Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pilonidal Sinüs Hastalarında İntraoperatif Topikal Rifamisin Uygulanması Yara İyileşmesinde Faydalı mı ?

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 233 - 236, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1154790

Abstract

Amaç:Pilonidal sinüs hastalığında cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonlar özellikle de yara iyileşmesindeki gecikmeler hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilenmesinin yanı sıra tedavi maliyetlerinin de artmasına sebep olmaktadır.Karydakis flep yöntemi sıkça pilonidal tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu yöntemi uyguladığımız pilonidal sinüs hastalarında intraoperatif topikal rifamisin kullanılan(Grup1) ve kullanılmayan( Grup 2) hasta grupları karşılaştırılarak , topikal uygulanan antibiyotik kullanımının postoperatif yara iyileşmesi ve komplikasyon oranlarına etkisini araştırmayı amaçladık Gereç ve yöntemler: Genel cerrahi kliniğinde ameliyat edilmiş olan ,poliklinik kontrolü ve telefon ile aranarak 100 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi.Rifamisin uygulanan ve uygulanmayan hasta grupları postoperatif komplikasyon açısından karşılaştırıldı.Ameliyat sonrası yara yeri enfeksiyonu,seroma birikimi, yara açılması,ve pansuman süresinin uzaması komplikasyon olarak değerlendirilip, her hastaya ait bilgiler kaydedildi. Bulgular:Çalışmamıza dahil edilen rifamisin uygulanan gruptaki 50 hastanın yaş ortalaması 27,60±7,97 iken rifamisin uygulanmayan 50 hastanın yaş ortalamsı ise 26,68 ±7,66 idi.Rifamisin uygulanan grupta erkek/kadın oranı 40/10 , uygulanmayan grupta 39/11 olarak saptandı.Her iki grupta da yaş ve cinsiyet arasında anlamlı fark saptanmadı.Rifamisin kullanmayan grupta kullanılan gruba göre istatiksel komplikasyon oranı istatiksel olarak anlamlı olmazsa da daha yüksek saptandı.Ancak pansuman süresi Grup 2 de anlamlı derecede yüksek saptandı(p=0,046). Sonuç:Çalışmamızdan çıkan bulgular doğrultusunda cerrahi eksizyon sonrası oluşan defekt kapatılmadan önce yara içine topikal antibiyotik uygulamasının fayda sağladığını düşünmekteyiz.

References

 • 1. De Parades, V.Bouchard, D.Janier, et al. A. Pilonidalsinusdisease. J. Visc. Surg. 2013, 150, 237–247.
 • 2. Fahrni, GT, Vuille-Dit-Bille RN, Leu S, et al. Five-year Follow-up and Recurrence Rates Following Surgery for Acute and Chronic Pilonidal Disease: A Survey of 421 Cases. Wounds 2016, 28, 20–26.
 • 3. Çağlayan K,Güngör B,Topgül K, et al.Pilonidal Sinüs Hastalığında Komplikasyon ve Nüks Açısından Hastaya Ait Faktörlerin incelenmesi.Kolon Rektum HastDerg 2011;21:103-108.
 • 4. O’Donnel JA, Tunkel AR: Topical antimicrobials, “Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds): Mandell, Douglas andBennett’sPrinciples and Practice of Infectious Disaese, Sixthed” kitabında Chapter 35, 2005 ;p.478-89, Churchill and Living stone Inc., Philadelphia.
 • 5. Chen AF, Fleischman A, Austin MS. Use of IntrawoundAntibiotics in OrthopaedicSurgery. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2018;26(17), e371–e378 .
 • 6. Shiels SM , Tennent D J, Lofgren AL, et al. Topical rifampin powder for orthopaedic trauma part II: Topical rifampin allows for spontaneous bone healing in sterile and contaminate dwounds. J. Orthop. Res. 2018;36(12), 3142–3150.
 • 7. Reinbold J, et al. Biodegradable rifampicin-releasing coating of surgical meshes for the prevention of bacterial infections. Drug. Des. Devel Ter. 2017;18(11), 2753–2762.
 • 8. Isbister WH, Prasad J. PilonidalDisease. ANZ journal of surgery 1995;65:561-3.
 • 9. Özer S, Karaca T, Bilgin B, at al. Pilonidal Sinüs Hastalığında Marsupiyalizasyon, Primer Onarım, Limberg Flep Yöntemlerinin Rekürrens Yönünden Karşılaştırılması. Kolon Rektum HastDerg 2012;22:10-16.
 • 10. Karydakis GE. Easy and succesful treatment of Pilonidal sinüs after explanation of its causative process Aust N Z J Surg 1992; 62: 385-9.
 • 11. McCallum IJ, King PM, Bruce J. Healing by primary closure versus open healing after surgery for pilonidal sinus: systematic review and meta-analysis.BMJ 2008; 336: 868-871.
 • 12. Bascom J Surgical treatment of pilonidal disease. BMJ 2008; 7649:842-843.
 • 13. Akinci OF, Coskun A, Uzunkoy A. Dis Colon Rectum.Simple and effective surgical treatment of pilonidalsinus: asymmetric excision and primary closure using suction drain and subcuticular skin closure. 2000; 43: 701-706;706-707.
 • 14. Peter J,Morris Souter RG.Perianal pilonidal disease.OxfordTextbook of Surgery,1994: 1154-1155.
 • 15. Almajid FM, Alabdrabalnabi AA, Almulhim KA. The risk of recurrence of Pilonidal disease after surgical management. Saudi Med J. 2017;38(1):70-74.
 • 16. Albabtain IT, Abdullah Alkhaldi A, Lama Aldosari Alsaadon L. Pilonidal sinus disease recurrence at a tertiary care center in Riyadh Ann Saudi Med May-Jun 2021;41(3):179-185.
 • 17. Kahramanca Ş, Kaya O , Azılı C, ve ark. Topikal rifampisin fıtık onarımında cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltır mı?.Ulusal Cer Derg 2013; 29: 54-58.
 • 18. Hoover WW, Gerlach EH, Hoban DJ, et al. Antimicrobial activity and spectrum of rifaximin, a new topical rifamycin derivative. Diagn Microbiol Infect Dis 1993; 16: 111-118.
 • 19. Saydam İM, Yılmaz S, Seven E. Topikal olarak uygulanan nitrofurazon ve rifamisin’in tam kalınlıkta yara iyileşmesi üzerine etkileri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 27: 113-120.
 • 20. Iselin F, Audren JL, Gouet O,et al. Comparative study of the effects of a local antibiotic and a local antiseptic in emergency hand surgery. AnnChir Main MembSuper 1990; 9: 65-71.
 • 21. Weber JM, Sheridan RL, Fagan S, et al.Incidence of catheter-associated blood stream infection after introduction of minocycline and rifampin antimicrobial-coated catheters in a pediatric burn population. J BurnCareRes 2012; 33: 539-543.
 • 22. Erel F, Karaayvaz M, Deveci M, et al.Severe anaphylaxis from rifamycin SV. Ann Allergy Asthma Immunol 1998; 81: 257-260.
 • 23. García F, Blanco J, Carretero P, et al. Anaphylactic reaction stotopical rifamycin. Allergy 1999; 54: 527-528.
 • 24. Ahmed E, Lasheen MD, KhaledSaad MD, et al. Crossed triangular flaps technique for surgical treatment of chronic pilonidal sinüs disease. Arch Surg 2008;143(5):503-5.
 • 25. Kartal A, Aydın HO, Oduncu M, et al. Comparison of Three Surgical Techniques in Pilonidal Sinus Surgery. Prague Med Rep. 2018;119(4):148–155.
 • 26. Erkent M, Şahiner İT, Bala M, et al. Comparison of primary midline closure, limberg flap, and karydakis flap techniques in pilonidal sinus surgery. Med Sci Monit. 2018;24:8959–8963.
 • 27. Ekici U, Kanlıöz M, Ferhatoğlu MF, et al.Comparative analysis of four different surgical methods for treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus. Asian J Surg. 2019;42(10):907–91.
 • 28. Radu MA, Blidaru A.Persistent Seroma, a Threat to Implant-Based Breast Reconstruction? Chirurgia (Bucur)-Apr 2021;116(2):201-208.
 • 29. Unlu RE, Yilmaz AD, Orbay H,et al. Influence of rifampin on capsule formation around silicone implants in a rat model. Aesthetic Plast Surg. 2007;31(4):358-64

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 233 - 236, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1154790

Abstract

References

 • 1. De Parades, V.Bouchard, D.Janier, et al. A. Pilonidalsinusdisease. J. Visc. Surg. 2013, 150, 237–247.
 • 2. Fahrni, GT, Vuille-Dit-Bille RN, Leu S, et al. Five-year Follow-up and Recurrence Rates Following Surgery for Acute and Chronic Pilonidal Disease: A Survey of 421 Cases. Wounds 2016, 28, 20–26.
 • 3. Çağlayan K,Güngör B,Topgül K, et al.Pilonidal Sinüs Hastalığında Komplikasyon ve Nüks Açısından Hastaya Ait Faktörlerin incelenmesi.Kolon Rektum HastDerg 2011;21:103-108.
 • 4. O’Donnel JA, Tunkel AR: Topical antimicrobials, “Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds): Mandell, Douglas andBennett’sPrinciples and Practice of Infectious Disaese, Sixthed” kitabında Chapter 35, 2005 ;p.478-89, Churchill and Living stone Inc., Philadelphia.
 • 5. Chen AF, Fleischman A, Austin MS. Use of IntrawoundAntibiotics in OrthopaedicSurgery. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2018;26(17), e371–e378 .
 • 6. Shiels SM , Tennent D J, Lofgren AL, et al. Topical rifampin powder for orthopaedic trauma part II: Topical rifampin allows for spontaneous bone healing in sterile and contaminate dwounds. J. Orthop. Res. 2018;36(12), 3142–3150.
 • 7. Reinbold J, et al. Biodegradable rifampicin-releasing coating of surgical meshes for the prevention of bacterial infections. Drug. Des. Devel Ter. 2017;18(11), 2753–2762.
 • 8. Isbister WH, Prasad J. PilonidalDisease. ANZ journal of surgery 1995;65:561-3.
 • 9. Özer S, Karaca T, Bilgin B, at al. Pilonidal Sinüs Hastalığında Marsupiyalizasyon, Primer Onarım, Limberg Flep Yöntemlerinin Rekürrens Yönünden Karşılaştırılması. Kolon Rektum HastDerg 2012;22:10-16.
 • 10. Karydakis GE. Easy and succesful treatment of Pilonidal sinüs after explanation of its causative process Aust N Z J Surg 1992; 62: 385-9.
 • 11. McCallum IJ, King PM, Bruce J. Healing by primary closure versus open healing after surgery for pilonidal sinus: systematic review and meta-analysis.BMJ 2008; 336: 868-871.
 • 12. Bascom J Surgical treatment of pilonidal disease. BMJ 2008; 7649:842-843.
 • 13. Akinci OF, Coskun A, Uzunkoy A. Dis Colon Rectum.Simple and effective surgical treatment of pilonidalsinus: asymmetric excision and primary closure using suction drain and subcuticular skin closure. 2000; 43: 701-706;706-707.
 • 14. Peter J,Morris Souter RG.Perianal pilonidal disease.OxfordTextbook of Surgery,1994: 1154-1155.
 • 15. Almajid FM, Alabdrabalnabi AA, Almulhim KA. The risk of recurrence of Pilonidal disease after surgical management. Saudi Med J. 2017;38(1):70-74.
 • 16. Albabtain IT, Abdullah Alkhaldi A, Lama Aldosari Alsaadon L. Pilonidal sinus disease recurrence at a tertiary care center in Riyadh Ann Saudi Med May-Jun 2021;41(3):179-185.
 • 17. Kahramanca Ş, Kaya O , Azılı C, ve ark. Topikal rifampisin fıtık onarımında cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltır mı?.Ulusal Cer Derg 2013; 29: 54-58.
 • 18. Hoover WW, Gerlach EH, Hoban DJ, et al. Antimicrobial activity and spectrum of rifaximin, a new topical rifamycin derivative. Diagn Microbiol Infect Dis 1993; 16: 111-118.
 • 19. Saydam İM, Yılmaz S, Seven E. Topikal olarak uygulanan nitrofurazon ve rifamisin’in tam kalınlıkta yara iyileşmesi üzerine etkileri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 27: 113-120.
 • 20. Iselin F, Audren JL, Gouet O,et al. Comparative study of the effects of a local antibiotic and a local antiseptic in emergency hand surgery. AnnChir Main MembSuper 1990; 9: 65-71.
 • 21. Weber JM, Sheridan RL, Fagan S, et al.Incidence of catheter-associated blood stream infection after introduction of minocycline and rifampin antimicrobial-coated catheters in a pediatric burn population. J BurnCareRes 2012; 33: 539-543.
 • 22. Erel F, Karaayvaz M, Deveci M, et al.Severe anaphylaxis from rifamycin SV. Ann Allergy Asthma Immunol 1998; 81: 257-260.
 • 23. García F, Blanco J, Carretero P, et al. Anaphylactic reaction stotopical rifamycin. Allergy 1999; 54: 527-528.
 • 24. Ahmed E, Lasheen MD, KhaledSaad MD, et al. Crossed triangular flaps technique for surgical treatment of chronic pilonidal sinüs disease. Arch Surg 2008;143(5):503-5.
 • 25. Kartal A, Aydın HO, Oduncu M, et al. Comparison of Three Surgical Techniques in Pilonidal Sinus Surgery. Prague Med Rep. 2018;119(4):148–155.
 • 26. Erkent M, Şahiner İT, Bala M, et al. Comparison of primary midline closure, limberg flap, and karydakis flap techniques in pilonidal sinus surgery. Med Sci Monit. 2018;24:8959–8963.
 • 27. Ekici U, Kanlıöz M, Ferhatoğlu MF, et al.Comparative analysis of four different surgical methods for treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus. Asian J Surg. 2019;42(10):907–91.
 • 28. Radu MA, Blidaru A.Persistent Seroma, a Threat to Implant-Based Breast Reconstruction? Chirurgia (Bucur)-Apr 2021;116(2):201-208.
 • 29. Unlu RE, Yilmaz AD, Orbay H,et al. Influence of rifampin on capsule formation around silicone implants in a rat model. Aesthetic Plast Surg. 2007;31(4):358-64

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Original research article
Authors

Arzu BOZTAŞ> (Primary Author)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0002-4702-8559
Türkiye


Abdulkadir ÜNSAL>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA KEÇİÖREN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-7989-4232
Türkiye


Ömer ERSOY>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0003-1027-0349
Türkiye


Halim KALE>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0002-8357-8128
Türkiye


Hüseyin GÜVEN>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0002-3344-5511
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date August 21, 2022
Acceptance Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 55, Issue 3

Cite

AMA Boztaş A. , Ünsal A. , Ersoy Ö. , Kale H. , Güven H. Pilonidal Sinüs Hastalarında İntraoperatif Topikal Rifamisin Uygulanması Yara İyileşmesinde Faydalı mı ?. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2022; 55(3): 233-236.