PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE

Year 2012, Volume 2, Issue 1, 1 - 8, 21.03.2012

Abstract

In this study, physicochemical parameters of Çivril Lake were measured montly between 2004- 2005. The measurements were carried out in four stations ideally represented the Çivril Lake. Mean
annual physicochemical paramethers were statistically compared among the stations and the factors were classified with the factor analysis. It was determined that the lake water was clear and oderless,
salinity %0.0 and hydroxyl 0 mg/L in year around. According to the results of factor analysis, three potential factors explaining 100 % of the total change in the data set were identified. The first factor
explained 58.98%; second factor 21.51 %; third factor 19.50 % of the total variance. This study have shown that organic pollution increased considerably in some stations of Çivril Lake, especially summer
months and that the amount of dissolved oxygen decreased in the range of critical degree for aquatic organisms, especially at the first station.

References

 • Akkurt, F., Alıcılar, A. ve Şendil, O. (2002). Sularda bulunan nitratın ndsorbsiyon yoluyla uzaklaştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 17, 4, 83-91.
 • Atay, R. ve Bulut, C. (2005). Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Çivril ve Krakuyu (Çapalı) Göllerinde su kirliliği projesi, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Aygen, C. ve Balık, S. (2005). Işıklı Gölü ve kaynaklarının (Çivril-Denizli) crustacea Faunası. EgeÜniversitesi Su Ürünleri Dergisi 22(3-4), 371-375.
 • Başaran, K.A. ve Egemen, Ö. (2006). Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl’ün su kalitesi parametrelerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 12(2), 137-143.
 • Bulut, C., Atay, R. ve Uysal, K. (2009). Eğirdir Gölü’nde fizikokimyasal parametrelerin mevsimsel değişimi ve limnolojik açıdan değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(2), 447454.
 • Dirican, S. ve Barlas, M. (2005). ‘Dipsiz ve Çine (Muğla-Aydın) Çayı’nın fizikokimyasal özellikleri ve balıkları’. Ekoloji 14-54, 25-30.
 • Göksu, M.Z.L. (2003). Su kirliliği. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınlan No: 7. ISBN 975-8561-24-3. 232.
 • Işcen, C., Emiroğlu, O., Ilhan, S., Arslan, N., Yılmaz, V. and Ahiska, S. (2008). Aplication of multivarite statistical techniques in the assesment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey. Environmental Monitoring and Assesment., 144, 269276. doi: 10.1007/s10661-007-9989-3.
 • Kara, K ve Çömlekçioğlu, U. (2004). Karaçay (Kahramanmaraş)’ın kirliliğinin biyolojik ve fiziko- Kimyasal parametrelerle incelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1), 1-7 s.
 • Küçük, S. (2007). Büyük Menderes Nehri su kalite ölçümlerinin su ürünleri açısından incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4(1-2), 713.
 • Lahn, E. (1948). ‘An Etude on the Geology and Geomorfology of Turkish Lakes (in Turkish)'. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınlarından, Seri B, No: 12, 87 s.
 • Liu, C.W., Lin, K.H. and Kuo, Y.M. (2003). Application of factor analysis in the assessment of groundwater quality in a Blackfoot disease area in Taiwan. Science of the Total Environment 313, 77-89.
 • Lloyd, R. (1992). Pollution and freshwater fish. Blackwell scientific Publication Inc. ISBN: 0-85238-187-5, 175.
 • Mardia, K.V., Kent, J.T., and Bibby, J.M. (1989). Multivariate Analysis", Academic Press, Seventh Edition, London.
 • Shrestha, S. ve Kazama, F. (2007). Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin; Japan. Environmental Modelling & Software 22, 464-475.
 • Şengörür, B. ve İsa, D. (2001) Sakarya Nehri'ne ait su kalite gözlemlerinin faktör analizi. Turk J. Engin. Environ. Sci 25, 415-25.
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 2004.
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz, 168, 172, 178-187, Cem Web Ofset Ltd.Com, Ankara.
 • Yang, H.Y., Zhou,F., Guo, H.C., Sheng, H., Liu, H., Dao, X. and C.J. (2009). Analysis of spatial and temporal water pollution pattems in Lake Dianchi using multivariate statistical methods Environ Monit Assess DOI 10.1007/s10661-009-1242-9.
 • Yarar, M. ve Magnin, G. (1997). Important bird areas in Turkey (in Turkish). Doğal Hayatı Koruma Derneği, ISBN: 975-960816-2, 313 s.

ÇİVRİL GÖLÜ YÜZEY SUYU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2012, Volume 2, Issue 1, 1 - 8, 21.03.2012

Abstract

Bu çalışmada; Çivril Gölü’nün fizikokimyasal parametreleri 2004-2005 yılları arasında aylık olarak ölçülmüştür. Ölçümler, Çivril Gölü’nü en iyi temsil edecek şekilde seçilen dört istasyonda yapılmıştır. Elde edilen yıllık oratalama fizikokimyasal parametre verileri istasyonlar arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmış, faktör analizi ile değişkenler sınıflandırılmıştır. Bütün istasyonlarda yıl boyu göl suyunun berrak ve kokusuz, tuzluluğun %0.0, hidroksilin ise 0 mg/L olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucuna göre tüm istasyonlarda veri kümesinde toplam varyansın % 100’ünü açıklayan üç potansiyel faktör belirlenmiştir. İlk faktör toplam varyansın % 58.98’ini, ikinci faktör % 21.51’ini üçüncü faktör ise % 19.50’sini açıklamıştır. Bu çalışma; Çivril Gölü’nün bazı istasyonlarında özellikle yaz aylarında organik kirliliğin oldukça arttığını ve çözünmüş oksijen miktarının da özellikle 1. istasyonda sucul canlılar için kritik dereceye kadar azaldığını göstermiştir.

References

 • Akkurt, F., Alıcılar, A. ve Şendil, O. (2002). Sularda bulunan nitratın ndsorbsiyon yoluyla uzaklaştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 17, 4, 83-91.
 • Atay, R. ve Bulut, C. (2005). Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Çivril ve Krakuyu (Çapalı) Göllerinde su kirliliği projesi, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Aygen, C. ve Balık, S. (2005). Işıklı Gölü ve kaynaklarının (Çivril-Denizli) crustacea Faunası. EgeÜniversitesi Su Ürünleri Dergisi 22(3-4), 371-375.
 • Başaran, K.A. ve Egemen, Ö. (2006). Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl’ün su kalitesi parametrelerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 12(2), 137-143.
 • Bulut, C., Atay, R. ve Uysal, K. (2009). Eğirdir Gölü’nde fizikokimyasal parametrelerin mevsimsel değişimi ve limnolojik açıdan değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(2), 447454.
 • Dirican, S. ve Barlas, M. (2005). ‘Dipsiz ve Çine (Muğla-Aydın) Çayı’nın fizikokimyasal özellikleri ve balıkları’. Ekoloji 14-54, 25-30.
 • Göksu, M.Z.L. (2003). Su kirliliği. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınlan No: 7. ISBN 975-8561-24-3. 232.
 • Işcen, C., Emiroğlu, O., Ilhan, S., Arslan, N., Yılmaz, V. and Ahiska, S. (2008). Aplication of multivarite statistical techniques in the assesment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey. Environmental Monitoring and Assesment., 144, 269276. doi: 10.1007/s10661-007-9989-3.
 • Kara, K ve Çömlekçioğlu, U. (2004). Karaçay (Kahramanmaraş)’ın kirliliğinin biyolojik ve fiziko- Kimyasal parametrelerle incelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1), 1-7 s.
 • Küçük, S. (2007). Büyük Menderes Nehri su kalite ölçümlerinin su ürünleri açısından incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4(1-2), 713.
 • Lahn, E. (1948). ‘An Etude on the Geology and Geomorfology of Turkish Lakes (in Turkish)'. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınlarından, Seri B, No: 12, 87 s.
 • Liu, C.W., Lin, K.H. and Kuo, Y.M. (2003). Application of factor analysis in the assessment of groundwater quality in a Blackfoot disease area in Taiwan. Science of the Total Environment 313, 77-89.
 • Lloyd, R. (1992). Pollution and freshwater fish. Blackwell scientific Publication Inc. ISBN: 0-85238-187-5, 175.
 • Mardia, K.V., Kent, J.T., and Bibby, J.M. (1989). Multivariate Analysis", Academic Press, Seventh Edition, London.
 • Shrestha, S. ve Kazama, F. (2007). Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin; Japan. Environmental Modelling & Software 22, 464-475.
 • Şengörür, B. ve İsa, D. (2001) Sakarya Nehri'ne ait su kalite gözlemlerinin faktör analizi. Turk J. Engin. Environ. Sci 25, 415-25.
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 2004.
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz, 168, 172, 178-187, Cem Web Ofset Ltd.Com, Ankara.
 • Yang, H.Y., Zhou,F., Guo, H.C., Sheng, H., Liu, H., Dao, X. and C.J. (2009). Analysis of spatial and temporal water pollution pattems in Lake Dianchi using multivariate statistical methods Environ Monit Assess DOI 10.1007/s10661-009-1242-9.
 • Yarar, M. ve Magnin, G. (1997). Important bird areas in Turkey (in Turkish). Doğal Hayatı Koruma Derneği, ISBN: 975-960816-2, 313 s.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Ramazan ATAY This is me


Cafer BULUT>

0000-0002-5525-170X


Ramazan ATAY This is me


Kazım UYSAL>


Esengül KÖSE>

Publication Date March 21, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aubtdc42400, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {}, publisher = {Eskisehir Technical University}, year = {2012}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 8}, title = {EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE}, key = {cite}, author = {Atay, Ramazan and Bulut, Cafer and Atay, Ramazan and Uysal, Kazım and Köse, Esengül} }
APA Atay, R. , Bulut, C. , Atay, R. , Uysal, K. & Köse, E. (2012). EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE . Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology , 2 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtdc/issue/3052/42400
MLA Atay, R. , Bulut, C. , Atay, R. , Uysal, K. , Köse, E. "EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE" . Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2 (2012 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtdc/issue/3052/42400>
Chicago Atay, R. , Bulut, C. , Atay, R. , Uysal, K. , Köse, E. "EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2 (2012 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE AU - RamazanAtay, CaferBulut, RamazanAtay, KazımUysal, EsengülKöse Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE %A Ramazan Atay , Cafer Bulut , Ramazan Atay , Kazım Uysal , Esengül Köse %T EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE %D 2012 %J Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology %P 2146-0264-2146-0213 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Atay, Ramazan , Bulut, Cafer , Atay, Ramazan , Uysal, Kazım , Köse, Esengül . "EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2 / 1 (March 2012): 1-8 .
AMA Atay R. , Bulut C. , Atay R. , Uysal K. , Köse E. EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2012; 2(1): 1-8.
Vancouver Atay R. , Bulut C. , Atay R. , Uysal K. , Köse E. EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2012; 2(1): 1-8.
IEEE R. Atay , C. Bulut , R. Atay , K. Uysal and E. Köse , "EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN ÇIVRIL LAKE", Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, vol. 2, no. 1, pp. 1-8, Mar. 2012