Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON SOCIAL STUDIES TEACHING: EXAMPLE OF ACTIVITY

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 75 - 92, 31.12.2018

Abstract

The activity was prepared in accordance with the 5th grade Social Studies Course, "Culture and Heritage" learning area, "Historic Journey" unit, "Mesopotamia and Anatolian Civilizations" topic. As a result of the study, it was tried to be gained to the students " Recognise the contribution of ancient civilizations to human history based on concrete ruins". The activity is based on the approach of game-based constructivist education. It is aimed to gain learning area and gain which are based on abstract concepts. In order to achieve permanent and continuous learning, the students took an active part in playing games. The study was conducted in the 2017-2018 academic year. Participants are 21 students, whom of 8 are girls and 13 are boys, who study in Uşak Province Yayalar Ortaokulu 5 / A class. Surveys and opinion forms were used as data collection tools. As a result of the activity, it was observed that the students' interest in the Social Studies Course and their participation in the course increased. In the end-of-term evaluations, it was seen that permanent learning could not be achieved but learning was more permanent as a result of the game-based evaluation.

References

 • Anahtarcı, S. (2009).Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Matematik Programında Portfolyonun Başarıya Ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Ayar, R. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Hepimizin Dünyası Ünitesi İçin Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktaroğlu, Canan Elif (2011). Eğitimde Yapılandırmacılık Yaklaşımı ve Eleştirel Bir Bakış. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gömleksiz, N. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 281-313.
 • Kaya S. ve Elgün A.(2015). Eğitsel Oyunlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi ,23(1), 329-342.
 • MEB. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. TC. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Oğuz, A. (2013). Yapılandırmacılık. Öğretim İlke ve Yöntemleri.(Ed: Duman, B.) Ankara: Anı Yayıncılık, 315-352.
 • Şaşan, H. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74 (75), 49-52.
 • Şahin, H.(2014) , Yapılandırmacı Yaklaşım Modelinin Fen Öğretimine Yansımaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-170.
 • Uygun, K. (2018). Sosyal Bilgiler Programı ve Yapılandırmacılık. Sosyal Bilgiler Öğretimi (Ed: Çalışkan, H. & Kılcan, B.), İstanbul: Lisans Yayıncılık, 53-86.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.695–701.
 • Yüksek, R. (2010). İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi ‘Canlılar Dünyası Gezelim Tanıyalım’ Ünitesi Öğrenme Öğretme Sürecinde Yağılan Etkinliklerin Öğrencilerin Çevre Bilgisi, Çevreye Karşı Tutumları ve Bunların Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 75 - 92, 31.12.2018

Abstract

Etkinlik, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi , “Kültür ve Miras” öğrenme alanı, “Tarihe Yolculuk” ünitesi, “Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri” konusu doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, “Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.” kazanımı öğrencilere kazandırılmaya çalışılmıştır. Etkinlik, oyun temelli olarak yapılandırmacı eğitim anlayışına dayanmaktadır. Soyut kavramlar üzerine oturtulmuş olan öğrenme alanı ve kazanımın edinilmesi amaçlanmıştır. Kalıcı ve sürekli öğrenmelerin yaşanması için öğrenciler oyun oynarken aktif olarak rol almışlardır. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmıştır. Katılımcılar, Uşak İli Yayalar Ortaokulu 5/A sınıfında okuyan 8’i Kız 13’ü Erkek olmak üzere toplam 21 öğrencidir. Veri toplama aracı olarak anketler ve görüş formları kullanılmıştır. Etkinliğin sonucunda, öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine olan ilgilerinin ve derse katılımlarının daha fazla arttığı gözlemlenmiştir. Konu sonu değerlendirmelerinde kalıcı öğrenmelerin sağlanamadığı fakat oyun temelli değerlendirme sonucunda öğrenmelerin daha kalıcı olduğu görülmüştür. 

References

 • Anahtarcı, S. (2009).Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Matematik Programında Portfolyonun Başarıya Ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Ayar, R. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Hepimizin Dünyası Ünitesi İçin Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktaroğlu, Canan Elif (2011). Eğitimde Yapılandırmacılık Yaklaşımı ve Eleştirel Bir Bakış. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gömleksiz, N. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 281-313.
 • Kaya S. ve Elgün A.(2015). Eğitsel Oyunlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi ,23(1), 329-342.
 • MEB. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. TC. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Oğuz, A. (2013). Yapılandırmacılık. Öğretim İlke ve Yöntemleri.(Ed: Duman, B.) Ankara: Anı Yayıncılık, 315-352.
 • Şaşan, H. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74 (75), 49-52.
 • Şahin, H.(2014) , Yapılandırmacı Yaklaşım Modelinin Fen Öğretimine Yansımaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-170.
 • Uygun, K. (2018). Sosyal Bilgiler Programı ve Yapılandırmacılık. Sosyal Bilgiler Öğretimi (Ed: Çalışkan, H. & Kılcan, B.), İstanbul: Lisans Yayıncılık, 53-86.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.695–701.
 • Yüksek, R. (2010). İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi ‘Canlılar Dünyası Gezelim Tanıyalım’ Ünitesi Öğrenme Öğretme Sürecinde Yağılan Etkinliklerin Öğrencilerin Çevre Bilgisi, Çevreye Karşı Tutumları ve Bunların Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Etkinlik/Deneyim Makaleleri
Authors

Kamil UYGUN> (Primary Author)

0000-0002-8971-328X


Ummuhan AKKEYİK This is me


Ceylan ÖZTÜRK This is me

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adeder502964, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {75 - 92}, title = {EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Uygun, Kamil and Akkeyik, Ummuhan and Öztürk, Ceylan} }
APA Uygun, K. , Akkeyik, U. & Öztürk, C. (2018). EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 3 (2) , 75-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/41558/502964
MLA Uygun, K. , Akkeyik, U. , Öztürk, C. "EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 75-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/41558/502964>
Chicago Uygun, K. , Akkeyik, U. , Öztürk, C. "EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2018 ): 75-92
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON SOCIAL STUDIES TEACHING: EXAMPLE OF ACTIVITY AU - KamilUygun, UmmuhanAkkeyik, CeylanÖztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 92 VL - 3 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ %A Kamil Uygun , Ummuhan Akkeyik , Ceylan Öztürk %T EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ %D 2018 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Uygun, Kamil , Akkeyik, Ummuhan , Öztürk, Ceylan . "EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 / 2 (December 2018): 75-92 .
AMA Uygun K. , Akkeyik U. , Öztürk C. EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ. (REJ). 2018; 3(2): 75-92.
Vancouver Uygun K. , Akkeyik U. , Öztürk C. EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2018; 3(2): 75-92.
IEEE K. Uygun , U. Akkeyik and C. Öztürk , "EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 75-92, Dec. 2018