Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 59 - 76 2021-06-30

ANALYSIS OF 9TH GRADE STUDENTS’ BASIC SCIENTIFIC FACTS SCALE SCORES ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Kurtuluş ATLI [1] , Mehmet YILMAZ [2]


In this study, it is aimed to compare the scores of 9th grade students from the basic scientific facts scale -created by the researchers- and their demographic information. In this study survey model is used. The study was carried out with 323 students in total. Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used in the analysis of the data within the scope of the SPSS program. In the light of the data obtained, the difference between female and male students in terms of basic scientific facts scale scores in favor of female students was not found statistically significant. Students with high secondary school graduation grade point averages have 70 points and above on the basic scientific facts scale than those with low. This difference is statistically significant. The scores of the students with 70 points and above averages in the 8th grade science course are higher than the students with low scores on the basic scientific facts scale. This difference was found to be statistically significant. The average differences between the scores of 9th grade students obtained from the basic scientific facts scale according to their mother's education status were not found significant as a result of the analysis. A significant difference was found between the scores of the students whose fathers were high school graduates from the basic scientific facts scale and the students whose fathers were primary and secondary school graduates in favor of the students whose fathers were high school graduates. On the other hand, a significant difference was found between the scores of the students whose fathers were university graduates on the basic scientific facts scale and the students whose fathers were primary and secondary school graduates in favor of the students whose fathers were university graduates. Some suggestions have been developed based on the results of the study. Based on the results obtained in the study, suggestions are included.
Bu çalışmada 9. sınıf öğrencilerinin araştırmacılar tarafından oluşturulan temel bilimsel olgular ölçeğinden aldıkları puanlar ile demografik bilgilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma toplam 323 öğrenci ile gerçekleştirilmiş olup verilerin analizinde SPSS programı kapsamında Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında öncelikle kız ve erkek öğrenciler arasında temel bilimsel olgular ölçeği ortalama puanlarına ilişkin kız öğrenciler lehine tespit edilen puan farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ortaokul mezuniyet not ortalaması 70 puan ve üzeri olan öğrencilerin düşük olanlara göre temel bilimsel olgular ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. 8. sınıf fen bilimleri dersi not ortalaması 70 puan ve üzeri olan öğrencilerin düşük olanlara göre temel bilimsel olgular ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 9. sınıf öğrencilerinin anne eğitim durumlarına göre temel bilimsel olgular ölçeğinden aldıkları puanlar arasında tespit edilen ortalama farkları yapılan analiz sonucunda anlamlı bulunmamıştır. Babası lise mezunu olan öğrencilerin temel bilimsel olgular ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar ile babası ilkokul ve ortaokul mezunu olan öğrenciler arasında babası lise mezunu olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Diğer yandan babası üniversite mezunu olan öğrencilerin temel bilimsel olgular ölçeğinden aldıkları puanlar ile babası ilkokul ve ortaokul mezunu olan öğrenciler arasında babası üniversite mezunu olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Çalışmada sonuçlara dayanarak bazı öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara dayanılarak önerilere yer verilmiştir.
 • Akpınar, E., Yıldız E., Tatar, N., & Ergin, Ö. (2009). Students' attitudes toward science and technology: an investigation of gender, grade level and academic achievement. Procedia Social and Behavioral Sciences, (1) 2804 - 2808.
 • Anagün Ş.S. (2011). PISA 2006 sonuçlarına göre öğretme öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 84 - 102.
 • Babayiğit, Ö. (2018). Examining the Effect of Creative Writing Activities on Reading, Writing and Language Lesson Attitudes of Elementary School Fourth Grade Students. European Journal of Educational Research , 8(1), 213 - 220.
 • Bozdoğan, A. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI (1), 19 - 41.
 • Carneiro P., Meghir C., & Parey M. (2013). Maternal education, home environments, and the development of children and adolescents. Journal of the European Economic Association, 11 (1), 123–160. https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2012.01096.x
 • Çoban, G., & Sağlam, M. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel içerik ve süreç becerileri bilgi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 261 - 279.
 • Duruk, Ü. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji okuryazarlığı seviyesinin belirlenmesi. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamış Doktora Tezi, Kocaeli.
 • Erdoğan , M., & Köseoğlu, F. (2012). Ortaöğretin fizik, kimya ve biyoloji dersi öğretim programlarının bilimsel okuryazarlık temaları yönünden analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4). Güz/Autumn. 2889-2904.
 • Gelman R., & Brenneman, K. (2004). Science learning pathways for young children. Earlychildhood Research Quarterly, 19(1), 150 - 158.
 • George, R. (2006). A cross domain analysis of change in students' attitudes toward science and attitudes about the utility of science . International Journal of Science Education, 28(6), 571 - 589.
 • Güçlüer, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde "vücudumuzda sistemler" ünitesinde fen okuryazarlığını geliştirici etkinliklerin kullanılmasının başarıya, tutuma ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamış doktor tezi, İzmir.
 • Gündüz, E. Yılmaz, M., & Çimen, O. (2016). MEB Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 414 – 430.
 • Gündüz, E.,Yılmaz, M., Çimen, O. ve Şen, U. (2017). MEB Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi. GEFAD / GUJGEF, 37(3), 1115 – 1140.
 • Hahn, I., & Schöps, K. (2019). Bildungsunterschiede von anfang an? Die Bedeutung von Struktur und Prozessmerkmalen für die naturwissenschaftliche Kompetenz von Vorschulkindern mit und ohne Migrationhintergrund. Frühe Bildung, 8(1), 3 -12.
 • Holbrook , J., & Rannikmae, M. (2009). The meaning of scientific literacy. International journal of Environmental and Science Education, 4(3), 275 - 288.
 • Kahler , J., Hahn, I., & Köller, O. (2020). The development of early scientific literacy gaps in kindergarten children. International journal of science education, 42(12), 1988 - 2007.
 • Kaptan, K., & Timurlenk, Ö. (2012). Challenges for Science Education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 763 - 771. https://www.researchgate.net/publication/271609857_Challenges_for_Science_Education adresinden alındı. Erişim tarihi: 01.02.2021
 • Koballa, T., Kemp , A., & Evans, R. (1997). The spectrum of scientific literacy. The Science Teacher, 64(8): 27 - 31.
 • Külçe, C. (2005). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Yüksek Lİsans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Martin , M., Mullıs, I., Foy, P., & Stanco, G. (2012). TIMSS 2011international result in science. Boston: TIMSS and PIRLS International Study Center.
 • Milar, R. (2008). Taking scientific literacy seriously as a curriculum aim. . Asia Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 9(2), 1- 18.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. mufredat.meb.gov.tr: file:///C:/Users/USER/Desktop/Temel%20bilimsel%20olgular%20%C3%B6l%C3%A7e%C4%9Fi%20veriler%20ve%20makaleler/bilimsel%20olgular%20i%C3%A7in%20makaleler/FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf adresinden alındı. Erişim Tarihi: 27.01.2021
 • Morgan, P., Farkas, G., Hillemeier, M., & Maczuga, S. (2016). Science achievement gaps begin very early, persist and are largely explained by modifiable factors. Educational Researcher, 45(1), 18 - 35.
 • OECD. (2008). Encouraging student interest in science and technology studies. Paris: OECD Publishing.
 • OECD. (2018). PISA for development assessment and analytical framework: Reading, mathematics and science. OECD Publishing.
 • OECD. (2020, 12 13). oecd.org: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_TUR.pdf adresinden alındı. Erişim Tarihi: 2701.2021
 • Olasehinde K. J. &, Olatoye R. A. (2014) Comparison of Male and Female Senior Secondary School Students’ Learning Outcomes in Science in Katsina State, Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences. 5 (2). Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes toward science: A rewiev of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25, 1049 - 1079.
 • Salta, K., & Tzougraki, C. (2004). Attitudes toward chemistry among 11th grade students in high schools in Greece. Science Education, 535 - 547.
 • Simon, D., & Keil, E. (1995). An abstract to concrete shift in the development of biological thought:The insides story. Cognition, 56(2), 129 - 163.
 • Simpson, D., & Oliver, S. (1990). A summary of major influences on attitude toward and achievement in science among adolescent students. Science Education, 74 (1), 1- 18.
 • Sladek, P., Miler, T., & Benarova, R. (2011). How to increase students' interest in science and tecnology. Procedia Social and Behavioral Sciences, 168 - 174.
 • Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2010). Early childhood matters: Evidence from the effective pre-school and primary education project. Routledge.
 • Şahan, M. (2005). Müze ve eğitim. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4) , 487-501.
 • Şahin, C., & Say, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 223 - 240.
 • Tietze, W., Meischner, E., Gansfuss, R., Grenner, K., Schuster, K., Völkel, P., & Rossbach, H. (1998). Wie gut sind unsere Kindergarten? Eine Untersuchung zur paedagogischen Qualitaet in deutschen Kindergarten. Luchterhand.
 • Turan, M., & Koç, I. (2018). Sekizinci sınıf öğrencilerinin genetik kavramlarına ilişkin kavramsal anlamaları ve kavram yanılgıları. Başkent University Journal of Education, 5(2), 107 - 121.
 • Ünalan, Z. (2011). Bilim merkezleri. Bilim ve Teknik Dergisi, Temmuz, 30 - 41.
 • Weinburgh, M. (2000). Gender, ethnicity and grade level as predictors of middle school students' attitudes toward science. ERIC, ED442662.
 • Yılmaz, F., Sünkür, M., & İlhan, M. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan fiziksel olaylar öğrenme alanına ait kazanımlar ile fizik dersi öğretim programı kazanımlarının fen okuryazarlığı açısından karşılaştırılması. Elementary Education Online, 11(4), 915 - 926.
 • Yilmaz, M., Gündüz, E., Çimen, O. & Karakaya, F. (2017). Examining of biology subjects in the science textbook for grade 7 regarding scientific content. Turkish Journal of Education, 6(3), s. 128-142. DOI: 10.19128/turje.318064.
 • Yılmaz, M., Gündüz, E., Diken, E. H. & Çimen, O. . (2017). The Analysis of Biology Topics in the 8th Grade Science Textbook in Terms of Scientific Content. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 17-35.
 • Yılmaz, M., Gündüz, E., Üçüncü, G., Karakaya, F., & Çimen, O. . (2018). Sekizinci sınıf fen bilimleri ders kitabındaki biyoloji konularının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(2), 1-16.
 • Yuenyong, C., & Narjaikaew, P. (2009). Scientific literacy and Thailand science education. International Journal of Environmental & Science Education, 4(3), 335-349.
 • Zaim , A., Rohandi, & Jusoh, A. (2010). Instructional congruence and changing students' attitudes and interest toward science in "low performing" secondary schools. Procidia Social and Behavioral Sciences, 2, 1260 - 1265.
 • Zimmerman, C. (2007). The development of scientific thinking skills in elementary and middle school. Developmental Review, 27 (2), 172 - 223.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Kurtuluş ATLI (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Mehmet YILMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @research article { aod879119, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {59 - 76}, doi = {10.35346/aod.879119}, title = {9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Atlı, Kurtuluş and Yılmaz, Mehmet} }
APA Atlı, K , Yılmaz, M . (2021). 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 5 (1) , 59-76 . DOI: 10.35346/aod.879119
MLA Atlı, K , Yılmaz, M . "9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 59-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/63246/879119>
Chicago Atlı, K , Yılmaz, M . "9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 59-76
RIS TY - JOUR T1 - 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Kurtuluş Atlı , Mehmet Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35346/aod.879119 DO - 10.35346/aod.879119 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 76 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.879119 UR - https://doi.org/10.35346/aod.879119 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Kurtuluş Atlı , Mehmet Yılmaz %T 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2021 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 5 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.879119 %U 10.35346/aod.879119
ISNAD Atlı, Kurtuluş , Yılmaz, Mehmet . "9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 / 1 (June 2021): 59-76 . https://doi.org/10.35346/aod.879119
AMA Atlı K , Yılmaz M . 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. AOD. 2021; 5(1): 59-76.
Vancouver Atlı K , Yılmaz M . 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2021; 5(1): 59-76.
IEEE K. Atlı and M. Yılmaz , "9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLİMSEL OLGULAR ÖLÇEĞİ PUANLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 59-76, Jun. 2021, doi:10.35346/aod.879119