Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 41 - 54 2020-06-15

Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta) Briyofit Florası
The Bryophyte Flora of Kovada Lake National Park (Isparta)

Serhat URSAVAŞ [1] , Tamer KEÇELİ [2]


Kovada Gölü Milli Parkı ve çevresinden 2017-2019 yılları arasında 29 farklı lokaliteden toplam 280 briyofit örneğinin değerlendirilmesi sonucunda, 4 familyaya ait 4 cins ve bu cinslere ait 4 ciğerotu (Marchantiophyta) taksonu, ile 22 familyaya ait 51 cins ve bu cinslere ait 102 karayosunu (Bryophyta) taksonu kaydedilmiştir. Grimmia incurva ve Seligeria donniana Türkiye briyofit florası için ikinci kez kaydedilmiştir. Henderson kareleme sistemine göre, araştırma alanı C12 karesi içerisinde yer almakta olup, bu taksonlar içerisinde, 9 karayosunu taksonu C12 karesinden ilk kez rapor edilmiştir. Ayrıca, bu çalışma ile 4 ciğerotu ve 31 karayosunu kaydı Isparta ilinden ilk kez kaydedilmiştir.

280 bryophyte specimens were collected from Kovada Lake National Park and its surroundings from 29 different localities between 2017 and 2019. 102 moss taxa belonging to 51 genera and 22 families and 4 liverwort taxa belonging to 4 genera and 4 families are identified from the area. Grimmia incurva and Seligeria donniana are recorded for the second time to the bryophyte flora of Turkey among the others. Additionally, 9 taxa are new taxa to C12 square of Henderson’s grid system and 4 liverworts and 31 moss species are new records for Isparta province.
 • Abay G. Ursavaş S. Kadıoğlu N.B. Tarhan İ. 2006. Artvin (A4) ve Antalya (C12)'dan bazı karayosunu (musci) kayıtları. Tabiat ve İnsan. 4, 19-32.
 • Erdağ A. Kürschner H. 2017. Türkiye Bitkileri Listesi; Karayosunları, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Alataş M. Kara R. Ezer T. Batan N. Özdemir T. 2016. Contribution to the epiphytic flora and vegetation of the Lakes District in the Burdur region (Turkey). Turk J Bot. 40, 329-342.
 • Batan N. Özdemir T. 2011. Mersin (C12), Trabzon ve Gümüşhane (A4)’den bazı karayosunu (Musci) Kayıtları. SDU Orman Fakültesi Dergisi. 12, 104-109.
 • Batan N. Özdemir T. 2016 The Bryophyte Flora of Burdur Province (Turkey). Arctoa. 25, 160–170.
 • Cortini P.C. 2001. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida. I parte). Antonio Delfino Editore Press. Roma.
 • Cortini P.C. 2006. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida.II parte). Antonio Delfino Editore Press. Roma.
 • Crum H. 1973. Mosses of the Great Lakes forest. Üniversity of Michigan. Michigan.
 • Crum H.A. Anderson L.E. 1981. Mosses of Eastern North America. Vol. 1-2. Columbia University Press. New York.
 • Çetin B. 1988. Checklist of the liverworts and hornworts of Turkey. Lindbergia. 14, 12-14.
 • Çetin B. 1989. Antalya Çevresi (Köprülü Kanyon ve Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkları ve Kurşunlu Şelalesi) Karayosunları (Musci). Doğa Türk Botanik Dergisi. 13:3, 456-469.
 • Greven H.C. 1995. Grimmia Hedw. (Grimmiaceae, Musci) in Europe. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Greven H.C. 2003. Grimmias of The World. Backhuys Publishers. Leiden.
 • Henderson D.M. 1958. Contributions to the Bryophyte Flora of Turkey: III. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh. 22, 611-620.
 • Henderson D.M. 1961. Contributions to the bryophyte flora of Turkey IV. Notes Royal Botanical Garden. 23, 263-178.
 • Henderson D.M. Muirhead C.W. 1955. Contributions to the bryophyte flora of Turkey. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh. 22, 29-43.
 • Heyn C.C. Herrnstadt I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.
 • Kara R, Ezer T, Can Gözcü M. 2017. Three new moss records from Turkey, South-West Asia and Mediterranean. Plant Biosyst. 151:1, 92–97.
 • Karadağ A.A. 2007. Katılımcı Havza Yönetimi Modelinin Oluşturulması: Kovada Gölü Örneği. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD. Doktora Tezi. 254 s. Ankara.
 • Kırmacı M. Özçelik H. 2010. Köprülü Kanyon Milli Parkı (Antalya) Karayosunu Florasına Katkılar. SDU Orman Fakültesi Dergisi. 2, 59-73.
 • Kürschner H. Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An annotated reference list of the species with synonyms from the recent literature and an annotated list of Turkish bryological literature. Turk J Bot. 29, 95–154.
 • Lawton E. 1971. Moss Flora of Pasific Northwest. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Noguchi A. Iwatsuki Z. 1988. Illustrated Moss Flora of Japan, Part 2. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Noguchi A. Iwatsuki Z. Yamaguchi T. 1991. Illustrated Moss Flora of Japan, Part 4. Journal of Hattori Botanical Garden Laboratory. Miyazaki.
 • Nyholm E. 1986. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 1. Fissidentaceae - Seligeriaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 2. Pottiaceae - Splachnaceae - Schistostegaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 3. Bryaceae - Rhodobryaceae - Mniaceae - Cinclidiaceae - Plagiomniaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Nyholm E. 1998. Illustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 4. Aulacomniaceae - Meesiaceae - Catocopiaceae - Bartramiaceae - Timmiaceae - Encalyptaceae - Grimmiaceae - Ptychomitriaceae - Hedwigiaceae - Orthotrichaceae. The Nordic Bryological Society. Lund.
 • Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. – Cryptogamie Bryologie. 30, 343–356.
 • Paton J.A. 1999. The Liverwort Flora of the British Isles. Harley Books. Colchester. England.
 • Robinson H. Godfrey R.K. 1960. Contribution to the bryophyte flora of Turkey. Revue Bryologique et Lichènologique. 29, 244-253.
 • Smith A.J.E. 1980. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland (Second Edition). Cambridge University Press. London.
 • Şener Ş. Şener E. 2016. Kovada Gölü’nün (Isparta) Hidrojeokimyasal İncelemesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 4:2, 49-58.
 • Taş B. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 1:3, 43-61.
 • Ursavaş, S. Çetin, B. 2013. Contribution to the Moss Flora of Kizildağ (Isparta) National Park in Turkey. Current Progress in Biological Research. In Tech Open Press.
 • Uyar G. Çetin B. 2004. A New Check-List of the Mosses of Turkey. Journal of Bryology. 26, 203-220.
 • Uyar G. Ören M. 2013. Three remarkable new moss records for South-West Asia from northern Turkey. Turk. J. Bot. 37, 363-368.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5480-5590
Author: Serhat URSAVAŞ (Primary Author)
Institution: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, 18200 Çankırı, TÜRKİYE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7958-072X
Author: Tamer KEÇELİ
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number FF200217B21
Thanks Öncelikle; bu araştırma projesinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne (Proje No: FF200217B21) ve bu araştırma kapsamında gerekli izinleri veren ve çalışmamızda bizlere kolaylıklar sağlayan “T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına” ve arazi çalışmalarında bize gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı Kovada Gölü Milli Park Şefi: Mustafa Arıkoğlu’na teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Ursavaş, S , Keçeli̇, T . (2020). Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta) Briyofit Florası . Anatolian Bryology , 6 (1) , 41-54 . DOI: 10.26672/anatolianbryology.701655