PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Flora of Kurtbogazı Bararrage’s Basin (Ankara)

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 1 - 28, 01.05.2017
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000078

Abstract

The research area is in the boundry of Ankara Province. From study area 669 plant specimens were collected. In this study 669 plant specimens were collected. At the end of the identifications of the specimens 203 genera, 343 specific and intraspesific taxa belonging to 59 families were found. 28 taxa are endemic to Turkey (8,2 %). 25 taxa are recorded as new for A4 square. Distribution of the taxa in the phytogeographical regions are as follows: Irano-Turanian elements 59 (17,25 %), Mediterranean elements 24 (7,02 %), Euro.-Sib. Elements 22 (6,43 %), Euxin elements 6 (1,75 %) and the cosmopolits or unknown are 232 (67,55 %)

References

 • Akaydın, G. 1996. Ankara Şehir Florası, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 1-278.
 • Akaydın, G ve Erik, Ş. 1996. A4 karesi (Ankara) için Yeni Floristik Kayıtlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:211-213.
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları: 212-326, Ankara.
 • Anonim 1992. Ankara ili Arazi Varlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim 1994. Ankara İçme Su Kaynaklan Araştırma Projesi-Kurtboğazı Barajı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim 2000. Ankara İli Arazi Varlığı, Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim 2001. Ankara 1/100 000’lik Haritalar-Bolu Paftası, Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Anonim 2004. Ankara İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynaklan Projesi-Jeoloji Haritaları, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim 2005. Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara, 165.
 • Anonim 2006. Ankara iklim Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aydoğdu, M. ve Varol, Ö. 1994. A4 Karesinde Yeni Floristik Kaynaklar, OT Sistematik Botanik Dergisi, C1 Sl:59-56.
 • Baytop, A. 1998. İngilizce- Türkçe Botanik Kılavuzu”, İ. Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi: 1-370, İstanbul.
 • Boissier, E. 1865-1888. Flora Orientalis, Supplement by Buser., R., Geneve, 1-5.
 • Brummit, R.K. and Powell, C.E. 1999. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens; 1-732, Kew, USA.
 • Çoban, S. 2001. Çerkezhöyük, Karagedik ve Yağlıpınar Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 102.
 • Dadandı, M.Y. 2002. Türkiye’ nin Phlomis L. (Lamiaceae) Cinsi Revizyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 242.
 • Davis, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press.: Cilt 1-9 Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. and Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press: Cilt 10, Edinburgh.
 • Dede, S. 2001. Mekansal Analiz Çalışmalarına Bir Örnek: Pazar Köyü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 16-39.
 • Donner, J. 1990. Distribution Maps to P.H. Davis, Flora of Turkey 1-10, Linger biol Breitr., Linz, 1-51.
 • Doğan, E. 2000. Nallıhan Kuş Cenneti Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 89- 143.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van 100. Yıl Üniversitesi: 1-191, Ankara.
 • Eraslan, T. 2001. Oyaca, İkizce, Germeyik (Tepeyurt) Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara 99.
 • Eyüpoğlu, Ö. 1991. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nın Florası, Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 56-89.
 • Eyüpoğlu, Ö. 1994. Anadolu’dan (A4) Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1:2-2.
 • Gökcüoğlu, B. 1998. Sirkeli, Geldibuldu ve Yakuphasan Köyleri Arası Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 87.
 • Gökcüoğlu, B., Özdemir, F. ve Aydoğdu, M. 2001. New Floristic Records for the Grid Squares A4, B4, Turk J. Bot, 23:411- 412.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Baser, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Edinburgh Univ. Press.: Vol. 11, Edinburgh.
 • IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1, Prepared by the IUCN Species Survival Commission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1-23.
 • Ketin, İ. 1983. Türkiye Jeolojisine Genel Bakış, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları: 33-34, İstanbul.
 • Ocak, O., Orhan, A. ve Özdeniz, E. 2012. Porsuk Çayı ve çevresinin florası. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 5(2): 41-52.
 • Orhan, F. 1995. Kuşkonan Tepesi Çevresi Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 87- 102.
 • Özdemir, F. 1998. Peçenek, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu Köyleri Arası Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 75-100.
 • Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. 1997. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları: 1- 254, İzmir.
 • Shishkin, B.K. and Bobrov, E.G. 1955-1959. Flora of Russia, Izadate’stvo Akademi Nauk USSR: 25: 54-62, Moskova- Leningrad.
 • Soydemir, M. 1997. Bayındır Barajı (Ankara) ve Çevresinin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 97.
 • Stearn, W.T. 2004. Botanical Latin History, Grammar Syntax, Terminology and Vocabulary, Timber Press, Incorporated: 4 edition, Portland, Oregon, USA.
 • Tezcan, F. 2001. Türkiye Ballota L. (Labiatae) Cinsinin Revizyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 75.
 • Townsed, C.C and Guest, E. 1974. Flora Iraq, Published by the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform: 1:9-11, Irak.
 • Türk, M. 1998. Tütünlük Tepe ve Çevresinin (Çubuk) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 87.
 • Türker, H. 1990. Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Polatlı Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 92.
 • Tutin, G.T., Heywood, V.H., Burges, N.A. et al. 1964-1980. Flora Europaea, Cambridge Univ. Press: 2:56-58, Cambridge.
 • Varol, Ö. 1994. Akyurt- Kalecik Kalan Step Alanların Floristik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 94.
 • Yeşilyurt, E.B., Kurt, L. ve Akaydın, G. 2008. Hacıkadın Vadisi Florası Üzerine Bir Araştırma (Ankara/ Turkiye). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 1(2): 25-52.
 • Yıldırım, A. 1994. Kocaçay Vadisi, Kızılcahamam- Çeltikçi Arası Segetal Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 75-89.
 • Yılmaz, R. 1996. Sarıçal Dağı (Nallıhan) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 77.
 • Zohary, M. (ed). 1966-1986. Flora Palaestina, 1-4 (Text and Plate). The Israel Academy of Science and Humanities, Jerusalem Academic Press, Israel, 4:32-37.

Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 1 - 28, 01.05.2017
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000078

Abstract

Kurtboğazı Barajı Ankara ili sınırları içerisindedir. Bu çalışmada araştırma alanından toplanan 669 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 59 familyaya ait 203 cins, tür ve türaltı düzeyde 343 takson belirlenmiştir. Endemik takson sayısı 28, endemizm oranı %8,2’dir. 25 takson A4 karesi için yenidir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılım ve oranları şöyledir: İran-Turan elementleri 59 (%17,25), Akdeniz elementleri 24 (%7,02), Avrupa-Sibirya elementleri 22 (%6,43), Öksin elementleri 6 (%1,75), bilinmeyen veya çok bölgeli olanlar 232 (%67,55)’dir

References

 • Akaydın, G. 1996. Ankara Şehir Florası, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 1-278.
 • Akaydın, G ve Erik, Ş. 1996. A4 karesi (Ankara) için Yeni Floristik Kayıtlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:211-213.
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları: 212-326, Ankara.
 • Anonim 1992. Ankara ili Arazi Varlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim 1994. Ankara İçme Su Kaynaklan Araştırma Projesi-Kurtboğazı Barajı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim 2000. Ankara İli Arazi Varlığı, Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim 2001. Ankara 1/100 000’lik Haritalar-Bolu Paftası, Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Anonim 2004. Ankara İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynaklan Projesi-Jeoloji Haritaları, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim 2005. Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara, 165.
 • Anonim 2006. Ankara iklim Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aydoğdu, M. ve Varol, Ö. 1994. A4 Karesinde Yeni Floristik Kaynaklar, OT Sistematik Botanik Dergisi, C1 Sl:59-56.
 • Baytop, A. 1998. İngilizce- Türkçe Botanik Kılavuzu”, İ. Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi: 1-370, İstanbul.
 • Boissier, E. 1865-1888. Flora Orientalis, Supplement by Buser., R., Geneve, 1-5.
 • Brummit, R.K. and Powell, C.E. 1999. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens; 1-732, Kew, USA.
 • Çoban, S. 2001. Çerkezhöyük, Karagedik ve Yağlıpınar Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 102.
 • Dadandı, M.Y. 2002. Türkiye’ nin Phlomis L. (Lamiaceae) Cinsi Revizyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 242.
 • Davis, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press.: Cilt 1-9 Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. and Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press: Cilt 10, Edinburgh.
 • Dede, S. 2001. Mekansal Analiz Çalışmalarına Bir Örnek: Pazar Köyü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 16-39.
 • Donner, J. 1990. Distribution Maps to P.H. Davis, Flora of Turkey 1-10, Linger biol Breitr., Linz, 1-51.
 • Doğan, E. 2000. Nallıhan Kuş Cenneti Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 89- 143.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van 100. Yıl Üniversitesi: 1-191, Ankara.
 • Eraslan, T. 2001. Oyaca, İkizce, Germeyik (Tepeyurt) Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara 99.
 • Eyüpoğlu, Ö. 1991. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nın Florası, Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 56-89.
 • Eyüpoğlu, Ö. 1994. Anadolu’dan (A4) Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1:2-2.
 • Gökcüoğlu, B. 1998. Sirkeli, Geldibuldu ve Yakuphasan Köyleri Arası Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 87.
 • Gökcüoğlu, B., Özdemir, F. ve Aydoğdu, M. 2001. New Floristic Records for the Grid Squares A4, B4, Turk J. Bot, 23:411- 412.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Baser, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Edinburgh Univ. Press.: Vol. 11, Edinburgh.
 • IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1, Prepared by the IUCN Species Survival Commission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1-23.
 • Ketin, İ. 1983. Türkiye Jeolojisine Genel Bakış, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları: 33-34, İstanbul.
 • Ocak, O., Orhan, A. ve Özdeniz, E. 2012. Porsuk Çayı ve çevresinin florası. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 5(2): 41-52.
 • Orhan, F. 1995. Kuşkonan Tepesi Çevresi Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 87- 102.
 • Özdemir, F. 1998. Peçenek, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu Köyleri Arası Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 75-100.
 • Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. 1997. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları: 1- 254, İzmir.
 • Shishkin, B.K. and Bobrov, E.G. 1955-1959. Flora of Russia, Izadate’stvo Akademi Nauk USSR: 25: 54-62, Moskova- Leningrad.
 • Soydemir, M. 1997. Bayındır Barajı (Ankara) ve Çevresinin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 97.
 • Stearn, W.T. 2004. Botanical Latin History, Grammar Syntax, Terminology and Vocabulary, Timber Press, Incorporated: 4 edition, Portland, Oregon, USA.
 • Tezcan, F. 2001. Türkiye Ballota L. (Labiatae) Cinsinin Revizyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 75.
 • Townsed, C.C and Guest, E. 1974. Flora Iraq, Published by the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform: 1:9-11, Irak.
 • Türk, M. 1998. Tütünlük Tepe ve Çevresinin (Çubuk) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 87.
 • Türker, H. 1990. Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Polatlı Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 92.
 • Tutin, G.T., Heywood, V.H., Burges, N.A. et al. 1964-1980. Flora Europaea, Cambridge Univ. Press: 2:56-58, Cambridge.
 • Varol, Ö. 1994. Akyurt- Kalecik Kalan Step Alanların Floristik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 94.
 • Yeşilyurt, E.B., Kurt, L. ve Akaydın, G. 2008. Hacıkadın Vadisi Florası Üzerine Bir Araştırma (Ankara/ Turkiye). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 1(2): 25-52.
 • Yıldırım, A. 1994. Kocaçay Vadisi, Kızılcahamam- Çeltikçi Arası Segetal Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 75-89.
 • Yılmaz, R. 1996. Sarıçal Dağı (Nallıhan) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 77.
 • Zohary, M. (ed). 1966-1986. Flora Palaestina, 1-4 (Text and Plate). The Israel Academy of Science and Humanities, Jerusalem Academic Press, Israel, 4:32-37.

Details

Other ID JA74CK32UP
Journal Section Article
Authors

Gözde ÇALIŞKAN This is me


Nezaket ADIGÜZEL This is me


Fatmagül GEVEN This is me

Publication Date May 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim477014, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2017}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1 - 28}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000078}, title = {Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası}, key = {cite}, author = {Çalışkan, Gözde and Adıgüzel, Nezaket and Geven, Fatmagül} }
APA Çalışkan, G. , Adıgüzel, N. & Geven, F. (2017). Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 5 (2) , 1-28 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000078
MLA Çalışkan, G. , Adıgüzel, N. , Geven, F. "Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2017 ): 1-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40100/477014>
Chicago Çalışkan, G. , Adıgüzel, N. , Geven, F. "Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2017 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası AU - Gözde Çalışkan , Nezaket Adıgüzel , Fatmagül Geven Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000078 DO - 10.1501/Csaum_0000000078 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 5 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000078 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000078 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası %A Gözde Çalışkan , Nezaket Adıgüzel , Fatmagül Geven %T Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası %D 2017 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 5 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000078 %U 10.1501/Csaum_0000000078
ISNAD Çalışkan, Gözde , Adıgüzel, Nezaket , Geven, Fatmagül . "Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 / 2 (May 2017): 1-28 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000078
AMA Çalışkan G. , Adıgüzel N. , Geven F. Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 1-28.
Vancouver Çalışkan G. , Adıgüzel N. , Geven F. Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 1-28.
IEEE G. Çalışkan , N. Adıgüzel and F. Geven , "Kurtboğazı Barajı Havzası (Ankara) Florası", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 1-28, May. 2017, doi:10.1501/Csaum_0000000078