Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 114 - 131 2020-06-30

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
SCIENCE TEACHERS’ AND PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE USE OF TECHNOLOGY

Melike GÜRDOĞAN [1]


Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretiminde teknolojinin kullanımı hakkındaki fikirlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında özel bir ortaokulda fen bilgisi öğretmenliği yapan dört öğretmen ve Denizli Pamukkale Üniversitesi 4. sınıfında okuyan beş fen bilgisi öğretmen adayı olmak üzere toplam dokuz kişi ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması, araştırma deseni olarak seçilmiştir. Katılımcılar ile tek tek görüşmeler yapılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Mevcut öğretmenler kendilerine hizmet öncesinde bilgisayar, internet, öğretim amaçlı teknoloji kullanımı konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırılmadığını özenle belirtmektedirler. Bu nedenle problemin kaynağı öğretmen adaylarının, fakülte yıllarında aldıkları eğitim-öğretimle ilişkili denilebilir. Bu amaçla öğretmen adaylarının, öğretimde teknoloji kullanmaya ilişkin özgüven ve beceri düzeylerine dair görüşlerinin saptanması önem taşımaktadır.
The aim of this study is to reveal the ideas of teachers and prospectivet eachers about the use of technology in science teaching. The research was carried out in 2015-2016 academic year with nine teachers, four of whom were science teachers in a private school and five of those who were in the fourth grade of Denizli Pamukkale University. In this study, case study was selected as one of the qualitative research methods. Individual interviews were conducted with the participants and a semi-structuredinterview form was used. Existing teachers especially emphasizet hat they do not have sufficient knowledge and skills about computer, internet and instructional technology. Therefore, thesource of the problem can be said to be related to the education and training of prospective teachers during the faculty years. For this purpose, it is important to determine the opinions of prospective teachers about self-confidence and skill levels related to using technology in teaching.
 • Akçayır, M. (2013). Akıllı Tahta Kullanılarak İşlenen Matematik Dersinin Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 68 s.
 • Akdemir, E. (2009). Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak, 51s.
 • Akpınar, E., Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojisi kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology.
 • Alkan, C., Deryakulu, D. & Şimşek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş: Disiplin, Süreç, Ürün. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd.Şti.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Akdeniz, A.R., Yiğit, N (2001) “Fen Bilimleri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyallerin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi”. Yeni Bin yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. Maltepe Üniversitesi İstanbul, 229-234.
 • Aksoy, H. H. (2003). Uluslararası karşılaştırma ölçütlerinin kullanımı ve Türkiye. Eğitim Bilim Toplum. 1(1), 51-60.
 • Çakmak, O. (1999) “Fen Eğitiminin Yeni Boyutu: Bilgisayar-Multimedya-İnternet Destekli Eğitim”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı, 11:116-125.
 • Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes ofteachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4) 411- 434.
 • Crowther, M. S., Keller, C. C. &Waddoups, G. L. (2004). Improving the quality and effectiveness of computer-mediated instruction throughus ability evaluations. British Journalof Educational Technology, 35(3), 289–303.
 • Collier, K. G.,Paula, F.J. &Goff, R.J. (1971). Colleges of Education Learning Programmes: A proposal (WorkingPaper No.5). Washington, DC: Commission on InstructionalTechnology
 • Dargut, T., & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
 • Deubel, P. (2003). An investigation of behaviorist and cognitive approaches to instructional design. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12(1), 63–90.
 • Erbil, D. G., & Kocabaş, A. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Tersine Çevrilmiş Sınıf ve İşbirlikli Öğrenme Hakkındaki Görüşleri. İlkogretim Online, 18(1).
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. 9th Internatıonal Educatıonal Technology Conference (IETC2009), 6-8 Mayıs, Ankara (Bildiri Kitabı 14-21).
 • EuropeanCommission, (2001). Directorate-General forEducationandCulture. European Report on theQuality of School Education. SixteenQualityIndicators. Report based on the work of the working committee on quality indicators. Office for Official Publications of the Communities.
 • Fisher, M. (2000). Computerskills of initialteacher education students. Journal ofInformation Technology for Teacher Education, 9(1), 109–123.
 • Goetsch, D. L. (1984). “Impact of technology on curriculum and delivery strategies in vocational education.” in Shulman, CarolHerrnstadt. (Ed.) Adults and the Changing Workplace. American Vocational Association, Inc., 191-200.
 • Howe, Jones (1998). EngagingChildren in Science. Columbus, Ohia. 2nd edition
 • Kibos, K. J. (2002). “Impact of A Computer-Based Physics Instruction Program on Pupils’ Understanding of Measurement Concepts and Methods Associatedwith School Science” Journal of Science Educationand Technology, 11(2), 193-198.
 • Komis, V.,Ergazakia, M, &Zogzaa, V. (2007). Comparing computer-supported dynamic modeling and ‘paper&pencil’ concept mapping technique in students’ collaborative activity. Computers&Education, 49(4), 991-1017.
 • Levin, B.B. (1996). Using portfoliostofulfil ISTE/NCAIE technology requirements for preservice teacher candidates, Journal of Computing in TeacherEducation, 12(3), 13- 20.
 • McCannon, M.,& Crews, T. B. (2000). Assessing the technology needs of elementary school teachers. Journal of Technology and TeacherEducation, 8(2), 111-121.
 • M.E.B. (2000) "İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi (4,5,6,7,8. sınıf) Öğretim Programı", MEB Tebliğler Dergisi,63, 2518, Kasım 2000.
 • M.E.B. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Biyoloji Dersi Programı, Ankara.
 • Middlehurst, R. (1999). New realities for leadership and governance in higher education? Tertiary Educationand Management. 5, 307-329.
 • NationalScience Board. (2002). Science and engineering indicators. National Science Foundation Arlington.1, 34-51.
 • Oral, B. (2008). Theevaluation of the student teachers’ attitudes toward Internet and democracy, Computers& Education, 50, 437–445.
 • Öçal, M. F., & Şimşek, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının FATİH projesi ve matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 91-121.
 • Reiner, M. (2009). SensoryCues, Visualization and Physics Learning, International Journal of Science Education, 31(3), 343–364.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. İzmir: Anadolu Mat. 5.Baskı
 • Rugayah, H.,Hashim, H. &Wan, N. M. (2004). Attitudes toward learning about and working with computers of students at unit. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(2). 24-35.
 • Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Şimşek, Ö. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18(3), 257-274.
 • Sarı, U. ve Güven, G.B. (2013). Etkileşimli Tahta Destekli Sorgulamaya Dayalı Fizik Öğretiminin Başarı ve Motivasyona Etkisi ve Öğretmen Adaylarının Öğretime Yönelik Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 7(2), 100-143.
 • Simon, Y. R. (1983). Pursuit of happiness and lust for powering technological society. InC.
 • Slowinski, J. (2000). Becoming a technologically savey administrator. ERIC Digest 135.
 • Williams, H. S. & Kingham, M. (2003). Infusion of technology into the curriculum. Journal of Instructional Psychology, 30(3), 178-184.
 • Soderberg, P., Price, F. (2003). “An examination of problem-basedteachingand learning in population genetics and evolution using evolve, A computer simulation”. İnternational Journal of Science Education, 25, (1),35-55
 • Strauss, A.L. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: S age.
 • Şahin, F., Öztuna, A. ve Sağlamer, B. (2001) “İlköğretim II. Kademe Fen Bilgisi Dersinde 'Sinir Hücresi'nin Model Yoluyla Öğretiminin Başarıya Etkisi”. Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri EğitimiSempozyumu Bildirileri. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Şad, S.N. ve Özhan, U. (2012). A qualitative in sight in primary students’ views on instruction with interactive white board. Computers & Education. 59(2012), 1184- 1191.
 • Şanlı Ö., Altun, M. ve Tan, Ç. (2015). Öğretmenlerin Akıllı Tahta ve Öğrencilere Dağıtılan Tablet Bilgisayarlar İle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish. 10(3), 833-850.
 • Şimşek, Ü. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Türel, Y.K. (2012). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumları: Problemler ve İhtiyaçlar. İlköğretim Online. 11(2), 423-439.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yılmaz, M., Üredi, L., & Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 105-121.
 • Yorgancı, S. ve Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Başarıya Ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(3), 191-930.
 • Yumuşak, A., Aycan, Ş. (2002). “Fen bilgisi eğitiminde bilgisayar destekli çalışmanın faydaları”.Uluslararası katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. Bildiri Özetleri Kitabı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Melike GÜRDOĞAN (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { aod644563, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {114 - 131}, doi = {10.35346/aod.644563}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Gürdoğan, Melike} }
APA Gürdoğan, M . (2020). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 4 (1) , 114-131 . DOI: 10.35346/aod.644563
MLA Gürdoğan, M . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (2020 ): 114-131 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/55522/644563>
Chicago Gürdoğan, M . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (2020 ): 114-131
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - Melike Gürdoğan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35346/aod.644563 DO - 10.35346/aod.644563 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 131 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.644563 UR - https://doi.org/10.35346/aod.644563 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Melike Gürdoğan %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 4 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.644563 %U 10.35346/aod.644563
ISNAD Gürdoğan, Melike . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 4 / 1 (June 2020): 114-131 . https://doi.org/10.35346/aod.644563
AMA Gürdoğan M . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. AOD. 2020; 4(1): 114-131.
Vancouver Gürdoğan M . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2020; 4(1): 114-131.