Research Article
BibTex RIS Cite

Preparation of State Standards of Azerbaijan National Musical Instruments

Year 2024, Issue: 6, 14 - 20, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10894466

Abstract

The musical instruments used in Azerbaijani national music have been passed down from generation to generation for centuries and have survived to the present day. Since ancient times, the people of Azerbaijan have kept the saz musical instrument alive. Our tar, kemenche, saz and other musical instruments are in need of development and revival today. The main purpose of the scientific article titled "Preparation of the State Standard of Azerbaijani National Musical Instruments (Tar, Saz)" that we present is aimed at solving this problem. This article includes the classification of Azerbaijani folk music instruments, their proportional calculations, problems and their elimination, which we have been researching for years. In the article, the replacement and development of tar and saz national musical instruments in new formats and new proportions are mentioned. Here, both musical instruments are classified on the basis of tables and diagrams.
As we noted in the article, efforts to constantly adopt some of our national musical instruments (balaban, qanun) by others and to present these instruments as their own on a world scale continue today. Our main goal is to preserve our national musical instruments, to revive and develop these instruments and to exhibit their characteristics, and to determine their place and importance in the development of our national musical culture. In our presented scientific article, we are trying to achieve our goal based on important analysis and evidence.

References

 • “Tar aletinin tedrisi ve problemleri” konusunda seminer. Medeniyyetneşri. L. Azeri.
 • Abdullayeva. S. A. (2002). Azerbaycan xalgçalğı aletleri.Musigişünaslıq-organolojitedgigat.
 • Abdullazade. G. A. (2007). Azerbaycan milli musiqi aletlerinin onarımı ve muhafızası. Halk Muziğinde Çalğılar (Uluslararası Sempozyumun Bildirileri), 14-15-16 Aralık, Kocaeli.
 • Abdülgasımov. V. A. (2021). Böyük tarzen Mirze Sadıg Esed oğlunun tar islahatları. “Musigi dünyası” jurnalı. N1-2.2021. p. 102-105 https://medeniyyet.az/page/news/51017/.html
 • Hüseynova L.Ş. Ulusal müzik enstrümanlarının geliştirilmesine yönelikler ve beklentiler. “Azerbaycan milli müzik aletleri: geçmişimiz-bugünümüz” bilimsel-pratik konferansının materyalleri. Baku, 2017, pp.47-53.
 • Karakaya, İ. (2014). (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Veri Toplama Teknikleri (pp. 131-164). Anı.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel.
 • Kasimi. S. (2019). The historical chronology of Azerbaijan musical culture. pp. 46-50).
 • Meherremova. T. (2011). Şergde ilk alimüsigitehsil ocağı. Kaspi. 5-7 Noyabr. Muğam Ensiklopediyası – Bas tar ve ya Bem tar archived on 2022-03-30.
 • Necefzade. A. (2004). Azerbaycan çalğı aletlerinin izahlı lüğati Pdf. Archived 2022-03-03.
 • UNESCO — Craftsmanship and performance art of the Tar, a long-necked string musical instrument”. Archived on 2015-03-13. Date of access: 2013-06-15.

Azerbaycan Milli Musiki Aletlerinin Devlet Standartlarının Hazırlanması

Year 2024, Issue: 6, 14 - 20, 29.03.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10894466

Abstract

Azerbaycan milli musikisi alanında kullanılan musiki aletleri yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kadim dönemlerden itibaren Azerbaycan halkı saz musiki aletini yaşatmaktadır. Tar, kemençe, saz ve diğer musiki aletlerimiz günümüzde geliştirmeye ve ihyaya ihtiyaç duymaktadır. Takdim ettiğimiz “Azerbaycan Milli Musiki Aletlerinin Devlet Standartının Hazırlanması (Tar, Saz)” başlıklı bilimsel makalenin temel amacı bu sorunun çözümüne yöneliktir.Bu makalede yıllarca araştırdığımız Azerbaycan halk musiki aletlerinin tasnifatı, oransal hesaplamaları, sorunları ve bunların ortadan kaldırılmasına yer verilmiştir. Makalede tar ve saz milli musiki aletlerinin yeni formatta ve yeni oranlarla değiştirilmesi, geliştirilmesinden bahsedilmektedir. Burada tablo ve şemalar temelinde her iki musiki aleti sınıflandırılmıştır.
Makalede kaydettiğimiz gibi bazı milli musiki aletlerimizin (balaban, kanun) başkaları tarafından sürekli benimsenme, bu aletlerin onlar tarafından dünya ölçeğinde zaman zaman kendilerinmiş gibi takdim çabaları günümüzde de devam etmektedir. Asıl amacımız milli musiki aletlerimizin muhafazası, bu aletlerin ihya edilip geliştirilerek özelliklerininsergilenmesi, milli musiki kültürümüzün gelişim yolunda yeri ve öneminin belirlenmesidir.Takdim olunan bilimsel makalemizde önemli tahlil ve delillere dayanarak amacımıza ulaşmaya çalışmaktayız.

References

 • “Tar aletinin tedrisi ve problemleri” konusunda seminer. Medeniyyetneşri. L. Azeri.
 • Abdullayeva. S. A. (2002). Azerbaycan xalgçalğı aletleri.Musigişünaslıq-organolojitedgigat.
 • Abdullazade. G. A. (2007). Azerbaycan milli musiqi aletlerinin onarımı ve muhafızası. Halk Muziğinde Çalğılar (Uluslararası Sempozyumun Bildirileri), 14-15-16 Aralık, Kocaeli.
 • Abdülgasımov. V. A. (2021). Böyük tarzen Mirze Sadıg Esed oğlunun tar islahatları. “Musigi dünyası” jurnalı. N1-2.2021. p. 102-105 https://medeniyyet.az/page/news/51017/.html
 • Hüseynova L.Ş. Ulusal müzik enstrümanlarının geliştirilmesine yönelikler ve beklentiler. “Azerbaycan milli müzik aletleri: geçmişimiz-bugünümüz” bilimsel-pratik konferansının materyalleri. Baku, 2017, pp.47-53.
 • Karakaya, İ. (2014). (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Veri Toplama Teknikleri (pp. 131-164). Anı.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel.
 • Kasimi. S. (2019). The historical chronology of Azerbaijan musical culture. pp. 46-50).
 • Meherremova. T. (2011). Şergde ilk alimüsigitehsil ocağı. Kaspi. 5-7 Noyabr. Muğam Ensiklopediyası – Bas tar ve ya Bem tar archived on 2022-03-30.
 • Necefzade. A. (2004). Azerbaycan çalğı aletlerinin izahlı lüğati Pdf. Archived 2022-03-03.
 • UNESCO — Craftsmanship and performance art of the Tar, a long-necked string musical instrument”. Archived on 2015-03-13. Date of access: 2013-06-15.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Music Cognition
Journal Section Research Articles
Authors

Mammadali Mammadov 0009-0007-8339-3944

Lale Hüseynova This is me 0000-0002-0877-8410

Publication Date March 29, 2024
Submission Date February 2, 2024
Acceptance Date March 7, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 6

Cite

APA Mammadov, M., & Hüseynova, L. (2024). Preparation of State Standards of Azerbaijan National Musical Instruments. Art Time(6), 14-20. https://doi.org/10.5281/zenodo.10894466