Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 74 - 86 2020-12-31

YIĞMA YAPILARIN BÖLGESEL DEPREM RİSK DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON DETERMINATION OF REGIONAL EARTHQUAKE RISK DISTRIBUTION OF MASONRY STRUCTURES

Veda Seven BİÇEN [1] , Ercan IŞIK [2] , Enes ARKAN [3] , Ali Emre ULU [4]


Yöresel malzemeler kullanılarak, yöresel usta ve işçiler yardımı ile herhangi bir mühendislik hizmeti almadan inşa edilen yığma yapılar kırsal yapı stoklarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu tür yapıların deprem dayanımları diğer yapılara oranla daha düşük olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, 2019 yılında yürürlüğe giren Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar içerisinde yer alan yığma yapıların bölgesel deprem risk dağılımlarının belirlenmesi için önerilen basitleştirilmiş yöntem kullanılarak farklı coğrafik konumlar için risk öncelikleri belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda her bir coğrafi bölgeden bir il seçilmiştir. Örnek olarak seçilen yığma yapının bu illerde yer almasına göre risk önceliklerinin belirlenebilmesi için yapısal performans puanları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak, öneriler yapılmıştır.

Masonry structures, built using local materials, with the help of local craftsmen and workers, without any engineering service, make up the majority of rural building stocks. Earthquake resistance of such structures is lower than other structures. Within the scope of this study, risk priorities have been determined for different geographical locations by using the simplified method proposed for determining the regional earthquake risk distributions of masonry structures included in the Principles Regarding the Determination of Risky Structures that entered into force in 2019. For this purpose, a province has been selected from each geographical region. Structural performance scores were calculated to determine the risk priorities of the masonry structure chosen as an example in these provinces. The results obtained were interpreted and suggestions were made.
 • Arslan, M.H. (2010). An evaluation of effective design parameters on earthquake performance of RC buildings using neural networks. Engineering Structures, 32(7), 1888-1898.
 • Arun, G. (2005). Yığma Kagir Yapı Davranışı,- Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bayülke, N. (2011). Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği, Türkiye Deprem Mühendisliği Ve Sismoloji Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Biçen, V.S., & Işık, E. (2018). Evaluation of building elements and material usage in traditional Bitlis houses on a sample structure. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai). Dubai. Çırak, İ.F. (2011). Damages observed in masonry structures, causes and recommendations. SDU International Technologic Science, 3(2), 55-60.
 • Hadzima-Nyarko, M., Ademović, N., Pavić, G. & Šipoš, T.K. (2018). Strengthening techniques for masonry structures of cultural heritage according to recent Croatian provisions. Earthquakes and Structures, 15(5), 473-485.
 • Harirchian, E. & Lahmer, T. (2020). Improved Rapid Visual Earthquake Hazard Safety Evaluation of Existing Buildings Using a Type-2 Fuzzy Logic Model. Applied Sciences, 10(7), 2375.
 • Işık, E. (2013). Bitlis ili yapı stoğunun birinci kademe (sokak tarama yöntemi ile) değerlendirilmesi. Journal of Natural and Applied Science, 17(1), 173-178.
 • Işık, E. (2015). Investigation of an existing RC building with different rapid assessment methods. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 5(2), 71-74.
 • Işık, E. (2016). Consistency of the rapid assessment method for reinforced concrete buildings. Earthquakes and Structures, 11(5), 873-885.
 • Isik, E. Isik, M.F. & Bulbul, M.A. (2017). Web based evaluation of earthquake damages for reinforced concrete buildings. Earthquakes and Structures, 13(4), 387-396.
 • Karaşin, A., & Öncü, M.E. (2009). Evaluation of earthquake safety of multi-storey masonry buildings. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 2009, 63-68.
 • Karaşin, İ.B., Eren, B. & Işık, E., (2016). Mevcut bir yığma yapının farklı hızlı değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 70-76.
 • Koç, V. (2016). Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 1, 36-57 https://tdth.afad.gov.tr/ (Access date: 08.07.2020)
 • Korkmaz, A., Çarhoğlu, A,I., Orhon, A.V. & Nuhoğlu, A. (2014). Farklı Yapısal Malzeme Özelliklerinin Yığma Yapı Davranışına Etkisi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(1) 69-78 2014
 • Korkmaz, A., Çarhoğlu, A.I., Orhon, A.V. & Nuhoğlu, A. (2014). Effects of different structural material properties on masonry building structural behaviour. Nevşehir Journal of Science and Technology, 3(1), 69-78.
 • Özlük, M.H., Işık, E., Günsel E., Büyüksaraç, A. & Aydın M.C. (2019). 20 Şubat 2019 Meydana Gelen Ayvacık Depreminde Yığma Yapı Hasarlarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 26-28 Nisan 2019, Diyarbakır.
 • Özlük, M.H., Işık, E., Günsel E., Büyüksaraç, A., & Aydın M.C. (2019b). Yığma Yapılar İçin Hasar Derecelendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 26-28 Nisan 2019, Diyarbakır.
 • PDRB (2019). Principles for Determining Risky Buildings, RG-16/2/2019-30688, Ankara, Turkey.
 • Šipoš, T.K. & Hadzima-Nyarko, M. (2017). Rapid seismic risk assessment. International Journal of Disaster Risk Reduction, 24, 348-360.
 • TBEC (2007). Turkish Building Earthquake Code, Ankara, Turkey
 • Yakut, A. (2004). Preliminary seismic performance assessment procedure for existing RC buildings. Engineering Structures, 26(10), 1447-1461.
Primary Language en
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8747-051X
Author: Veda Seven BİÇEN
Institution: BITLIS EREN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8057-065X
Author: Ercan IŞIK
Institution: BITLIS EREN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6588-7234
Author: Enes ARKAN
Institution: BITLIS EREN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7499-3891
Author: Ali Emre ULU (Primary Author)
Institution: BITLIS EREN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Biçen, V , Işık, E , Arkan, E , Ulu, A . (2020). A STUDY ON DETERMINATION OF REGIONAL EARTHQUAKE RISK DISTRIBUTION OF MASONRY STRUCTURES . ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts , 2 (2) , 74-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/artgrid/issue/59446/787074