Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TARİH EĞİTİM MATERYALİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: NFC

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 77 - 87, 10.12.2019

Abstract

İnsanoğlu var olduğu günden beri sürekli bir değişim ve gelişme arayışı içerisinde olmuştur. İlkel tarım aletlerinden sanayi devrimine kadar bu gelişme isteği yadsınamaz boyuttadır. Sanayi devrimiyle birlikte ise gelişim hız kazanmış ve özellikte 20. yüzyılın ikinci yarısında ilk kişisel bilgisayarların ve internetin hayatımıza girmesiyle beraber gelişimin hızı sınırları zorlamaya başlamıştır. Dördüncü sanayi devrimi kavramının hayatımıza girdiği ve nesnelerin internetinden bahsetmekte olduğumuz şu günlerde akıllı cihazların ve sensor teknolojilerin de tanıtılmasıyla beraber gelişimin hızı baş döndürücü bir hal almıştır. Artık sadece birkaç yıl içerisinde insanoğlunun var olduğu günden beri göstermiş olduğu gelişimi sağlayabilmekteyiz. Hayatımızın hemen her alanda bu gelişim ve değişim sürecinin sonuçlarını görebiliriz. Ne var ki çok az sayıda da olsa bazı alanlar değişime karşı direnç göstermişlerdir. Bulanlardan birisi olan eğitim alanında da gelişim ve değişimin hızı nispeten yavaş olmuştur. Sonuç olarak günümüzde hala yüzyıl öncesinde olduğu gibi eğitim ve öğretim yapmaktayız. Tıpkı yüzyıl önceki sınıflarda olduğu gibi öğrenciler sınıflarda arka arkaya dizilerek pasif ve bilgiyi sadece alan rollerini devam ettirirken öğretmenler de sınıftaki otorite olma rollerini sürdürmekte ve hala bilgiyi sağlayan tek kaynak olmayı seçmektedirler. Bu bağlamda okullarımızda yürütülmekte olan tarih dersleri de maalesef bir istisna oluşturmamaktadır. Genç nesillerin eğitiminde son derece önemli bir yere sahip olan tarih derslerinde kullanılan kitap, harita, poster veya tarih cetvelleri gibi materyaller günümüz teknolojisini yakalamakta yeterince başarılı olamamışlardır. 21. yüzyıl öğrenci profilleri düşünüldüğünde bu materyallerin öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, hayatımıza son yıllarda girmiş olan Yakın Alan İletişim Teknolojisinin – Near Field Communication (NFC) tarih eğitiminde kullanılmakta olan materyallerin modernize edilmesinde dikkate değer bir potansiyeli olduğu söylenebilir. Kısa mesafeden temassız iletişimi ve bilgi paylaşımını olanaklı kılan bu teknoloji sayesinde tarih eğitimi materyalleri etkileşimli hale getirilip daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Bu liselerde uygulanması planlanan daha geniş kapsamlı çalışmanın ilk adımı olan bu çalışma kapsamında, okullarda kullanılmakta olan poster ve haritaların NFC teknolojisi kullanılarak etkileşimle hale getirilmesinin yolları araştırılmış ve örnek posterler hazırlanmıştır.

References

  • Açıkgöz, K. Ü. (1995), Tarih Derslerinde Öğrencileri Güdüleme Stratejileri, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Brown, j., Hruska, M., Johnson, A., & Poltrack, J. (2014). Educational standarts for mobile learning and mobile application development. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Icreasin Acess through Mobile Learning (ss. 17-25). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.Choo, J. H., Cheong, S. N., & Lee, Y. L. (2014). Desing and Develpment of NFC Smartphone Indoor Interactive Navigation System. World Applied Sciences Journal, 6(29), 738-742.Coşkun, V., Özdenizci , B., & Ok, K. (2013). A Survey on Near Field Communicaiton (NFC) Technology. Wireless Pers Commun, 71, 2259-2294.Crompton, H. (2014). A Diachronic Owerview of Technology Contributing to Mobile Learning: A Shift towards Student-Centered Pedagogies. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Perspectives on Open and Distance Learning: Increasing Access through Mobile Learning (ss. 7-15). Vancouver: Commonwealth of learning Athabacca University.Dale, E. (1969), Audio-Visual Methods in Teaching, New York: Holt, Rinehart & Winston.Fatih Sultan Mehmet. (tarih yok). Türk Tarih Kurumu: http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=116 adresinden alındıFerran-Ferrer, N., Domingo, M. G., Prieto-Blazquez, J., Corcoles, C., Sancho-Vinuesa, T., & Santanach, F. (2014). Mobile Learning in Higher education. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 175-191). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca university.Garrido, P. C., Miraz, G. M., Ruiz, I. L., & Gomez-Nieto, M. A. (2010). A Near Field Communication tools for Building Intelligent Environment using Smart Posters. International journal of Computers and Commuications, 4(1), 9-16.Garrido, P. C., Miraz, G. M., Ruiz, I. L., & Gomez-Nieto, M. A. (tarih yok). A Tool for the Tag Management for the Building of Smart Environments. Proceedings of the ınternational Conference on Applied Computer Science, (ss. 520-524).Kabapınar, Y. (1995), Kredili Sistem ve Lise Tarih Kitapları, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Kaşgarlı Mahmut. (tarih yok). Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr/?option=com_dlt&view=dlt&kategori1=video adresinden alındıKoloğlu, O. (1995), Tarih Öğretiminde Bugüncülük/Presentizm Yansımaları ve Sonuçları, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Kukulska-Hulme, A. (2005). Introduction. A. Kukulska-Hulme, & J. Traxler (Dü) içinde, Mobile Learning: A handbook for educators and trainers (s. 1-6). London and New York: Routle.Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2007). An Overview of Mobile Assisted Language Learning: Can mobile devices support collaborative practice in speaking and listening? EuroCALL 2007 Conference Virtual Strand (ss. 1-20). Conference Virtual Strand.Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to support collaboration and interaction. ReCALL, 3(20), 271-289.Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2005). Mobile teaching and learning. A. Kukulska-hulme, & J. Traxler (Dü) içinde, Mobile Learning: A handbook for educators and trainers (s. 26-44). london and New York: Routledge.Küçükahmet, L. (1995), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Gazi Büro Kitapevi Lee, W. H., & Kuo, M. C. (2014). An NFC E-Learning Platform for Interactive and Ubiquitous Learning. International Conference on Educatioın Reform and Modern Management (ERMM) (s. 271-274). Atlantis Press.Miraz, G. M., Ruiz, I. L., & Gomez-Nieto, M. A. (2009). How NFC can be used for the compliance of European higer education area guidelines in European universities. 2009 First Intenational Workshop on Near Field Communication (s. 3-8). IEEE Computer Society.NFC Forum. (2014). 02.09.2014 tarihinde http://nfc-forum.org/our-work/specifications-and-application-documents/specifications/nfc-forum-technical-specifications/ adresinden alındıOk, K., Aydın, M. N., Coşkun, V., & Özdenizci, B. (2011). Exploring Underlying Values of NFC Applications. 3rd International Conference on Information and Financial Engineering. 12, ss. 290-294. Singapore: IACSIT Press.Ok, K., Coskun , V., Aydın , M. N., & Ozdenizci , B. (2010). Current Benefits and Future Directions of NFC Services. ICEMT 2010, (ss. 334-338).Özbaran, S. (1995), Neden ve Nasıl Tarih, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Özdenizci , B., Alsadi, M., Ok, K., & Coşkun, V. (2013). Classification of NFC Applicaitons in Diverse Service Domains. IJCCE, 2(5), 614-620.Paykoç, F. (1995), Tarih Öğretiminde Duyuşsal Alanın Rolü, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Parsons, D. (2014). The Future of Mobile Learning and Implications for Education and Training. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 217-229). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.Sakaoğlu, N. (1995), İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Sharples, M., Taylor Josie, & Vavoula, G. (2007). A Theory of Learning for the Mobile Age. R. Andrews, & C. Haythornthwaite (Dü) içinde, The Sage Handbook of Elearning (s. 221-247). London: Sage.Snowman , J., & Biehler, R. F. (2000). Psychology Applied to Teaching. Houghton Mifflin.Şimşek, A. (2003), Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, S.1, 141-155Ting, Y.-L. (2012). The pitfalls of mobile devices in learning: A different view and implications for pedagogical design. J. Educational Computing Research, 2(46), 119-134.Traxler, J. (2007). Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning: The moving fingers writes and having writ ... International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1-12.Traxler, J. (2010). Will Student Devices Deliver Innovation, Inclusion, and Transformation? (M. Hooft, & A. Q. Denzer, Dü) Journal of Research Center for Educational Technology (RCET), 6(1), s. 3-15.Waard, I. I. (2014). Using BYOD, Mobile Social Media, Apps, and Sensors for Meaningful Mobile Learning. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 113-124). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.Zervas, P., & Sampson, D. G. (2014). Supporting Mobile Access to Online Courses: The ASK Mobile SCORM Player nad ASK Mobile LD Player. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 125-140). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.http://www.sembolbarkod.net/rfid-nedir/19.08.2016http://www.eba.gov.tr

A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 77 - 87, 10.12.2019

Abstract

Since the existence of first humans, human beings have been in search for continuous development and improvement. This development which accelerated especially after the industrial revolution gained momentum after the introduction of first personal computers and internet in the second half of the 20th century. Nowadays in which the fourth industrial revolution is on its way and the internet of things has entered our lives, it can be said that the developments in smart devices and sensor technologies increased this momentum to incredibly fast levels. Although we feel the effects of these developments and changes in every field of our lives, resistance in some areas like education can be observed. In that, today the teaching and learning processes are being carried out in a way which had been done hundred years ago and in which students play the information receiver role by sitting behind each other in rows and teachers has information provider role. Besides, although information technologies have entered into classrooms in recent years, traditional education materials still exist. In this vein, it can be said that history education is not an exception and materials such as books, maps, posters and chronological charts which are used in history education have failed to keep up with technological developments enough. When 21st century student profile is considered, these materials may fall short in meeting students’ needs and expectations. Accordingly, it can be argued that Near Field Communication (NFC) technology may have a great potential and may be used to modernize the materials which are used in history education. Thanks to this technology which enables contactless data transfer in short distances, the history lesson materials can be turn into interactive ones and can be used in more effective ways. In this study, which has been planned as the first step of a broader study which will be carried out within a high school, the possible ways of turning history lesson materials into interactive ones by using NFC technology are investigated and sample applications are carried out. 

References

  • Açıkgöz, K. Ü. (1995), Tarih Derslerinde Öğrencileri Güdüleme Stratejileri, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Brown, j., Hruska, M., Johnson, A., & Poltrack, J. (2014). Educational standarts for mobile learning and mobile application development. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Icreasin Acess through Mobile Learning (ss. 17-25). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.Choo, J. H., Cheong, S. N., & Lee, Y. L. (2014). Desing and Develpment of NFC Smartphone Indoor Interactive Navigation System. World Applied Sciences Journal, 6(29), 738-742.Coşkun, V., Özdenizci , B., & Ok, K. (2013). A Survey on Near Field Communicaiton (NFC) Technology. Wireless Pers Commun, 71, 2259-2294.Crompton, H. (2014). A Diachronic Owerview of Technology Contributing to Mobile Learning: A Shift towards Student-Centered Pedagogies. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Perspectives on Open and Distance Learning: Increasing Access through Mobile Learning (ss. 7-15). Vancouver: Commonwealth of learning Athabacca University.Dale, E. (1969), Audio-Visual Methods in Teaching, New York: Holt, Rinehart & Winston.Fatih Sultan Mehmet. (tarih yok). Türk Tarih Kurumu: http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=116 adresinden alındıFerran-Ferrer, N., Domingo, M. G., Prieto-Blazquez, J., Corcoles, C., Sancho-Vinuesa, T., & Santanach, F. (2014). Mobile Learning in Higher education. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 175-191). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca university.Garrido, P. C., Miraz, G. M., Ruiz, I. L., & Gomez-Nieto, M. A. (2010). A Near Field Communication tools for Building Intelligent Environment using Smart Posters. International journal of Computers and Commuications, 4(1), 9-16.Garrido, P. C., Miraz, G. M., Ruiz, I. L., & Gomez-Nieto, M. A. (tarih yok). A Tool for the Tag Management for the Building of Smart Environments. Proceedings of the ınternational Conference on Applied Computer Science, (ss. 520-524).Kabapınar, Y. (1995), Kredili Sistem ve Lise Tarih Kitapları, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Kaşgarlı Mahmut. (tarih yok). Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr/?option=com_dlt&view=dlt&kategori1=video adresinden alındıKoloğlu, O. (1995), Tarih Öğretiminde Bugüncülük/Presentizm Yansımaları ve Sonuçları, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Kukulska-Hulme, A. (2005). Introduction. A. Kukulska-Hulme, & J. Traxler (Dü) içinde, Mobile Learning: A handbook for educators and trainers (s. 1-6). London and New York: Routle.Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2007). An Overview of Mobile Assisted Language Learning: Can mobile devices support collaborative practice in speaking and listening? EuroCALL 2007 Conference Virtual Strand (ss. 1-20). Conference Virtual Strand.Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to support collaboration and interaction. ReCALL, 3(20), 271-289.Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2005). Mobile teaching and learning. A. Kukulska-hulme, & J. Traxler (Dü) içinde, Mobile Learning: A handbook for educators and trainers (s. 26-44). london and New York: Routledge.Küçükahmet, L. (1995), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Gazi Büro Kitapevi Lee, W. H., & Kuo, M. C. (2014). An NFC E-Learning Platform for Interactive and Ubiquitous Learning. International Conference on Educatioın Reform and Modern Management (ERMM) (s. 271-274). Atlantis Press.Miraz, G. M., Ruiz, I. L., & Gomez-Nieto, M. A. (2009). How NFC can be used for the compliance of European higer education area guidelines in European universities. 2009 First Intenational Workshop on Near Field Communication (s. 3-8). IEEE Computer Society.NFC Forum. (2014). 02.09.2014 tarihinde http://nfc-forum.org/our-work/specifications-and-application-documents/specifications/nfc-forum-technical-specifications/ adresinden alındıOk, K., Aydın, M. N., Coşkun, V., & Özdenizci, B. (2011). Exploring Underlying Values of NFC Applications. 3rd International Conference on Information and Financial Engineering. 12, ss. 290-294. Singapore: IACSIT Press.Ok, K., Coskun , V., Aydın , M. N., & Ozdenizci , B. (2010). Current Benefits and Future Directions of NFC Services. ICEMT 2010, (ss. 334-338).Özbaran, S. (1995), Neden ve Nasıl Tarih, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Özdenizci , B., Alsadi, M., Ok, K., & Coşkun, V. (2013). Classification of NFC Applicaitons in Diverse Service Domains. IJCCE, 2(5), 614-620.Paykoç, F. (1995), Tarih Öğretiminde Duyuşsal Alanın Rolü, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Parsons, D. (2014). The Future of Mobile Learning and Implications for Education and Training. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 217-229). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.Sakaoğlu, N. (1995), İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Sharples, M., Taylor Josie, & Vavoula, G. (2007). A Theory of Learning for the Mobile Age. R. Andrews, & C. Haythornthwaite (Dü) içinde, The Sage Handbook of Elearning (s. 221-247). London: Sage.Snowman , J., & Biehler, R. F. (2000). Psychology Applied to Teaching. Houghton Mifflin.Şimşek, A. (2003), Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, S.1, 141-155Ting, Y.-L. (2012). The pitfalls of mobile devices in learning: A different view and implications for pedagogical design. J. Educational Computing Research, 2(46), 119-134.Traxler, J. (2007). Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning: The moving fingers writes and having writ ... International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1-12.Traxler, J. (2010). Will Student Devices Deliver Innovation, Inclusion, and Transformation? (M. Hooft, & A. Q. Denzer, Dü) Journal of Research Center for Educational Technology (RCET), 6(1), s. 3-15.Waard, I. I. (2014). Using BYOD, Mobile Social Media, Apps, and Sensors for Meaningful Mobile Learning. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 113-124). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.Zervas, P., & Sampson, D. G. (2014). Supporting Mobile Access to Online Courses: The ASK Mobile SCORM Player nad ASK Mobile LD Player. M. Ally, & A. Tsinakos (Dü) içinde, Increasing Access through Mobile Learning (s. 125-140). Vancouver: Commonwealth of Learning and Athabasca University.http://www.sembolbarkod.net/rfid-nedir/19.08.2016http://www.eba.gov.tr

Details

Primary Language English
Journal Section Etkinlik/Deneyim Makaleleri
Authors

Sinan KIYANÇ>
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0002-0148-9632
Türkiye


Mehmet ABİ>
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0002-0148-9632
Türkiye

Publication Date December 10, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adeder587452, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {77 - 87}, title = {A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC}, key = {cite}, author = {Kıyanç, Sinan and Abi, Mehmet} }
APA Kıyanç, S. & Abi, M. (2019). A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 4 (2) , 77-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/51789/587452
MLA Kıyanç, S. , Abi, M. "A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (2019 ): 77-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/51789/587452>
Chicago Kıyanç, S. , Abi, M. "A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC". Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (2019 ): 77-87
RIS TY - JOUR T1 - A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC AU - SinanKıyanç, MehmetAbi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 87 VL - 4 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC %A Sinan Kıyanç , Mehmet Abi %T A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC %D 2019 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kıyanç, Sinan , Abi, Mehmet . "A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC". Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 / 2 (December 2019): 77-87 .
AMA Kıyanç S. , Abi M. A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC. (REJ). 2019; 4(2): 77-87.
Vancouver Kıyanç S. , Abi M. A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2019; 4(2): 77-87.
IEEE S. Kıyanç and M. Abi , "A TECHNOLOGICAL STEP IN HISTORY EDUCATION MATERIAL: NFC", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 77-87, Dec. 2019