Year 2018, Volume 20 , Issue 1, Pages 101 - 113 2018-06-30

TESTING THE WEAK FORM MARKET EFFICIENCY IN PARTICIPATION INDICES: AN APPLICATION ON TURKEY
ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Feyyaz ZEREN [1] , Şakir SAKARYA [2] , Hilmi Tunahan AKKUŞ [3]


As an effective market plays an important role in the development of the general economy and financial markets in different ways, this issue is being investigated extensively by financial participants or decision makers. However, the number of studies on the effectiveness of Islamic markets is few. In this study, weak-form efficiency of participation indices in Turkey (Participation-30, Participation-50 and Participation Model Portfolio indices) taking the Islamic criteria into account was investigated. Analyzes were conducted with the weekly index returns between 2011-2017 for the Participation-30 index, and between 2014-2017 for the other two indices. As a result of the study using the time-varying KSS unit root test, the Participation-50 index was found to have been priced in terms of weak-form efficiency across the entire data range studied. In addition, Participation-30 and Participation Model Portfolio indices were found to be in accordance with the weak-form efficiency hypothesis, whereas in some periods deviations from the random walk hypothesis were observed. In situations where these deviations occur, it is seen that investors be able to obtain returns more than normal by using the methods of technical analysis. 

Etkin bir piyasanın farklı yollardan genel ekonomi ve finansal piyasaların gelişiminde önemli bir işlevi olması nedeniyle bu konu finansal katılımcılar ya da karar alıcılar tarafından çok yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Ancak İslami piyasaların etkinliği üzerine yapılan çalışmalar çok az sayıdadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan ve İslami kriterleri dikkate alarak oluşturulan katılım endekslerinin (Katılım-30, Katılım-50 ve Katılım Model Portföy Endeksleri) zayıf formda etkinliği araştırılmıştır. Analizler Katılım 30 endeksi için 2011-2017 tarihleri, diğer iki endeks için 2014-2017 tarihleri arasındaki haftalık endeks getiri verileriyle gerçekleştirilmiştir. Zamanla değişen KSS birim kök testinin kullanıldığı çalışmanın sonucunda Katılım-50 endeksinin incelenen tüm veri aralığında zayıf formda etkinlik koşullarına göre fiyatlandığı, Katılım-30 ve Katılım Model Portföy endekslerinin ise çoğunlukla zayıf formda etkinlik hipotezine uygun hareket ettiği ancak bu endekslerin bazı dönemlerde rassal yürüyüş hipotezinden sapmalar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sapmaların olduğu durumlarda yatırımcıların teknik analiz yöntemlerini kullanmak suretiyle normalin üzerinde getiri elde etmesi mümkün gözükmektedir. 

 • Al-Jafari, M. K. (2013), “The Random Walk Behavior and Weak-Form Efficiency of the Istanbul Stock Market 1997-2011: Empirical Evidence”, International Journal of Management, 30 (3), 169-185.
 • Al-Jafari, M. K. ve Altaee, H. H. A. (2011). “Testing the Random Walk Behavior and Efficiency of the Egyptian Equity Market”, Journal of Money, Investment and Banking, 22, 132-146.
 • Altınöz, U. (2016), “Borsa İstanbul’da Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin Testi: Bankacılık Sektörü Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1619-1625.
 • Ardiansyah, M. ve Qoyum, A. (2011), “Testing the Semi-Strong Form Efficiency of Islamic Capital Market with Response to Information Content of Divident Announcement-A Study in Jakarta”, International Conference on Management (ICM 2011) Proceeding.
 • Balaban, E. (1995), “Informational Efficiency of the Istanbul Securities Exchange and Some Rationale For Public Regulation, The Central Bank of Republic of Turkey, Research Department”, Discussion Paper No: 9502.
 • Brealey, R. A., Myers, S. C. ve Marcus, A. J. (2007), Fundamentals of Corporate Finance, (Ü. Bozkurt, T. Arıkan ve H. Doğukanlı, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Buguk, C. ve Brorsen, B. W. (2003), “Testing Weak-Form Market Efficiency: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, International Review of Financial Analysis, 12 (5), 579-590.
 • Carrion-i-Sylvestre J. L., Kim D ve Perron P. (2009), “GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks Under Both the Null and the Alternative Hypotheses”. Econometric Theory, 25, 1754-1792.
 • Çevik, E. İ. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Etkin Piyasa Hipotezinin Uzun Hafıza Modelleri İle Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme”, Journal of Yaşar University, 26 (7), 4437-4454.
 • Çevik, E. İ. ve Erdoğan, S. (2009), “Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Piyasasının Etkinliği: Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 26-40. Çevik, F. ve Yalçın, Y. (2003), “İMKB İçin Zayıf Etkinlik Sınaması: Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı”, G.Ü. İİBF Dergisi, 1, 21-36.
 • Çil Yavuz, N. (2015), Finansal Ekonometri, İstanbul: Der Yayınları.
 • Degutis, A. ve Novickyte, L. (2014), “The Efficient Market Hypothesis: A Critical Review of Literature and Methodology”, Ekonomika, 93 (2), 7-23.
 • Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Econometrica, 49 (4), 1057-1072.
 • Dikmen, N. (2012), Ekonometri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Bursa: Dora Basım-Yayın.
 • Duman Atan, S., Özdemir, Z. A. ve Atan , M. (2009), “Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2), 33-48.
 • Eken, H. ve Adalı, S. (2008), “Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Dergisi, 37, 1-16.
 • Ergül, N. (2010), “Türk & Amerikan Enerji Piyasaları’nda Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi”, Maliye Finans Yazıları, 86, 101-120.
 • Fama, E. (1965), “Random Walks in Stock Market Prices”, Financial Analysts Journal, 21 (5), 55-59.
 • Fama, E. (1970), “Efficient Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, 25, 1181-1185.
 • Fama, E. (1991), “Efficient Capital Markets II”, Journal of Finance, 46, 1575-1617.
 • Gürsoy, C. T. (2014), Finansal Yönetim İlkeleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Hassan, M. K. (2001), “Risk, Return and Volatility of Faith-based Investing: The Case of the Dow Jones Islamic Index”, the Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance, October 6-7, 43-67.
 • Jawadi, F., Jawadi, N. ve Cheffou, A. I. (2015), “Are Islamic Stock Markets Efficient: A Time-Series Analysis”, Applied Economics, 47 (16), 1686-1697.
 • Kabbani, A. L. (2016), “Efficiency of Bursa Malaysia: Analysing Islamic Indices and Their Counterparties”, https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/21720/1/FEG_MFA_Abdul%20Latif%20Kabbani_May2016.pdf, (29.01.2018).
 • Kapetanios, G., Shin, Y. ve Snell, A. (2003), “Testing for a Unit Root in the Nonlinear STAR Framework”, Journal of Econometrics, 112, 359-79.
 • Karan, M. B. (2013), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kendall, M. G. (1953), “The Analysis of Economic Time-Series, Part I: Prices”, Journal of Royal Statistical Society, 116 (1), 11-34.
 • Khamlichi, A., Sarkar, K., Arouri, M. ve Teulon, F. (2014), “Are Islamic Equity Indices More Efficient Than Their Conventional Counterparts? Evidence From Major Global Index Families”, The Journal of Applied Business Research, 30 (4), 1137-1150.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of A Unit Root”, Journal of Econometrics, 54, 159-178.
 • Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2003), “Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks”, The Review of Economics and Statistics, 85 (4), 1082-1089.
 • Lo, A. ve A.C. MacKinlay (1988), “Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from A Simple Specification Test”, Review of Financial Studies, 1, 41-66.
 • Lumsdaine, R. L. ve Papell, D. P. (1997), “Multiple Trend Breaks and the Unit-Root Hypothesis”, The Review of Economics and Statistics, 79 (2), 212-218.
 • Narayan, P. K. ve Smyth, R. (2004), “Is South Korea Stock Market Efficient?”, Applied Economics Letters, 11, 707-710.
 • Özdemir, Z. A. (2008), “Efficient Market Hypothesis: Evidence from A Small Open Economy”, Applied Economics, 40, 633-641.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988), “Testing for Unit Roots in Time Series Regression”, Biometrica, 75, 335-346.
 • Saraç, M. (2017), Finans Teorisini Yeniden Düşünmek, İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Şensoy, A., Aras, G. ve Hacıhasanoğlu, E. (2015), “Predictability Dynamics of Islamic and Conventional Equity Markets”, North American Journal of Economics and Finance, 31, 222-248.
 • Taner, T. ve Kayalıdere, K. (2002), “1995-2000 Döneminde İMKB’de Anomali Araştırması”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 1-24.
 • Tarı, R. (2014), Ekonometri, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Taş, O. ve Dursunoğlu, S. (2005), “Testing Random Walk Hypothesis for Istanbul Stock Exchange”, International Trade and Finance Association 15th International Conference, Paper 38. Turhan, M. İ. (2012), Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, (Ed.) V. Akgiray ve F. Temizel, Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2511, AÖF Yayını No: 1482.
 • Worthington, A. C. ve Higgs, H. (2006), “Evaluating Financial Development in Emerging Capital Markets with Efficiency Benchmarks”, Journal of Economic Development, 31 (1), 1-27.
 • Yartey, C. A. ve Adjasi, C. K.(2007), “Stock Market Development in Sab-Saharan Africa: Critical Issues and Challenges”, IMF Working Paper, WP/07/209.
 • Yılancı, V. (2013), “1-5 Haziran 2013 Tarihinde Sakarya Üniversitesi’nde Dr. Veli Yılancı Tarafından Verilen Finansal Ekonometri Eğitimi”.
 • Yücel, Ö. (2016), “Finansal Piyasa Etkinliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, International Review of Economics and Management, 4 (3), 107-123.
 • Zeren, F., Kara, H., ve Arı, A. (2013), “Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB İçin Ampirik Bir Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 141-148.
 • Zivot, E. ve Andrews, K. (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10 (10), 251-270.
 • www.katilimendeksi.org
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Feyyaz ZEREN (Primary Author)
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şakir SAKARYA
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hilmi Tunahan AKKUŞ
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { akuiibfd425558, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {101 - 113}, doi = {}, title = {ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ZEREN, Feyyaz and SAKARYA, Şakir and AKKUŞ, Hilmi Tunahan} }
APA ZEREN, F , SAKARYA, Ş , AKKUŞ, H . (2018). ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 101-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/37922/425558
MLA ZEREN, F , SAKARYA, Ş , AKKUŞ, H . "ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 101-113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/37922/425558>
Chicago ZEREN, F , SAKARYA, Ş , AKKUŞ, H . "ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 101-113
RIS TY - JOUR T1 - ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Feyyaz ZEREN , Şakir SAKARYA , Hilmi Tunahan AKKUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 113 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Feyyaz ZEREN , Şakir SAKARYA , Hilmi Tunahan AKKUŞ %T ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD ZEREN, Feyyaz , SAKARYA, Şakir , AKKUŞ, Hilmi Tunahan . "ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 / 1 (June 2018): 101-113 .
AMA ZEREN F , SAKARYA Ş , AKKUŞ H . ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. KOCATEPEİİBF Dergisi. 2018; 20(1): 101-113.
Vancouver ZEREN F , SAKARYA Ş , AKKUŞ H . ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 113-101.