Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 183 - 199, 20.12.2017

Abstract


Sübvansiyon devlet tarafından ekonomiye yapılan müdahalede kullanılan araçlarından biridir. Alıcısına sağladığı faydaya karşılık sağlayıcısı için bir mali külfet doğuran sübvansiyonla ilgili üzerinde uzlaşılmış bir tanım bulunmayıp, sektörlere göre farklılaşabilen çeşitli teşvikler sübvansiyon olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada genel olarak sübvansiyonun ayırt edici unsurları yardımıyla Ülkemiz ormancılık sektöründe bazı uygulamaların sübvansiyonla olan ilişkileri ve sübvansiyonun sağlayıcısı olan ormancılık teşkilatına olan maliyeti irdelenmektedir. Bu amaçla özelikle odun kökenli ürün satışı ile ilgili olan sübvansiyonla ilişkili uygulamaların Artvin OBM’nin dönem sonu bilançolarına etkisi belirlenmek üzere Artvin OBM’nin satışlarında sübvansiyon uygulanmaması durumunda ortaya çıkması muhtemel hipotetik gelirden istifade edilmiştir.  2006-2010 döneminde sübvansiyon uygulanması durumunda ortalama %55 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının, sübvansiyon uygulamasından vazgeçilmesi durumunda ortaya çıkması beklenen hipotetik gelirler sayesinde %66’ya yükselebileceği belirlenmiştir. Sonuçta, OBM’lerin dönem sonu bilançoları olumsuz etkilendiğinden, sübvansiyon uygulamaların karşılıklarının hazine bütçesinden karşılanması önerilmiştir.


References

 • Aktan, C.C., 2002. Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri. Hak-İş Yayınları, Ankara
 • Alkan, H., 2006. Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinin Kapatılması ve Özelleştirilmesi Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A(1), 62-74
 • Alkin, E., 2004. Piyasa Ekonomisine Kamu Müdahalesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 1-7.
 • Anonim, 2009. GATT Bilgilendirme Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Bşk., GATT Müdürlüğü, Yayın No:95 Ankara.
 • Anonim, 2012. Çalışma Grubu 10-Ormanlardan Faydalanma Şûra Çalışma Belgesi, Ormancılık ve Su Şûrası 2013, 21-23 Mart 2013, Ankara (sura.ormansu.gov.tr/sura/files/.../Cg10OrmFaydalanma19Subat.pdf; 21.04.2016)
 • Anonim, 2015. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları (Tebliğ No:303), OGM İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı, 111 s., Ankara.
 • Anonim, 2016. Orman Genel Müdürlüğü 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, OGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 87 s., Ankara.
 • Anonim, 2010. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Fiili Satış Durum Raporları (2006-2010). Artvin.
 • Armağan, R., 2003. Kamu Ekonomisinde Dışsallıklar ve Dışsallıkların içselleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.9. Dumlupınar, s.159-178.
 • Colm, G., 1927. Volkswirtschaftliche Theorie Der Staatsausgaben. Tübingen.
 • ÇOB, 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara. s.49.
 • DPT, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001, ISBN 975-19-2555-X.
 • DPT, 2007. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • FAO, 2000. Report of the Expert Consultation on economic Incentives and Responsible Fisheries. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/x9453e/x9453e00.pdf. FAO Fisheries Report No.638, 28 November-1 December 2000, Rome, Italy, ISSN 0429-9337.
 • Güneş, Y., Ok, K., 2010. Does legislation Cause Externalities In Timber Selling? A Case From Turkish Timber Market. Istanbul University, Faculty Of Forestry, Department Of Forest Economics. Istanbul. s.1720-1728.
 • İKV, 2012. Avrupa Birliği Kavramları Sözlüğü. www.ikv.org.tr. (18 Nisan 2012, 15:30).
 • Kalkınma Bakanlığı, 2014. Onuncu Kalkınma Planı. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Kayacan, B., 2006. Türkiye Ormancılık Sektöründe Sübvansiyon Kavramı ve Uygulamalarının İrdelenmesi. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi kitabı, 26-28 Mayıs 2006. Artvin, s. 173-180.
 • O’Brien, R., 1997. Subsidy Regulation and State Transformation in North America, the GATT and the EU, Hampshire 1997, s. 17-18.
 • OGM, 2017. Orman Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, OGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 99 s., Ankara
 • OK, K., 2008. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu: Ormancılık, Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi (TR0402.11) Ormancılık Sektörü Raporu, 189 s.
 • Öztürk, A., Türker, M.F., 1998. Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Sübvansiyonlar Ve Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarıları Üzerine Etkisi Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, s.285.
 • Pekin, T., 1988. Teşvik tedbiri Olarak Sübvansiyonlar Ve İşletme Kararları Üzerindeki Etkileri, Bilgehan Basımevi, Bornova, İzmir. s.27.
 • Pfleiderer, O., 1930. Staatswirtschaft und das Sozialprodukt. Jena.
 • Schrank, W.E., 2003. Introducing fisheries subsidies. FAO Fisheries Technical Paper. No. 437. FAO, Rome.
 • Seyidoğlu, H., 1992. Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük. Güzem Yayınları, No.4. Ankara.
 • Steenblik, R.P., 2002. Subsidy measurement and classification: developing a common framework, Paper presented to the OECD Workshop on Environmentally Harmful
 • Subsidies, 7-8 November, Paris, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/environmentally-harmful-subsidies_9789264104495-en#page102
 • Tautscher, A., 1953. Die öffentliche Wirtschaft. Berlin.
 • Türker M, Pak M, Öztürk A (2005). Turkey. In: Merlo, M., Croitoru, L. (ed), Valuing Mediterranean Forests: Towards Total Economic Value.CABI Publishing, Wallingford, Oxon, pp. 195–211.
 • Türker, M.F., 2013. Ormancılık İşletme Ekonomisi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, 287s, Celepler Matbaacılık, Trabzon
 • Türker, M.F., 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesinin Gelir-Gider Analizi Yardımıyla Ekonomik Başarılarının Belirlenmesi. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bildiriler Kitabı, Cilt.4. Trabzon, s.223-229.
 • TİSK, 2004. Rekabetin Engellenmesi. TİSK Yayın No: 253, Aralık 2004, Ankara.
 • URL-1. http://www.tubaterim.gov.tr, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü (21.04.2016)
 • URL-2. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5718bd85d19c53.86517227, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük (21.04.2016)
 • URL-3. Sübvansiyon Kavramı. http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCbvansiyon, (20 Aralık 2010, 15:30)
 • Yeşilyurt, E.N., 2016. Orman Genel Müdürlüğü ve Bağlı Taşra Kuruluşlarının Ekonometrik Yöntemler Yardımıyla İktisadi Çözümlemesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Basılmamıştır), 150 s.
 • Yılmaz, M., 2004. Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbir Soruşturması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Zampetti, A.B., 1995. The Uruguay Round Agreement on Subsidies: A Forward-Looking Assessment, Journal of World Trade. Vol:29, No:6, December, s.5-29.

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 183 - 199, 20.12.2017

Abstract

References

 • Aktan, C.C., 2002. Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri. Hak-İş Yayınları, Ankara
 • Alkan, H., 2006. Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinin Kapatılması ve Özelleştirilmesi Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A(1), 62-74
 • Alkin, E., 2004. Piyasa Ekonomisine Kamu Müdahalesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 1-7.
 • Anonim, 2009. GATT Bilgilendirme Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Bşk., GATT Müdürlüğü, Yayın No:95 Ankara.
 • Anonim, 2012. Çalışma Grubu 10-Ormanlardan Faydalanma Şûra Çalışma Belgesi, Ormancılık ve Su Şûrası 2013, 21-23 Mart 2013, Ankara (sura.ormansu.gov.tr/sura/files/.../Cg10OrmFaydalanma19Subat.pdf; 21.04.2016)
 • Anonim, 2015. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları (Tebliğ No:303), OGM İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı, 111 s., Ankara.
 • Anonim, 2016. Orman Genel Müdürlüğü 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, OGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 87 s., Ankara.
 • Anonim, 2010. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Fiili Satış Durum Raporları (2006-2010). Artvin.
 • Armağan, R., 2003. Kamu Ekonomisinde Dışsallıklar ve Dışsallıkların içselleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.9. Dumlupınar, s.159-178.
 • Colm, G., 1927. Volkswirtschaftliche Theorie Der Staatsausgaben. Tübingen.
 • ÇOB, 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara. s.49.
 • DPT, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001, ISBN 975-19-2555-X.
 • DPT, 2007. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • FAO, 2000. Report of the Expert Consultation on economic Incentives and Responsible Fisheries. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/x9453e/x9453e00.pdf. FAO Fisheries Report No.638, 28 November-1 December 2000, Rome, Italy, ISSN 0429-9337.
 • Güneş, Y., Ok, K., 2010. Does legislation Cause Externalities In Timber Selling? A Case From Turkish Timber Market. Istanbul University, Faculty Of Forestry, Department Of Forest Economics. Istanbul. s.1720-1728.
 • İKV, 2012. Avrupa Birliği Kavramları Sözlüğü. www.ikv.org.tr. (18 Nisan 2012, 15:30).
 • Kalkınma Bakanlığı, 2014. Onuncu Kalkınma Planı. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Kayacan, B., 2006. Türkiye Ormancılık Sektöründe Sübvansiyon Kavramı ve Uygulamalarının İrdelenmesi. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi kitabı, 26-28 Mayıs 2006. Artvin, s. 173-180.
 • O’Brien, R., 1997. Subsidy Regulation and State Transformation in North America, the GATT and the EU, Hampshire 1997, s. 17-18.
 • OGM, 2017. Orman Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, OGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 99 s., Ankara
 • OK, K., 2008. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu: Ormancılık, Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi (TR0402.11) Ormancılık Sektörü Raporu, 189 s.
 • Öztürk, A., Türker, M.F., 1998. Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Sübvansiyonlar Ve Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarıları Üzerine Etkisi Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, s.285.
 • Pekin, T., 1988. Teşvik tedbiri Olarak Sübvansiyonlar Ve İşletme Kararları Üzerindeki Etkileri, Bilgehan Basımevi, Bornova, İzmir. s.27.
 • Pfleiderer, O., 1930. Staatswirtschaft und das Sozialprodukt. Jena.
 • Schrank, W.E., 2003. Introducing fisheries subsidies. FAO Fisheries Technical Paper. No. 437. FAO, Rome.
 • Seyidoğlu, H., 1992. Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük. Güzem Yayınları, No.4. Ankara.
 • Steenblik, R.P., 2002. Subsidy measurement and classification: developing a common framework, Paper presented to the OECD Workshop on Environmentally Harmful
 • Subsidies, 7-8 November, Paris, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/environmentally-harmful-subsidies_9789264104495-en#page102
 • Tautscher, A., 1953. Die öffentliche Wirtschaft. Berlin.
 • Türker M, Pak M, Öztürk A (2005). Turkey. In: Merlo, M., Croitoru, L. (ed), Valuing Mediterranean Forests: Towards Total Economic Value.CABI Publishing, Wallingford, Oxon, pp. 195–211.
 • Türker, M.F., 2013. Ormancılık İşletme Ekonomisi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, 287s, Celepler Matbaacılık, Trabzon
 • Türker, M.F., 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesinin Gelir-Gider Analizi Yardımıyla Ekonomik Başarılarının Belirlenmesi. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bildiriler Kitabı, Cilt.4. Trabzon, s.223-229.
 • TİSK, 2004. Rekabetin Engellenmesi. TİSK Yayın No: 253, Aralık 2004, Ankara.
 • URL-1. http://www.tubaterim.gov.tr, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü (21.04.2016)
 • URL-2. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5718bd85d19c53.86517227, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük (21.04.2016)
 • URL-3. Sübvansiyon Kavramı. http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCbvansiyon, (20 Aralık 2010, 15:30)
 • Yeşilyurt, E.N., 2016. Orman Genel Müdürlüğü ve Bağlı Taşra Kuruluşlarının Ekonometrik Yöntemler Yardımıyla İktisadi Çözümlemesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Basılmamıştır), 150 s.
 • Yılmaz, M., 2004. Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbir Soruşturması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Zampetti, A.B., 1995. The Uruguay Round Agreement on Subsidies: A Forward-Looking Assessment, Journal of World Trade. Vol:29, No:6, December, s.5-29.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Atakan Öztürk
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Türkiye


Mustafa Fehmi Türker
Türkiye


Gülfe Merttürk This is me
Türkiye

Publication Date December 20, 2017
Application Date June 7, 2017
Acceptance Date October 9, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ajfr319662, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, eissn = {2564-7660}, address = {}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {183 - 199}, doi = {}, title = {Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği}, key = {cite}, author = {Öztürk, Atakan and Türker, Mustafa Fehmi and Merttürk, Gülfe} }
APA Öztürk, A. , Türker, M. F. & Merttürk, G. (2017). Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 183-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajfr/issue/33159/319662
MLA Öztürk, A. , Türker, M. F. , Merttürk, G. "Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği" . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 183-199 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajfr/issue/33159/319662>
Chicago Öztürk, A. , Türker, M. F. , Merttürk, G. "Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 183-199
RIS TY - JOUR T1 - Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği AU - Atakan Öztürk , Mustafa Fehmi Türker , Gülfe Merttürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 199 VL - 3 IS - 2 SN - 1309-856X-2564-7660 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anatolian Journal of Forest Research Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği %A Atakan Öztürk , Mustafa Fehmi Türker , Gülfe Merttürk %T Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği %D 2017 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X-2564-7660 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Atakan , Türker, Mustafa Fehmi , Merttürk, Gülfe . "Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2017): 183-199 .
AMA Öztürk A. , Türker M. F. , Merttürk G. Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. AJFR. 2017; 3(2): 183-199.
Vancouver Öztürk A. , Türker M. F. , Merttürk G. Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 183-199.
IEEE A. Öztürk , M. F. Türker and G. Merttürk , "Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği", Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 183-199, Dec. 2017