Book Review
BibTex RIS Cite

Türk Hikayeciliğinde Rasim Özdenören

Year 2022, Issue: 3, 52 - 53, 29.09.2022

Abstract

“Gül Yetiştiren Adam” olarak hafızalara kazınan Rasim Özdenören, Cumhuriyet döneminde gelişen yeni Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Kaleme aldığı öyküleri, uzun hikâyeleri ve denemeleri dikkate değerdir. Saliha Tunç Türk Hikâyeciliğinde Rasim Özdenören adlı kitabında, edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan bu şahsiyetin hikâyeleri üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapmıştır. 2022 yılında Çizgi Kitabevi tarafından yayımlanan bu çalışma Ön Söz ve Giriş kısımlarını takip eden beş bölüm ile Sonuç ve Kaynakça kısmından oluşmaktadır.  Çalışma “Sonuç” kısmı ile sona ermektedir. Bu kısımda Tunç, eser boyunca anlatmaya çalıştıklarını toparlayarak genel bir sonuca ulaşmıştır. Özdenören’in edebiyatımızdaki yerini ve önemini hatırlatarak çalışmasına son vermiştir.
Bu eser, Rasim Özdenören’in hikâyeciliği ekseninde oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Kaynakçanın da geniş olması itibariyle Tunç, dikkate değer bir eser meydana çıkarmıştır. Özdenören’in düşünce dünyasını, hayat felsefesini ve eserlerine hâkim olan düşünceleri anlamak açısından oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Rasim Özdenören’in hikâyecilik yönünü merak eden araştırmacılara fayda sağlayacak bir kaynak niteliğindedir.
   Araştırmacı, giriş kısmında anlatının kökenine inmiş ve mit, masal, destan, halk hikâyeleri ve mesnevilere değinerek hikâyeciliğin gelişim serüvenini ayrıntılı bir şekilde kaleme almıştır. Birçok alt başlığa ayrılan giriş kısmı, hikâyenin gelişiminde zirve yaşadığı 1980 sonrası Türk hikâyeciliğine değinerek son bulmaktadır. Aslında bu kısım eserin ilerleyen bölümlerine bir hazırlık niteliğindedir. Hikâyenin tarihsel serüvenini sunarak, okuyucuyu Özdenören’in hikâyesine ve hikâye türündeki yerine hazırlamaktadır. 

References

  • Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2022, 1. Baskı, 471 sayfa, ISBN: 978-605-196-775-2

Rasim Özdenören in Turkish Storytelling

Year 2022, Issue: 3, 52 - 53, 29.09.2022

Abstract

Rasim Özdenören, who is remembered as "The Man Who Grows Roses", is one of the significant names of the new Turkish literature that developed in the Republican era. His stories, long stories and essays are remarkable. Saliha Tunç, in her book named Rasim Özdenören in Turkish Storytelling, gives a detailed analysis of the stories of the writer who has a prominent place in our literature. This study, which was published by Çizgi Bookstore in 2022, consists of five chapters following the Preface and Introduction, and the Conclusion and Bibliography. The study ends with the "Conclusion" part. In this part, Tunç gathered what he tried to explain throughout the work and reached a general conclusion. In conclusion part, she highlights Özdenören's place and importance in our literature.
It is a very comprehensive study of Rasim Özdenören's storytelling. Due to the extensive bibliography, Tunç has produced remarkable work. It is a very intensive study in terms of understanding Özdenören's world of thought, philosophy of life and the thoughts that dominate his works. It is a resource that will benefit researchers who are curious about the storytelling aspect of Rasim Özdenören.
In the introduction, the researcher traces the origin of the narrative and writes down the historical development of storytelling in detail by referring to myths, tales, epics, folk tales and masnavi. The introductory part, which includes many sub-titles, ends by referring to Turkish storytelling after 1980 when the story peaked in its development. This part serves as a guide for the following chapters of the work. By presenting the historical development of the story, it prepares the reader for Özdenören's story and its place in the story genre.

References

  • Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2022, 1. Baskı, 471 sayfa, ISBN: 978-605-196-775-2
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Book Reviews
Authors

Sumru Önal

Publication Date September 29, 2022
Submission Date August 18, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 3

Cite

APA Önal, S. (2022). Rasim Özdenören in Turkish Storytelling. Art Time(3), 52-53.