Year 2018, Volume 20 , Issue 1, Pages 27 - 40 2018-06-30

AN OVERVIEW ON THE POTENTIAL ROLE OF PARTICIPATION BANKS IN STARTUP FINANCING
STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Murat ERTUĞRUL [1] , Vahdet ALTUNDAL [2]


Nowadays it is observed that the new generation scalable business models are becoming effective on a global scale and every country wishes to launch startups that are big enough to operate on the world scale. But startups face many challenges from the establishment phase to the investment phase. First of these difficulties appears to be the problem of accessing financing sources. Due to such difficulties many business ideas with good potential can not be put into practice or they have to stop their activities. Such business models particularly in emerging economies and in Turkey as an alternative source of equity financing provided by participation banks will bring positive results not only to participation banks but also to entrepreneurs and economies. In this study, the importance of startups in developing countries, participation banks’ potential role as equity providers in financing startups and suggestions to realize this potential have been asserted. 

Günümüzde yeni nesil ölçeklendirilebilir iş modellerinin küresel ölçekte etkin olmaya başladığı ve her ülkenin kendi içerisinden dünya ölçeğinde faaliyet gösterebilecek büyüklükte startuplar çıkartmak istediği gözlemlenmektedir. Fakat startupların kuruluş aşamasından yatırım yapılabilir aşamaya gelinceye kadar birçok zorluklarla karşılaştığı, bu zorlukların başında ise finansman kaynaklarına erişim sorunu geldiği görülmektedir. Bu tür zorluklardan dolayı başarılı olabilecek birçok iş fikri hayata geçirilememekte veya büyüyemeden faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaktadır. Bu tür iş modellerinin özellikle gelişen ekonomilerde ve Türkiye’de alternatif bir öz sermaye finansman kaynağı olarak katılım bankaları tarafından desteklenmesi, hem katılım bankaları hem girişimciler hem de ülke ekonomileri açısından olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu çalışmada ülke ekonomileri açısından startupların önemi, katılım bankalarının startupların finansmanında öz sermaye sağlayıcı olarak potansiyel rolü ve bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için öneriler ortaya konmuştur. 

 • Acs, Z. J., Desai, S. ve Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, Economic Development And Institutions. Small Business Economics, 31(3), 219-234.
 • AlMaimani, J. ve Johari, F. B. (2015). Enhancing Active Participation of SME’s and Islamic Banks towards Economic Diversification in Oman. Procedia Economics and Finance, 31, 677-688.
 • Almeida, P., ve Kogut, B. (1997). The Exploration Of Technological Diversity And Geographic Localization İn İnnovation: Start-Up Firms İn The Semiconductor İndustry. Small Business Economics, 9(1), 21-31.
 • Audretsch, D. B. (1995). Innovation, Growth And Survival. International Journal of Industrial Organization, 13(4), 441-457.
 • Atsan, N. ve Erdoğan, E. O. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 297-320.
 • Bechri, M., Najah, T. ve Nugent, J. B. (2001). Tunisia's Lending Program to SME’s: Anatomy Of An Institutional Failure?. Small Business Economics, 17(4), 293-308.
 • Böyükaslan, A. ve Tiryakioğlu, M. (2016). Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı. Journal of Business Research Turk, 8(1),592-618.
 • Cosh, A., Cumming D. ve Hughes A. (2009). Outside Entrepreneurial Capital. Economic Journal, 119, 1494-1533.
 • Çoban, M. ve Saban, M. (2006). Türkiye'de Risk Sermayesi Uygulaması ve Sorunları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (31), 131-140.
 • Çonkar, M. K. (1988). Kalkınma Bankacılığı ve Türkiye’deki Uygulama. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Deloitte. (2014). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Büyüme Yolundaki Önemli Adımlar Raporu. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/financial services/kat%C4%B1l%C4%B1m_bankaciligi2014.pdf (E. Tarihi: 15.04.2017)
 • Deloitte. (2017). Annual Turkish M&A Review 2016. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/mergers-and-acquisitions/articles/annual-turkish-ma-2016.html (E. Tarihi: 01.05.2017).
 • Demirli, Y. (2014). Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler Ve Teknoparkların Bilim Ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı. Maliye Dergisi, 166, 95-115.
 • Ece, N. (2011). Dünya’da ve Türk Bankacılık Sektöründe İslam Bankalarının Gelişimi. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (25), 1-17.
 • Ergen, M.,Lau, J. ve Bilginoğlu, K. (2013). Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle fonlaması. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 3. Sanayi Şurası. http://sanayisurasi.gov.tr/3.Sanayi-Surasi-Kitabi.pdf (Erişim tarihi: 01.05.2017).
 • Ertemel, A. V. (2016). Teknoloji Girişimi Süreç Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yalın Girişim Metodolojisinin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 119-133.
 • Ertuğrul, A. (2011). Yenilikçi Küçük İşletmelerin Finansmanı: Türkiye Uygulaması(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • EY. (2016). Dünya Katılım Bankacılığı Rekabet Raporu 2016. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/%C4%B0slami_Bankac%C4%B1l%C4%B1k_Raporu_TR/$FILE/EY_IBCR_2016.pdf (E. Tarihi: 01.05.2017).
 • EY.(2016). World Islamic Banking Competitiveness Report 2016. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-world-islamic-banking-competitiveness-report-2016/$FILE/ey-world-islamic-banking-competitiveness-report-2016.pdf (Erişim tarihi 01.04.2017).
 • EY.(2017). Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/MA_2016_Raporu/%24FILE/EY_MA_2016.pdf (E. Tarihi: 01.05. 2017).
 • Günay, S. G. ve Başalp, A. (2011). Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi. Business & Economics Research Journal, 2(2), 153-164.
 • İpekten, O. B. (2006). Risk Sermayesi Finansman Modeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 385-408.
 • İşler, S.T. (2014). Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding. Gösterge Dergisi, Sonbahar, 51-65.
 • Kalaycı, İ. (2013). Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 51-74.
 • Keleş, M. K. (2007). Türkiye’de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Kuğu, T. D. (2004). Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 141-152.
 • Özeroğlu, A. İ. (2014). Sukuk ve Türkiye’de Sukukun Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 19, 751-772.
 • Poyraz, E.ve Tepeli, Y. (2016).Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 35-56.
 • PWC. (2017). The Long View How Will The Global Economic Order Change By 2050?. https://www.pwc.com.tr/tr/publications/arastirmalar/assets/world-in-2050/2050-de-dunya-raporu.pdf (E. Tarihi: 01. 05. 2017).
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation To Create Radically Successful Businesses. Crown Business.
 • Sümer, G. ve Onan, F. (2016). Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 296-308.
 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 2015 – 2018 Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı. http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=493ac1cc-1115-4eba-aa7b-771aee977189 (Erişim tarihi: 01.04.2017).
 • The National UAE. (2011). Emirates Islamic Bank Is Set To Offer Financing Direct To Start-Up Businesses https://www.thenational.ae/uae/emirates-islamic-to-offer-start-up-finance-1.392749 (ErişimTarihi: 26.06.2017).
 • Türk Katılım Banları Birliği .(2016). Türk Katılım Banları Birliği Türk Finans Sisteminde Katılım Bankacılığı Raporu. http://www.tkbb.org.tr/tkbb-yayinlari (Erişim tarihi: 15.04.2017).
 • Ueda, M. (2004). Banks Versus Venture Capital: Project Evaluation, Screening, And Expropriation. The Journal of Finance, 59(2), 601-621.
 • Uslu, M. Z. ve Önal. Y.B. (2007). Yatırım Projeleri. Karahan Kitabevi, Adana.
 • Wilson, R. (1999). Challenges and Opportunities for Islamic Banking and Finance in The West: The United Kingdom Experience. Thunderbird International Business Review, 1(4‐5), 421-444.
 • Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation: The Evolving Phenomenon of User Innovation. Journal für Betriebswirtschaft, 55(1), 63-78.
 • Yılmaz, E. (2014). Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 81-100.
 • Zaim, S. (2000). İktisadi ve Sosyal Kalkınmada Özel Finans Kurumlarının Yeri. Kamu İşverenleri Sendikası Yayını 38, 249-256.
 • egirisim.com
 • home.kpmg.com
 • webrazzi.com
 • workup.ist
 • www2.deloitte.com
 • www.albaraka.com.tr
 • www.ekonomi.gov.tr
 • www.etohum.com
 • www.ey.com
 • www.garanti.com.tr
 • www.isbank.com.t
 • www.invest.gov.tr
 • www. isdb.org
 • www.kosgeb.gov.tr
 • www.kuveytturk.com.tr
 • www.motherboard.vice.com
 • www.sanayi.gov.tr
 • www.startupdergi.com
 • www.startuploans.co.uk
 • www.startupmuslim.com
 • www.startupmuslimfunding.com
 • www.tbb.org.tr
 • www.thenational.ae
 • www.tkbb.org.tr
 • www.tspb.org.tr
 • www.ummahwide.com
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Murat ERTUĞRUL (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Vahdet ALTUNDAL
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { akuiibfd438097, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {27 - 40}, doi = {}, title = {STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {ERTUĞRUL, Murat and ALTUNDAL, Vahdet} }
APA ERTUĞRUL, M , ALTUNDAL, V . (2018). STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/37922/438097
MLA ERTUĞRUL, M , ALTUNDAL, V . "STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 27-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/37922/438097>
Chicago ERTUĞRUL, M , ALTUNDAL, V . "STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 27-40
RIS TY - JOUR T1 - STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Murat ERTUĞRUL , Vahdet ALTUNDAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 40 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Murat ERTUĞRUL , Vahdet ALTUNDAL %T STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD ERTUĞRUL, Murat , ALTUNDAL, Vahdet . "STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 / 1 (June 2018): 27-40 .
AMA ERTUĞRUL M , ALTUNDAL V . STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. KOCATEPEİİBF Dergisi. 2018; 20(1): 27-40.
Vancouver ERTUĞRUL M , ALTUNDAL V . STARTUP FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 40-27.