Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 5, Issue 1, 1 - 9, 22.06.2020

Abstract

Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye ulaşım imkânları çoğalmış ve sosyal ağların öğrenme amaçlı kullanılmasında büyük olanaklar sağlamıştır. Günümüzde kullanılan çoğu sosyal ağ sitesi bireylerin birbirleri ile iletişiminden çalışma hayatlarına, bilgi paylaşımlarından öğrenmelerine varıncaya kadar insanların günlük yaşamlarına etki etmiştir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 521 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yokuş ve Yanpar Yelken (2019) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 7’li likert tipinde hazırlanmış 20 maddeden oluşmaktadır. Yapılan normallik testine göre verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada cinsiyet değişkenine ilişkin verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi; bölüm ve sınıf değişkenlerine ilişkin verilerin analizinde ise ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemde yer alan öğretmen adaylarının genel olarak sosyal ağlara dayalı öğrenme algı düzeylerinin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları incelendiğinde kadın adaylar lehine anlamlı derecede farklılık saptanırken, bölüm ve sınıf değişkenlerinde anlamlı derecede bir fark bulunmamıştır.

References

 • Boyd, D. ve Ellison, N. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Dawley, L. (2009). Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy. On the Horizon, 17, 109-121. https://doi.org/10.1108/10748120910965494
 • Duman, S. (2019). Türkiye'de sosyal ağların kullanımına yönelik yazılmış tezlerin ve akademik makalelerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010, Aralık). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul.
 • Hamid, S., Chang, S., ve Kurnia, S. (2009, December). Identifying the use of online social networking in higher education,” Same places, different spaces. In Proceedings Ascilite Auckland 2009. http://www. ascilite. org. au/conferences/auckland09/procs/hamidposter. pdf. Adresinden 20.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., ve Chew, E. (2010). Get out of myspace!. Computers & Education, 54(3), 776-782. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.07.008
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Özmen, F., Aküzüm, C. ve Sünkür, M. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. NWSA-Education Sciences, 7(2), 496-506.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Journal of World of Turks, 7(1), 101-120.
 • Pollara, P., ve Zhu, J. (2011, March). Social networking and education: Using Facebook as an edusocial space. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 3330-3338). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C. ve Bilici, A. (2013, Ocak). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya.
 • Yaros, R. A. (2012). Social media in education: Effects of personalization and interactivity on engagement and collaboration. In H. S. N. Al-Deen & J. A. Hendricks (Eds.), Social media: Usage and impact (pp. 57-74). Lanham, MD: Lexington Book.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32.
 • Yıldız, A. K. (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.
 • Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü. Middle Eastern and African Journal of Educational Research (MAJER), 3, 69-79.
 • Yokuş, G. ve Yanpar Yelken, T. (2019). Mersin University Journal of the Faculty of Education, 15(1), 147-164. https://doi.org/10.17860/mersinefd.474226

Year 2020, Volume 5, Issue 1, 1 - 9, 22.06.2020

Abstract

References

 • Boyd, D. ve Ellison, N. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Dawley, L. (2009). Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy. On the Horizon, 17, 109-121. https://doi.org/10.1108/10748120910965494
 • Duman, S. (2019). Türkiye'de sosyal ağların kullanımına yönelik yazılmış tezlerin ve akademik makalelerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010, Aralık). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul.
 • Hamid, S., Chang, S., ve Kurnia, S. (2009, December). Identifying the use of online social networking in higher education,” Same places, different spaces. In Proceedings Ascilite Auckland 2009. http://www. ascilite. org. au/conferences/auckland09/procs/hamidposter. pdf. Adresinden 20.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., ve Chew, E. (2010). Get out of myspace!. Computers & Education, 54(3), 776-782. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.07.008
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Özmen, F., Aküzüm, C. ve Sünkür, M. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. NWSA-Education Sciences, 7(2), 496-506.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Journal of World of Turks, 7(1), 101-120.
 • Pollara, P., ve Zhu, J. (2011, March). Social networking and education: Using Facebook as an edusocial space. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 3330-3338). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C. ve Bilici, A. (2013, Ocak). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya.
 • Yaros, R. A. (2012). Social media in education: Effects of personalization and interactivity on engagement and collaboration. In H. S. N. Al-Deen & J. A. Hendricks (Eds.), Social media: Usage and impact (pp. 57-74). Lanham, MD: Lexington Book.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32.
 • Yıldız, A. K. (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.
 • Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü. Middle Eastern and African Journal of Educational Research (MAJER), 3, 69-79.
 • Yokuş, G. ve Yanpar Yelken, T. (2019). Mersin University Journal of the Faculty of Education, 15(1), 147-164. https://doi.org/10.17860/mersinefd.474226

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Emin Tamer YENEN (Primary Author)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2359-3518
Türkiye

Publication Date June 22, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adeder744557, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yenen, Emin Tamer} }
APA Yenen, E. T. (2020). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 5 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/55076/744557
MLA Yenen, E. T. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 (2020 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/55076/744557>
Chicago Yenen, E. T. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 (2020 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Emin Tamer Yenen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ %A Emin Tamer Yenen %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yenen, Emin Tamer . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 / 1 (June 2020): 1-9 .
AMA Yenen E. T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ. (REJ). 2020; 5(1): 1-9.
Vancouver Yenen E. T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2020; 5(1): 1-9.
IEEE E. T. Yenen , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ İNCELENMESİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1-9, Jun. 2020