Year 2018, Volume 7 , Issue 2, Pages 122 - 129 2018-08-17

EVALUATION OF SALIX FRAGILIS L. (GEVREK SÖĞÜT) AS A BIOMONITOR IN HEAVY METAL POLLUTION
SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan YAVUZER [1] , Etem OSMA [2]


With this study the effects of different concentrations of some (Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Co, Cr, Cd) on the root, bark, leaves and cultivated soil samples of (Salix fragilis L.), plants collected from four different localities from around Işıkpınar stream and Karasu River (Tercan, Yedisu, Üzümlü) was investigated. Plant and soil samples were pre-treated in the laboratory, and then their heavy metal concentrations were analyzed in ICP-MS. Differences between localities were determined by statistically (SPSS 19 Package Program) comparing the data obtained from plant parts collected from different localities and the soil. It was determined that the heavy metal accumulation in the plant parts was higher in the roots. In addition, the amount of heavy metal was found to be higher in the Yedisu locality than in other localities. As result S. fragilis could be a biomonitor in the determination of heavy metal contamination.
 

Bu çalışma ile Karasu Nehri (Tercan, Yedisu, Üzümlü) ve Işıkpınar deresi çevresinden olmak üzere dört farklı lokaliteden toplanan gevrek söğüt (Salix fragilis L.) bitkisinden kök, kabuk, yaprak ve yetiştikleri toprak örneklerinde (Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Co, Cr, Cd) bazı ağır metallerin miktarı tespit edilmiştir. Bitki ve toprak örnekleri laboratuvarda ön işlemlerden geçirildikten sonra ağır metal konsantrasyonlarının ICP-MS’de analizleri yapılmıştır. Farklı lokalitelerden toplanan bitki kısımlarında ve toprakta elde edilen veriler SPSS İstatistik Paket Programında istatistiksel olarak karşılaştırılarak, lokaliteler arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Ağır metal konsantrasyonunun bitkinin daha çok köklerinde biriktiği tespit edilmiştir. Ayrıca, ağır metal miktarının diğer lokalitelere göre Yedisu lokalitesinde daha fazla olduğu belirlenmiştir. S. Fragilis’in ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde biyomonitör olabileceği sonucuna varılmıştır.

  • [1] Asri FÖ, Sönmez S, Çıtak S. Kadmiyumun Çevre Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Derim, 2007; 24(1): 32-39. [2] Zengin FK, Munzuroğlu Ö. Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L .) Kök, Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Kadmiyum (Cd++) ve Civa (Hg++)’nın Etkileri, C.Ü. Fen-Edebiyat Fak Fen Bil Der, 2003; 24(1): 64-75. [3] Karakoyun G, Osma E.Erzincan’da Hava Kirliliğine Bağlı Olarak Sarı Çamlarda (Pinus sylvestris L. var. hamata Steven.) Ağır Metal Birikimi. GÜFBED, 2015; 5:67-77. [4] Yıldırım C, Karavin N, Cansaran A. Amasya İli Şehir Merkezinde Bulunan Elaeagnus angustifolia L. ve Pinus brutia Ten. Türlerinde Bazı Ağır Metallerin İçeriklerinin Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2012; 5 (2): 7-11. [5] Aslanhan E. Çevresel Kirliliklerin Takibinde Kullanılacak Yeni Biyomonitör Bitkiler. Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012. [6] Topyıldız M. Yarsan E. Çevresel Kirliliğin İzlenmesinde Biyoindikatör Canlılar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 2014; (1-2): 83-93. [7] Taylan ZS, Özkoç HB. Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Akuatik Organizmaların Biokullanılabilirliliği. BAÜ FBE Dergisi, 2007; 9 (2): 17-33 [8] Yücel E, Edirnelioğlu E, Soydam S, Çelik S, Çolak G. Myriophyllum spicatum (Spiked water-milfoil) as a biomonitor of heavy metal pollution in Porsuk Stream/Turkey. BioDiCon, 2010; 3(2): 133-144. [9] Aksoy A, Sahin U, Duman F. Robinia pseudo-acacia L. as a possible biomonitor of heavy metal pollution in Kayseri. Turk J Bot, 2000; 24: 279-284. [10] Sawidis T, Breuste J, Mitrovic M, Pavlovic P, Tsigaridas K. Tsigaridas Trees as bioindicator of heavy metal pollution in three European cities. Environ Pollut, 2011; 159: 3560-3570. [11] Mankowski B, Godzik B, Shparyk PM. Chemical and morphological characteristics of key tree species of the Carpathian Mountains. Environ Pollut, 2004;130 (1): 41-54. [12] Dmuchowski W, Gozdowski D, Baczewska AH, Bragoszewska P. Evaluation of various bioindication methods used for measuring zinc environmental pollution. Int J Environ Pollut, 2013; 51(3/4): 238-254. [13] Pajak M, Halecki W, Gasiorek M. Accumulative response of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and silver birch (Betula pendula Roth) to heavy metals enhanced by Pb-Zn ore mining and processing plants: Explicitly spatial considerations of ordinary kriging based on a GIS approach. Chemosphere, 2017; 168: 851-859. [14] Baker AJM, Mc Grath SP, Reeves RD, Smith JAC. Metal hyperaccumulator plants: a review of the ecology and physiology of a biological resource for phytoremediation of metal polluted-soils. In: Terry, N., Benuelos, G. (Eds.), Phytoremediation of Contaminated Soil and Water. Lewis Publishers, London, 2000; 85-107. [15] Davis P.H.(ed). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. Edinburg University Press. (1965-1985). [16] Anonim 2017. http://www.tubives.com/index.php?sayfa=1&tax_id=8492 [17] Osma E, Mutlu S, Aksoy A, İlhan V. Effect of Irrigation Water on Accumulation of Heavy Metal and Mineral Element in Some Vegetables Iğdır Univ J Inst Sci & Tech, 2016; 6(2): 49-58. [18] Kacar B, İnal A. Bitki Analizlari, Nobel yayın No: 1241, 2008; 213-770. [19] Duru N, Türkmen Z, Çavuşoğlu K, Yalçın E, Yapar K. Verbascum sinuatum L. (Scrophularıaceae) (Sığırkuyruğu) Türü Kullanılarak Karadeniz Sahil Şeridinde Taşıtların Sebep Olduğu Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 2011; 15(2): 89-96. [20] Akguc N, Özyiğit İİ, Yaşar Ü, Leblebici Z. Yarcı C. Use of Pyracantha coccinea Roem. as a possible biomonitor for the selected heavy metals. Int J Environ Sci Tech, 2010; 7(3): 427-434. [21] Özcan C. Kırklareli İl Merkezinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Eser Element Analizleri. Elect J of Voc Coll, 2013; 184-193 [22] Hu Y, Wangn D, Wei L, Zhang X, Song B. Bioaccumulation of heavy metals in plant leaves from Yan'an city of the Loess Plateau, China. Ecotoxicol Environ Saf, 2014; 110: 82–88. [23] Bayar E. Erzurum Şehir Merkezindeki Bazı Kavşaklarda Bitki (Sarıçam, Pinus sylvestris L. var. hamata Steven) ve Toprakların Ağır Metal (Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb ve Ni) Kontaminasyon Durumunun Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Erzurum. 2009; 29-59s. [24] Kocic K, Spasic T, Urosevic MA. Tomasevic M. Trees as natural barriers against heavy metal pollution and their role in the protection of cultural heritage. Jof Cultural Heritage, 2014; 15: 227–233 [25] Norouzi S, Khademi H, Cano AF, Acosta JA. Using plane tree leaves for biomonitoring of dust borne heavy metals:A case study from Isfahan, Central Iran. Ecol Indic, 2015; 57: 64–73. [26] Ünal D, Sert Ş, Işık NO, Kaya Ü. İzmir-Kemalpaşa Sanayi Bölgesinde Ağır Metal Kirliliğinin Biyoindikatör Olarak Zeytin (Olea europaea) Bitkisi Kullanılarak Belirlenmesi. Zeytin Bilimi, 2011; 2(2):59-64 [27] Cansaran A, Yıldırım C. Karavın N. Availability of Maclura pomifera (Rafın.) Schneider As A Biomonitor for the Heavy Metal Pollution. Bangladesh J Bot, 2016; 45(3): 723-726 [28] Aksoy A, Sahin U. Elaeagnus angustifolia L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution. Turk J of Bot, (1999); 23: 83–87 [29] Çilali E, Amasya-Tokat Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa Spp) Mesafeye Bağlı Olarak Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat. 2012; 18-35s. [30] Keleş CT. Konya Şehir Merkezi Yol ve Parklarında Ağır Metal Kirliliği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2007; 19-50s. [31] Çavuşoğlu K, Çakır Ş, Kırındı T. Investigation of Lead (Pb) Pollutıon in P. nigra (J.F. Arnold) Subsp. Nigra var. caraminica (Loudon) Rehder Collected Road Sides in Some Regions of Kırıkkale City. D.P.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006; 11: 11-26. [32] Kabata-Pendias A, Pendias H. Trace Elements in Soils and Plants. CRC. Press, London (1992), New York, 2000; 215-349s. [33] Ross SM. Sources And Forms Of Potentially Toxic Metals İn Soil–Plant Systems, Toxic Metals in Soil–Plant Systems, Wiley, England, 1994; 3-26.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan YAVUZER
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Etem OSMA (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 17, 2018

Bibtex @research article { aubtdc363013, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology}, issn = {2146-0264}, eissn = {2146-0213}, address = {}, publisher = {Eskisehir Technical University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {122 - 129}, doi = {10.18036/aubtdc.363013}, title = {SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YAVUZER, Hasan and OSMA, Etem} }
APA YAVUZER, H , OSMA, E . (2018). SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology , 7 (2) , 122-129 . DOI: 10.18036/aubtdc.363013
MLA YAVUZER, H , OSMA, E . "SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 7 (2018 ): 122-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aubtdc/issue/36940/363013>
Chicago YAVUZER, H , OSMA, E . "SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 7 (2018 ): 122-129
RIS TY - JOUR T1 - SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hasan YAVUZER , Etem OSMA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18036/aubtdc.363013 DO - 10.18036/aubtdc.363013 T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 129 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-0264-2146-0213 M3 - doi: 10.18036/aubtdc.363013 UR - https://doi.org/10.18036/aubtdc.363013 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hasan YAVUZER , Etem OSMA %T SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology %P 2146-0264-2146-0213 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18036/aubtdc.363013 %U 10.18036/aubtdc.363013
ISNAD YAVUZER, Hasan , OSMA, Etem . "SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 7 / 2 (August 2018): 122-129 . https://doi.org/10.18036/aubtdc.363013
AMA YAVUZER H , OSMA E . SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2018; 7(2): 122-129.
Vancouver YAVUZER H , OSMA E . SALİX FRAGİLİS L. (GEVREK SÖĞÜT)’ İN AĞIR METAL KİRLENMESİNDE BİOMONİTÖR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2018; 7(2): 129-122.