Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

“Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 319 - 334, 31.12.2021
https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1003393

Abstract

Kur’an-ı Kerim’de mü’minlerin özellikleri anlatılırken iman etmelerinin akabinde namaz kılmaları
zikredilmektedir. Bu açıdan bakıldığında namaz mü’minin imanının göstergesidir. Ancak kimi ayetlerde cehennem
ehlinden bahsedilirken onların namaz kılmadıkları/ salâtlarını zayi ettikleri/salâtlarının ıslık çalmak ve el çırpmaktan
ibaret olduğu gibi hususların vurgulandığı ve onlara yönelik va‘îd hitabı görülmektedir. Bu çalışmada namaz
kılmayanlara yönelik va‘îd hitabı içeren ayetlerin siyak-sibak ve Kur’an bütünlüğü dikkate alınarak muhatapları tespit
edilmiştir. Bu çerçevede mezkûr ayetler nüzul sırası dikkate alınarak incelenmiştir. Ayrıca klasik ve modern tefsir
kaynaklarında yapılan yorumlar tespit edilmiş, var olan farklılıklar karşılaştırılmıştır. Böylece, kelimenin İslâm ile
birlikte kazandığı ve belirli bir ibadetin ismi olan özel manadaki “salât” ile önceki dönemlerde farklı şekillerde yapılan
ibadetlere isim olan “salât” arasındaki farkların ayetlerdeki karşılığı tespit edilmiştir. Istılahi manadan bağımsız olarak
“salât” kavramının kullanıldığı ayetlerin, Türkçe meallerde nasıl tercüme edildiği, bunun sözlük anlamı ve ayetlerin
bağlamıyla ne şekilde uyuştuğu değerlendirilmiştir.  

References

 • Abdülhamîd, Muhammed Fuad. Mu’cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Beyrût: Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, t.y.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. thk. Şuayb Arnaût. 50 Cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1999.
 • Ateş, Süleyman. Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri. 12 Cilt. Yeni Ufuklar Neşriyat, ts.
 • Beyzâvî, Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed el-. Tefsîrü’l-Beyzâvî el-müsemmâ envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl. 2 Cilt. İstanbul: Dersaadet, t.y.
 • Demirci, Muhsin. Kur’ân’ın Ana Konuları. İstanbul: İfav, 9. Basım, 2015.
 • Ebü’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî. Tefsîr-i Mukâtil b. Süleymân. thk. Ahmed Ferîd. 3 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Ferra’, Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ziyâd Abdullah. Me’âni’l-Kur’ân. 3 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2002.
 • Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yâkûb b. Muhammed. el-Kâmûsü’l-Muhît. Lübnan: Dârü’l-Ma’rife, 1399.
 • İbn Cüzey, Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kelbî el-Gırnatî. et-Teshîl li ulûmi’t-tenzîl. thk. Muhammed Sâlim Hâşim. 2 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995.
 • İbn Fâris, Hüseyin Ahmed. Mu’cemü mekâyîsi’l-Luga. thk. Abdüsselâm Muhammed Harun. 4 Cilt. Dârü’l-Fikr, ts.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Ali b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî. Lisânü’l-Arab. thk. Abdullah Ali Kebîr vd. 6 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Me’ârif, ts.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec. Nüzhetü’l-a’yüni’n-nevâzir fî ilmi’l-vücûh ve’n-nezâir. thk. Muhammed Abdü’l-Kerim Kâzım Râzî. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1985.
 • İsfehânî, Ebü’l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal el-. el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân. thk. Muhammed Ahmed Halfellah. Mektebetü’l-Enclu’l-Kasriyye, ts.
 • Mâtüridî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd. Tefsîrü’l-Mâtürîdî-Te’vîlâtü ehli’s-sünne. thk. Mecdî Baslûm. 10 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Sahîh-u Müslim. Riyad: Beytü’l-Efkâr ed-Düvelî, 1998.
 • Nesefi, Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en. Tefsîru’n-Nesefî. thk. Mervân Muhammed Şiâr. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’n-Nefâis, 2005.
 • Nîsâbûrî, Ebû Abdirrahmân İsmail b. Ahmed b. Abdillâh ed-Darîr el-Hîrî en-. Vücûhü’l-Kur’ân. thk. Necif Arşî. Meşhed: Müessesetü’t-tab’ et-tâbi’a li’l-astâna er-ravdiyye el-mukaddese, 1422.
 • Okumuş, Mesut. “Semantik ve Analitik Açıdan Kur’an’da ‘Salât’ Kavramı”. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi III/VI (Şubat 2004), 1-30.
 • Olgun, Tahir. Müslümanlıkta İbadet Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.
 • Özsoy, Ömer - Güler, İlhami. Konularına Göre Kur’an. Ankara: Fecr Yayınevi, 2001.
 • Peker, Hüseyin. Namaz Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 5. Basım, 2017.
 • Râzî, Ebû Abdillâh Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin. Tefsîrü’l-Fahri’r-Râzî. 32 Cilt. Dârü’l-Fikr, 1981.
 • Sülün, Murat. Kur’ân Ne Diyor? Biz Ne Anlıyoruz? İstanbul: Ensar, 2015.
 • Şimşek, M. Sait. Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri. 5 Cilt. İstanbul: Beyan Yayınları, 2012.
 • Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî. Câmi’u’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. 24 Cilt. el-Kâhire: Müessesetü’r-Risâle, 2000.
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. 9 Cilt. İstanbul: His Matbacılık, 1970.
 • Yılmaz, Hakkı. İslâm Dini’nin Temel Direkleri Namaz/Dua, Salât, Kıble ve Hac. İstanbul: İşaret Yayınları, 2011.
 • Zebîdi, Muhammed Murtaza. Tâcu’l-’arûs min cevâhiri’l-kâmûs. 40 Cilt. Kuveyt: Dârü’l-Hidâye, 2001.
 • Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhim b. es-Serî b. Sehl. Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbühu. 5 Cilt. Beyrût: Âlemü’l-Kütüb, 1988.

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 319 - 334, 31.12.2021
https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1003393

Abstract

References

 • Abdülhamîd, Muhammed Fuad. Mu’cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Beyrût: Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, t.y.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. thk. Şuayb Arnaût. 50 Cilt. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1999.
 • Ateş, Süleyman. Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri. 12 Cilt. Yeni Ufuklar Neşriyat, ts.
 • Beyzâvî, Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed el-. Tefsîrü’l-Beyzâvî el-müsemmâ envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl. 2 Cilt. İstanbul: Dersaadet, t.y.
 • Demirci, Muhsin. Kur’ân’ın Ana Konuları. İstanbul: İfav, 9. Basım, 2015.
 • Ebü’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî. Tefsîr-i Mukâtil b. Süleymân. thk. Ahmed Ferîd. 3 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.
 • Ferra’, Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ziyâd Abdullah. Me’âni’l-Kur’ân. 3 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2002.
 • Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yâkûb b. Muhammed. el-Kâmûsü’l-Muhît. Lübnan: Dârü’l-Ma’rife, 1399.
 • İbn Cüzey, Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kelbî el-Gırnatî. et-Teshîl li ulûmi’t-tenzîl. thk. Muhammed Sâlim Hâşim. 2 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995.
 • İbn Fâris, Hüseyin Ahmed. Mu’cemü mekâyîsi’l-Luga. thk. Abdüsselâm Muhammed Harun. 4 Cilt. Dârü’l-Fikr, ts.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Ali b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî. Lisânü’l-Arab. thk. Abdullah Ali Kebîr vd. 6 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Me’ârif, ts.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec. Nüzhetü’l-a’yüni’n-nevâzir fî ilmi’l-vücûh ve’n-nezâir. thk. Muhammed Abdü’l-Kerim Kâzım Râzî. Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1985.
 • İsfehânî, Ebü’l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal el-. el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân. thk. Muhammed Ahmed Halfellah. Mektebetü’l-Enclu’l-Kasriyye, ts.
 • Mâtüridî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd. Tefsîrü’l-Mâtürîdî-Te’vîlâtü ehli’s-sünne. thk. Mecdî Baslûm. 10 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Sahîh-u Müslim. Riyad: Beytü’l-Efkâr ed-Düvelî, 1998.
 • Nesefi, Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en. Tefsîru’n-Nesefî. thk. Mervân Muhammed Şiâr. 4 Cilt. Beyrût: Dârü’n-Nefâis, 2005.
 • Nîsâbûrî, Ebû Abdirrahmân İsmail b. Ahmed b. Abdillâh ed-Darîr el-Hîrî en-. Vücûhü’l-Kur’ân. thk. Necif Arşî. Meşhed: Müessesetü’t-tab’ et-tâbi’a li’l-astâna er-ravdiyye el-mukaddese, 1422.
 • Okumuş, Mesut. “Semantik ve Analitik Açıdan Kur’an’da ‘Salât’ Kavramı”. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi III/VI (Şubat 2004), 1-30.
 • Olgun, Tahir. Müslümanlıkta İbadet Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.
 • Özsoy, Ömer - Güler, İlhami. Konularına Göre Kur’an. Ankara: Fecr Yayınevi, 2001.
 • Peker, Hüseyin. Namaz Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 5. Basım, 2017.
 • Râzî, Ebû Abdillâh Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin. Tefsîrü’l-Fahri’r-Râzî. 32 Cilt. Dârü’l-Fikr, 1981.
 • Sülün, Murat. Kur’ân Ne Diyor? Biz Ne Anlıyoruz? İstanbul: Ensar, 2015.
 • Şimşek, M. Sait. Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri. 5 Cilt. İstanbul: Beyan Yayınları, 2012.
 • Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî. Câmi’u’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. 24 Cilt. el-Kâhire: Müessesetü’r-Risâle, 2000.
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. 9 Cilt. İstanbul: His Matbacılık, 1970.
 • Yılmaz, Hakkı. İslâm Dini’nin Temel Direkleri Namaz/Dua, Salât, Kıble ve Hac. İstanbul: İşaret Yayınları, 2011.
 • Zebîdi, Muhammed Murtaza. Tâcu’l-’arûs min cevâhiri’l-kâmûs. 40 Cilt. Kuveyt: Dârü’l-Hidâye, 2001.
 • Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhim b. es-Serî b. Sehl. Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbühu. 5 Cilt. Beyrût: Âlemü’l-Kütüb, 1988.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Samed YAZAR (Primary Author)
uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi
0000-0002-9046-0160
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artukluakademi1003393, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {319 - 334}, doi = {10.34247/artukluakademi.1003393}, title = {“Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili}, key = {cite}, author = {Yazar, Samed} }
APA Yazar, S. (2021). “Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili . Artuklu Akademi , 8 (2) , 319-334 . DOI: 10.34247/artukluakademi.1003393
MLA Yazar, S. "“Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili" . Artuklu Akademi 8 (2021 ): 319-334 <https://dergipark.org.tr/en/pub/artukluakademi/issue/67296/1003393>
Chicago Yazar, S. "“Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili". Artuklu Akademi 8 (2021 ): 319-334
RIS TY - JOUR T1 - “Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili AU - Samed Yazar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34247/artukluakademi.1003393 DO - 10.34247/artukluakademi.1003393 T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 334 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - doi: 10.34247/artukluakademi.1003393 UR - https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1003393 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi “Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili %A Samed Yazar %T “Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili %D 2021 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 8 %N 2 %R doi: 10.34247/artukluakademi.1003393 %U 10.34247/artukluakademi.1003393
ISNAD Yazar, Samed . "“Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili". Artuklu Akademi 8 / 2 (December 2021): 319-334 . https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1003393
AMA Yazar S. “Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2021; 8(2): 319-334.
Vancouver Yazar S. “Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili. Artuklu Akademi. 2021; 8(2): 319-334.
IEEE S. Yazar , "“Salât” Kavramıyla İlgili Va‘îd Ayetlerinin Muhatap Tahlili", Artuklu Akademi, vol. 8, no. 2, pp. 319-334, Dec. 2021, doi:10.34247/artukluakademi.1003393