Research Article
BibTex RIS Cite

READING ARTWORK WITH 3D IN PAINTING

Year 2023, Issue: 4, 1 - 9, 31.03.2023
https://doi.org/10.5152/ArtTime.2023.1178886

Abstract

Artwork analysis has been practiced by experts in the field for centuries with traditional methods. The innovative approach brought by the technology that has developed with the industrial revolution has changed the methods used in the artifact analysis process, and has allowed the experts to benefit from technological tools and equipment while analyzing the artifacts. The aim of this study is to determine how accurately the artists can transfer what they see to the canvas when they create their works and the conditions they live in, by means of 3D software, and to better read the artworks through current 3D modeling software. The sub-objectives of this study are to get to know the works of famous artists more closely by the society, to strengthen the bond between the audience and the work, and to make the works of art more understandable because they can reach all segments of the society. In line with these purposes, Osman Hamdi Bey's "The Tortoise Trainer" was reconstructed using 3D modeling software and a visual analysis of the obtained data was made. The study was designed according to the qualitative research model. In addition, literature review technique is another technique used. The theory of the research was made according to the historical pattern, and the 3D modeling method was used in the application phase. In the study, 3D modeling art criticism of the artist and his work selected as a sample for the research, data analysis and application obtained by solving the front structure elements are included. It is thought that the analysis of many works of art in terms of the original method and technique of the study will also be a source for future studies in order to bring different perspectives to the works. By taking this study as a reference, the technological developments emerging today can be used effectively in painting art applications.

References

 • Avcı, E. (2013). Dijital Sanat Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir Eylem Araştırması. PhD Thesis, Anadolu University Institute of Educational Sciences.
 • Bingöl, M., & Bingöl, F. (2018). Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerden İlham Alan Sanatlar. Asos Journal, 64, 106–127. [Crossref]
 • Bölükoğlu İz, H. (2002). Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İş Eğitiminin Genel Bir Değerlendirmesi. G.Ü. Journal of Gazi Education Faculty, 3(22), 247–259. [Crossref]
 • Boydaş, N. (2007). Sanat Eleştirisine Giriş (2nd ed.). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Bursa Vakıflar Müdürlüğü Yeşil Cami Restorasyon Projesi, (Date of Access: 14.10.2021).
 • Bursa Directorate of Foundations Green Mosque Restoration Project, (Date of Access: 14.10.2021).
 • Çizgen, G. (2007). Sanat Köprüsü Sırat Köprüsü. Arkeoloji Sanat Yayınları.
 • Çıracıoğlu, Y., & Salderay, B. (2021). Dijital Sanat Eğitimi Uygulamaları ile Fizik Tedaviye Destek : Gazi Hastanesi Örneği. Journal of Art and Design Studies, 2, 1–17.
 • Çokokumuş, B. (2012). Dijital Ortamda Kültür ve Sanat. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education -2012, 1(3), 51–66.
 • Coşkun, R. (2016). Teknolojinin Olanakları ile Değişen Sanat Alanı. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 6(6), 76–89
 • Demir, E. (2020). Osman Hamdi Bey’in Eserlerinde Mekan Analizi. Master Thesis, Aydın University Graduate School of Education.
 • Demirsar, B. (1987). Osman Hamdi’nin Tablolarında Gerçekle İlişkiler. Art History Master Thesis, Istanbul University.
 • Derci, B. (2016, September 14). Kaplumbağa Terbiyecisi’nin Öyküsü. Bütün Dünya. https://silo.tips/download/kaplumbaa-terbiyecisi-nin-yks
 • Eldem, E. (2009, May 1). Ressamlar, Kaplumbağalar, Tarihçiler. Toplumsal Tarih, 185, 20–30. https://www.academia.edu/7824479/Ressamlar_ Kaplumbağalar_Tarihçiler_
 • Eldem, E. (2019). Osman Hamdi Bey’in “Karanlık” Yılları (1871-1881). National Palaces Journal of Art-History-Architecture. https://www.academia. edu/41689852/ Osman_ Hamdi_Bey_in_ Karanlık_Yılları _1871_1881_
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ersöz Karakulakoğlu, Selva Askeroğlu, D. E. (2018). Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. Journal of Communication Theory and Research, 47, 409–426. https:// app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNE9EY3lNZz09/dijitallesmenin-etkisinde- donusen-sanat-ve-kusaklar-uzerine-bir-calisma
 • Franke, H. W. (1986). Computer graphics - Computer art. In The Visual Computer (Second, Re, Vol. 2, Issue 3). Springer Berlin Heidelberg. [Crossref]
 • Gürer, L. (1992). Görsel Sanat Eğitimi ve Mekân-Form. İ.T.Ü. Faculty of Architecture Print Workshop.
 • Hünkar Mahfili Window Exterior View, Green Mosque Door, Bursa C.J. Fettel Photograph 1870. https://bit.ly/3NZpivh (Date of Access: 31.01.2022).
 • Metin, M. (2015). Kuramdan Uygulamaya Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Osman Hamdi Bey, Viyana’da Şark kıyafetiyle, 1873. Edhem Eldem Collection, Journal of Social History Sayfa 23, (Date of Access: 31.01.2022).
 • Osman Hamdi Bey, The Tortoise Trainer, 1906, t.ü.y.b., 222 cm × 122 cm, 1907, t.ü.y.b., 136 cm × 87 cm, https://bit.ly/36WE0Tq (Date of Access: 31.01.2022).
 • Ocvirk, O., Stinson, R., Wigg, P., Bone, R., Cayton, D., & Kuru Balkır, N. (2015). Sanatın Temelleri: Teori ve Uygulama. Karakalem Kitabevi Yayınları.
 • Özkaplan, O. (2009). Günümüz Resim Sanatı ve Teknoloji, Master Thesis, Dokuz Eylul University Fine Arts Institute. http://acikerisim. deu.edu.tr/xmlui/ bitstream/handle/ 12345/9726/280158.pdf? sequence= 1&isAllowed=y
 • Öznülüer, A. (2014). Teknolojik Gelişmelerin Modern Sanata Etkileri. Master Thesis, Atatürk University Social Sciences Institute.
 • Polat, E. (2019). Grafik Tasarımda Üç Boyutlu Modelleme: Reklam ve Tanıtım Görsellerinde Kullanımı. Master Thesis, Anadolu University Fine Arts Institute.
 • Renkçi Taştan, T. (2016). Ssnat, Doğa ve Teknoloji Ekseninde Sanatçılar ve Yapıtlar. Issue, 5, 169. [Crossref]
 • Sağlamtimur Özel, Z. (2010). Dijital Sanat. Anadolu University Journal of Social Sciences, 10(3), 213–238.
 • Seggie, F. N., & Bayyurt, Y. (Eds.). (2021). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (3rd ed.).
 • Soydan, O. (2020). Sanat ve Tasarımda Bilgisayar Destekli Programların Kullanımı. Master Thesis, Osmangazi University Institute of Social Sciences.
 • Tanyıldızı, B. (2008). Çağdaş Resim Sanatında Dijital görüntü Estetiği. Master Thesis, Dokuz Eylul University Fine Arts Institute.
 • Taşkesen, S. (2017). 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Desen Dersi Başarılarına ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi. PhD Thesis, Gazi University Institute of Educational Sciences.
 • Uğurlu, H. (2008). Teknoloji Sanat İlişkisi: Günümüzde Teknolojik Sanatların Amacı. Journal of Social Sciences, 2(1), 247–262. [Crossref]
 • Zeytin, Ç. (2008). Sanat ve Çağdaş Teknolojiler: Yönelimlerin Değerlendirilmesi. Master Thesis, Anadolu University Institute of Social Sciences.

READING ARTWORK WITH 3D IN PAINTING

Year 2023, Issue: 4, 1 - 9, 31.03.2023
https://doi.org/10.5152/ArtTime.2023.1178886

Abstract

Sanat eseri analizi, bu alanda uzman kişiler tarafından yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle uygulanmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte gelişim gösteren teknolojinin getirmiş olduğu yenilikçi yaklaşım, eser analizi sürecinde kullanılan yöntemleri değişikliğe uğratmakla birlikte eser analizleri yapılırken uzmanların teknolojik araç ve gereçlerden faydalanmasına imkan sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı sanatçıların eserlerini oluşturdukları dönemde ve içinde yaşadıkları şartlar düşünüldüğünde gördüklerini tuvale ne kadar doğru aktarabildiklerinin 3D yazılımlar aracılığıyla saptanarak, sanat eserlerinin güncel 3D modelleme yazılımları aracılığıyla daha iyi okunabilmesidir. Toplum tarafından, ünlü sanatçılara ait eserlerin daha yakından tanınması, izleyici ve eser arasındaki bağı kuvvetlendirmesi, sanat eserlerinin toplumun her kesimine erişebilmesi dolayısıyla daha anlaşılabilir olması bu çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda söz konusu çalışmada Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eseri 3D modelleme yazılımı kullanılarak yeniden kurgulanmış ve elde edilen verilerin görsel analizi yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma modeline göre desenlenmiştir. Ayrıca literatür tarama tekniği kullanılan bir diğer tekniktir. Araştırmanın kuramsalı, tarihi desene göre yapılmış, uygulama aşamasında ise 3D modelleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada araştırmaya örneklem olarak seçilen sanatçının ve eserinin 3D modelleme sanat eleştirisi, ön yapı elemanlarının çözülmesiyle elde edilen veri analizleri ve uygulamasına yer verilmiştir. Çalışmanın özgün yöntemi ve tekniği açısından pek çok sanat eserinin analizlerinin gerçekleştirilmesi aynı zamanda eserlere farklı bakış açılarının getirebilmesine adına ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması düşünülmektedir. Bu çalışma referans alınarak, günümüzde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler resim sanatı uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılabilir.

References

 • Avcı, E. (2013). Dijital Sanat Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir Eylem Araştırması. PhD Thesis, Anadolu University Institute of Educational Sciences.
 • Bingöl, M., & Bingöl, F. (2018). Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerden İlham Alan Sanatlar. Asos Journal, 64, 106–127. [Crossref]
 • Bölükoğlu İz, H. (2002). Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İş Eğitiminin Genel Bir Değerlendirmesi. G.Ü. Journal of Gazi Education Faculty, 3(22), 247–259. [Crossref]
 • Boydaş, N. (2007). Sanat Eleştirisine Giriş (2nd ed.). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Bursa Vakıflar Müdürlüğü Yeşil Cami Restorasyon Projesi, (Date of Access: 14.10.2021).
 • Bursa Directorate of Foundations Green Mosque Restoration Project, (Date of Access: 14.10.2021).
 • Çizgen, G. (2007). Sanat Köprüsü Sırat Köprüsü. Arkeoloji Sanat Yayınları.
 • Çıracıoğlu, Y., & Salderay, B. (2021). Dijital Sanat Eğitimi Uygulamaları ile Fizik Tedaviye Destek : Gazi Hastanesi Örneği. Journal of Art and Design Studies, 2, 1–17.
 • Çokokumuş, B. (2012). Dijital Ortamda Kültür ve Sanat. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education -2012, 1(3), 51–66.
 • Coşkun, R. (2016). Teknolojinin Olanakları ile Değişen Sanat Alanı. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 6(6), 76–89
 • Demir, E. (2020). Osman Hamdi Bey’in Eserlerinde Mekan Analizi. Master Thesis, Aydın University Graduate School of Education.
 • Demirsar, B. (1987). Osman Hamdi’nin Tablolarında Gerçekle İlişkiler. Art History Master Thesis, Istanbul University.
 • Derci, B. (2016, September 14). Kaplumbağa Terbiyecisi’nin Öyküsü. Bütün Dünya. https://silo.tips/download/kaplumbaa-terbiyecisi-nin-yks
 • Eldem, E. (2009, May 1). Ressamlar, Kaplumbağalar, Tarihçiler. Toplumsal Tarih, 185, 20–30. https://www.academia.edu/7824479/Ressamlar_ Kaplumbağalar_Tarihçiler_
 • Eldem, E. (2019). Osman Hamdi Bey’in “Karanlık” Yılları (1871-1881). National Palaces Journal of Art-History-Architecture. https://www.academia. edu/41689852/ Osman_ Hamdi_Bey_in_ Karanlık_Yılları _1871_1881_
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ercan Güler Collection (Date of Access: 08.02.2022).
 • Ersöz Karakulakoğlu, Selva Askeroğlu, D. E. (2018). Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma. Journal of Communication Theory and Research, 47, 409–426. https:// app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNE9EY3lNZz09/dijitallesmenin-etkisinde- donusen-sanat-ve-kusaklar-uzerine-bir-calisma
 • Franke, H. W. (1986). Computer graphics - Computer art. In The Visual Computer (Second, Re, Vol. 2, Issue 3). Springer Berlin Heidelberg. [Crossref]
 • Gürer, L. (1992). Görsel Sanat Eğitimi ve Mekân-Form. İ.T.Ü. Faculty of Architecture Print Workshop.
 • Hünkar Mahfili Window Exterior View, Green Mosque Door, Bursa C.J. Fettel Photograph 1870. https://bit.ly/3NZpivh (Date of Access: 31.01.2022).
 • Metin, M. (2015). Kuramdan Uygulamaya Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Osman Hamdi Bey, Viyana’da Şark kıyafetiyle, 1873. Edhem Eldem Collection, Journal of Social History Sayfa 23, (Date of Access: 31.01.2022).
 • Osman Hamdi Bey, The Tortoise Trainer, 1906, t.ü.y.b., 222 cm × 122 cm, 1907, t.ü.y.b., 136 cm × 87 cm, https://bit.ly/36WE0Tq (Date of Access: 31.01.2022).
 • Ocvirk, O., Stinson, R., Wigg, P., Bone, R., Cayton, D., & Kuru Balkır, N. (2015). Sanatın Temelleri: Teori ve Uygulama. Karakalem Kitabevi Yayınları.
 • Özkaplan, O. (2009). Günümüz Resim Sanatı ve Teknoloji, Master Thesis, Dokuz Eylul University Fine Arts Institute. http://acikerisim. deu.edu.tr/xmlui/ bitstream/handle/ 12345/9726/280158.pdf? sequence= 1&isAllowed=y
 • Öznülüer, A. (2014). Teknolojik Gelişmelerin Modern Sanata Etkileri. Master Thesis, Atatürk University Social Sciences Institute.
 • Polat, E. (2019). Grafik Tasarımda Üç Boyutlu Modelleme: Reklam ve Tanıtım Görsellerinde Kullanımı. Master Thesis, Anadolu University Fine Arts Institute.
 • Renkçi Taştan, T. (2016). Ssnat, Doğa ve Teknoloji Ekseninde Sanatçılar ve Yapıtlar. Issue, 5, 169. [Crossref]
 • Sağlamtimur Özel, Z. (2010). Dijital Sanat. Anadolu University Journal of Social Sciences, 10(3), 213–238.
 • Seggie, F. N., & Bayyurt, Y. (Eds.). (2021). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (3rd ed.).
 • Soydan, O. (2020). Sanat ve Tasarımda Bilgisayar Destekli Programların Kullanımı. Master Thesis, Osmangazi University Institute of Social Sciences.
 • Tanyıldızı, B. (2008). Çağdaş Resim Sanatında Dijital görüntü Estetiği. Master Thesis, Dokuz Eylul University Fine Arts Institute.
 • Taşkesen, S. (2017). 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Desen Dersi Başarılarına ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi. PhD Thesis, Gazi University Institute of Educational Sciences.
 • Uğurlu, H. (2008). Teknoloji Sanat İlişkisi: Günümüzde Teknolojik Sanatların Amacı. Journal of Social Sciences, 2(1), 247–262. [Crossref]
 • Zeytin, Ç. (2008). Sanat ve Çağdaş Teknolojiler: Yönelimlerin Değerlendirilmesi. Master Thesis, Anadolu University Institute of Social Sciences.
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Alaybey Karoğlu

Ercan Güler 0000-0002-4526-9260

Publication Date March 31, 2023
Submission Date September 26, 2022
Published in Issue Year 2023 Issue: 4

Cite

APA Karoğlu, A., & Güler, E. (2023). READING ARTWORK WITH 3D IN PAINTING. Art Time(4), 1-9. https://doi.org/10.5152/ArtTime.2023.1178886