Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 31 - 49 2018-04-02

FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ
GLOBAL REPORTING PRINCIPLES OF REPORTING NON-FINANCIAL INFORMATION

Nihal ALTUN [1]


Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan gelişmeler ve değişimler işletmelerin işlevleri ve yönetimleri konusunda değişiklik meydana getirmiştir. Ekonomik değer yaratmak için var olan işletmeler topluma artı değer sundukları zaman varlıkları daha sürdürülebilir olmaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunmakta ve faaliyetlerini paydaşlarının bilgisine sunmaktadırlar. Toplum ve paydaşlar açısından büyük önem arz eden kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik raporları kurumların nasıl performans gösterdiklerini sunmakta ve gelecek ile ilgili plan ve projelerini barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı kurumsal raporlama kavramını, kapsamını, gelişim sürecini ve küresel sürdürülebilirlik raporlama ilkelerinin çerçevesini açıklamak ve ilgili literatür ile genel bir çerçeve çizmektir
The developments and changes that took place in the past century have brought about changes in the functions and methods of businesses. Assets are more sustainable when existing businesses offer collecting plus value to create economic value. For this reason, many institutions and organizations are engaged in social responsibility, sustainability activities and present their activities to the stakeholders. Corporate social responsibility, which is of great importance for society and stakeholders, presents how sustainability reports perform, and contains future plans and projects. The aim of this study is to explain the concept of enterprise reporting, its scope, the development process and the framework of global sustainability reporting principles and to draw a general framework with the relevant literature
 • Aksoy, Ç. (2013), “Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve Türkiye’deki İşletmelerde Uygulanması”, (Yayınlanmış Doktora Tezi), İstanbul. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
 • Aktan, C.C. (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Uluslararası Kuruluşlar ve Hükümet-Dışı Organizasyonlar Tarafından Sürdürülen Başlıca Girişimler)”, Çimento İşveren Dergisi, 21(3): 4-21.
 • Aktaş, R. & Kayalidere, K. & Karğin, M. (2013), “Corparate Sustainability Reporting and Analysis of Sustainability Repoorts in Turkey”, International Journal of Economics and Finance. 5 (3): 113- 125.
 • Altuntaş, C. ve Türker, D. (2012), “Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(3):39-64.
 • Aras, G. ve Sarıoğlu, G. U.(2015).”Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama”, İstanbul: Tüsiad Yayınları.
 • Aydın, S. (2015), “Kurumsal Raporlamanın Evrilme Sürecine İlişkin Bir İrdeleme”, Mali Çözüm Dergisi, (130): 61-72.
 • Bonson, E. and Bednarova, M. (2015),” CSR Reporting Practies Of Eurozone Companies”, Spanish Accounting Review.18(2): 182-193.
 • Civelek, H. ve Gökçearslan, A. (2017), “Kurumsal Faaliyet Raporlarının Grafik Tasarım Ürünü Olarak İncelenmesi: Aspen Sigorta Holding Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 52(5): 160-180.
 • Çamlıca, Z. & Akar, G. S. (2014), “Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 6(11): 100-119.
 • Çetin, Ç.K. & Varan, S. & Fışkın, C. S. (2015),” Sürdürülebilirlik Raporlamasında Paydaş Katılımı: Türkiye’deki Firmaların Analizi”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 6(1): 9-35.
 • Eccles, Robert G. And Serafeim, G. (2014), “ Corparate and İntegrated Reporting : A Functional Perspective”, http://ssrn.com/abstract=2388716). Business Scholl (Electronic copy available at:
 • Erdoğan, N. (2012), Genel Muhasebe, Muhasebeye Giriş, Bilgi İşlem ve Muhasebe Süreci, Gelirler ve Giderler (ss. 2-20, 128-150), Editör: Melih Erdoğan. Eskişehir: Açık öğretim Fakültesi Yayını.
 • Eş, A, (2008), “Sürdürülebilirlik ve Firma Düzeyinde Sürdürülebilirlik Performans Ölçümü”, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Farneti, F. ve Guthrie, J. (2009), “Sustainability Reporting by Austrialian Public Sector Organisations”, Accounting Forum. 33: 89-98.
 • Gençoğlu, Ü.G. ve Aytaç, A. ( 2016),” Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72 (10): 51-66.
 • Higgins, C. And Coffey, B. (2016), “Improving How Sustanibility Reports Drive Change: A Critical Discourse Analysis”, Journal Of Cleaner Production, 136: 18-29.
 • Hoşnut, S. (2015),”Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarında Söylem”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (40): 119-136.
 • Hyrslova, J. (2014), “Sustanibilty Reporting – A Review Of Trends And Situation İn CR”, The 8. International Days of Statistics and Economics, Prague, 11-13 Eylül 2014.
 • Sevilengül, O. (2005). Genel Muhasebe. 12. Baskı. Gazi Kitapevi. Ankara
 • Karğın, S. & Arıcı, H. & Aktaş, H. (2013), “Entegre Raporlama: Yeni Bir Raporlama Perspektifi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi.
 • Onay, A. (2015), “Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Raporlaması”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi. 3(3).
 • Once, S. & Onay, A. & Yesilcelebi, G. (2015), “Corparate Sustainability Reporitng And Situation In Turkey”, Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(2): 230-252.
 • Örerler, E.O. (2005), “Finansal Değerlendirme Açısından Finansal Tabloların Şeffaflığı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (5): 1-8.
 • Ross, R. B. & Pandey, V. &Ross K. L. (2015), “Sustainability and Sttategy in U.S. Agri-Food Firms: An Assessment of Current Practices”, International Food and Agribusiness Management Review. 18(1): 17-48.
 • Tek, N., ve Y. Gümüş (2006), “Finansal Hizmetler Sektöründe Finansal Olmayan Performans Ölçümlemesi: Japon Bankaları Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 19: 1-27.
 • Topçu, M.K. ve Korkmaz, G. (2015), “ Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 30(1): 1-22.
 • Tüm, K. (2014), “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları: Sürdürülebilirlik Muhasebesi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi.5 (1): 58-81.
 • Usul, H. ve Bekçi, İ. (2001), “Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2(1): 67-79.
 • Vartiak, L. (2016), “CSR Reporting Of Companies On A Global Scale”, 3. Global Conferance on Business, Economics, Management and Tourism, İtalya,Roma 26-25 Kasım 2015.
 • İnternet Kaynakları 5. ULUSLARARASI Zirvesi.http://www.etikzirvesi.com/Files/KK_Etik%20Zirvesi%202015%20Moderat%C3%B6r% 20ve%20Panelist%20Dosyas%C4%B1.pdf , (27.04.2017). 5. Uluslararası Etik DOW JONES
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ _ CDP TURKEY.
 • http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/sites/cdpturkey.sabanciuniv.edu/files/dow%20jones%20s%C
 • %BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20endeksi_1.pdf. ,(21.03.2017). G3 GUIDELINES – GLOBAL REPORTING INITIATIVE. (2013).
 • SustanibilityReportingGuidelines.https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Turkish-G3
 • Reporting-Guidelines.pdf, (02.05.2017).
 • HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ. (2016). Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Projesi. http://tisk.org.tr . http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/04/CSR.pdf, (02.04.2017).
 • HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ. (2016). Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Projesi. http://tisk.org.tr . http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/04/CSR.pdf, (02.04.2017).
 • İŞVEREN ÖRGÜTLERİ İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) REHBERİ. (2014). İşveren Örgütleri İçin Rehberi.https://tisk.org.tr/tr/eyayinlar/340_isveren_orgutleri_icin_ku/pdf_340_isveren_orgutleri _icin_ku.pdf.,(13.03.2017). Sosyal Sorumluluk
 • KPMG 2015 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORLAMASI ARAŞTIRMASI. (2015). Değişen Akımlar. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/11/tr-kpmg-2015-kurumsal- sorumluluk-raporlamasi-arastirmasi.pdf, (02.05.2017). OECD (Ekonomik roundtable/papersandpublications/The%20Evolution%20of%20Corporate%20Reporting%20fo r%20Integrated%20Performance.pdf, (03.01.2017). (2016).
 • https://www.oecd.org/sd
 • STANDARDS-ACCOUNTABILITY. (2016). AA 1000.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TryRYgjlJ48J:https://www.acco untability.org/wp- content/uploads/2016/10/AA1000APS_english.pdf+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, (03.07.2017).
Other ID JA85UH86KH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nihal ALTUN

Dates

Publication Date : April 2, 2018

Bibtex @ { arhuss478917, journal = {Academic Review of Humanities and Social Sciences}, issn = {2636-7645}, eissn = {2636-7645}, address = {Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yıldırım Kampüsü 152 Evler Mh. No:85 16330 Yıldırım / Bursa}, publisher = {Bursa Technical University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {31 - 49}, doi = {}, title = {FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ}, key = {cite}, author = {Altun, Nihal} }
APA Altun, N . (2018). FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ . Academic Review of Humanities and Social Sciences , 1 (1) , 31-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/arhuss/issue/40216/478917
MLA Altun, N . "FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ" . Academic Review of Humanities and Social Sciences 1 (2018 ): 31-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/arhuss/issue/40216/478917>
Chicago Altun, N . "FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ". Academic Review of Humanities and Social Sciences 1 (2018 ): 31-49
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ AU - Nihal Altun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Academic Review of Humanities and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 49 VL - 1 IS - 1 SN - 2636-7645-2636-7645 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Academic Review of Humanities and Social Sciences FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ %A Nihal Altun %T FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ %D 2018 %J Academic Review of Humanities and Social Sciences %P 2636-7645-2636-7645 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Altun, Nihal . "FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ". Academic Review of Humanities and Social Sciences 1 / 1 (April 2018): 31-49 .
AMA Altun N . FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ. ARHUSS. 2018; 1(1): 31-49.
Vancouver Altun N . FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA KÜRESEL RAPORLAMA İLKELERİ. Academic Review of Humanities and Social Sciences. 2018; 1(1): 31-49.