Research Article
EndNote BibTex RIS Cite

COMPARING PATRIOTISM EDUCATION IN SOCIAL STUDIES COURSES OF DIFFERENT COUNTRIES

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 17 - 31, 26.06.2018

Abstract

In this study, the United States, Canada, examined by considering patriotism education in Singapore and Turkey and compared. It has been noted that while the countries are selected, the official language of the country is English and the Social Studies course is being taught in the country. In the US, Singapore, and Canada Social Studies programs, it seems that the core outcomes of patriotic value programs, such as core standards, have found themselves in the center. Within these headings, the value of patriotism is given in general terms by being associated with values ​​such as multiculturalism, respect for differences, democracy. The main reason for this is that the countries we handle do not carry the quality of a nation state. The designated countries are the nations of cosmopolitan structure that come from different cultures and nations. Accordingly, there is a program built on multiculturalism, not on race and nation. USA, Singapore, Canada and Turkey's implementation of the value of patriotism and nation-state nature of Turkey's transport strategy is the basic difference is examined. This difference causes many points in the program to differ from other countries. When the findings from the research were examined, it was found that Patriotism value was not directly included in the US Singapore and Canada Social Studies curricula. The value of patriotism in our country is completely different in the program. The values ​​of patriotism in the USA, Singapore and Canada’s Social Studies curriculum are among the values ​​that should be given in our country without direct antagonism.

References

 • KAYNAKÇA
 • ABD Kuzey Caroline Eyaleti Sosyal Bilgiler Müfredatı http://www.ncpublicschools.org/curriculum/socialstudies (Erişim: 30.12.2017) ABD Kuzey Caroline Eyaleti Sosyal Bilgiler Dersi Temel Standartları http://www.dpi.state.nc.us/docs/curriculum/socialstudies/scos/7.pdf (Erişim: 18.03.2018)
 • Adil, M. (1918). Malumat-I vataniye ve medeniye. İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • Alberta Eğitim Bakanlığı (2005). Anaokulundan 12. sınıfa Alberta Sosyal Bilgiler programı .https://education.alberta.ca/social-studies-k-6/?searchMode=3 02.01.2018 tarihinde erişim sağlandı.
 • Alberta Sosyal Bilgiler Müfredatı https://education.alberta.ca/social-studies-k-6/?searchMode=3 02.01.2018 tarihinde erişim sağlandı. Alberta Sosyal Bilgiler Dersi Temel Standartları http://www.learnalberta.ca/ProgramOfStudy.aspx?lang=en&ProgramId=564423# 02.01.2018 tarihinde erişim sağlandı.Bacon, P., Bencloski, J., Buggey, J., Cunha, S., Fournier, E., and Frank, R. (2005). Primary school social studies United Sta-tes textbook 4 (ed. M. J. Berson.). Newyork: Harcourt School Publishers
 • Bacon, P., Bencloski, J., Buggey, J., Cunha, S., Fournier, E., and Frank, R. (2005). Primary school social studies United Sta-tes textbook 4 (ed. M. J. Berson.). Newyork: Harcourt School Publishers
 • Bartal, D. And Staub, E., (1997). Introduction: patriotism: itsscopeandmeaning, Patriotism in The Lives of Individualsand Nations (Ed. Bar-Tal, D. And Staub, E.), (s. 1-19). Chicago: Nelson-Hall.
 • Barth, J. L., ve Demirtaş A. (1991) İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Kaynak Üniteler. Ankara:YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.
 • Berns, W. (1997). On patriotism, The Public Interest, Spring, https://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/on-patriotism sayfasından erişilmiştir.
 • Clark, P. (2004). The Historical Context of Social Studies in English Canada. In A. Sears and I. Wright, eds., Challenges and Prospects for Canadian Social Studies. Vancouver: Pacific Educational Press. http://www.democraticdialogue.com/DDpdfs/PDKCook.pdf sayfasından 20.12.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Doğanay, A. (2002) Sosyal Bilgiler öğretimi, C. Öztürk ve D. Dilek (Eds). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi. (15-46). Ankara. Pegem A.
 • Erdoğan, M. (1999). Milliyetçilik ideolojisine dair. Ankara: Liberte.
 • Gümüş, E , Esen, M , Bellibaş, M . (2016). Eğitim Araştırmalarında "Lider Yetiştirme ve Liderlik Geliştirme" Çalışmaları: 1980-2014 Arası Durum Tespiti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (40), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/26849/282369
 • Kapulu, A., Kapulu, S. ve Tekin, A. (2004). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. Ankara: Koza Kunduroğlu ve Babadoğan, 2010 Karagözoğlu, A. G. (1966). İlkokullarda Sosyal Bilgiler öğretimi. Ankara: MEB Öğretmeni İş Başında Yetiştirme Bürosu.
 • Levent, E . (2013). TüRk Eğİtim Sisteminin Yapı Ve İşleyişi ÜZerine Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (9), 263-283. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/364/2177
 • Levent, F, Yazıcı, E. (2015). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39 (39), 121-143. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/388/2669
 • Merey, Z., Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. KUYEP, 2(12), 1-18.
 • Mardin, S. (2007). Jön Türklerin siyasi fikirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim.
 • Mardin, S. (2008). Yeni Osmanlı düşüncesinin doğusu. İstanbul: İletişim.
 • National Council for the Social Studies. (2005). Curriculum standards for social studies: I. Introduction. Washington DC: NCSS. Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Merry Michael S. (2009) Patriotism, History and the Legitimate Aims of American Education, “Patriotism and Citizenship Education” Edit, Haynes Bruce: Hon Kong: Blackwell.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (1998). Tebliğler Dergisi, Temmuz, sayı. 2490 http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewdownload/62-1998/312-2490-Temmuz-2-1998, sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretim programları güncelleme süreci bilgilendirme kitapçığı. Ankara: MEB.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi 4-5-6-7 sınıflar öğretim programı tanıtım kitapçığı. Ankara: MEB.
 • Öztürk, C. ve Dilek, D. (2003). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Rona, T. E. (1940).Yurt bilgisi Dersleri IV. Sınıf. İstanbul: Maarif.
 • Schatz, R.T., Staub E. (1997). Manifestation of blindand constructive patriotism: personality correlatesand individual –group relations, patriotism in the lives of ındividualsand nations (Ed. Bar-Tal, D. And Staub, E.). Chicago: Nelson-Hall, 229-245. Satı Bey, (1913). Vatan için. Konferans Kütüphanesi: İstanbul.
 • Singapore Ministry of Education. (2013). Civics and moral education syllabus: primary. Web: http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/aesthetics-health-and-moral-education/files/ civics-and-moral-education-primary-english-2007.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Singapur Eğitim Bakanlığı (2017). Eğitim - öğretim programı planlama ve geliştirme bölümü www.moe. gov.sg sayfasından erişilmiştir. Singapur Sosyal Bilgiler Müfredatı https://www.moe.gov.sg/docs/defaultsource/document/education/syllabuses/humanities/files/2016-social-studies-(upper-secondary-express-normal-(academic)-syllabus.pdf 04.01.2018 tarihinde erişim sağlandı. Singapur Sosyal Bilgiler Dersi Temel Standartları https://www.moe.gov.sg/docs/defaultsource/document/education/syllabuses/humanities/files/social-studies-syllabus-2012-110615.pdf 04.01.2018 tarihinde erişim sağlandı.
 • Staub, E. (1997). Blind versus constructive patriotism: Moving from embeddedness in the group to critical loyalty and action. In D. Bar-Tal, and E. Staub (Eds), Patriotism: In the lives of individuals and nations. Nelson-Hall series in psychology. (pp. 213-228). Chicago, IL, US: Nelson-Hall.
 • Üstel, F. (2014). Makbul vatandaşın peşinde: II. Meşrutiyet’ten bugüne vatandaşlık eğitimi. (Beşinci Baskı). İstanbul: İletişim.
 • Vural, İ. H. (1999). Vatandaslık ve insan hakları eğitimi 8. İstanbul Serhat.
 • Yamanlar, E. (2001). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. İstanbul: Ders.
 • Yazıcı, S. Ve Yazıcı, F. (2010). Vatanseverlik eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 649-66.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, D. (2002). Üniversiteler için vatandaşlık bilgisi. Konya: Çizgi yayıncılık.
 • Yiğit, U. (2003). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. İstanbul: Bu.
 • Zapçı, F., Sevinç, M. ve Etöz, Z. (2005). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. Ankara: Doğan yayıncılık

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 17 - 31, 26.06.2018

Abstract

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Singapur ve Türkiye’deki vatanseverlik eğitimi ele alınarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Ülkeler seçilirken ülkenin resmi dilinin İngilizce olmasına, ülkede hali hazırda Sosyal Bilgiler dersinin okutulmakta olmasına dikkat edilmiştir.  ABD, Singapur ve Kanada Sosyal Bilgiler programlarında vatanseverlik değeri programların temel çıktıları, temel standartları gibi merkez yapısında kendisine yer bulduğu görülmektedir. Bu başlıkların içerisinde vatanseverlik değeri genel hatlarıyla çok kültürlülük, farklılıklara saygı, demokrasi gibi değerler ile ilişkilendirilerek verilmektedir. Bu durumun temel sebebi ele aldığımız ülkelerin ulus devlet niteliği taşımıyor olmasıdır. Belirlenen ülkeler farklı kültürlerden ve milletlerden meydana gelmiş kozmopolit yapıdaki milletlerdir. Buna bağlı olarak da ırk ve millet üzerine değil de çok kültürlülük üzerine inşa edilmiş bir programları bulunmaktadır. ABD, Singapur, Kanada ve Türkiye’nin Vatanseverlik değeri uygulamalarının ve stratejileri incelendiğinde temel farkın Türkiye’nin ulus devlet niteliği taşımasıdır. Bu fark programın birçok noktasının diğer ülkeler ile farklılık göstermesine neden olmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde ABD Singapur ve Kanada Sosyal Bilgiler öğretim programlarında Vatanseverlik değerinin doğrudan verilecek değerler arasında yer almadığı görülmüştür. Ülkemizdeki vatanseverlik değerinin programdaki yeri ise tamamen farklıdır. ABD, Singapur ve Kanada’ Sosyal Bilgiler öğretim programında vatanseverlik değeri doğrudan karşımıza çıkmazken ülkemizde verilmesi gereken değerler arasında yer almaktadır.

References

 • KAYNAKÇA
 • ABD Kuzey Caroline Eyaleti Sosyal Bilgiler Müfredatı http://www.ncpublicschools.org/curriculum/socialstudies (Erişim: 30.12.2017) ABD Kuzey Caroline Eyaleti Sosyal Bilgiler Dersi Temel Standartları http://www.dpi.state.nc.us/docs/curriculum/socialstudies/scos/7.pdf (Erişim: 18.03.2018)
 • Adil, M. (1918). Malumat-I vataniye ve medeniye. İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • Alberta Eğitim Bakanlığı (2005). Anaokulundan 12. sınıfa Alberta Sosyal Bilgiler programı .https://education.alberta.ca/social-studies-k-6/?searchMode=3 02.01.2018 tarihinde erişim sağlandı.
 • Alberta Sosyal Bilgiler Müfredatı https://education.alberta.ca/social-studies-k-6/?searchMode=3 02.01.2018 tarihinde erişim sağlandı. Alberta Sosyal Bilgiler Dersi Temel Standartları http://www.learnalberta.ca/ProgramOfStudy.aspx?lang=en&ProgramId=564423# 02.01.2018 tarihinde erişim sağlandı.Bacon, P., Bencloski, J., Buggey, J., Cunha, S., Fournier, E., and Frank, R. (2005). Primary school social studies United Sta-tes textbook 4 (ed. M. J. Berson.). Newyork: Harcourt School Publishers
 • Bacon, P., Bencloski, J., Buggey, J., Cunha, S., Fournier, E., and Frank, R. (2005). Primary school social studies United Sta-tes textbook 4 (ed. M. J. Berson.). Newyork: Harcourt School Publishers
 • Bartal, D. And Staub, E., (1997). Introduction: patriotism: itsscopeandmeaning, Patriotism in The Lives of Individualsand Nations (Ed. Bar-Tal, D. And Staub, E.), (s. 1-19). Chicago: Nelson-Hall.
 • Barth, J. L., ve Demirtaş A. (1991) İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Kaynak Üniteler. Ankara:YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.
 • Berns, W. (1997). On patriotism, The Public Interest, Spring, https://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/on-patriotism sayfasından erişilmiştir.
 • Clark, P. (2004). The Historical Context of Social Studies in English Canada. In A. Sears and I. Wright, eds., Challenges and Prospects for Canadian Social Studies. Vancouver: Pacific Educational Press. http://www.democraticdialogue.com/DDpdfs/PDKCook.pdf sayfasından 20.12.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Doğanay, A. (2002) Sosyal Bilgiler öğretimi, C. Öztürk ve D. Dilek (Eds). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi. (15-46). Ankara. Pegem A.
 • Erdoğan, M. (1999). Milliyetçilik ideolojisine dair. Ankara: Liberte.
 • Gümüş, E , Esen, M , Bellibaş, M . (2016). Eğitim Araştırmalarında "Lider Yetiştirme ve Liderlik Geliştirme" Çalışmaları: 1980-2014 Arası Durum Tespiti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (40), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/26849/282369
 • Kapulu, A., Kapulu, S. ve Tekin, A. (2004). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. Ankara: Koza Kunduroğlu ve Babadoğan, 2010 Karagözoğlu, A. G. (1966). İlkokullarda Sosyal Bilgiler öğretimi. Ankara: MEB Öğretmeni İş Başında Yetiştirme Bürosu.
 • Levent, E . (2013). TüRk Eğİtim Sisteminin Yapı Ve İşleyişi ÜZerine Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (9), 263-283. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/364/2177
 • Levent, F, Yazıcı, E. (2015). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39 (39), 121-143. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/388/2669
 • Merey, Z., Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. KUYEP, 2(12), 1-18.
 • Mardin, S. (2007). Jön Türklerin siyasi fikirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim.
 • Mardin, S. (2008). Yeni Osmanlı düşüncesinin doğusu. İstanbul: İletişim.
 • National Council for the Social Studies. (2005). Curriculum standards for social studies: I. Introduction. Washington DC: NCSS. Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Merry Michael S. (2009) Patriotism, History and the Legitimate Aims of American Education, “Patriotism and Citizenship Education” Edit, Haynes Bruce: Hon Kong: Blackwell.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (1998). Tebliğler Dergisi, Temmuz, sayı. 2490 http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewdownload/62-1998/312-2490-Temmuz-2-1998, sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretim programları güncelleme süreci bilgilendirme kitapçığı. Ankara: MEB.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi 4-5-6-7 sınıflar öğretim programı tanıtım kitapçığı. Ankara: MEB.
 • Öztürk, C. ve Dilek, D. (2003). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Rona, T. E. (1940).Yurt bilgisi Dersleri IV. Sınıf. İstanbul: Maarif.
 • Schatz, R.T., Staub E. (1997). Manifestation of blindand constructive patriotism: personality correlatesand individual –group relations, patriotism in the lives of ındividualsand nations (Ed. Bar-Tal, D. And Staub, E.). Chicago: Nelson-Hall, 229-245. Satı Bey, (1913). Vatan için. Konferans Kütüphanesi: İstanbul.
 • Singapore Ministry of Education. (2013). Civics and moral education syllabus: primary. Web: http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/aesthetics-health-and-moral-education/files/ civics-and-moral-education-primary-english-2007.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Singapur Eğitim Bakanlığı (2017). Eğitim - öğretim programı planlama ve geliştirme bölümü www.moe. gov.sg sayfasından erişilmiştir. Singapur Sosyal Bilgiler Müfredatı https://www.moe.gov.sg/docs/defaultsource/document/education/syllabuses/humanities/files/2016-social-studies-(upper-secondary-express-normal-(academic)-syllabus.pdf 04.01.2018 tarihinde erişim sağlandı. Singapur Sosyal Bilgiler Dersi Temel Standartları https://www.moe.gov.sg/docs/defaultsource/document/education/syllabuses/humanities/files/social-studies-syllabus-2012-110615.pdf 04.01.2018 tarihinde erişim sağlandı.
 • Staub, E. (1997). Blind versus constructive patriotism: Moving from embeddedness in the group to critical loyalty and action. In D. Bar-Tal, and E. Staub (Eds), Patriotism: In the lives of individuals and nations. Nelson-Hall series in psychology. (pp. 213-228). Chicago, IL, US: Nelson-Hall.
 • Üstel, F. (2014). Makbul vatandaşın peşinde: II. Meşrutiyet’ten bugüne vatandaşlık eğitimi. (Beşinci Baskı). İstanbul: İletişim.
 • Vural, İ. H. (1999). Vatandaslık ve insan hakları eğitimi 8. İstanbul Serhat.
 • Yamanlar, E. (2001). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. İstanbul: Ders.
 • Yazıcı, S. Ve Yazıcı, F. (2010). Vatanseverlik eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 649-66.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, D. (2002). Üniversiteler için vatandaşlık bilgisi. Konya: Çizgi yayıncılık.
 • Yiğit, U. (2003). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. İstanbul: Bu.
 • Zapçı, F., Sevinç, M. ve Etöz, Z. (2005). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8. Ankara: Doğan yayıncılık

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

İbrahim YAVUZ> (Primary Author)

0000-0002-8270-8453

Publication Date June 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adeder436179, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {17 - 31}, title = {SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Yavuz, İbrahim} }
APA Yavuz, İ. (2018). SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 3 (1) , 17-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/37151/436179
MLA Yavuz, İ. "SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 17-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/37151/436179>
Chicago Yavuz, İ. "SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 17-31
RIS TY - JOUR T1 - COMPARING PATRIOTISM EDUCATION IN SOCIAL STUDIES COURSES OF DIFFERENT COUNTRIES AU - İbrahimYavuz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 31 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI %A İbrahim Yavuz %T SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI %D 2018 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yavuz, İbrahim . "SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 / 1 (June 2018): 17-31 .
AMA Yavuz İ. SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI. (REJ). 2018; 3(1): 17-31.
Vancouver Yavuz İ. SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2018; 3(1): 17-31.
IEEE İ. Yavuz , "SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE VATANSEVERLİK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİ KONUSUNDA FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 17-31, Jun. 2018