Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KNOWLEDGE LEVELS OF 8TH GRADE STUDENTS ABOUT THE GALLİPOLİ FRONT

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 62 - 74, 31.12.2018

Abstract

The purpose of this study is to determine the knowledge levels of the 8th grade students about the Gallipoli front. It was carried out in a qualitative model there search case study model. 39 eighth grade students from a secondary school in the province of Erzurum participated in this search. The data of the study were collected by semi-structured interview form. the analysis of the data was done by means of descriptive analysis. How often each finding was repeated (frequency) wasfound. Thus, the qualitative data is converted into quantitative. The survey found that most of the students had different views on them portance of the Gallipoli front, where the majority knew about the history of the dardanelles gallipoli and on which battle group, and most of the information about the Gallipoli front was reached as the result of learning from textbooks, lessons and films.

References

 • Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T., S. ve Kılcan, B. (2014). Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi öğretimine yönelik görüşleri, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks, 6(2), 207-226.
 • Akbaba, B. (2008). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği). Akademik Bakış,1(2). Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/74033
 • Akıncı, B., A. (2016). Çanakkale Savaşları’nın öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16, 1082-1105.
 • Armaoğlu, F. (1987). 20. Yüzyıl siyasi tarihi 1914–1980. Ankara: Türkiye İş Bankası.
 • Ata, B. (2001). Çanakkale Savaşlarını nasıl öğreteceğiz?.Türk Yurdu, 164, 23-29.
 • Bulut, S. (2008). İlköğretim ders kitaplarının görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni. (ÇevEdt: Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelik, U., A., Çakmak, M., A. (2016). Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında öne çıkan değerler: ortaokul öğrencileri üzerinde nitel bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27.455-465.
 • Çencen, N. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel mektupların kullanımına ilişkin görüşleri: Ankara İli ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu örneği. Eğitim ve Bilim, 42(192), 193-210.Doi: 10.15390/EB.2017.7158
 • Davison, M. (2017).Teachingaboutthe First World Wartoday: Historical empathy and participatory citizenship.Citizenship, Social and Economics Education, 16(3), 148-156. doi: 10.1177/2047173417736906
 • Demircioğlu, İ. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, 42, 77-93.
 • Erdemir, L. (2008). Sebep ve sonuçlarıyla Çanakkale Savaşları (Sosyal tarih açısından). (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.
 • Erickson, E., J. (2010). GalipoliThe Ottoman Campaing. Pen ve Sword Military: Great Britain. Erişim Adresi: http://books.google.com.tr/bkshp?hl=tr&tab=pp
 • Esenkaya, A. (2013). Çanakkale Cephesi’nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,14.49-83. Erişim Adresi: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/687/Ahmet_Esenkaya_Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Gençoğlu, A. (2015).Türk ulusal kimliğinin kurucu bir öğesi olarak kolektif bellek: Okul ders kitaplarında Çanakkale Savaşı anlatıları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 41, 331-351.
 • Gravetter, J. F.,Forzano, L. B. (2012). Research methods for the behavioral sciences. USA: Linda Schreiber-Ganster.
 • Karal, E. K. (1996). Osmanlı tarihi, (IX. cilt), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Keleş, H., Şahin, M. Aktaş, Ö. Erol, N. (2013). Tarih öğretmen adaylarının Türk denizcilik tarihi ile ilgili olayların önemine ilişkin düşünceleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 1575-1592.
 • Kocatürk,U. (1988). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisi. Ankara.
 • Kurşun, Z. (1993). Çanakkale muharebeleri. TDV İslâm Ansiklopedisi, (Cilt 8), İstanbul.
 • Marcus, A. S., Metzger, S. A., Paxton, R. J., & Stoddard, J. D. (2018). Teaching history with film: Strategies for secondary social studies. Routledge.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev: S. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mert, H. (2002). Çanakkale Savaşlarının askerî, siyasî ve sosyal sonuçları. Türkler, 8, 368-376.
 • Metzger, S. A. (2010). Maximizing the educational power of history movies in the classroom. The Social Studies, 101(3), 127-136.
 • Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, 543-556.
 • Pala, F. (2015). Sosyal bilgiler derslerinde tarihlerin öğrenci hatırlama düzeyi ve sosyal bilgiler derslerinde tarihlerin öğretiminin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya.
 • Sullivan, J., M. (2003). Why Gallipoli matters: interpreting different lessons. Joint Military Operations Department Naval War College. Erişim Adresi: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA420301
 • Şahin, C. (2012). Çanakkale Savaşları’nın eğitim ve öğretim üzerindeki etkisi: karesi idâdîsi ve sultânîsi örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 7-20.
 • Tangülü. Z.,Tosun, A. ve Kocabıyık, B. (2014). Ortaokul 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde karşılaşılan sorunların sosyal bilgiler öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2). 233-245.
 • Turan, R. (2015). Türkiye’de ilköğretim tarih öğretiminde Çanakkale Savaşları (1985-2015). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15, 287-306. Erişim Adresi: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/1785/2776
 • Yapıcı, H. (2008). Multimedya (çoklu ortam) aktiviteleriyle “Çanakkale Zaferi” konusunun öğretimi. Kâzımkarabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 243-253.
 • Yazıcı, N. (2013). Lise müfredat programlarında ve ders kitaplarında Çanakkale Savaşı’nın öğretimi üzerine eleştirel bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 535-550
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zeyrek, Ş.(2007). Liselerde okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük adlı ders kitaplarında Çanakkale Savaşları, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 40, 707-721.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 62 - 74, 31.12.2018

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 8. Sınıf öğrencilerinin Çanakkale Cephesine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemektir. Araştırma nitel yöntemden durum çalışması modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Erzurum il sınırları içerisinde bulunan bir ortaokuldaki 39 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemi ile gerçekleşmiştir. Her bir bulgunun hangi sıklıkla tekrar ettiği(frekansı) bulunmuştur. Böylece, nitel veriler nicel hale dönüştürülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin çoğu Çanakkale cephesinin tarihini ve hangi savaş grubunda yer aldığını doğru bildiği, Çanakkale Cephesi’nin önemine ilişkin farklı görüşler olduğu, Çanakkale Cephesi ile ilgili bilgileri ders kitapları, ders öğretmeni ve filmlerden öğrendikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T., S. ve Kılcan, B. (2014). Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi öğretimine yönelik görüşleri, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks, 6(2), 207-226.
 • Akbaba, B. (2008). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği). Akademik Bakış,1(2). Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/74033
 • Akıncı, B., A. (2016). Çanakkale Savaşları’nın öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16, 1082-1105.
 • Armaoğlu, F. (1987). 20. Yüzyıl siyasi tarihi 1914–1980. Ankara: Türkiye İş Bankası.
 • Ata, B. (2001). Çanakkale Savaşlarını nasıl öğreteceğiz?.Türk Yurdu, 164, 23-29.
 • Bulut, S. (2008). İlköğretim ders kitaplarının görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni. (ÇevEdt: Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelik, U., A., Çakmak, M., A. (2016). Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında öne çıkan değerler: ortaokul öğrencileri üzerinde nitel bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27.455-465.
 • Çencen, N. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel mektupların kullanımına ilişkin görüşleri: Ankara İli ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu örneği. Eğitim ve Bilim, 42(192), 193-210.Doi: 10.15390/EB.2017.7158
 • Davison, M. (2017).Teachingaboutthe First World Wartoday: Historical empathy and participatory citizenship.Citizenship, Social and Economics Education, 16(3), 148-156. doi: 10.1177/2047173417736906
 • Demircioğlu, İ. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, 42, 77-93.
 • Erdemir, L. (2008). Sebep ve sonuçlarıyla Çanakkale Savaşları (Sosyal tarih açısından). (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.
 • Erickson, E., J. (2010). GalipoliThe Ottoman Campaing. Pen ve Sword Military: Great Britain. Erişim Adresi: http://books.google.com.tr/bkshp?hl=tr&tab=pp
 • Esenkaya, A. (2013). Çanakkale Cephesi’nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,14.49-83. Erişim Adresi: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/687/Ahmet_Esenkaya_Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Gençoğlu, A. (2015).Türk ulusal kimliğinin kurucu bir öğesi olarak kolektif bellek: Okul ders kitaplarında Çanakkale Savaşı anlatıları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 41, 331-351.
 • Gravetter, J. F.,Forzano, L. B. (2012). Research methods for the behavioral sciences. USA: Linda Schreiber-Ganster.
 • Karal, E. K. (1996). Osmanlı tarihi, (IX. cilt), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Keleş, H., Şahin, M. Aktaş, Ö. Erol, N. (2013). Tarih öğretmen adaylarının Türk denizcilik tarihi ile ilgili olayların önemine ilişkin düşünceleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 1575-1592.
 • Kocatürk,U. (1988). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisi. Ankara.
 • Kurşun, Z. (1993). Çanakkale muharebeleri. TDV İslâm Ansiklopedisi, (Cilt 8), İstanbul.
 • Marcus, A. S., Metzger, S. A., Paxton, R. J., & Stoddard, J. D. (2018). Teaching history with film: Strategies for secondary social studies. Routledge.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev: S. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mert, H. (2002). Çanakkale Savaşlarının askerî, siyasî ve sosyal sonuçları. Türkler, 8, 368-376.
 • Metzger, S. A. (2010). Maximizing the educational power of history movies in the classroom. The Social Studies, 101(3), 127-136.
 • Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, 543-556.
 • Pala, F. (2015). Sosyal bilgiler derslerinde tarihlerin öğrenci hatırlama düzeyi ve sosyal bilgiler derslerinde tarihlerin öğretiminin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya.
 • Sullivan, J., M. (2003). Why Gallipoli matters: interpreting different lessons. Joint Military Operations Department Naval War College. Erişim Adresi: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA420301
 • Şahin, C. (2012). Çanakkale Savaşları’nın eğitim ve öğretim üzerindeki etkisi: karesi idâdîsi ve sultânîsi örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 7-20.
 • Tangülü. Z.,Tosun, A. ve Kocabıyık, B. (2014). Ortaokul 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde karşılaşılan sorunların sosyal bilgiler öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2). 233-245.
 • Turan, R. (2015). Türkiye’de ilköğretim tarih öğretiminde Çanakkale Savaşları (1985-2015). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15, 287-306. Erişim Adresi: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/1785/2776
 • Yapıcı, H. (2008). Multimedya (çoklu ortam) aktiviteleriyle “Çanakkale Zaferi” konusunun öğretimi. Kâzımkarabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 243-253.
 • Yazıcı, N. (2013). Lise müfredat programlarında ve ders kitaplarında Çanakkale Savaşı’nın öğretimi üzerine eleştirel bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 535-550
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zeyrek, Ş.(2007). Liselerde okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük adlı ders kitaplarında Çanakkale Savaşları, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 40, 707-721.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Fatih PALA> (Primary Author)

0000-0003-1828-0461

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adeder502957, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {62 - 74}, title = {8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Pala, Fatih} }
APA Pala, F. (2018). 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 3 (2) , 62-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/41558/502957
MLA Pala, F. "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 62-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/41558/502957>
Chicago Pala, F. "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 62-74
RIS TY - JOUR T1 - KNOWLEDGE LEVELS OF 8TH GRADE STUDENTS ABOUT THE GALLİPOLİ FRONT AU - FatihPala Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 74 VL - 3 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ %A Fatih Pala %T 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ %D 2018 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Pala, Fatih . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 / 2 (December 2018): 62-74 .
AMA Pala F. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ. (REJ). 2018; 3(2): 62-74.
Vancouver Pala F. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2018; 3(2): 62-74.
IEEE F. Pala , "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇANAKKALE CEPHESİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 62-74, Dec. 2018