Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 132 - 150 2020-06-30

BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MOBILE APPLICATION DEVELOPED FOR IDENTIFICATION OF INSECTS IN ORDER LEVEL WITH REGARD TO GIFTED STUDENTS

Dilek KARATAŞ [1] , Necati Enes SOLAK [2]


Bu çalışmanın amacı, tür teşhisi konusunda akademik bilgiye sahip olmayan, özellikle küçük yaşlarda bilim insanı olma yolunda ilerleyen özel yetenekli öğrencilerin, yaşadığı ortamda bulunan canlıları tanımasına yardımcı olmak, biyolojiyi sevdirmek, teknolojinin de katkısıyla tür teşhisinin daha kolay ve anlaşılır yapılmasını sağlayarak uygulamanın kullanılabilirliğini anlamaktır. Bu çalışmada, Adobe Animate CC program ile AS3 kodlama dili kullanılarak böcekleri takım düzeyinde teşhis eden mobil uygulama geliştirilmiştir. Verilen eğitimin ardından yapılan mobil uygulamanın, kullanım ve uygulanabilirliğini belirlemek için öğrencilere yönelik bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören devlet ve özel okula devam eden 6.7. ve 8. sınıfların tamamında bulunan 35 kız, 35 erkek olmak üzere 70 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere uygulama hakkında bilgi verilerek, örnek bir böcek üzerinden teşhis yapmaları istenmiştir. Ayrıca mobil uygulamayı kullanan öğrencilerin %10’una karşılık gelen 7 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Görüşmeden alınan cevaplar betimsel olarak doğrudan alıntı yapılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin % 77,1’inin teşhis yapmada zorlanmadıkları, %22,9’inin ise teşhis yapmakta zorlandıkları görülmüştür. Yapılan öğrenci görüşmelerinde verilen cevaplar, olumlu ve olumsuz olarak gruplandırılmıştır. Öğrencilerden % 85,7’sinin uygulamanın olumlu olduğu şeklinde görüş bildirmişlerdir. Yapılan çalışmayla, öğrencilerin % 77,1’inin mobil uygulamayla teşhisi yapmada zorlanmadıkları ve % 85,7’sinin mobil uygulamayı olumlu buldukları anlaşılmıştır. Bu oranlara göre; mobil uygulamanın başarıya ulaştığı görülmektedir. Ayrıca mobil uygulamanın etkili ve kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Bu gibi çalışmalar sayesinde bilim okuryazarlığı artacak, geleceğin bilim insanlarının farklı uygulama alanlarını tanıyarak geniş ufuklu yetişmelerine de olanak sağlayacaktır.
This study aims to determine the effect of mobile application that can be used in species identification on learning especially gifted students advancing towards becoming a scientist at a young age with the lack of academic knowledge of species identification. This study also aims to identify living things in their environment; endear biology; make the identification easier and understandable with the contribution of technology. With the selected identification key, mobile application using AS3 coding language with Adobe Animate CC program has been developed. After the training, a study has been conducted for the students to determine the usage and applicability of the mobile application. Working group of the study, a total of 70 students (35 girls, 35 boys) of 6,7 and 8 classes attending the public and private schools in Aksaray Science and Arts Center have been informed about the application and asked to make a identification on a sample insect. To prevent students from being influenced by each other each student has been taken to the study environment one by one and they have been provided to perform the application alone. At the end of the application, students identified and unable to do so have been enlisted with their gender. In addition, face-to-face interviews have been conducted with 7 students corresponding to %10 of the students using the mobile application. The answers received from the interview have been directly written in a descriptive way. It has been ascertained that %77.1 of the students have no difficulty in making the identification and %22.9 have difficulty in making the identification. It has been ascertained that %71.4 of the girls and %82.8 of the boys make it easy to identify a species taken from the environment. The answers given in the student interviews have been grouped as positively and negatively. % 85.7 of the students state that the application is positive. According to the study, %77.1 of the students not define it difficult to identificate with the mobile application and %85.7 define it positive. According to these rates; mobile application is seen to be successful. It also shows that the mobile application is effective and usable. The diagnostic key, which is used for specialized species identification, has been occured to be faster and more accurate with its mobile application. By this way, it will open the way for people in general, students in specific manner to recognize the living things in the nature more easily. Via these studies, science literacy will increase, it will also allow scientists to come up with in broad perspective that spanning different areas of application.
 • Arıcı, İ. ve Güner, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin mobil cihazlardaki eğitsel müzik uygulamalarını kullanımlarına yönelik bir araştırma. Elementary Education Online, 16(4), 1897-1907. doi: 10.17051/ilkonline.364499.
 • Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I. ve Zaharia, M. (2010). A view of cloud computing communications. Of The Acm, 53(4), 50-58.
 • Aşılıoğlu, G. ve Aytaç, Ö. (2002). Biyoloji eğitiminde yeni gelişmeler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı (Cilt I). 16-18 Eylül. Ankara.
 • Ataman, A. (1998). Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler (Ünite11). Özel Eğitim, S.Eripek (Yay.haz.), Eskişehir: T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ataman, A. (t.y.). Üstün Zekalılar ve üstün yetenekliler. Erişim adresi: http://www.fencebilim.com/ustunyetenek/ustunyetenekliler.pdf
 • Ayas, A., Çepni, S. ve Akdeniz, A. R. (1993). Development of the turkish secondary science curriculum. Science Education, 77, 433-440.
 • Bilim ve sanat Merkezleri Yönergesi (2016). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 2710 (79), 449-473.
 • Bitki ve Hayvan Teşhisi. (2019, 8 Haziran). Erişim adresi: https://biyologlar.com/bitki-ve-hayvanlarinteshisi#:~:text=Te%C5%9Fhis%20anahtar%C4%B1%3B%E2%80%9CTe%C5%9Fhis%20i%C3%A7 in%20gerekli,yol%20takip%20ederek%20g%C3%B6sterme%20arac%C4%B1d%C4%B1r%E2%80%9D
 • Bogdan, R. C. ve Biklen S. K. (1998). Qualitative research in education: An introduction to theory and methods (3. bs.). USA: Allyn and Bacon.
 • Coleoptera Poloniae, KFP Base - archival page (2015). Erişim adresi: http://coleoptera.ksib.pl/kfp.php?l=en
 • Cutter, R.M. (2014). Identification of Calyptrate Diptera to Family. Erişim adresi: http://www.nku.edu/~dahlem/ForensicFlyKey/families.htm
 • Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage.
 • Demirsoy, A. (1991). Yaşamın Temel Kuralları (4. Baskı). Ankara: Meteksan Matbacılık ve Teknik Sanayi Ticareti Anonim Şirketi.
 • Girgin, M. C., Kıyıcı, M. ve Tanyeri, T. (2008). Mobile technologies for students with hearing disability (IBEM). The 5th Pan-Commonwealth Forum on Open Learning (PCF5), Londra, İngiltere.
 • Ergün, M. (1998). İnternet destekli eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Gall, J. P., Gall, M. D. ve Borg, W. R. (1999). Applying educational research: Aapractical guide (4. bs.). NY: Longman.
 • Jeno, L. M., Grytnes, J. A. ve Vandvik, V. (2017). The effect of a mobile-application tool on biology students' motivation and achievement in species identification: a self-determination theory perspective. Computers & Education, 107, 1-12.
 • Kaefer der Welt - Beetles of the World (2006). Erişim adresi: https://www.kaefer-der-welt.de/ Käfer Europas Histeridae (2015). Erişim adresi: http://www.coleo-net.de/coleo/texte/histeridae.htm
 • Kandemir, İ. (2009). Amatör böcekbilimcinin el kitabı. Bilim Çocuk Dergisi Eki, Erişim adresi: https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=20&sayi=958&sayfa=65&yaziid=40783
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kayabaşı, A. (2016). 4D Mobil Uygulamaların Fen Eğitiminde Başarıya ve Öğrenci Tutumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12501/1498#sthash.T4CLIg48.dpbs
 • Kibar, Z. (2006). İlköğretim düzeyi fen bilgisi öğretiminde yüksek etkileşimli BDÖ yazılımlarının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Koshy, V. (2002). Teaching Gifted Children 4-7. London:David Fulton Publishers Ltd. Marrylland Classroom Gifted Education (2008). Marrylland, 14 (1), 1–4.
 • Miles, M.B. Ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Mora C, Tittensor D.P, Adl S, Simpson A.G.B. ve Worm B.(2011). How many species are there on earth and in the ocean?. PLoS Biol, 9(8). doi:org/10.1371/journal.pbio.1001127.
 • Nielsen, J. (1994). Usability inspection methods. Conference companion on human factors in computing systems. ACM, 413-414.
 • Ostashewski, N. ve Reid, D. (2010). iPod, iPhone, and now iPad: The Evolution of Multimedia Access in a Mobile Teaching Context. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (pp. 2862-2864). VA: Chesapeake.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.
 • Sarısakal, M.N. ve Aydın, M.A. (2003). e-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1, 83-90.
 • Stagg, B. C. ve Donkin, M. E. (2017). Apps for angiosperms: the usability of mobile computers and printed field guides for UK wild flower and winter tree identification. Journal of Biological Education, 51(2), 123-135.
 • Stinson, M. (2010). 7 current and future technologies in the education of deaf students: Oxford handbook of deaf studies, language and education. M. Marschark, P. E. Spencer (Yay.Haz.). New York: Oxford University Press.
 • Şen, A.İ. (2001). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli yeni yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 61-71.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2013). Biyolojik Çeşitliliği İzleme ve Değerlendirme Raporu 2012. Ankara: Lazer Ofset Matbaa Tes.Ltd.Şti.,
 • Thomas, R. L. ve Fellowes, M. D. (2017). Effectiveness of mobile apps in teaching field-based identification skills. Journal of Biological Education, 51(2), 136-143.
 • Tullis, T. ve Albert, B. (2013). Measuring the user experience collecting, analyzing, and presenting usability metrics. Amsterdam: Elsevier.
 • Wang, F. ve Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.
 • Watlington, D. (2011). Using ipod touch and ipad educational apps in the classroom. Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 311, 314). VA: Chesapeake.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Avcı, E. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı. Eğitim ve Bilim, 42(188), 153-174.
 • Yapıcı, İ.Ü. ve Karakoyun, F. (2017). Biyoloji öğretiminde oyunlaştırma: kahoot uygulaması örneği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(4), 396-414. doi: 10.17569/tojqi.335956.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Dilek KARATAŞ (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Necati Enes SOLAK
Institution: Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { aod654294, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {132 - 150}, doi = {10.35346/aod.654294}, title = {BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Karataş, Dilek and Solak, Necati} }
APA Karataş, D , Solak, N . (2020). BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 4 (1) , 132-150 . DOI: 10.35346/aod.654294
MLA Karataş, D , Solak, N . "BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (2020 ): 132-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/55522/654294>
Chicago Karataş, D , Solak, N . "BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (2020 ): 132-150
RIS TY - JOUR T1 - BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Dilek Karataş , Necati Solak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35346/aod.654294 DO - 10.35346/aod.654294 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 150 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.654294 UR - https://doi.org/10.35346/aod.654294 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Dilek Karataş , Necati Solak %T BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 4 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.654294 %U 10.35346/aod.654294
ISNAD Karataş, Dilek , Solak, Necati . "BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 4 / 1 (June 2020): 132-150 . https://doi.org/10.35346/aod.654294
AMA Karataş D , Solak N . BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. AOD. 2020; 4(1): 132-150.
Vancouver Karataş D , Solak N . BÖCEKLERİ TAKIM DÜZEYİNDE TEŞHİSE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2020; 4(1): 132-150.