Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 41 - 56, 31.12.2022
https://doi.org/10.47215/aji.1205927

Abstract

Bu araştırmanın amacı deney grubu ile kontrol grubunun değerler edinimi açısından aralarında anlamlı farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada uzaktan eğitim sürecinin değer edinimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir ortaokulda 2020-2021 yılında ortaokul 5. sınıfa devam eden ve dönem içerisinde yıllık olarak seçmeli okuma becerileri dersi gören gönüllü 100 öğrenciye ( 50 deney ve 50 kontrol grubu) 16 saatlik seçmeli okuma becerileri dersinde yarı deneysel araştırma uygulanmıştır. Deney grubunda Word Wall Dijital Oyun uygulaması ile dersler işlenmiş, kontrol grubunda mevcut programa göre derslere devam edilmiştir. Araştırma nitel destekli yarı deneysel bir çalışmadır.Veriler nicel araştırma boyutunda `Değerler Eğitimi Etkinlik Ölçeği` yoluyla toplanmıştır. Çalışmada gruplar bir deney ve bir kontrol grubu desenine göre oluşturulmuş, gerçek deneme modellerinden “Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu Deneme Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri; değerler eğitimi etkinliklerine ait dokümanlar, araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme ve gözlem formları ve kişisel bilgiler formu ile toplanmış veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilere çeşitli değerler kazandırmada bilgisayar destekli oyunun etkililiği ortaya konmuştur. Bu sonuç doğrultusunda öğrencilere değer edindirmede bilgisayar destekli oyunların kullanımı önerilebilir.

References

 • Aktın, K., Karakaya, M., Türk, Z., & Aslan, Y. (2015). Okul öncesi dönemde farklı kültürlerin öğretimine yönelik uygulamalı bir çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 258-277.
 • Akyüz, Y. (2021). Türk eğitim tarihi (34. baskı). Ankara: PegemA.
 • Ay, H., & Yangil, M. K. (2021). Kral Şakir çizgi filminin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2) , 45-60.
 • Balcı, F. (2019). Dijital kültürde çocuk oyunları. İçinde M. Özdemir (Ed.), Dijital kültür: Tradijital-medya-internet-edebiyat ve halkbilimi araştırmaları (s. 269-284). Artvin:Arı SanatYayınları.
 • Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde değer eğitiminin etkililiği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Combs, J. E. (2000). Play world: The emergence of the new ludenic age. Westport: Praeger Publishers. Çimen, B., Solmaz, N., & Biricik, D. R. (2022). Yapraklı çocuk takviminin değerler eğitimi ve on kök değer açısından incelenmesi . Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 1-16.
 • Çolakoğlu, M., & Korkusuz, M. E. (2022, August). Türkiye’de eğitsel bilgisayar oyunları ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. 2nd Internatıonal Conference on Educatıonal Technology and Online Learning-ICETOL, Ören, Burhaniye, Turkey.
 • ESA [Entertainment Software Association]. (2019). 2019 Essential facts about the computer and video game industry. Retrieved from: https://www.theesa.com/resource/2019-essential-%20facts-about-the-computerand-video-game-industry
 • ESA [Entertainment Software Association]. (2021). 2021 Essential facts about the video game. Retrieved from: https://www.theesa.com/resource/2021-essential-%20facts-about-the-video-game-industry/
 • Goffman, E. (2018). Karşılaşmalar: Etkileşim sosyolojisinde iki çalışma. S. Çalcı (Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karamustafaoğlu, O., & Kılıç, M. F. (2020). Eğitsel oyunlar üzerine yapılan ulusal bilimsel araştırmaların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-25. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.730393
 • Khanmurzina, R.R., Cherdymova, E.I., Guryanova, T.Yu., Toriia, R.A., Sukhodolova, E.M., & Tararina, L.I. (2020). Computer games influence on everyday social practices of students-gamers. Contemporary Educational Technology, 11(1), 11-23. https://doi.org/10.30935/cet.641753
 • Kılıç, S. (2021). Geleneksel çocuk oyunlarından çok oyunculu çevrimiçi oyunlara: Sosyal gelişim alanları üzerine bir değerlendirme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 39-56. https://doi.org/10.12981/mahder.853922
 • Kırschenbaum, H. (1995). Enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn & Bacon Company.
 • Schuelka, M. J., & Engsig, T. T. (2022). On the question of educational purpose: complex educational systems analysis for inclusion. International Journal of Inclusive Education, 26(5), 448-465. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1698062
 • Mayer, R.E. (2019). Computer games in education. Annual Review of Psychology, 70(1), 531-549. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102744
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., & Razak-Özdinçler, A. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 227- 247.
 • Mutlu Bozkurt, T., & Olcay, H. (2022). Farklı branş öğretmenlerinin dijital oyun oynamaya yönelik tutumu. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(55), 966- 973. http://dx.doi.org/10.29228/JO SHAS.63875
 • Özsoy, S. (2007). Yaşayan değerler. Çoluk Çocuk Dergisi, 66, 27-40.
 • Sarpkaya, S. (2020). Dijital oyun ve mitoloji: Dijital oyunlardaki Türk mitolojisi unsurları üzerine bir içerik analizi. İçinde İ. Gümüş (Ed.), Mitoloji araştırmaları II (s. 185-201). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Siang, A. C., & Rao, R. K. (2003). Theories of learning: A computer game perspective. Proceedings of the IEEE Fifth International Symposium on Multimedia Software Engineering, Taiwan:Taichung.
 • Tor, H., & Irmak, T. Y. (2022). Dijital oyun fenomeninin sosyolojisi, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(12), 1798-1817.
 • Türk, E. (2022). Ahmet Büke’nin ‘’Zeyno Kitapları’’ Adlı Çocuk Öyküleri Serisi Üzerinde Değerler Eğitimi İncelemesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4(8), 185-199. http://dx.doi.org/10.47994/usbad.947299
 • Yalvaç Arıcı, H., & Budak, E. (2022). Değer merkezli okul kültürüne dair öğretmen görüşleri: İstanbul örneği. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12(4) , 994-1009.
 • Varış, F. (1978). Eğitim bilimine giriş. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Wijman, T. (2021, July 15). Global games market to generate $175.8 billion in 2021; despite a slight decline, the market is on track to surpass $200 billion in 2023 Newzoo. Retrieved from https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-to-generate-175-8-billion-in-2021-despite-a-slight-decline-the-market-is-on-track-to-surpass-200-billion-in-2023/ Yıldırım, A., & Şimşek, H.(2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 41 - 56, 31.12.2022
https://doi.org/10.47215/aji.1205927

Abstract

References

 • Aktın, K., Karakaya, M., Türk, Z., & Aslan, Y. (2015). Okul öncesi dönemde farklı kültürlerin öğretimine yönelik uygulamalı bir çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 258-277.
 • Akyüz, Y. (2021). Türk eğitim tarihi (34. baskı). Ankara: PegemA.
 • Ay, H., & Yangil, M. K. (2021). Kral Şakir çizgi filminin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2) , 45-60.
 • Balcı, F. (2019). Dijital kültürde çocuk oyunları. İçinde M. Özdemir (Ed.), Dijital kültür: Tradijital-medya-internet-edebiyat ve halkbilimi araştırmaları (s. 269-284). Artvin:Arı SanatYayınları.
 • Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde değer eğitiminin etkililiği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Combs, J. E. (2000). Play world: The emergence of the new ludenic age. Westport: Praeger Publishers. Çimen, B., Solmaz, N., & Biricik, D. R. (2022). Yapraklı çocuk takviminin değerler eğitimi ve on kök değer açısından incelenmesi . Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 1-16.
 • Çolakoğlu, M., & Korkusuz, M. E. (2022, August). Türkiye’de eğitsel bilgisayar oyunları ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. 2nd Internatıonal Conference on Educatıonal Technology and Online Learning-ICETOL, Ören, Burhaniye, Turkey.
 • ESA [Entertainment Software Association]. (2019). 2019 Essential facts about the computer and video game industry. Retrieved from: https://www.theesa.com/resource/2019-essential-%20facts-about-the-computerand-video-game-industry
 • ESA [Entertainment Software Association]. (2021). 2021 Essential facts about the video game. Retrieved from: https://www.theesa.com/resource/2021-essential-%20facts-about-the-video-game-industry/
 • Goffman, E. (2018). Karşılaşmalar: Etkileşim sosyolojisinde iki çalışma. S. Çalcı (Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karamustafaoğlu, O., & Kılıç, M. F. (2020). Eğitsel oyunlar üzerine yapılan ulusal bilimsel araştırmaların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-25. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.730393
 • Khanmurzina, R.R., Cherdymova, E.I., Guryanova, T.Yu., Toriia, R.A., Sukhodolova, E.M., & Tararina, L.I. (2020). Computer games influence on everyday social practices of students-gamers. Contemporary Educational Technology, 11(1), 11-23. https://doi.org/10.30935/cet.641753
 • Kılıç, S. (2021). Geleneksel çocuk oyunlarından çok oyunculu çevrimiçi oyunlara: Sosyal gelişim alanları üzerine bir değerlendirme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 39-56. https://doi.org/10.12981/mahder.853922
 • Kırschenbaum, H. (1995). Enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn & Bacon Company.
 • Schuelka, M. J., & Engsig, T. T. (2022). On the question of educational purpose: complex educational systems analysis for inclusion. International Journal of Inclusive Education, 26(5), 448-465. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1698062
 • Mayer, R.E. (2019). Computer games in education. Annual Review of Psychology, 70(1), 531-549. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102744
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., & Razak-Özdinçler, A. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 227- 247.
 • Mutlu Bozkurt, T., & Olcay, H. (2022). Farklı branş öğretmenlerinin dijital oyun oynamaya yönelik tutumu. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(55), 966- 973. http://dx.doi.org/10.29228/JO SHAS.63875
 • Özsoy, S. (2007). Yaşayan değerler. Çoluk Çocuk Dergisi, 66, 27-40.
 • Sarpkaya, S. (2020). Dijital oyun ve mitoloji: Dijital oyunlardaki Türk mitolojisi unsurları üzerine bir içerik analizi. İçinde İ. Gümüş (Ed.), Mitoloji araştırmaları II (s. 185-201). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Siang, A. C., & Rao, R. K. (2003). Theories of learning: A computer game perspective. Proceedings of the IEEE Fifth International Symposium on Multimedia Software Engineering, Taiwan:Taichung.
 • Tor, H., & Irmak, T. Y. (2022). Dijital oyun fenomeninin sosyolojisi, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(12), 1798-1817.
 • Türk, E. (2022). Ahmet Büke’nin ‘’Zeyno Kitapları’’ Adlı Çocuk Öyküleri Serisi Üzerinde Değerler Eğitimi İncelemesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4(8), 185-199. http://dx.doi.org/10.47994/usbad.947299
 • Yalvaç Arıcı, H., & Budak, E. (2022). Değer merkezli okul kültürüne dair öğretmen görüşleri: İstanbul örneği. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12(4) , 994-1009.
 • Varış, F. (1978). Eğitim bilimine giriş. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Wijman, T. (2021, July 15). Global games market to generate $175.8 billion in 2021; despite a slight decline, the market is on track to surpass $200 billion in 2023 Newzoo. Retrieved from https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-to-generate-175-8-billion-in-2021-despite-a-slight-decline-the-market-is-on-track-to-surpass-200-billion-in-2023/ Yıldırım, A., & Şimşek, H.(2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Ayşe ELİTOK KESİCİ> (Primary Author)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9776-6680
Türkiye


Türkü PAYZA>
Aydin Adnan Menderes Universitesi
0000-0002-8338-2600
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aji1205927, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2022}, volume = {10}, number = {2}, pages = {41 - 56}, doi = {10.47215/aji.1205927}, title = {Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri}, key = {cite}, author = {Elitok Kesici, Ayşe and Payza, Türkü} }
APA Elitok Kesici, A. & Payza, T. (2022). Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri . Asya Öğretim Dergisi , 10 (2) , 41-56 . DOI: 10.47215/aji.1205927
MLA Elitok Kesici, A. , Payza, T. "Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri" . Asya Öğretim Dergisi 10 (2022 ): 41-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/74959/1205927>
Chicago Elitok Kesici, A. , Payza, T. "Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri". Asya Öğretim Dergisi 10 (2022 ): 41-56
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri AU - AyşeElitok Kesici, TürküPayza Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47215/aji.1205927 DO - 10.47215/aji.1205927 T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 56 VL - 10 IS - 2 SN - -2148-2659 M3 - doi: 10.47215/aji.1205927 UR - https://doi.org/10.47215/aji.1205927 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Asian Journal of Instruction (E-AJI) Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri %A Ayşe Elitok Kesici , Türkü Payza %T Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri %D 2022 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47215/aji.1205927 %U 10.47215/aji.1205927
ISNAD Elitok Kesici, Ayşe , Payza, Türkü . "Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri". Asya Öğretim Dergisi 10 / 2 (December 2022): 41-56 . https://doi.org/10.47215/aji.1205927
AMA Elitok Kesici A. , Payza T. Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri. Asya Öğretim Dergisi. 2022; 10(2): 41-56.
Vancouver Elitok Kesici A. , Payza T. Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri. Asya Öğretim Dergisi. 2022; 10(2): 41-56.
IEEE A. Elitok Kesici and T. Payza , "Bilgisayar Oyunlarının Temel Değerleri Kazandırma Üzerindeki Etkileri", Asya Öğretim Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 41-56, Dec. 2022, doi:10.47215/aji.1205927

ASIAN JOURNAL OF INSTRUCTION

Creative Commons License  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.