where the virus occurs, in the post-modern era, the consequences
of outbreaks are strong in the sense of Risk Society. However, an important
factor that is ignored or put on the second plan is the social-psychological effect of
the outbreak. In this regard reviewing the pandemic in the context of Risk Society
gains importance. It should be noted that education is a key instrument for awareness
about this issue as well as reflecting the concept sociologically and philosophically
give us more insights about this issue.
 • Adam, B. loon, J. (2000). Introduction: Repositioning Risk; the Challenge for Social Theory, The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory, (Ed.Barbara Adam, Ulrich Beck and Joostvan Loon),London:Sage.
 • Altundere, E. (2016). Social fear of high school students in risk society: A case study in Balıkesi̇r, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Arslan, I. (2012). Working relationships in context of risk society discussions, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Aydın, E. (2006). The level of knowledge and activities of provincial health directorate managers in Turkey about control of the communicable diseases and the outbreaks data related to outbreaks, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Aydoğan Kılıç, T. (2019). From public relations perspective; Investigation of new media technologies in the context of risk society theory on the black mirror sequence, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Balaban, M. Ş. (2019). Risk society and planning: the case of flood disaster management in Turkish cities, Unpublished Doctoral Dissertation, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Bauman, Z. (2011). Bireyselleşmiş Toplum. (Çev. Y. Alogan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayazıt Y. (2005). Bir İnfluenza Pandemisine Hazır mıyız?, Aylık Epidemiyoloji Raporu, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ve TSHGM, sayı:5.
 • Baygut, F. (2019). Global stability and optimal control of some epidemic disease models, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Bayhan, V. (2006). Küresel Risk Toplumunda Sosyal Hizmetlerin Önemi, T.C Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu Hedefleri ve Geleceği Sempozyum Sunum Kitabı.
 • Beck, U. (1992) Risk Society, USA: Sage.
 • Beck, U.(1999) World Risk Society, Malden: Polity Press.
 • Beck, U. (2006). Living in the wold risk society. Economy and Society, 35(3), 329-345.
 • Beck, U. (2014). Risk Toplumu. İstanbul: İthaki.
 • Beyaz, İ. (2013). Risk society and food safety, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Bolatlı, M. (2018). Risk society and new terror (Towards sociological theory), Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Casti, J. (2013). X-Events The Collapse of Everything,USA: Harper Collins.
 • Çelik, H. (2014). Ulrich Beck: Küresel Risk ve Kozmopolitan Politika. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, 82-100.
 • Çuhacı, A. (2004). Ulrich Beck’in Risk Toplumu Kuramı, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Dandin, A. N. (2019). Informatics crimes in risk society and the effectiveness of law, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Demirbağ, M. (2018). Pandemics throughout history and their reflection in art, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Demirel, M. (2019). Epidemics in asia minor societies in ancient times , Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Duffin, J. (2008). Severe Acute Respiratory Syndorme (SARS). In J. P. Byrne (Ed.), Encyclopedia of pestilence, pandemics, and plagues (p. 284-290). Westport: Greenwood Press.
 • Elmas, M.S.(2010). The metamorphosis of security paradigm: World risk society, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Eren, N. (1989). Bazı Salgın Hastalıkların Öyküsü, HÜTF Halk Sağlığı Anabilim DalıYayını, No: 89/47, Kısa Dizi No: 8, Ankara.
 • Eryeşil, N. (2015). Mass media's role over risk society: Cervical cancer risk and making news on HPV vaccine, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Esgin, A. (2006). Anthony Giddens Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Etkin, D. (2016). Disaster Risk. Disaster Theory, 53–101. doi:10.1016/b978-0-12-800227-8.00003-x
 • Furedi, F. (2014). Korku Kültürü. (Çev. Yıldırım, B.). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi
 • Genç, Ö. (2011). Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa'sına Etkileri. The History School (10), 123-150.
 • Giddens,A. (2014). Modernite ve Bireysel-Kimlik (Çev. Ü. Tatlıcan), İstanbul: Say Yayınları
 • Giddens, A. & Pierson, C. (2001). Anthony Giddens’la Söyleşiler-Modernliği Anlamlandırmak. (S. Uyurkulak ve M. Sağlam çev.). İstanbul: Alfa Yayınları
 • Giddens, A. (1994). Modernliğin sonuçları. (Çev. E. Kuşdil) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Giddens, A. (2010). Modernite ve Bireysel Kimlik- Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, (Çev. Ümit Tatlıcan), Say. Yay., İstanbul
 • Günerigök, M. (2015). Risk toplumu ve din: Sosyolojik bir inceleme, Unpublished Doctoral Dissertation, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Hays, J. N. (2005). Epidemics and Pandemics. California: ABC-CLIO.
 • Hicks, H.G. (1975).“Örgutlerin Yonetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Acısından,” Cev. O. Tekok, B. Aytek, E. Bumin, A. İ. T. İ. A.
 • Howarth, D. J. Howarth, D.R. Norval, A. J. and Stavrakakis, Y. (2000). “Introducing discourse theory” in Discourse theory and political analysis: Identities, Hegemonies and Social Change, Manchester University Press, 2000
 • Sadati A. K. B Lankarani M. H. Bagheri Lankarani K. (2020). Risk Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on the Coronavirus Outbreak, Shiraz E-Med J. Online ahead of Print ; 21(4):e102263. doi: 10.5812/semj.102263
 • Slattery, M. (2017). Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayınları, Ankara.
 • Karaağaçlıoğlu, F. (2019). Epidemics, urban life, and sanitation: Pera and the end of the plague, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Karakurt E. (2007). Risk Toplumunda Birey, İş,Güç ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 9, Sayı 4.
 • Kavak, F. (2008). Tourism and the process of creating its corporate identity in risk society: The national and foreign press reflections of Turkey sample, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Kırmızıtaş, F. (2019). Occurrence and transformation of food-related risks in consumption habits in the context of risk society, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Kıvısto, P. (2008) Sosyolojinin Temel Kavramları, (Çev. İhsan Çapcıoğlu, Sefer Yavuz), Bileşik Yay., Ankara.
 • Koçak, H. Memiş, K. (2017). Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 251 – 265
 • Koğ, Y. (2020). Crimean war and epidemic diseases in Caucasian migrations (1853-1864), Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Korkmaz, A. (2019). Risk society and fear culture parent's attitudes and young volunteers, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Kömürcü, A. (2019). The plague in Hittite Kingdom and its effects (BC. first half of II. millennium), Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Küçük, Y. (1987). Aydın Üzerine Tezler 1830-1980 5.Cilt, Ankara: Tekin Yayınevi
 • Loon, J. W. (2003). “Risk and Technological Culture: Towards a Sociology of Virulence, New York: Routledge,
 • Martin, S. (2011). Kara Ölüm; Ortaçağ'da Veba. (C. Atay, Trans.) İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Mythen, G.(2004), Ulrich Beck - A Critical Introduction to the Risk Society, London: Pluto Press.
 • Nikiforuk, A. (1991). The Fourth Horseman A Short History of Plagues, Scourges and Emerging Viruses, USA: Onk.
 • Olofsson, A. & Öhman, S. (2007). Views of risk in Sweden: Global fatalism and local control – An empirical investigation of Ulrich Beck’s theory of new risks. Journal of Risk Research 10 (2) 177-196.
 • Özdemir, S. (2019). Epidemic diseases In Kastamonu province XIX'th Century, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Öztürk, M. (2012). “Küresel Güvensizliğin Belirsizlik Üzerinde İnşası”, Mardin Artuklu Üniv. Edeb. Fak. Sosyoloji Bölümü Dergisi. ss.670-691
 • Paçacı, (2018). Epidemic diseases in Single-Party Period in Turkey: Example of Malaria (1923-1950), Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Pratt, M. K. (2011). Pamdemics. Minnesota: ABDO Publishing.
 • Semiz, E. (2019). XIX. epidemic diseases caused in the century in Konya, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Shmaefsky, B. (2003). Deadly Diseases and Epidemics: Syphilis. New York: Chelsea House.
 • Soydemır, S. (2011). “Modernizmin Karanlık Yüzü: Risk Toplumu”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 170-171
 • Sönmez, V. (2010). Auguste Comte (1798-1857) Pozitivizm (Olguculuk), DEUHYO ED, 3(3), 161-163
 • Stathakopoulos, D. (2007). Crime And Punishment: The Plague in the Byzantine Empire, 541-749. New York: Cambridge University Press.
 • Timur, K. (2017). Kitap İncelemesi Ulrıch Beck: Risk Toplumu – Başka Bir Modernliğe Doğru, Intermedia International e-Journal, 4(6), 188-192
 • Touraine, A. (2005). Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Çev. Olcay Kunal, İstanbul:YKY.
 • Uysal, A. Aydemir, S. and Genç, E. (2017). Maslow's Hıerarchy Of Needs In 21st Century: The Examınatıon Of Vocational Differences. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey Edition: Turkey: Gece Kitaplığı.
 • Üvez, F. (2014). The analysis of terror news on the context of relationship between media and risk society, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Yağcıoğlu, M. (2019). Precautions against output diseases in Ottoman after tanzimat, Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
 • Yıldırım, S. (2020). https://www.haberturk.com/erzurum-haberleri/78882607-dr-sait-yildirim-korona-virus-doneminde-psikolojik-olarak-duyulan-ihtiyac-sosyal-destek retireved from 04.04.2020
 • Youngerman, B. (2008). Global Issues: Pandemics and Global Health. New York City: Infobase
 • Williams, G. (2010). Angel of Death: The story of Smallpox. London: Palgrave Macmillian.
 • Yücel, G. (2019). Cholera epidemic in Malatya Sanjak (1892-1896), Unpublished M.S. Thesis, https://tez.yok.gov.tr/, retireved from 04.04.2020
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Volkan DURAN (Primary Author)
Institution: Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Country: Turkey


Author: Recep CENGİZ
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Duran, V , Cengi̇z, R . (2020). Discussing the Coronavirus Pandemic in the Context of Risk Society and Its Educational Implications . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 487-589 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adamakademi/issue/59367/756626