Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Determination of Seroprevalence of TORCH Group Infections in Pregnants Followed in Ankara Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Polyclinic

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 216 - 219, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1210053

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the seropositivity of the TORCH Group, which is one of the congenital infectious agents in pregnant women. Materials and Methods: 1000 pregnant women between the ages of 20-46 who applied between 2020-11/2022 were included in the study. It was reviewed retrospectively. The tests were performed with the ELISA method. Results: The mean age of 1000 pregnant women who participated in the study was 28.07± 5.9 years, the youngest was 20 and the oldest was 46 years old. The mean gestational week of the pregnant women was 13.35±9.2 weeks. Anti HIV antibody was negative in 1000 (100%) of a total of 1000 pregnant women. HBsAg was negative in 991 (99.1%) of 1000 pregnant women and positive in 9 (0.9%). Anti CMV IgG values of 27 pregnant women (100%) were positive. Anti Rubella IgG was negative in 7 (16.3%) of 43 pregnant women and positive in 36 (83.7%). Anti Toxoplasma IgM was negative in 312 (99.36%) of 314 pregnant women and positive in 2 (0.6%). Conclusion: Rubella-IgG, CMV-IgG seropositivity rates and HBsAg positivity rates in pregnant women were found to be similar to Turkish data. It was determined that the AntiHBs antibody rate was high and the Anti Toxoplasma IgG positivity rate (17.1%) was lower than the Turkey average. Seronegative pregnant women should be vaccinated at the appropriate time for hepatitis B and Rubella infectious agents, which can be prevented by vaccination. In addition, we believe that explaining the transmission routes of T.gondii to pregnant women will reduce the rates of neonatal mortality and morbidity that may develop. Key words: Pregnancy, T.gondii, CMV, Rubella, Hepatitis B, HIV, seroprevalence

References

 • 1. StegmannBJ, CareyJC. TORCH Infections. Toxoplasmosis, Other(syphilis, varicella-zoster, parvovirusB19), Rubella, Cytomegalovirus(CMV), andHerpesinfections. CurrWomens HealthRep. 2002;2(4):253-8.
 • 2. İnagaki AD, Oliveira LA, Oliveira MF et al. Seroprevalence of antibodies for toxoplasmosis, rubella,cytomegalovirus, syphilis and HIV among pregnant women in Sergipe. Rev Soc Bras Med Trop. 2009 ;42(5):532-6.
 • 3. Britt WJ. Cytomegalovirus. In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.1857-1871.
 • 4. Gershon AA. Rubella Virus (German Measles) In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.2007-2012.
 • 5. Montoya JG, Boothroyd JC, Kovacs JA. Toxoplasma gondii. In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.3366-3387.
 • 6. Thio LC, Hawkins C. Hepatitis B virus. In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.1940-1963.
 • 7. Karabulut A, Polat Y, Türk M, Işık Balcı Y. Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii, and cytomegalovirus seroprevalences among pregnant women in Denizli province. TurkJ MedSci2011;41:159-164.
 • 8. Kasap B, Öner G, Küçük M, Turhan NÖ, Akın MN, Arıkan S,Çaylak SD. Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi.Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi 2017; 27(1): 31-36.
 • 9. Kulaksız D, Erin R, Tekin YB, Erin KB. Gebelerde Toxoplazma, Rubella , Sitomegalovirüs taranması : Yapalım mı? GÜSBD 2021; 10(4): 861-868.
 • 10. Aynıoğlu A, Aynıoğlu Ö, altunok ES. Zonguldak ilinde gebelerde Toksoplazma gondii, Rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı. XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2015, https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2015/06/SS04Zonguldak ilinde gebelerdeToksoplasma-gondii-Rubella ve Sitomegalovir Seroprevalansı.pdf
 • 11.Keskin DD, Keskin S. İlk trimester gebelerde Toksoplazma , Rubella, CMV, HBV, AntiHBs, HCV, HIV seroprevalansları. Selcuk Tıp Derg. 2013; 29(3): 123-126.
 • 12.Çeltek NY, Tetikçok R, Günal Ö, Demirtürk F, Duygu F, Barut HŞ, Erkorkmaz Ü. Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesi’nde gebelerde Rubella, CMV, ve Toksoplazmozis seroprevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 6(1):54-62.
 • 13. Çakıcı C, Aka N, Yorulmaz S, Acar N, Gökmen B. Gebelerde rutin olarak Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirüs taraması yapılmalı mıdır? T Klin J Gynocol Obs 1995; 5: 20-22.
 • 14.Obut M, Doğan Y, Bademkıran MH, Aköl S, Kahveci B, Peker N, Uzundere O, ve ark. Diyarbakır ilindeki gebe kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirüs seroprevalansı. Dicle Med J 2019; 46(2): XXX-XXX.
 • 15. Efe Ş, Kurdoğlu Z, Korkmaz G. Van yöresindeki gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplzama antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Dergisi 2009; 16(1):6-9.
 • 16.Kale İ, Bayık RN, Uluutku GB, Ergin B. Is routine TORCH screening necessary for pregnancy follow up? Turk J Women Health Neonatol 2020; 2(4): 115-121.
 • 17. Babür C ,Yücesan B, Sezen F ,Kılıç S. Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvar'ına 2009-2019 Yılları Arasında Toksoplazmoz Şüphesi ile Başvuran Olguların Seropozitifliklerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):181-189.
 • 18. Çakıcı C, Aka N, Yorulmaz S, Acar N, Gökmen b. Gebelerde rutin olarak Toksoplazama, Rubella ve Sitomegalovirüs taraması yapılmalı mıdır? T Klin J Gynocol Obst Dergisi 1995, 5: 20-22.
 • 19. Öner SZ. Kalıpcı İ, Okur A. Gebelerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansı ile Hepatit B Bağışıklığının Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Çalışma. Med J West Black Sea 2021;5(2): 156-161.

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniğe başvuran gebelerde konjenital infeksiyon etkenlerinin seroprevalansının araştırılması

Year 2022, Volume 55, Issue 3, 216 - 219, 31.12.2022
https://doi.org/10.20492/aeahtd.1210053

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, gebe kadınlarda konjenital infeksiyon etkenlerinden TORCH Grubunun seropozitifliğinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2020-11/2022 yılları arasında başvuran 20-46 yaşları arasındaki 1000 gebe dahil edildi. Retrospektif olarak incelendi. Testler ELISA yöntemiyle çalışıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 1000 gebe yaş ortalaması 28,07± 5,9 olup en küçüğü 20, en büyüğü ise 46 yaşındaydı. Gebelerin ortalama gebelik haftası 13,35±9,2 hf idi. Toplam 1000 gebenin 1000‘inde (%100) Anti HIV antikoru negatifti. 1000 gebenin 991 ‘inde (%99,1) HBsAg negatif, 9’unda (%0,9) pozitifti. 27 gebenin (%100) Anti CMV IgG değeri pozitifti. 43 gebenin 7 ‘sinde (%16,3) Anti Rubella IgG negatif, 36’sında (%83,7) pozitifti. 314 gebenin 312 ‘inde (% 99,36) Anti Toxoplazma IgM negatif, 2’sinde (%0,6) pozitifti. Sonuç: Gebelerde Rubella- IgG, CMV-IgG seropozitiflik oranları ile HBsAg pozitifliği oranları Türkiye verileri ile benzer olduğu saptandı. AntiHBs antikor oranının yüksek, Anti Toxoplazma IgG pozitiflik oranının (%17,1) ise Türkiye ortalamasından daha düşük olduğu saptandı. Gebelerin aşıyla önlenebilen Hepatit B , Rubella infeksiyon etkenleri için, seronegatif gebelerin uygun zamanda aşılanması gerekir. Ayrıca, T.gondii bulaş yolları gebelere anlatılarak, gelişebilecek yenidoğan mortalite ve morbidite oranlarını azaltacağı görüşündeyiz. Anahtar kelimeler: Gebelik, T.gondii, CMV, Rubella, Hepatit B, HIV, seroprevalans

References

 • 1. StegmannBJ, CareyJC. TORCH Infections. Toxoplasmosis, Other(syphilis, varicella-zoster, parvovirusB19), Rubella, Cytomegalovirus(CMV), andHerpesinfections. CurrWomens HealthRep. 2002;2(4):253-8.
 • 2. İnagaki AD, Oliveira LA, Oliveira MF et al. Seroprevalence of antibodies for toxoplasmosis, rubella,cytomegalovirus, syphilis and HIV among pregnant women in Sergipe. Rev Soc Bras Med Trop. 2009 ;42(5):532-6.
 • 3. Britt WJ. Cytomegalovirus. In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.1857-1871.
 • 4. Gershon AA. Rubella Virus (German Measles) In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.2007-2012.
 • 5. Montoya JG, Boothroyd JC, Kovacs JA. Toxoplasma gondii. In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.3366-3387.
 • 6. Thio LC, Hawkins C. Hepatitis B virus. In: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th 2020. p.1940-1963.
 • 7. Karabulut A, Polat Y, Türk M, Işık Balcı Y. Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii, and cytomegalovirus seroprevalences among pregnant women in Denizli province. TurkJ MedSci2011;41:159-164.
 • 8. Kasap B, Öner G, Küçük M, Turhan NÖ, Akın MN, Arıkan S,Çaylak SD. Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi.Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi 2017; 27(1): 31-36.
 • 9. Kulaksız D, Erin R, Tekin YB, Erin KB. Gebelerde Toxoplazma, Rubella , Sitomegalovirüs taranması : Yapalım mı? GÜSBD 2021; 10(4): 861-868.
 • 10. Aynıoğlu A, Aynıoğlu Ö, altunok ES. Zonguldak ilinde gebelerde Toksoplazma gondii, Rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı. XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2015, https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2015/06/SS04Zonguldak ilinde gebelerdeToksoplasma-gondii-Rubella ve Sitomegalovir Seroprevalansı.pdf
 • 11.Keskin DD, Keskin S. İlk trimester gebelerde Toksoplazma , Rubella, CMV, HBV, AntiHBs, HCV, HIV seroprevalansları. Selcuk Tıp Derg. 2013; 29(3): 123-126.
 • 12.Çeltek NY, Tetikçok R, Günal Ö, Demirtürk F, Duygu F, Barut HŞ, Erkorkmaz Ü. Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesi’nde gebelerde Rubella, CMV, ve Toksoplazmozis seroprevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 6(1):54-62.
 • 13. Çakıcı C, Aka N, Yorulmaz S, Acar N, Gökmen B. Gebelerde rutin olarak Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirüs taraması yapılmalı mıdır? T Klin J Gynocol Obs 1995; 5: 20-22.
 • 14.Obut M, Doğan Y, Bademkıran MH, Aköl S, Kahveci B, Peker N, Uzundere O, ve ark. Diyarbakır ilindeki gebe kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirüs seroprevalansı. Dicle Med J 2019; 46(2): XXX-XXX.
 • 15. Efe Ş, Kurdoğlu Z, Korkmaz G. Van yöresindeki gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplzama antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Dergisi 2009; 16(1):6-9.
 • 16.Kale İ, Bayık RN, Uluutku GB, Ergin B. Is routine TORCH screening necessary for pregnancy follow up? Turk J Women Health Neonatol 2020; 2(4): 115-121.
 • 17. Babür C ,Yücesan B, Sezen F ,Kılıç S. Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvar'ına 2009-2019 Yılları Arasında Toksoplazmoz Şüphesi ile Başvuran Olguların Seropozitifliklerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):181-189.
 • 18. Çakıcı C, Aka N, Yorulmaz S, Acar N, Gökmen b. Gebelerde rutin olarak Toksoplazama, Rubella ve Sitomegalovirüs taraması yapılmalı mıdır? T Klin J Gynocol Obst Dergisi 1995, 5: 20-22.
 • 19. Öner SZ. Kalıpcı İ, Okur A. Gebelerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansı ile Hepatit B Bağışıklığının Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Çalışma. Med J West Black Sea 2021;5(2): 156-161.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Original research article
Authors

Süheyla AYDOĞMUŞ> (Primary Author)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-3441-4597
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 25, 2022
Acceptance Date December 17, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 55, Issue 3

Cite

AMA Aydoğmuş S. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniğe başvuran gebelerde konjenital infeksiyon etkenlerinin seroprevalansının araştırılması. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2022; 55(3): 216-219.