Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 8 - 18 2020-06-15

Contribution to the Liverwort Flora of Western Tian Shan Mountains
Batı Tanrı Dağlarının Ciğerotu Florasına Katkılar

Aihaiti ABUDURUSULI [1] , Osman EROL [2]


In this study, floristical investigations on members of Marchantiophyta in West Tian Shan Mountains were carried out. In this study, 323 liverwort specimens were collected in West Tian Shan Mountains of Xin Jiang, China, between 2012-2015. After identification of specimens’ 41 liverwort (Marchantiophyta) taxa belonging 17 families and 21 genera are reported. The habitat types of the species identified and the specimen numbers belonging to these habitat types were determined. The ratios of the specimen numbers of each habitat type to the total number of specimens were calculated. According to this, 142 of 323 samples were collected from “dead tree logs”. These samples comprise 43.61% of all the samples collected. Of the other specimens 95 were collected (29.60%) from “rocks”, 51 (15.89%) from “soil”, 23 (7.16%) from “trees”, 11 (3.43%) from “wet soil” and 1 (0.31%) from “wet rock”. In terms of species number, Lophoziaceae, with 8 species is the richest family in this area. The species ratio of the Lophoziaceae family and others is 19.51%. The other two families with the highest number of species are Aneuraceae and Scapaniaceae with 4 species, and the rate of these families to other families at the study area is 9.76%.
Bu çalışmada, Batı Tanrı Dağlarındaki Marchantiophyta üyeleri araştırılmıştır. Araştırma alanından (Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin) 2012-2015 yılları arasında toplanan 323 adet örnek teşhis edilerek Marchantiophyta bölümünden 17 familyaya ait 21 cins ve bu cinslere ait 41 tür tespit edilmiştir. Teşhis edilen türlerin substrat tipleri ve bu substrat tiplerine ait olan örnek sayıları belirlenmiştir. Her bir substrat tipine ait olan örnek sayılarının toplam örnek sayısına oranları hesaplanmıştır. Buna göre toplanan 323 örnekten 142’si “ölü ağaç kütükleri” üzerinden toplanmıştır. Bu örnekler toplanan tüm örneklerin %43,61’ini oluşturmaktadır. Diğer örnekler sırayla 95 örnek (%29,60) “kaya üzerinden” , 51 örnek (%15,89) “toprak üzerinden”, 23 örnek (%7,16) “ağaç üzerinden” , 11 örnek (%3,43) “Islak Toprak Üzerinden” ve 1 örnek (%0,31) “ıslak kaya üzerinden” toplanmıştır. İçerdikleri tür sayısı yönünden incelendiğinde bu bölgede en fazla taksonun 8 tür ile Lophoziaceae familyasında olduğu görülmektedir. Bu familyaya ait türlerin tüm türlere oranı %19,51’dir. Bölgedeki en fazla türe sahip diğer iki familya dörder türle Aneuraceae ve Scapaniaceae familyalarıdır ve bunların diğer türlere oranı %9,76’dır.
 • Abdugeni G. 2015. Flora and Taxanomy of Liverworts in Eastern Tianshan, Xinjiang. Thesis. Xinjiang University College of Life Science and Technology. Xinjiang.
 • Gao C. 2001. Flora Bryophytorum Sinicorum Vol.9. Science Press. Beijing.
 • Gao C. Wu Y.H. 2008. Flora Bryophytorum Sinicorum Vol.10. Science Press. Beijing.
 • Gao C. Wu Y.H. 2010. Genera Hepaticopsida et Anthocerotopsida Sinicorum. Science Press. Beijing.
 • Gupur R. Abdurehim A. Ablimit M. Sulayman M. 2014. Recent advances in Xinjiang Bryological Research. Journal of Xinjiang University. 31:3, 335-340.
 • Grolle R. Long D.G. 2000. An annotated check list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europae and Macaronesia. Journal of Bryology. 22,103-140.
 • Hu Ru Ji ve ark. 2004. Physical Geography of The Tianshan Mountains İn China. China Environmental Science Press. Beijing.
 • Keçeli T. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu-Zonguldak-Bartın-Kastamonu) Ciğerotları (HEPATICAE) Florası. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Ankara.
 • Şimşek Ö. 2012. Bolu Dağları Ciğerotları (Hepaticae) Florası. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Ankara.
 • Sulayman M. 2012a. The Eco-geographical Distribution Pattern of Bryophytes from Karakorum-West Aria in Xinjiang. Journal of Xinjiang University. 29:2,229-234.
 • Sulayman M. 2012b. New Checklist of Xinjiang Liverworts,Hornworts and Mosses. Journal of Xinjiang University. 29:3, 259-267.
 • Sulayman M. Zhao J.C. & Sop hia. 1999b. A Study of the Bryoflora of the Kanas Nature Reserve, Xinjiang. Arid Zone Res. 16:4, 19-24.
 • URL1. Wikiwand. 2017. Website: http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0li_ Kazak_%C3 %96zerk_%C4%B0li [Erişim: 15 Ekim 2017].
 • URL2. The Plant List 2010. Website: http://www.theplantlist.org/ [Erişim: 16 Temmuz 2017].
 • Whittemore A.T. Zhu R.L. Hu R.L Zhao J.C. 1998. A checklist of Liverworts of Xinjiang, China. The Bryologist. 101:3, 439-443.
 • Wu Peng Cheng ve ark. 2012. Higher Plants Of China Volume 1. Qingdao Publishing House. Qingdao.
 • Yang Chang You. 1993. Flora Xinjiangensis. Xinjiang Science & Technology & Hygiene Publishing House. Xinjiang.
 • Zhang Y.M. Cao T. Pan B.R. 2002a. Study on Bryophytes and Their Distribution Patterns in Sangong River Watershed, Xinjiang. Arid Zone Res. 19:1, 39-43.
 • Zhang Y.M. 2002. Study on bryophyte flora and ecology in Sangong River Watershed, Xinjiang. Ph.D. Thesis. Chinese Academy of Sciences.
 • Zhao J C. 1993a. Study on the bryophytes on Mt. Bogda, Xinjiang. Journ of Xinjiang Univ. 10:1, 73-92.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5818-3976
Author: Aihaiti ABUDURUSULI (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6310-1402
Author: Osman EROL
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Abudurusulı, A , Erol, O . (2020). Batı Tanrı Dağlarının Ciğerotu Florasına Katkılar . Anatolian Bryology , 6 (1) , 8-18 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.657601