Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 400 - 411, 31.12.2021
https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1008852

Abstract

Erken dönemlerden itibaren şair, Araplar açısından önemli bir konumda olmuştur. Bu bağlamda ticaretin can
damarı sayılan panayırlarda şairler boy ölçüşmüşlerdir. Bunun yanında kabul gören şiirlerin Kâbe duvarına asılması bu
eylemin dini hüviyete bürünmesini sağlamıştır. Kabilelerin rekabetinde de şairler aktif rol almış ve kaba kuvvet kadar
etkili olmuşlardır. Bu mücadelede övgü ve yergi had safhada kullanılagelmiştir. Övgü temalı şiirler zamanla methiye
türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mervân b. Ebî Hafsa da Emevî ve Abbâsî döneminde birçok devlet adamına
methiyeler yazan ve yazdığı methiyeler sayesinde büyük bir servet sahibi olan önemli Arap şairlerindendir. Mervân,
sahip olduğu bu büyük servete rağmen diğer şairler gibi savurgan bir hayat yaşamamış, bilakis elde ettiği serveti aşırı
bir cimrilikle korumaya çalışmıştır. Üstün zekâsı sayesinde Abbâsî halifelerinin ilgisini cezbeden şair, özellikle Abbâsî
valisi Ma’n b. Zâide için nazmettiği beyitleriyle ön planda olmuştur. Bu makalede Mervân b. Ebî Hafsa’nın hayatından
kısaca bahsedilmiş ve methiyeleri ele alınmıştır

References

 • Ebû’l-Ferec el-İsfahânî, ‘Alî b. el-Huseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî.el-Eğânî, thk. İhsân Abbâs. Beyrut: Dâru Sâdır, 2008.
 • Hişâm Abdu’s-Selâm Alî Câdd. “Ma’n b. Zâide fî Şi’ri Mervân b. Ebî Hafsa: er-Ru’ye ve’l- Edât”, Mecelletu Külliyeti’l-Âdâb 1/27 (Ocak 2012), 3-72.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr. Vefeyâtu’l-A’yân ve Enbâu Ebnâi’z-Zaman. thk. İhsân ‘Abbâs. Beyrût: Dâru Sâdır, 1977.
 • İbnu’l-Mu’tez, Ebû’l-‘Abbâs ‘Abdullâh b. Muhammed el-Mu’tezz. Tabakâtu’ş-Şu’arâ, thk. Abdussettâr Ahmed Ferrâc. Kâhire: Dâru’l-Me’ârif, 1976.
 • İbnu’n-Nedîm, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya’kûb İshâk b. Muhammed b. İshâk.el- Fihrist. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2013.
 • Kelpetin, Mahmut. “Ma’n b. Zâide”.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. EK-2 Cilt: 191-192. Ankara: TDV Yayınları, 2019.
 • Medîne Hâlid.eş-Şu’arâu’l-Bedv fî’l-Asri’l-‘Abbâsî. Doktora Tezi, Sudân Üniversitesi, 2015.
 • Mervân b. Ebî Hafsa, Mervân b. Süleymân b. Yahyâ b. Ebî Hafsa Yezîd.Şi’ru Mervân b. Ebî Hafsa, nşr. Hüseyn Atvân. Kâhire: Dâru’l-Me’ârif, 2009.
 • Merzubânî, Ebû Ubeydillâh Muhammed b. İmrân b. Mûsâ b. Saîd.Mu’cemu’ş-Şu’arâ’, thk. Fârûk Eslîm. Beyrût: Dâru’s-Sâdır, 2005.
 • Mustafa eş-Şek’a.Rıhletu’ş-Şi’r. Kâhire: Ed-Dâru’l-Mısriyyetu’l-Lubnaniyye, 1997.
 • Tülücü, Süleyman. “Mervân b. Ebû Hafsa”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 29: 229-230. Ankara: TDV Yayınları, 2004.
 • Suzan, Yahya, Di‘bil ve Hicivleri, Ankara: Sonçağ, 2017.
 • Suzan, Yahya, Arap Şiirinde Hiciv, Konya: Aybil, 2012.
 • Sa‘id Hamid Şevârib, el-Medhufî’ş-Şi‘ri’l-Câhilî Kahire: Mecmu‘aEcyâlliHidmâti’t-Tesvîk, 2008.
 • Siraceddîn Muhammed, el-Medîh fî’ş-Şi‘ri’l-‘Arabî, Beyrut: Dâru’r-Râtibi’l-Câmi‘îyye, ts.
 • et-Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’r-Rüsüli ve’l-Mülûk, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Kahire: Dârü’l-Me‘ârif, ts.

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 400 - 411, 31.12.2021
https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1008852

Abstract

References

 • Ebû’l-Ferec el-İsfahânî, ‘Alî b. el-Huseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî.el-Eğânî, thk. İhsân Abbâs. Beyrut: Dâru Sâdır, 2008.
 • Hişâm Abdu’s-Selâm Alî Câdd. “Ma’n b. Zâide fî Şi’ri Mervân b. Ebî Hafsa: er-Ru’ye ve’l- Edât”, Mecelletu Külliyeti’l-Âdâb 1/27 (Ocak 2012), 3-72.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr. Vefeyâtu’l-A’yân ve Enbâu Ebnâi’z-Zaman. thk. İhsân ‘Abbâs. Beyrût: Dâru Sâdır, 1977.
 • İbnu’l-Mu’tez, Ebû’l-‘Abbâs ‘Abdullâh b. Muhammed el-Mu’tezz. Tabakâtu’ş-Şu’arâ, thk. Abdussettâr Ahmed Ferrâc. Kâhire: Dâru’l-Me’ârif, 1976.
 • İbnu’n-Nedîm, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya’kûb İshâk b. Muhammed b. İshâk.el- Fihrist. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2013.
 • Kelpetin, Mahmut. “Ma’n b. Zâide”.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. EK-2 Cilt: 191-192. Ankara: TDV Yayınları, 2019.
 • Medîne Hâlid.eş-Şu’arâu’l-Bedv fî’l-Asri’l-‘Abbâsî. Doktora Tezi, Sudân Üniversitesi, 2015.
 • Mervân b. Ebî Hafsa, Mervân b. Süleymân b. Yahyâ b. Ebî Hafsa Yezîd.Şi’ru Mervân b. Ebî Hafsa, nşr. Hüseyn Atvân. Kâhire: Dâru’l-Me’ârif, 2009.
 • Merzubânî, Ebû Ubeydillâh Muhammed b. İmrân b. Mûsâ b. Saîd.Mu’cemu’ş-Şu’arâ’, thk. Fârûk Eslîm. Beyrût: Dâru’s-Sâdır, 2005.
 • Mustafa eş-Şek’a.Rıhletu’ş-Şi’r. Kâhire: Ed-Dâru’l-Mısriyyetu’l-Lubnaniyye, 1997.
 • Tülücü, Süleyman. “Mervân b. Ebû Hafsa”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 29: 229-230. Ankara: TDV Yayınları, 2004.
 • Suzan, Yahya, Di‘bil ve Hicivleri, Ankara: Sonçağ, 2017.
 • Suzan, Yahya, Arap Şiirinde Hiciv, Konya: Aybil, 2012.
 • Sa‘id Hamid Şevârib, el-Medhufî’ş-Şi‘ri’l-Câhilî Kahire: Mecmu‘aEcyâlliHidmâti’t-Tesvîk, 2008.
 • Siraceddîn Muhammed, el-Medîh fî’ş-Şi‘ri’l-‘Arabî, Beyrut: Dâru’r-Râtibi’l-Câmi‘îyye, ts.
 • et-Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’r-Rüsüli ve’l-Mülûk, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Kahire: Dârü’l-Me‘ârif, ts.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Cüneyt MARAL (Primary Author)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-2935-6671
Türkiye

Thanks Çaba ve emeğiniz için teşekkür ederim
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artukluakademi1008852, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {400 - 411}, doi = {10.34247/artukluakademi.1008852}, title = {Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri}, key = {cite}, author = {Maral, Cüneyt} }
APA Maral, C. (2021). Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri . Artuklu Akademi , 8 (2) , 400-411 . DOI: 10.34247/artukluakademi.1008852
MLA Maral, C. "Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri" . Artuklu Akademi 8 (2021 ): 400-411 <https://dergipark.org.tr/en/pub/artukluakademi/issue/67296/1008852>
Chicago Maral, C. "Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri". Artuklu Akademi 8 (2021 ): 400-411
RIS TY - JOUR T1 - Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri AU - Cüneyt Maral Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34247/artukluakademi.1008852 DO - 10.34247/artukluakademi.1008852 T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 411 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - doi: 10.34247/artukluakademi.1008852 UR - https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1008852 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri %A Cüneyt Maral %T Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri %D 2021 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 8 %N 2 %R doi: 10.34247/artukluakademi.1008852 %U 10.34247/artukluakademi.1008852
ISNAD Maral, Cüneyt . "Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri". Artuklu Akademi 8 / 2 (December 2021): 400-411 . https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1008852
AMA Maral C. Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2021; 8(2): 400-411.
Vancouver Maral C. Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri. Artuklu Akademi. 2021; 8(2): 400-411.
IEEE C. Maral , "Mervân B. Ebî Hafsa Ve Methiyeleri", Artuklu Akademi, vol. 8, no. 2, pp. 400-411, Dec. 2021, doi:10.34247/artukluakademi.1008852