Research Article
BibTex RIS Cite

Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 119 - 125, 30.12.2021
https://doi.org/10.53516/ajfr.987691

Abstract

Bu çalışmanın amacı, hercai menekşenin (Viola tricolor L.) gelişim ve kalite parametreleri ile besin maddesi içerikleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkilerini belirlemektir. Serada yürütülen çalışma, 56 bitki ile tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekerrürlü gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, besin çözeltisi uygulanmış (7) ve uygulanmamış (7) kontrol (%100 torf) ve farklı oranlarda fındık zurufu içeren toplam 14 uygulama denenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, fındık zurufu olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisi uygulamaları hercai menekşenin estetik görünümü, çiçek ağırlığı, bitki yaş ve kuru ağırlıkları üzerine etkili bulunurken (p<0,05), taç genişliği, çiçek sayısı, tomurcuk sayısı ve bitki boyu üzerine etkili bulunmamıştır. Ayrıca hercai menekşenin azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko ve mangan içeriği bakımından uygulamalar arasında farklılıklar bulunmuştur (p>0,001). Bütün sonuçlar birlikte düşünüldüğünde, en etkili ortamın “%80 Torf/Perlit+%20 Bir Yıllık Fındık Zurufu+Hoagland Bitki Besin Çözeltisi” olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, hercai menekşe için yetiştirme ortamı olarak fındık zurufu kullanılabilir.

Supporting Institution

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.

Project Number

OF080120B05

Thanks

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinasyon Birimi (BAP)'ne teşekkür ederiz.

References

 • Anonim, 2020. Fındık zurufu ve budama artıklarından organik gübre. https://bartin.tarimorman.gov.tr/Haber/503/Findik-Zurufu-Ve-Budama-ArtiklarindanOrganik- Gubre, (Erişim Tarihi: 07.06.2021).
 • Anonim, 2021. 2020 yılı fındık sektör raporu. https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/sektorraporlari/findik2020.pdf, (Erişim Tarihi: 25.08.2021). Aygün, S., 2015. Fındık zurufu kompostunun toprak kalitesi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Bender Özenç, D., 2006. Effects of composted hazelnut husk on growth of tomato plants. Compost Science & Utilization, 14, 271-275.
 • Bender Özenç, D., Özenç, N., 2007. The effect of hazelnut husk compost and some organic and ınorganic media on root growth of kiwifruit (Actinidia deliciosa). Journal of Agronomy, 6, 113-118.
 • Bender Özenç, D., Irmak Yılmaz, F., Tarakçıoğlu, C., Aygün, S., 2019. Fındıktan üretilen atıkların toprağın fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences, 32, 7-13.
 • Birol, Y., 2010. Fındık zuruf kompostunun sıkıştırılmış killi tınlı bir toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Bozdoğan, E., İkiz, Ö., 2011. Arıtma çamurlarının tohum ekim ortamı olarak kullanılabilme olanakları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi Bildiriler Kitabı-2, 14-17 Haziran, Samsun, Türkiye, s. 486-493.
 • Bremner, J.M., 1965. Total nitrogen. In: Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. Black, C.A. (ed.), Amer. Soc. of Agron. Inc. Pub. Agron. Series. No: 9, pp. 1149-1178, Madison, Wisconsin, USA.
 • Çakır, M., Çakır, F., Yalçıntekin, H.İ., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanında humus formlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 6(2): 82-90.
 • Çıtak, S., Sönmez, S., Öktüren, F., 2006. Bitkisel kökenli atıkların tarımda kullanılabilme olanakları. Horticultural Studies, 23, 40-53.
 • Çiçek, N., 2010. Sakarya-Akgöl organik toprağının bitki yetiştirme ortamında kullanımı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çiçek, N., 2021. Kadife (Tagetes erecta) çiçeğinin bazı kalite ve gelişim parametrelerine yarasa gübresi ve vermikompostun etkileri. Journal of Agricultural Biotechnology, 2, 24-31.
 • Çiçek, N., Yücedağ, C., 2021. Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 22, DOİ: 110.17474/artvinofd.950512.
 • Dede, Ö.H., Köseoğlu, G., Özdemir, S., Çelebi, A., 2006. Effects of organic waste substrates on the growth of impatiens. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 375-381.
 • Dede, Ö.H., Dede, G., Özdemir, S., 2010. Agricultural and municipal wastes as container media component for ornamental nurseries. International Journal of Environmental Research, 4, 193-200.
 • Dede, Ö.H., Özdemir, S., 2018. Development of nutrient-rich growing media with hazelnut husk and municipal sewage sludge. Environmental Technology, 39, 2223-2230.
 • Gabriels, R., Verdonck, O., 1992. Reference methods for analysis of compost. Composting and Compost Quality Assurance Criteria. s. 173-183.
 • Hepşen Türkay, F.Ş., 2010. Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar ile kompostlanması ve elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında toprakların biyolojik özelliklerinde meydana getirdiği etkilerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Irmak Yılmaz, F., Eltutmaz, E., 2018. Fındık zurufu kompostunun inkübasyon sürecinde toprakların bazı biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi. Editör: Irmak Yılmaz F, Academic Studies in Agriculture Sciences-2019-2, Ivpe, s. 57-70.
 • İslam, E., 2016. Fındık zurufu kompostunun toprak mekaniksel özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Jones, J.B., Wolf, B., Mills, H.A., 1991. Plant analysis handbook. Micro-Macro Publishing Inc., 213 p., USA. Kacar, B., Katkat, A.V., 1998. Bitki besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa.
 • Karaal, G., Uğur, A., 2014. Lepidium sativum cultivation in organic fertilizer added hazelnut husk compost. Ekoloji, 90, 33-39.
 • Karaaslan, M., 2017. Farklı sürelerde olgunlaştırılan fındık zurufunun toprak özellikleri ve biber bitkisinin (Capsicum annuum L.) gelişimi üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Karaca, E., 2016. Fındık zurufu kompostunun toprakların ve fındık bitkisi yapraklarının besin maddesi içerikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Kirven, D.M., 1986. An industry viewpoint: horticultural testing is your language confusing. Proceedings of the Symposium Interpretation of Extraction and Nutrient Determination Procedures for Organic Potting Substrates, s. 215-217.
 • Kutlu Sezer, E., Bender Özenç, D., 2018. Su stresi koşulları altında fındık zuruf kompostu uygulamalarının mısır bitkisinin gelişim parametreleri üzerine etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6, 52-60.
 • Kütük, C., Topçuoğlu, B., Çaycı, G., 1998. The effect of different growing media on growth of croton (Codiaeum variegatum “Petra”) plant. M. Şefik Yeşilsoy International Symosium on Arid Region Soil. Int. Agrohydrology Research and Training Center, 21-24 Eylül, Menemen-İzmir, Türkiye.
 • Najafi, M., Kütük, C., Danesh, Y.R., 2019. Effects of hazelnut husk waste on growth and nutrient contents of Primula. Arctic Journal, 72, 2-13.
 • Öz, K., 2019. Fındık zurufu ile hazırlanan yetiştirme ortamlarının çuha (Primula vulgaris) bitkisinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Pekşen, A., 2001. Fındık zurufundan hazırlanan yetiştirme ortamlarının Pleurotus sajor-caju mantarının verimine ve bazı kallite özelliklerine etkisi. Bahçe, 30, 37-43.
 • Poole, R.T., Conover, C.A., Joiner, J.N., 1981. Soils and Potting Mixtures. Foliage Plant Production. 179-200. Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs, N.J., USA.
 • Tarakçıoğlu, C., Bender Özenç, D., Irmak Yılmaz, F., Kulaç, S., Aygün, S., 2019. Fındık kabuğundan üretilen biyokömürün toprağın besin maddesi kapsamı üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34, 107-117.
 • Uğur, A., Karaal Bozkurt, G., 2019. The effect of hazelnut husk enriched with organic fertilizer on mineral content of rocket and cress. International Journal of Scientific and Technological Research, 5, 132-141.
 • Walkley, A., Black, I.A., 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci., 37, 29-38.
 • Yüksek T., Oğuztürk T., Çorbacı, Ö.L., 2020. The Effect of worm fertilizer and peat applications on the development of Plectranthus amboinicus (lour.) plant in different pot environment. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(4): 743-749.
 • Zeytin, S., Baran, A., 2003. Influences of composted hazelnut husk on some physical properties of soils. Bioresource Technology, 88, 241-244.

Effects of maturity time of hazelnut husk and nutrition solution on growth and quality parameters of wild pancy

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 119 - 125, 30.12.2021
https://doi.org/10.53516/ajfr.987691

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of maturity time of hazelnut husk and nutrient solution on the growth and quality parameters and nutrient content of wild pancy. The study, with 56 plants in a greenhouse, was carried out according to a randomized plot design with four replications. In the study, a total of 14 treatments including control (100% peat) and different proportions of hazelnut husk with nutrient solution-treated (7) and -untreated (7) was tested. According to the results of the study, maturity time of hazelnut husk and nutrient solution treatments were found to be effective on the aesthetic appearance, flower weight, plant fresh and dry weights of wild pancy (p<0.05), but they were not effective on the crown width, number of flowers, number of buds and plant height. In addition, the averages of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, copper, zinc and manganese contents of wild pancy were found to be different between treatments (p<0.001). As considered the results as a whole, it was found that the most effective growing media was “80% Peat/Perlite+20% One Year Hazelnut Crust+Hoagland Nutrient Solution”. As a result, hazelnut husk can be used as a growing media for wild pancy.

Project Number

OF080120B05

References

 • Anonim, 2020. Fındık zurufu ve budama artıklarından organik gübre. https://bartin.tarimorman.gov.tr/Haber/503/Findik-Zurufu-Ve-Budama-ArtiklarindanOrganik- Gubre, (Erişim Tarihi: 07.06.2021).
 • Anonim, 2021. 2020 yılı fındık sektör raporu. https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/sektorraporlari/findik2020.pdf, (Erişim Tarihi: 25.08.2021). Aygün, S., 2015. Fındık zurufu kompostunun toprak kalitesi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Bender Özenç, D., 2006. Effects of composted hazelnut husk on growth of tomato plants. Compost Science & Utilization, 14, 271-275.
 • Bender Özenç, D., Özenç, N., 2007. The effect of hazelnut husk compost and some organic and ınorganic media on root growth of kiwifruit (Actinidia deliciosa). Journal of Agronomy, 6, 113-118.
 • Bender Özenç, D., Irmak Yılmaz, F., Tarakçıoğlu, C., Aygün, S., 2019. Fındıktan üretilen atıkların toprağın fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences, 32, 7-13.
 • Birol, Y., 2010. Fındık zuruf kompostunun sıkıştırılmış killi tınlı bir toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Bozdoğan, E., İkiz, Ö., 2011. Arıtma çamurlarının tohum ekim ortamı olarak kullanılabilme olanakları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi Bildiriler Kitabı-2, 14-17 Haziran, Samsun, Türkiye, s. 486-493.
 • Bremner, J.M., 1965. Total nitrogen. In: Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. Black, C.A. (ed.), Amer. Soc. of Agron. Inc. Pub. Agron. Series. No: 9, pp. 1149-1178, Madison, Wisconsin, USA.
 • Çakır, M., Çakır, F., Yalçıntekin, H.İ., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanında humus formlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 6(2): 82-90.
 • Çıtak, S., Sönmez, S., Öktüren, F., 2006. Bitkisel kökenli atıkların tarımda kullanılabilme olanakları. Horticultural Studies, 23, 40-53.
 • Çiçek, N., 2010. Sakarya-Akgöl organik toprağının bitki yetiştirme ortamında kullanımı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çiçek, N., 2021. Kadife (Tagetes erecta) çiçeğinin bazı kalite ve gelişim parametrelerine yarasa gübresi ve vermikompostun etkileri. Journal of Agricultural Biotechnology, 2, 24-31.
 • Çiçek, N., Yücedağ, C., 2021. Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 22, DOİ: 110.17474/artvinofd.950512.
 • Dede, Ö.H., Köseoğlu, G., Özdemir, S., Çelebi, A., 2006. Effects of organic waste substrates on the growth of impatiens. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 375-381.
 • Dede, Ö.H., Dede, G., Özdemir, S., 2010. Agricultural and municipal wastes as container media component for ornamental nurseries. International Journal of Environmental Research, 4, 193-200.
 • Dede, Ö.H., Özdemir, S., 2018. Development of nutrient-rich growing media with hazelnut husk and municipal sewage sludge. Environmental Technology, 39, 2223-2230.
 • Gabriels, R., Verdonck, O., 1992. Reference methods for analysis of compost. Composting and Compost Quality Assurance Criteria. s. 173-183.
 • Hepşen Türkay, F.Ş., 2010. Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar ile kompostlanması ve elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında toprakların biyolojik özelliklerinde meydana getirdiği etkilerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Irmak Yılmaz, F., Eltutmaz, E., 2018. Fındık zurufu kompostunun inkübasyon sürecinde toprakların bazı biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi. Editör: Irmak Yılmaz F, Academic Studies in Agriculture Sciences-2019-2, Ivpe, s. 57-70.
 • İslam, E., 2016. Fındık zurufu kompostunun toprak mekaniksel özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Jones, J.B., Wolf, B., Mills, H.A., 1991. Plant analysis handbook. Micro-Macro Publishing Inc., 213 p., USA. Kacar, B., Katkat, A.V., 1998. Bitki besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa.
 • Karaal, G., Uğur, A., 2014. Lepidium sativum cultivation in organic fertilizer added hazelnut husk compost. Ekoloji, 90, 33-39.
 • Karaaslan, M., 2017. Farklı sürelerde olgunlaştırılan fındık zurufunun toprak özellikleri ve biber bitkisinin (Capsicum annuum L.) gelişimi üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Karaca, E., 2016. Fındık zurufu kompostunun toprakların ve fındık bitkisi yapraklarının besin maddesi içerikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Kirven, D.M., 1986. An industry viewpoint: horticultural testing is your language confusing. Proceedings of the Symposium Interpretation of Extraction and Nutrient Determination Procedures for Organic Potting Substrates, s. 215-217.
 • Kutlu Sezer, E., Bender Özenç, D., 2018. Su stresi koşulları altında fındık zuruf kompostu uygulamalarının mısır bitkisinin gelişim parametreleri üzerine etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6, 52-60.
 • Kütük, C., Topçuoğlu, B., Çaycı, G., 1998. The effect of different growing media on growth of croton (Codiaeum variegatum “Petra”) plant. M. Şefik Yeşilsoy International Symosium on Arid Region Soil. Int. Agrohydrology Research and Training Center, 21-24 Eylül, Menemen-İzmir, Türkiye.
 • Najafi, M., Kütük, C., Danesh, Y.R., 2019. Effects of hazelnut husk waste on growth and nutrient contents of Primula. Arctic Journal, 72, 2-13.
 • Öz, K., 2019. Fındık zurufu ile hazırlanan yetiştirme ortamlarının çuha (Primula vulgaris) bitkisinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Pekşen, A., 2001. Fındık zurufundan hazırlanan yetiştirme ortamlarının Pleurotus sajor-caju mantarının verimine ve bazı kallite özelliklerine etkisi. Bahçe, 30, 37-43.
 • Poole, R.T., Conover, C.A., Joiner, J.N., 1981. Soils and Potting Mixtures. Foliage Plant Production. 179-200. Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs, N.J., USA.
 • Tarakçıoğlu, C., Bender Özenç, D., Irmak Yılmaz, F., Kulaç, S., Aygün, S., 2019. Fındık kabuğundan üretilen biyokömürün toprağın besin maddesi kapsamı üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34, 107-117.
 • Uğur, A., Karaal Bozkurt, G., 2019. The effect of hazelnut husk enriched with organic fertilizer on mineral content of rocket and cress. International Journal of Scientific and Technological Research, 5, 132-141.
 • Walkley, A., Black, I.A., 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci., 37, 29-38.
 • Yüksek T., Oğuztürk T., Çorbacı, Ö.L., 2020. The Effect of worm fertilizer and peat applications on the development of Plectranthus amboinicus (lour.) plant in different pot environment. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(4): 743-749.
 • Zeytin, S., Baran, A., 2003. Influences of composted hazelnut husk on some physical properties of soils. Bioresource Technology, 88, 241-244.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Nuray Çiçek 0000-0001-5044-5276

Bayram Cemil Bilgili 0000-0002-7484-5140

Cengiz Yücedağ 0000-0002-5360-4241

Mustafa Kahya 0000-0001-6053-1354

Project Number OF080120B05
Publication Date December 30, 2021
Submission Date August 27, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Çiçek, N., Bilgili, B. C., Yücedağ, C., Kahya, M. (2021). Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 7(2), 119-125. https://doi.org/10.53516/ajfr.987691
AMA Çiçek N, Bilgili BC, Yücedağ C, Kahya M. Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri. AJFR. December 2021;7(2):119-125. doi:10.53516/ajfr.987691
Chicago Çiçek, Nuray, Bayram Cemil Bilgili, Cengiz Yücedağ, and Mustafa Kahya. “Hercai menekşenin gelişim Ve Kalite Parametreleri üzerine fındık Zurufunun olgunlaşma Zamanı Ile Besin çözeltisinin Etkileri”. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 7, no. 2 (December 2021): 119-25. https://doi.org/10.53516/ajfr.987691.
EndNote Çiçek N, Bilgili BC, Yücedağ C, Kahya M (December 1, 2021) Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 7 2 119–125.
IEEE N. Çiçek, B. C. Bilgili, C. Yücedağ, and M. Kahya, “Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri”, AJFR, vol. 7, no. 2, pp. 119–125, 2021, doi: 10.53516/ajfr.987691.
ISNAD Çiçek, Nuray et al. “Hercai menekşenin gelişim Ve Kalite Parametreleri üzerine fındık Zurufunun olgunlaşma Zamanı Ile Besin çözeltisinin Etkileri”. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 7/2 (December 2021), 119-125. https://doi.org/10.53516/ajfr.987691.
JAMA Çiçek N, Bilgili BC, Yücedağ C, Kahya M. Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri. AJFR. 2021;7:119–125.
MLA Çiçek, Nuray et al. “Hercai menekşenin gelişim Ve Kalite Parametreleri üzerine fındık Zurufunun olgunlaşma Zamanı Ile Besin çözeltisinin Etkileri”. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 119-25, doi:10.53516/ajfr.987691.
Vancouver Çiçek N, Bilgili BC, Yücedağ C, Kahya M. Hercai menekşenin gelişim ve kalite parametreleri üzerine fındık zurufunun olgunlaşma zamanı ile besin çözeltisinin etkileri. AJFR. 2021;7(2):119-25.