PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 21 - 29, 01.07.2015

Abstract

Early childhood in human life is a period requiring intense and diligent care. Within this period, children and youngsters are quite sensitive to both physical diseases and psychological disturbances. In developing countries such as Turkey, it is generally thought that the main problem of the children is meeting their physical needs. Whereas, a child must be observed as a whole in every aspect and in every field of the development, a child must be served. (Adana, 2004). Cognitive development is one of the main examination fields in human development. The word “cognition” is employed to explain the development of the processes such as the child’s recognition of the world, understanding, learning, recollecting what has been learned, structures effecting the recollection, problem-solving and perception. One of the main examination fields is the social development. Social developement is in early chilhood, youth and adulthood the individual itself to show expected behaviour, learn to control unwanted behaviour and decrease to minimum level, keep himself off from unaccepted behaviours in public, make the accepted behaviours into habits. Because of the preschool education is a critical period for positive social skills developement, skills that gained to the child can provide child to be more successfull individual in further life. In this period, it has been observed the child that supported healthfully as cognitive and socially, affects his/hers further life positively as accordance level and success level. Therefore in this study, the cognitive developement features and social skills in 6 year old kids that continious to an educational institution. In this study, correlational model form scanning models has been used. The study gourp is formed with 173, 6 year old kids that study in 2012-2013 educational year in Konya province in pre-school education institutions that is related to MEB in low-high socio economic group. Relational screening model was used in the research. As data collecting instruments, Personal Information Form, Cognitive Development Assessment Form and Social Skills Assessment Scale were used. The data were analysed by means of SPSS 16.0 statistical package programme. In analysing the data, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient Analysis and Simple Linear Regression methods were used. The level of significance was accepted as 0,01 in statistical comparisons. As a result; that there is a direct relation between kids cognitive skills and social skills and also cognitive developement is effective in developing social skills can be said

References

 • Adana, F. (2004). Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyi ve Benlik Kavramı Üzerine Atılganlık Eğitiminin Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. & Çimen, S. (2001). Çocuk Gelişimi 1. İstanbul: Ya-Pa.
 • Artan İ. & Bayhan S.P. (2005), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa.
 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C. & Hilgard, E.R. (1995). Psikolojiye Giriş I. M. Atakay, A.Yavuz (Çev.).
 • İstanbul: Sosyal.
 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Holeksema, S. (2008). Psikolojiye Giriş
 • (Y. Alagon Çev.). Ankara: Arkadaş.
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Baş, A.U. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Becerileri Ve Okul Uyumu İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Candarella, P. & Merrell, K.W. (1997). Common Dimensions of Social Skills of Children and Adolescets: A Taxonumy of Positive Behaviors, Social Psychology Review, 26 (2), 264-278.
 • Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı-Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi.
 • Çubukçu, Z. & Gültekin M. (2000). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi (27-30 Eylül), Bildiriler, Cilt:1, 277-289, Erzurum.
 • Demir, S. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Giden 36-60 Aylık Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Açısından Karşılaştırılması (Kütahya İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dobbs, J., Doctoroff, G. L., Fisher, P. H. & Arnold, D. H. (2006). The Association Between Preschool
 • Children's Socio-Emotional Functioning And Their Mathematical Skills. Applied Developmental Psychology, 27 (2), 98-108.
 • Goswami, U. (2002). Inductive and Deductive Reasoning, Goswavi, U. (Ed.) Blackwell Handbook of Children Cognitive Psychology (282-302). Malden, USA: Blackwell.
 • Gülay, H. (2004). Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Ailesi İle Yaşayan 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kandır, A. & Orçan, M. (2011). Beş-Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. İlköğretim Online, 10 (1), 40-50.
 • Işık, M. (2007). Anasınıfına Devam Eden Beş Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeğinin Uyarlanması ve Uygulanması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ömeroğlu, E. & Kandır, A. (2005). Bilişsel Gelişim. İstanbul: Morpa Kültür.
 • Ömeroğlu, E. & Kandır, A. (2007). Bilişsel Gelişim. İstanbul: Morpa Kültür.
 • Palut, B. (2003). Sosyal Gelişim ve Arkadaşlık İlişkileri. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa.
 • Powdrill, L. A. (2004). Relations Between Children’s Social Status And Selperceptions Of Both Academic And Social Competence. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Texas/ Philosophy, USA.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. (13. Baskı). Ankara: Gönül.
 • Solso, R.L., Maclin, M.K & Maclin, O.H. (2007). Bilişsel Psikoloji. A. Ayçiçeği Dinn (Çev.). İstanbul: Kitabevi.
 • Solso, R.L., Maclin, M.K & Maclin, O.H. (2009). Bilişsel Psikoloji. A. Ayçiçeği Dinn (Çev.). İstanbul: Kitabevi.
 • Seng, S.H. (1992). Cognitive And Social Development Of Preschoolers: Gender Differences Institute Of
 • Education (Singapore). Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research
 • Association, Reports-Research/Technical (143), San Francisco.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 21 - 29, 01.07.2015

Abstract

ÖZET: İnsan için erken çocukluk dönemi yoğun ve özenli bakım gerektiren bir dönemdir. Bu süreç boyunca çocuklar ve gençler hem bedensel hastalıklara, hem de ruhsal örselenmelere karşı oldukça dayanıksızdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çocukların temel sorununun sadece fiziksel gereksinimlerinin karşılanması olduğu düşünülmektedir. Oysa çocuk her yönüyle bir bütün olarak alınıp incelenmeli ve tüm gelişim alanlarında ona hizmet götürülmelidir (Adana, 2004). İnsan gelişiminde temel inceleme alanlarından biri bilişsel gelişimdir. Biliş sözcüğü, çocuğun dünyayı tanıması, anlaması, öğrenmesi, öğrendiklerini hatırlaması, hatırlamada etkili olan yapılar, problem çözme, algılama gibi süreçlerin nasıl geliştiğini açıklamaya çalışmaktadır. Bir diğer temel inceleme alanı ise sosyal gelişimdir. Sosyal gelişim; erken çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireyin kendisinden beklenen davranışları göstermesi, beğenilmeyen davranışları kontrol etmeyi öğrenmesi ve en düşük düzeye indirebilmesi, toplumda kabul görmeyen davranışlardan kendisini uzak tutması, kabul gören davranışlarını alışkanlık haline getirmesi, bunları yaparken de zaman ve zemini doğru kullanarak sosyal ihtiyaçlarını karşılamasıyla gerçekleşir. Vygotsky’nin sosyo-kültürel gelişim kuramına göre, zihinsel gelişim sosyal etkileşimler doğrultusunda gelişir. Birey, zihinsel işlemlerini etkileşime dayalı olarak ilk önce sosyal düzeyde, ardından da içselleştirerek bireysel düzeyde kazanır (Gülay, 2004).

Anahtar Kelimeler: Sosyal beceri, bilişsel gelişim, erken çocukluk.

References

 • Adana, F. (2004). Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyi ve Benlik Kavramı Üzerine Atılganlık Eğitiminin Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. & Çimen, S. (2001). Çocuk Gelişimi 1. İstanbul: Ya-Pa.
 • Artan İ. & Bayhan S.P. (2005), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa.
 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C. & Hilgard, E.R. (1995). Psikolojiye Giriş I. M. Atakay, A.Yavuz (Çev.).
 • İstanbul: Sosyal.
 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Holeksema, S. (2008). Psikolojiye Giriş
 • (Y. Alagon Çev.). Ankara: Arkadaş.
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Baş, A.U. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Becerileri Ve Okul Uyumu İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Candarella, P. & Merrell, K.W. (1997). Common Dimensions of Social Skills of Children and Adolescets: A Taxonumy of Positive Behaviors, Social Psychology Review, 26 (2), 264-278.
 • Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı-Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi.
 • Çubukçu, Z. & Gültekin M. (2000). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi (27-30 Eylül), Bildiriler, Cilt:1, 277-289, Erzurum.
 • Demir, S. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Giden 36-60 Aylık Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Açısından Karşılaştırılması (Kütahya İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dobbs, J., Doctoroff, G. L., Fisher, P. H. & Arnold, D. H. (2006). The Association Between Preschool
 • Children's Socio-Emotional Functioning And Their Mathematical Skills. Applied Developmental Psychology, 27 (2), 98-108.
 • Goswami, U. (2002). Inductive and Deductive Reasoning, Goswavi, U. (Ed.) Blackwell Handbook of Children Cognitive Psychology (282-302). Malden, USA: Blackwell.
 • Gülay, H. (2004). Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Ailesi İle Yaşayan 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kandır, A. & Orçan, M. (2011). Beş-Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. İlköğretim Online, 10 (1), 40-50.
 • Işık, M. (2007). Anasınıfına Devam Eden Beş Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeğinin Uyarlanması ve Uygulanması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ömeroğlu, E. & Kandır, A. (2005). Bilişsel Gelişim. İstanbul: Morpa Kültür.
 • Ömeroğlu, E. & Kandır, A. (2007). Bilişsel Gelişim. İstanbul: Morpa Kültür.
 • Palut, B. (2003). Sosyal Gelişim ve Arkadaşlık İlişkileri. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa.
 • Powdrill, L. A. (2004). Relations Between Children’s Social Status And Selperceptions Of Both Academic And Social Competence. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Texas/ Philosophy, USA.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. (13. Baskı). Ankara: Gönül.
 • Solso, R.L., Maclin, M.K & Maclin, O.H. (2007). Bilişsel Psikoloji. A. Ayçiçeği Dinn (Çev.). İstanbul: Kitabevi.
 • Solso, R.L., Maclin, M.K & Maclin, O.H. (2009). Bilişsel Psikoloji. A. Ayçiçeği Dinn (Çev.). İstanbul: Kitabevi.
 • Seng, S.H. (1992). Cognitive And Social Development Of Preschoolers: Gender Differences Institute Of
 • Education (Singapore). Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research
 • Association, Reports-Research/Technical (143), San Francisco.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Özge PINARCIK>


Nurcan KOÇAK This is me


Büşra ERGİN>

Publication Date July 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aji18864, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2015}, volume = {3}, number = {1}, pages = {21 - 29}, title = {OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Pınarcık, Özge and Koçak, Nurcan and Ergin, Büşra} }
APA Pınarcık, Ö. , Koçak, N. & Ergin, B. (2015). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Asya Öğretim Dergisi , 3 (1) , 21-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/1540/18864
MLA Pınarcık, Ö. , Koçak, N. , Ergin, B. "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Asya Öğretim Dergisi 3 (2015 ): 21-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/1540/18864>
Chicago Pınarcık, Ö. , Koçak, N. , Ergin, B. "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Asya Öğretim Dergisi 3 (2015 ): 21-29
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - ÖzgePınarcık, NurcanKoçak, BüşraErgin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 29 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Asian Journal of Instruction (E-AJI) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Özge Pınarcık , Nurcan Koçak , Büşra Ergin %T OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Pınarcık, Özge , Koçak, Nurcan , Ergin, Büşra . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Asya Öğretim Dergisi 3 / 1 (July 2015): 21-29 .
AMA Pınarcık Ö. , Koçak N. , Ergin B. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Asya Öğretim Dergisi. 2015; 3(1): 21-29.
Vancouver Pınarcık Ö. , Koçak N. , Ergin B. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Asya Öğretim Dergisi. 2015; 3(1): 21-29.
IEEE Ö. Pınarcık , N. Koçak and B. Ergin , "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Asya Öğretim Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 21-29, Jul. 2015

ASIAN JOURNAL OF INSTRUCTION

Creative Commons License  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.