Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 110 - 121 2020-12-31

EVALUATION OF XERISCAPE IN AVŞAR CAMPUS AFFILIATED TO KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) AVŞAR YERLEŞKESİ’NİN KURAKÇIL PEYZAJ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şule KISAKÜREK [1] , Hakan OĞUZ [2] , Merve Birhan YILMAZ [3]


While scientists thought that global warming climate change and natural processes were effective until the middle of the 20th century, it is now understood that people's industrial, agricultural and energy use has negative effects on this process. Rapid urbanization, industrialization and increasing consumption affect climate change and threaten the sustainability of water resources, which are vital for humanity. Ensuring the sustainability of water resources raises the issue of conserving resources and water consumption. At this point, the efficient use of water resources becomes a priority in “Landscape Architecture” applications. Today, classical landscaping arrangements are replaced with “Xeriscape” applications, which are called arid landscapes. It is aimed to keep water consumption to a minimum level by using plants and natural species which have low water consumption with drought landscape applications. In this study, it was aimed to determine the suitability of “Xeriscape” in Kahramanmaraş Sütçü İmam University campus and solution suggestions were presented. As a result of the study, it was determined that 111 plant species in the area generally have low and medium water demands, they 89% are suitable for xerophyte landscaping application, and the irrigation system is suitable for xerophytic landscape practice. It was concluded that increasing the number of drought resistant plant species in the natural vegetation of the area would be appropriate for the “Xeriscape” approach.
Bilim insanları 20. yüzyıl ortalarına kadar küresel ısınmaya iklim değişiklikleri ve doğal süreçlerin etkili olduğunu düşünürken, günümüzde ise bu sürece insanların endüstriyel, tarımsal ve enerji kullanımlarının olumsuz etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. Hızlı kentleşme, sanayileşme ve artan tüketim iklim değişikliklerini etkilemekte, insanlık için hayati önem taşıyan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği, kaynakların korunmasını ve su tüketimini yaşamın her alanında önemli hale getirmektedir. Bu noktadan hareketle Peyzaj Mimarlığı uygulamalarında su kaynaklarının tasarruflu kullanımı öncelikli çalışmalar arasındadır. Günümüzde klasik peyzaj düzenlemeleri yerini kurakçıl peyzaj “Xeriscape” uygulamalarına bırakmaktadır. Kurakçıl peyzaj, su tüketimi az olan bitkiler ve doğal türler kullanarak, su tüketimini en az düzeyde tutulmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, KSÜ Avşar kampüsünde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj tasarımı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda alanda bulunan 111 bitki türünün genel olarak su isteklerinin az ve orta olduğu, kurakçıl peyzaj uygulamasına %89 uygun olduğu, sulama sisteminin de kurakçıl peyzaj uygulamasına uygun olduğu belirlenmiştir. Alanın doğal bitki örtüsünde bulunan ve kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin arttırılmasının ve su isteği çok olan çim türleri yerine yer örtücü bitki türlerinin kullanılmasının kurakçıl peyzaj yaklaşımı için uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
 • Atik, M., Karagüzel, O. (2007). Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su Tasarrufu Olanakları ve Süs Bitkisi Olarak Doğal Türlerin Kullanım Önceliği. Tarımın Sesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yayını, 15: s. 9-12.
 • Anonymous, (2019). http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a646
 • Barış, M.E. (2007). Sarıya Bezenen Kentlerimizi Kimler ve Nasıl Yeniden Yeşertebilir? http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1173&tipi=2&sube=0
 • Bayramoğlu, E. (2013). Damla Sulama Sistemi ile Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ ve Ilex aquifolium Bitkilerinin Sulanma Olanaklılığının Araştırılması. (Doktora tezi). KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayramoğlu, E., Ertek, A., Demirel, Ö., (2013). Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 3, (7): s. 45-53.
 • Çakmak, B., Gökalp, Z., (2011). İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4, (1): s. 87-95.
 • Elevitch C., Wilkinson K. (2014). “Greater Plant and Soil Health for Less Work” Agroforestry.net http://www.agroforestry.net/pubs/Sheet_Mulching.html
 • Ertop, G. (2009). Küresel Isınma ve Kurakçıl Peyzaj Planlaması. (Yüksek Lisans Tezi) A.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabulut, M., Cosun, F. (2009). Kahramanmaraş İlinde Yağışların Trend Analizi (Precipitation Trend Analyses in Kahramanmaraş). Coğrafi Bilimler Dergisi, 7, (1): s. 65-83.
 • Kocabaş, Y.Z. (2020). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüs (Avşar) Alanı Florası ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1, (1): s. 16-27.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (2020). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx TMMOB, (2009). Su Raporu. Ankara.
 • Tunçay, H.E., Örnek, M.A, Akyol, M. (2013). Bitki VT Online Bitki Veritabanı. http://www.bitkivt.itu.edu.tr/en/
 • Tülek, B. (2008). “Xeriscape” Kurakçıl Peyzaj. (Yüksek Lisans Semineri) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Yazıcı, N., Dönmez, Ş. ve Şahin, C. K. (2014). Isparta Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14, (2): s. 199-208.
 • WWF, (2020). İklim Değişikliği. https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5005-8476
Author: Şule KISAKÜREK (Primary Author)
Institution: Kahramanmaras Sütcü Imam University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0855-2032
Author: Hakan OĞUZ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5166-0963
Author: Merve Birhan YILMAZ
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Kısakürek, Ş , Oğuz, H , Yılmaz, M . (2020). KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) AVŞAR YERLEŞKESİ’NİN KURAKÇIL PEYZAJ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts , 2 (2) , 110-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/artgrid/issue/59446/848432