Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 42 - 50, 18.06.2022
https://doi.org/10.47214/adeder.1107025

Abstract

Bu araştırmada sınıf eğitimi öğrencilerinin öz yeterliliklerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarına, Riggs ve Enochs (1990) tarafından geliştirilmiş ve Bıkmaz (2002) tarafından Türkçeye uyarlamış güvenirliği ve geçerliği yapılmış olan “Sınıf eğitimi öğrencilerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnanç Ölçeği ” nin uygulanması ile araştırma yürütülmüştür. Araştırma, sınıf eğitimi 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrencileri ile toplamda 126 kişiye ölçeğin uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analiz edilmesi ile elde edilmiş olan veriler cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, liseden mezun oldukları alanlarına ve fen öğretimi dersi alıp almama durumlarına göre incelenerek tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf eğitimi öğrencilerinin fen öğretimi öz yeterlilik inancının; cinsiyete, lise mezuniyet alanına ve sınıf düzeyine göre incelenmesinde anlamlı bir farklılaşma bulunmazken fen öğretimi dersini alıp almama değişkenine göre farklılaşma olduğu görülmüştür.

References

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akben, N. (2018). Uygulamaya Dayalı Fen Öğretimine İlişkin Sınıf eğitimi öğrencilerinin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3),145-167.
 • Ateş, B. (2015). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ile Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayvacı, H.Ş. (Ed.) (2019). İlkokulda Temel Fen Bilimleri (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235–252.
 • Bıkmaz, F.H. (2002). Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama,1(2), 197-210.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. & Demirel, F (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, S. (2019). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Çepni, S. (Ed.) (2016). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (13. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Fettahlıoğlu, P., Matyar, F. ve Ekici, G. (2015). Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlilik İnançları ile Tutumlarının Öğrenme Stillerine Göre Analizi. Milli Eğitim Dergisi, (205).
 • Fidan, N. ve Mutlu, F. (2018). Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 41-73.
 • Güler, M.P. D. (2017). Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, V., Polat, D. ve Karamüftüoğlu, İ. (2014). Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Journal of Social Science, (28), 581-595.
 • Kotoman, H. (2008). Özyeterlilik İnancı ve Öğrenme Performansının Geliştirilmesine İlişkin Yazın Taraması. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 111-133.
 • Özkara, F.(2016). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi İçin Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı Tasarısı. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Semiz, D.A. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları ile Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Şimşek, N. (2019). İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Topsakal, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretim, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Ültay, M. V. ve Uludüz, Ş. (2018). Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 129-143.
 • Yener, D. ve Yılmaz M. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları ve Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 1016-1038.
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. V. ve Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 260-267.

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 42 - 50, 18.06.2022
https://doi.org/10.47214/adeder.1107025

Abstract

References

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akben, N. (2018). Uygulamaya Dayalı Fen Öğretimine İlişkin Sınıf eğitimi öğrencilerinin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3),145-167.
 • Ateş, B. (2015). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ile Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayvacı, H.Ş. (Ed.) (2019). İlkokulda Temel Fen Bilimleri (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235–252.
 • Bıkmaz, F.H. (2002). Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama,1(2), 197-210.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. & Demirel, F (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, S. (2019). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Çepni, S. (Ed.) (2016). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (13. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Fettahlıoğlu, P., Matyar, F. ve Ekici, G. (2015). Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlilik İnançları ile Tutumlarının Öğrenme Stillerine Göre Analizi. Milli Eğitim Dergisi, (205).
 • Fidan, N. ve Mutlu, F. (2018). Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 41-73.
 • Güler, M.P. D. (2017). Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, V., Polat, D. ve Karamüftüoğlu, İ. (2014). Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Journal of Social Science, (28), 581-595.
 • Kotoman, H. (2008). Özyeterlilik İnancı ve Öğrenme Performansının Geliştirilmesine İlişkin Yazın Taraması. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 111-133.
 • Özkara, F.(2016). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi İçin Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı Tasarısı. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Semiz, D.A. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları ile Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Şimşek, N. (2019). İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Topsakal, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretim, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Ültay, M. V. ve Uludüz, Ş. (2018). Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 129-143.
 • Yener, D. ve Yılmaz M. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları ve Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 1016-1038.
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. V. ve Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 260-267.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Alper Murat ÖZDEMİR> (Primary Author)
NEVSEHIR UNIVERSITY
0000-0003-2651-2090
Türkiye

Publication Date June 18, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adeder1107025, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {42 - 50}, doi = {10.47214/adeder.1107025}, title = {SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Alper Murat} }
APA Özdemir, A. M. (2022). SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 7 (1) , 42-50 . DOI: 10.47214/adeder.1107025
MLA Özdemir, A. M. "SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 (2022 ): 42-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/70364/1107025>
Chicago Özdemir, A. M. "SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 (2022 ): 42-50
RIS TY - JOUR T1 - SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Alper Murat Özdemir Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47214/adeder.1107025 DO - 10.47214/adeder.1107025 T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 50 VL - 7 IS - 1 SN - -2548-1282 M3 - doi: 10.47214/adeder.1107025 UR - https://doi.org/10.47214/adeder.1107025 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Research and Experience Journal SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Alper Murat Özdemir %T SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2022 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 7 %N 1 %R doi: 10.47214/adeder.1107025 %U 10.47214/adeder.1107025
ISNAD Özdemir, Alper Murat . "SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 7 / 1 (June 2022): 42-50 . https://doi.org/10.47214/adeder.1107025
AMA Özdemir A. M. SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. (REJ). 2022; 7(1): 42-50.
Vancouver Özdemir A. M. SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2022; 7(1): 42-50.
IEEE A. M. Özdemir , "SINIF EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 42-50, Jun. 2022, doi:10.47214/adeder.1107025