Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 122 - 138, 15.12.2021
https://doi.org/10.47214/adeder.1026808

Abstract

Bu araştırmanın amacı Özel/Minik Mucitler TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Programına katılan ilkokul öğrencilerinin bilim şenliğine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma karma yöntem desenlerinden yakınsak paralel desene göre yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri bilim şenliğine katılan ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 578 öğrenci üzerinden, nitel verileri ise 20 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Katılımcıların nicel verileri“STEM Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Öğrenciler hayvanları, bitkileri, gökyüzünü ve diğer olayları sık sık gözlemlerken, boş zamanlarında makineleri sökmemeyi asla yapmam diye belirtmiştir. Cinsiyete göre mühendislik boyutunda erkek öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bilim, teknoloji, matematik boyutunda dördüncü öğrencileri lehine anlamlı fark bulunmuştur. Tüm boyutların birbiriyle olumlu yönde pozitif ilişkisinin olduğu görülmüştür. Öğrenciler bilim şenliğinde teknolojik araçları en ilginç olarak görmüştür. Eğlenceli olması bilim şenliğine katılma isteğinin önemli nedeni olarak tespit edilmiştir. Oyun temelli etkinlikler öğrencilerin hoşuna gitmiştir.

References

 • 1-Akkanat, Ç. (2020). TÜBİTAK 4007 Bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında gerçekleştirilen Merzifon bilim şenliğinin farklı yaş gruplarına göre değerlendirilmesi.Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2 (2), 102-122. DOI: 10.47157/jietp.803230
 • 2-Avcı, E., Su-Özenir, Ö., & Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sonrası kazanımlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 1-21.
 • 3-Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli [Miles-Huberman model in qualitative data analysis]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://sbed.ahievran.edu.tr/makaleler/wzerrs_tammetin.pdf
 • 4-Başar, M., Doğan M. C., Şener, N., Doğan Z. G. (2018). Bilim şenliği etkinliklerin öğrenci veli ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2), 132-147.
 • 5-Bozdemir, V.A., Kilci, A.K. &Özdayı, N. (2021). Bilim şenlikleri kapsamında spor ve teknoloji ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi,International Journal of Sport, Exercise& Training Sciences - IJSETS, 7(2), 40–50.
 • 6-Creswell, J. W. (2020). Arastirma deseni, nitel, nicel ve karma yontem yaklasimlari (SB Demir Trans)[ Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.]. Ankara: Egiten Kitap. Eurasian Journal of Educational Research, 85, 185-204.
 • 7-Creswell, J W., PlanoClark V L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları, Ankara: Anı Yayıncılık
 • 8-Çağan, S., Kızılcık, H. Ş., & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarındaki değişimin incelenmesi, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168- 184.
 • 9Dönmez, İ. (2020). STEM Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 486510. DOI: 10.33711/yyuefd.693825
 • 10-Durmaz, H., Dinçer, E., O., Osmanoğlu, A. (2017) Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) 364-378
 • 11-Gülgün, C., Yılmaz, A., Avan, Ç., Ertuğrul Akyol, B., & Doğanay, K. (2019). TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerine (4007) yönelik ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ve atölye liderlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (J-STEAM) Eğitim Dergisi, 2 (1), 52-67
 • 12-Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Felsefe-Yöntem-Analiz (5. Baskı) Ankara: Seçkin.
 • 13-Krippendorff, K. (2011). Computing Krippendorff'salpha-reliability. Erişim adresi: https://repository.upenn.edu/asc_papers/43
 • 14-Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O. & Zor, E. (2020). TÜBİTAK proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. JRES, 7(2), 466- 490.
 • 15-Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). 2023 eğitim vizyonu. Ankara, Türkiye: Yazar.
 • 16-Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Fen Bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara, Türkiye: Yazar
 • 17-Parker, W., Geber, B. (2010). Effects of a scienceıntervention program on middle-grade studentachievementandattitudesSchool ScienceandMathematics https:// doi org/10.1111/j.1949-8594.2000.tb/17263.x
 • 18-Stauffer, B. (t.y.). Whatare 21st centuryskills? RetrievedDecember 20, 2020, fromhttps://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills.
 • 19-Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. Sınıf öğrencilerin kimya dersine olan tutumlarına etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2012 (9)
 • 20-TIMSS 2019). TIMSS results, https://nces.ed.gov/timss/ adresinden 01.10.2021 tarihinde alınmıştır.
 • 21-Tortop H.S. (2014). Examining of thepredictors of pre-service teachers‟ perceptions of thequality of thesciencefairprojects in Turkey, NecatibeyFaculty of Education Electronic Journal of ScienceandMathematicsEducation8, ( 1) 31-44
 • 22-TÜBİTAK. (2021). TÜBİTAK 4007 Bilim şenlikleri destekleme programı çağrısı.
 • 23-Yıldırım, A., Şimşek, H (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • 24-Yıldırım, H. (2018). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 390-409.
 • 25-Zengin, M. (2016). İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin disiplinler arası eğitim ve öğretiminde robotik sistemlerin kullanılmasına yönelik görüşleri, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 (2) 48-70

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 122 - 138, 15.12.2021
https://doi.org/10.47214/adeder.1026808

Abstract

References

 • 1-Akkanat, Ç. (2020). TÜBİTAK 4007 Bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında gerçekleştirilen Merzifon bilim şenliğinin farklı yaş gruplarına göre değerlendirilmesi.Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2 (2), 102-122. DOI: 10.47157/jietp.803230
 • 2-Avcı, E., Su-Özenir, Ö., & Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sonrası kazanımlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 1-21.
 • 3-Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli [Miles-Huberman model in qualitative data analysis]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://sbed.ahievran.edu.tr/makaleler/wzerrs_tammetin.pdf
 • 4-Başar, M., Doğan M. C., Şener, N., Doğan Z. G. (2018). Bilim şenliği etkinliklerin öğrenci veli ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2), 132-147.
 • 5-Bozdemir, V.A., Kilci, A.K. &Özdayı, N. (2021). Bilim şenlikleri kapsamında spor ve teknoloji ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi,International Journal of Sport, Exercise& Training Sciences - IJSETS, 7(2), 40–50.
 • 6-Creswell, J. W. (2020). Arastirma deseni, nitel, nicel ve karma yontem yaklasimlari (SB Demir Trans)[ Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.]. Ankara: Egiten Kitap. Eurasian Journal of Educational Research, 85, 185-204.
 • 7-Creswell, J W., PlanoClark V L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları, Ankara: Anı Yayıncılık
 • 8-Çağan, S., Kızılcık, H. Ş., & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarındaki değişimin incelenmesi, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168- 184.
 • 9Dönmez, İ. (2020). STEM Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 486510. DOI: 10.33711/yyuefd.693825
 • 10-Durmaz, H., Dinçer, E., O., Osmanoğlu, A. (2017) Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) 364-378
 • 11-Gülgün, C., Yılmaz, A., Avan, Ç., Ertuğrul Akyol, B., & Doğanay, K. (2019). TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerine (4007) yönelik ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ve atölye liderlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (J-STEAM) Eğitim Dergisi, 2 (1), 52-67
 • 12-Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Felsefe-Yöntem-Analiz (5. Baskı) Ankara: Seçkin.
 • 13-Krippendorff, K. (2011). Computing Krippendorff'salpha-reliability. Erişim adresi: https://repository.upenn.edu/asc_papers/43
 • 14-Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O. & Zor, E. (2020). TÜBİTAK proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. JRES, 7(2), 466- 490.
 • 15-Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). 2023 eğitim vizyonu. Ankara, Türkiye: Yazar.
 • 16-Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Fen Bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara, Türkiye: Yazar
 • 17-Parker, W., Geber, B. (2010). Effects of a scienceıntervention program on middle-grade studentachievementandattitudesSchool ScienceandMathematics https:// doi org/10.1111/j.1949-8594.2000.tb/17263.x
 • 18-Stauffer, B. (t.y.). Whatare 21st centuryskills? RetrievedDecember 20, 2020, fromhttps://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills.
 • 19-Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. Sınıf öğrencilerin kimya dersine olan tutumlarına etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2012 (9)
 • 20-TIMSS 2019). TIMSS results, https://nces.ed.gov/timss/ adresinden 01.10.2021 tarihinde alınmıştır.
 • 21-Tortop H.S. (2014). Examining of thepredictors of pre-service teachers‟ perceptions of thequality of thesciencefairprojects in Turkey, NecatibeyFaculty of Education Electronic Journal of ScienceandMathematicsEducation8, ( 1) 31-44
 • 22-TÜBİTAK. (2021). TÜBİTAK 4007 Bilim şenlikleri destekleme programı çağrısı.
 • 23-Yıldırım, A., Şimşek, H (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • 24-Yıldırım, H. (2018). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 390-409.
 • 25-Zengin, M. (2016). İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin disiplinler arası eğitim ve öğretiminde robotik sistemlerin kullanılmasına yönelik görüşleri, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 (2) 48-70

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Murat BAŞAR> (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6635-4543
Türkiye


Hilal GURKAN>
MEB
0000-0002-6719-8440
Türkiye


Atakan AVCI>
MEB
0000-0002-0927-4476
Türkiye


Nazlı SÖKMEN BEDEL>
MEB
0000-0003-3792-8614
Türkiye


Abdussamet AKTAŞ>
MEB
0000-0002-8363-0053
Türkiye


Mustafa GÜNDÜZ>
MEB
0000-0002-0972-5863
Türkiye


Adem SOYLU>
MEB
0000-0001-5503-955X
Türkiye

Publication Date December 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adeder1026808, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {122 - 138}, doi = {10.47214/adeder.1026808}, title = {Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Başar, Murat and Gurkan, Hilal and Avcı, Atakan and Sökmen Bedel, Nazlı and Aktaş, Abdussamet and Gündüz, Mustafa and Soylu, Adem} }
APA Başar, M. , Gurkan, H. , Avcı, A. , Sökmen Bedel, N. , Aktaş, A. , Gündüz, M. & Soylu, A. (2021). Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 6 (2) , 122-138 . DOI: 10.47214/adeder.1026808
MLA Başar, M. , Gurkan, H. , Avcı, A. , Sökmen Bedel, N. , Aktaş, A. , Gündüz, M. , Soylu, A. "Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 (2021 ): 122-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/66225/1026808>
Chicago Başar, M. , Gurkan, H. , Avcı, A. , Sökmen Bedel, N. , Aktaş, A. , Gündüz, M. , Soylu, A. "Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 (2021 ): 122-138
RIS TY - JOUR T1 - Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - MuratBaşar, HilalGurkan, AtakanAvcı, NazlıSökmen Bedel, AbdussametAktaş, MustafaGündüz, AdemSoylu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47214/adeder.1026808 DO - 10.47214/adeder.1026808 T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 138 VL - 6 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - doi: 10.47214/adeder.1026808 UR - https://doi.org/10.47214/adeder.1026808 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Murat Başar , Hilal Gurkan , Atakan Avcı , Nazlı Sökmen Bedel , Abdussamet Aktaş , Mustafa Gündüz , Adem Soylu %T Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2021 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47214/adeder.1026808 %U 10.47214/adeder.1026808
ISNAD Başar, Murat , Gurkan, Hilal , Avcı, Atakan , Sökmen Bedel, Nazlı , Aktaş, Abdussamet , Gündüz, Mustafa , Soylu, Adem . "Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 / 2 (December 2021): 122-138 . https://doi.org/10.47214/adeder.1026808
AMA Başar M. , Gurkan H. , Avcı A. , Sökmen Bedel N. , Aktaş A. , Gündüz M. , Soylu A. Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. (REJ). 2021; 6(2): 122-138.
Vancouver Başar M. , Gurkan H. , Avcı A. , Sökmen Bedel N. , Aktaş A. , Gündüz M. , Soylu A. Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2021; 6(2): 122-138.
IEEE M. Başar , H. Gurkan , A. Avcı , N. Sökmen Bedel , A. Aktaş , M. Gündüz and A. Soylu , "Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 122-138, Dec. 2021, doi:10.47214/adeder.1026808