Research Article
BibTex RIS Cite

İdeal Güzellik Algısı ve Matthias Verginer’in Heykellerindeki Kadın Figürlerde Güzellik Olgusu

Year 2022, Issue: 3, 17 - 33, 29.09.2022

Abstract

Yüzyıllar boyu kadının ve erkeğin toplumsal konumunun ve rollerinin belirlenmesinde beden önemli bir faktör olmuştur. Bununla beraber bedene ithaf edilmiş olan anlamda erkek ve kadın arasında bir ayrımdan söz etmek mümkün hale gelmektedir. “Güzellik” olgusu, bahsi geçen ayrımların başında yerini almaktadır. “Güzellik”, birçok kültürde kadını tanımlamak adına tercih edilen temel ölçütlerden biri olmuştur. Fakat zamana ve topluma bağlı olarak güzellik olgusunun anlamı değişim göstermiştir. İdeal güzellik algısını tarihsel süreç içerisinde değişime uğrayan bir olgudur. Bunun yanı sıra toplumdan topluma, toplumların gelişim süreçlerine, kültür yapılarına göre de farklılıklar göstermektedir. İnsandaki ideal güzellik algısı ise büyük ölçüde kadın üzerinden ele alınan bir değerler sistemine dönüşmüştür. Bu nedenle kadınlar bu “ideal güzellik” ölçülerine göre değerlendirilmiş, hatta zaman zaman bu ölçülere uymayanlar çirkin ya da diğer sıfatlarla adlandırılarak dışlanmıştır. Kilolu kadın figürlerini heykellerinde merkezi konuma alan Matthias Verginer’ın, ideal güzellik algısını ironik bir şekilde ele almış ve heykellerindeki kadın figürleri kilolu kadınlar olarak çalışmıştır. Kadın bedeninin nesneleştirilmesine bir tepki olarak, heykellerinde yaptığı kilolu kadın figürleri bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

References

 • Aytekin, C.A. ve Altındağ, G. (2020). Sanatta ölçülebilen güzellik ve sonsuz olan çirkinlik: aksiyolojik açıdan güzel ve çirkin estetiği, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5, (9), 111-125.
 • Baudrillard, J. (2004). Tüketim Toplumu, (Çev., H. Deliceçaylı - F. Keskin), Ayrıntı Yayınları.
 • Baykut V. ve Kıvanç F. E. (2004). Fibonacci sayıları. Pivolka Dergisi, 3, (13), 3-4.
 • Çakar Ö. (1992). Doğanın Güzellik Ölçüsü Altın Oran, Bilim ve Teknik Dergisi, S. 297, 6-11.
 • Eco, U. (2006). Güzelliğin tarihi, Doğan Kitapçılık.
 • Eco, U. (2009). Çirkinliğin tarihi, Doğan Egmont Yayıncılık.
 • Gombrich, E. H. (1986). Sanatın öyküsü, (Çev. Cömert B.). Remzi Kitabevi; 69-70.
 • Güzel, E. (2013). Kültürel bağlamda kadın ve güzellik “Türkiye’de bir iktidar alanı olarak elitler üzerinden güzellik anlayışına ve bir tüketim nesnesine dönüşen kadın sorununa bakış”, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Henderson, G. E. (2018). Çirkinliğin kültürel tarihi, Sel Yayıncılık.
 • Kurtdaş, E. M. (Aralık 2021). Kadınların omuzlarındaki ağır yük: “Güzellik”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:14, (39), 186-224.
 • Öğdül, R. (2010). Sanatta güzel beden. Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları.
 • Shilling, C. (1993). The Body and Social Theory, SAGE Publications.
 • Tunalı, İ. (2001). Estetik, Remzi Kitabevi.
 • Ünver, G. (2017). Artistik Anatomi Açısından Yüz Morfometrisinin Estetik Algısına Etkisi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Morfoloji (Anatomi) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüksekbaş, B. (2015). Verginer’ın özgür kadınları. Şehri Keşfedin İstanbul Dergisi, S. 72, 82-91.

Ideal Perception of Beauty and Beauty in Female Figures in Matthias Verginer's Sculptures

Year 2022, Issue: 3, 17 - 33, 29.09.2022

Abstract

For centuries, the body has been an important factor in determining the social position and roles of women and men. However, it becomes possible to talk about a distinction between men and women in the sense dedicated to the body. The phenomenon of “beauty” takes its place at the beginning of the mentioned distinctions. “Beauty” has been one of the basic criteria preferred to define women in many cultures. However, the meaning of the phenomenon of beauty has changed depending on time and society. The perception of ideal beauty is a phenomenon that has undergone changes in the historical process. In addition, it differs from society to society, according to the development processes of societies and cultural structures. The perception of ideal beauty in humans has turned into a system of values that are largely addressed through women. For this reason, women were evaluated according to these "ideal beauty" criteria, and even those who did not comply with these criteria from time to time were excluded by being called ugly or other adjectives. Matthias Verginer, who puts overweight female figures in the center of his sculptures, ironically dealt with the perception of ideal beauty, and the female figures in his sculptures worked as overweight women. As a reaction to the objectification of the female body, the overweight female figures he made in his sculptures form the basis of this work.

References

 • Aytekin, C.A. ve Altındağ, G. (2020). Sanatta ölçülebilen güzellik ve sonsuz olan çirkinlik: aksiyolojik açıdan güzel ve çirkin estetiği, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5, (9), 111-125.
 • Baudrillard, J. (2004). Tüketim Toplumu, (Çev., H. Deliceçaylı - F. Keskin), Ayrıntı Yayınları.
 • Baykut V. ve Kıvanç F. E. (2004). Fibonacci sayıları. Pivolka Dergisi, 3, (13), 3-4.
 • Çakar Ö. (1992). Doğanın Güzellik Ölçüsü Altın Oran, Bilim ve Teknik Dergisi, S. 297, 6-11.
 • Eco, U. (2006). Güzelliğin tarihi, Doğan Kitapçılık.
 • Eco, U. (2009). Çirkinliğin tarihi, Doğan Egmont Yayıncılık.
 • Gombrich, E. H. (1986). Sanatın öyküsü, (Çev. Cömert B.). Remzi Kitabevi; 69-70.
 • Güzel, E. (2013). Kültürel bağlamda kadın ve güzellik “Türkiye’de bir iktidar alanı olarak elitler üzerinden güzellik anlayışına ve bir tüketim nesnesine dönüşen kadın sorununa bakış”, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Henderson, G. E. (2018). Çirkinliğin kültürel tarihi, Sel Yayıncılık.
 • Kurtdaş, E. M. (Aralık 2021). Kadınların omuzlarındaki ağır yük: “Güzellik”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:14, (39), 186-224.
 • Öğdül, R. (2010). Sanatta güzel beden. Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları.
 • Shilling, C. (1993). The Body and Social Theory, SAGE Publications.
 • Tunalı, İ. (2001). Estetik, Remzi Kitabevi.
 • Ünver, G. (2017). Artistik Anatomi Açısından Yüz Morfometrisinin Estetik Algısına Etkisi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Morfoloji (Anatomi) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüksekbaş, B. (2015). Verginer’ın özgür kadınları. Şehri Keşfedin İstanbul Dergisi, S. 72, 82-91.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Serap Yıldız İlden 0000-0002-5297-0864

Emine Bostancı 0000-0002-9667-2279

Publication Date September 29, 2022
Submission Date July 5, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 3

Cite

APA Yıldız İlden, S., & Bostancı, E. (2022). Ideal Perception of Beauty and Beauty in Female Figures in Matthias Verginer’s Sculptures. Art Time(3), 17-33.