PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

City and Comfort

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 65 - 76, 01.05.2017
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000081

Abstract

The provision of human comfort has been considered as a pioneer in formation of built environments throughout history. Built environments, embodied in the basic human needs are today under the influence of many components (physical, ecological, socio-cultural, perceptual, etc.). Comfort that can be described as a product of expectation, has many stimuluses in terms of environmental factors as well as individual factors. Therefore, the aim of this paper, which is very is difficult to relate to the city, is to answer following questions: How can urban and comfort relation be defined ?, What are the comfort components in the urban environment? and Does the design of the urban environment affect comfort?. Thus, in the study, it was aimed to reveal the relationship between city and comfort in a multi-faceted manner through literature review

References

 • Ali-Toudert, F., ve Mayer, H. 2006. Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal comfort in hot and dry climate. Building and environment, 41(2): 94-108.
 • Appleton, J. 1975. Landscape evaluation: the theoretical vacuum. Transactions of the Institute of British Geographers: 120- 123.
 • Appleton, J. 1984. Prospects and refuges re-visited. Landscape Journal, 3(2): 91-103.
 • Aras, L. 2016. Günümüz Mimarlık Ortamına Geçmişten Katkılar: Pessac, CIAM ve Pruitt-Igoe. tasarım+ kuram dergisi, 11(20): 19-34.
 • Barlas, M. A. 2014. Kentsel Törenler, Kentsel Sokaklar. ODTÜ Yayınları: 238, Ankara.
 • Boduch, M., ve Fincher, W. 2009. Standards of human comfort: relative and absolute. In UTSoA-Seminar in Sustainable Architecture, Meadows Seminar Fall.
 • Cambridge Dictionary 2016. Web sayfası: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/comfort Erişim tarihi: 15.11.2016
 • Cari˜nanos, P. and Casares-Porcel, M. 2011. Urban green zones and related pollen allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy impact. Landscape and Urban Planning 101 (2011): 205–214.
 • Carmona, M. 2010. Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
 • Chappells, H. 2010. Comfort, well-being and the socio-technical dynamics of everyday life. Intelligent Buildings International, 2(4): 286-298.
 • Çakcı, I. 2007. Peyzaj Planlama Çalışmalarında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Fahey, T., Whelan, C. T., ve Maître, B. 2005. First European quality of life survey: income inqualities and deprivation. Office for Official Publications in the European Communities.
 • Fenger, J. 1999. Urban air quality. Atmospheric environment, 33(29): 4877-4900.
 • Frank, L. D., ve Engelke, P. O. 2001. The built environment and human activity patterns: exploring the impacts of urban form on public health. Journal of Planning Literature, 16(2): 202-218.
 • Gehl, J. (011. Life between buildings: using public space. Island Press.
 • Girişken, M. E. 2008 Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca Bölgeleri’nin Karşılaştırmalı Polinizasyon Olayları ve Alerjik Polenlerinin Saptanması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Gözcelioğlu, B.(2012 Polenler. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. 533(45).
 • Handy, S. L., Boarnet, M. G., Ewing, R., ve Killingsworth, R. E. 2002. How the built environment affects physical activity: views from urban planning. American journal of preventive medicine, 23(2): 64-73.
 • Jackson, L. E. 2003. The relationship of urban design to human health and condition. Landscape and urban planning, 64(4): 191-200.
 • Jacobs, A., ve Appleyard, D. 1987. Toward an urban design manifesto. Journal of the American Planning Association, 53(1): 112-120.
 • Kang, J., ve Zhang, M. 2010. Semantic differential analysis of the soundscape in urban open public spaces. Building and environment, 45(1): 150-157.
 • Kaplan, R., Kaplan, S., ve Ryan, R. 1998. With people in mind: Design and management of everyday nature. Island Press.
 • Kaymaz, I., Belkayalı, N., ve Akpınar, N. 2013. Peyzaj Mimarlığı Kapsamında İşitsel Peyzaj Kavramı: Ankara Kent Parkları Örneği. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi. Adana.
 • Kaypak, Ş. 2013. Çevresel Güvenlik Ve Sınıraşan Çevre Suçları. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (38).
 • Kaypak, Ş. 2016. Kentsel Bir Sorun Olarak Kentsel Güvenlik. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 33(4): 35-50.
 • Kenawy, I. M., Afifi, M. M., ve Mahmoud, A. H. 2010. The effect of planting design on thermal comfort in outdoor spaces. In FISC 2010: Proceedings of the First International Conference on Sustainability and the Future: Future intermediate sustainable cities: a message to future generations (pp. 144-154). Elain Publishing Company.
 • Lin, T. P., Matzarakis, A., ve Hwang, R. L. 2010. Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 45(1): 213-221.
 • Lykken, A. C. 2014. Incomplete Streets: Operationalizing Jan Gehl's 12 Quality Criteria on Ballard Avenue. Master Thesis, University of Washington Master of Public Administration and Master of Urban Planning. USA.
 • Lynch, K. 1960. The image of the city (Vol. 11). MIT press.
 • Mahmoud, A. H. A. 2011. Analysis of the microclimatic and human comfort conditions in an urban park in hot and arid regions. Building and environment, 46(12): 2641-2656.
 • Mage, D., Ozolins, G., Peterson, P., Webster, A., Orthofer, R., Vandeweerd, V., ve Gwynne, M. 1996. Urban air pollution in megacities of the world. Atmospheric Environment, 30(5): 681-686.
 • Maslow, A. H. 1943. A theory of human motivation. Psychological review, 50(4): 370.
 • Morillas, J. M. B., González, D. M., ve Gozalo, G. R. 2016. A review of the measurement procedure of the ISO 1996 standard. Relationship with the European Noise Directive. Science of The Total Environment, 565: 595-606.
 • Ovstedal, L. and Ryeng, E. O. 2002. Understanding Pedestrian Comfort In European Cities: How To Improve Working Conditions?. Association for European Transport 2002. Norway. URL: http://virtual.vtt.fi/virtual/prompt/ptrc.pdf Erişim Tarihi: 06.11.2017.
 • Özçevik, A., ve Can, Z. Y. 2010. İşitsel Peyzaj Kavramı ve Kapalı Mekanların Akustik Konfor Değerlendirmesinde Kullanılabilirliği. In Presented at the Building Physics and Sustainable Design Congress, March (Vol. 4: p. 5).
 • Özgüner, H. (2009). Kentsel Peyzajda Doğal Stilin Fonksiyonel Değerleri Ve Bunların Klasik Stille Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(A): 19-36.
 • Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S. L., Farina, A., Krause, B. L., Napoletano, B. M., ... and Pieretti, N. 2011. Soundscape ecology: the science of sound in the landscape. BioScience, 61(3): 203-216.
 • Shashua-Bar, L., ve Hoffman, M. E. 2000. Vegetation as a climatic component in the design of an urban street: An empirical model for predicting the cooling effect of urban green areas with trees. Energy and Buildings, 31(3): 221-235.
 • Southworth, M. 2016. Learning to make liveable cities. Journal of Urban Design, 21(5): 570-573.
 • Therakomen, P. 2001. Mouse. class: Experiments for Exploring Dynamic Behaviors in Urban Places. Master Thesis. University of Washington
 • Trancik, R. 1986. Finding lost space: theories of urban design. John Wiley ve Sons.
 • Türk Dil Kurumu 2016, Web sayfası: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gtsvearama=gtsveguid=TDK.GTS.581347bfdf2d63.04358578 Erişim tarihi: 15.11.2016
 • Ulushan, N. 2004. Çağdaş Kentsel Tasarım Paradigmaları, Yeni Kavramlar Ve Kentteki Yansımaları. Yüksek lisans Tezi, İstanbul teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yang, W., ve Kang, J. 2005a. Acoustic comfort evaluation in urban open public spaces. Applied acoustics, 66(2): 211-229.
 • Yang, W., ve Kang, J. 2005b. Soundscape and sound preferences in urban squares: a case study in Sheffield. Journal of urban design, 10(1): 61-80.
 • WHO 2006. Air quality guidelines: global update 2005: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. World Health Organization.

Kent ve Konfor

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 65 - 76, 01.05.2017
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000081

Abstract

İnsan konforunun sağlanması düşüncesi, tarih boyunca yapılı çevrelerin biçimlenmesinde öncü etmen olarak ele alınmıştır. İnsan ihtiyaçları temelinde şekillenen yapılı çevreler günümüzde pek çok bileşenin (fiziksel, ekolojik, sosyo-kültürel, algısal vb.) etkisi altındadır. Bir beklenti ürünü olarak da açıklanabilen konfor ise, bireysel etmenlerin yanı sıra çevresel etmenler bakımından da pek çok uyarana sahiptir. Dolayısıyla kent ile ilişkilendirmesi oldukça güç olan bu kavram kapsamında çalışmanın amacı; Kent ve konfor ilişkisi nasıl tanımlanabilir?, Kentsel çevrede konfor bileşenleri nelerdir? ve Kentsel çevrenin tasarımı konforu etkiler mi? sorularına yanıt aramaktır. Böylece literatür bilgisinin incelenmesi ve yorumlanmasını kapsayan çalışmada, kent ve konfor ilişkisi çok yönlü bir şekilde ortaya konması hedeflenmiştir

References

 • Ali-Toudert, F., ve Mayer, H. 2006. Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal comfort in hot and dry climate. Building and environment, 41(2): 94-108.
 • Appleton, J. 1975. Landscape evaluation: the theoretical vacuum. Transactions of the Institute of British Geographers: 120- 123.
 • Appleton, J. 1984. Prospects and refuges re-visited. Landscape Journal, 3(2): 91-103.
 • Aras, L. 2016. Günümüz Mimarlık Ortamına Geçmişten Katkılar: Pessac, CIAM ve Pruitt-Igoe. tasarım+ kuram dergisi, 11(20): 19-34.
 • Barlas, M. A. 2014. Kentsel Törenler, Kentsel Sokaklar. ODTÜ Yayınları: 238, Ankara.
 • Boduch, M., ve Fincher, W. 2009. Standards of human comfort: relative and absolute. In UTSoA-Seminar in Sustainable Architecture, Meadows Seminar Fall.
 • Cambridge Dictionary 2016. Web sayfası: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/comfort Erişim tarihi: 15.11.2016
 • Cari˜nanos, P. and Casares-Porcel, M. 2011. Urban green zones and related pollen allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy impact. Landscape and Urban Planning 101 (2011): 205–214.
 • Carmona, M. 2010. Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
 • Chappells, H. 2010. Comfort, well-being and the socio-technical dynamics of everyday life. Intelligent Buildings International, 2(4): 286-298.
 • Çakcı, I. 2007. Peyzaj Planlama Çalışmalarında Görsel Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Fahey, T., Whelan, C. T., ve Maître, B. 2005. First European quality of life survey: income inqualities and deprivation. Office for Official Publications in the European Communities.
 • Fenger, J. 1999. Urban air quality. Atmospheric environment, 33(29): 4877-4900.
 • Frank, L. D., ve Engelke, P. O. 2001. The built environment and human activity patterns: exploring the impacts of urban form on public health. Journal of Planning Literature, 16(2): 202-218.
 • Gehl, J. (011. Life between buildings: using public space. Island Press.
 • Girişken, M. E. 2008 Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca Bölgeleri’nin Karşılaştırmalı Polinizasyon Olayları ve Alerjik Polenlerinin Saptanması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Gözcelioğlu, B.(2012 Polenler. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. 533(45).
 • Handy, S. L., Boarnet, M. G., Ewing, R., ve Killingsworth, R. E. 2002. How the built environment affects physical activity: views from urban planning. American journal of preventive medicine, 23(2): 64-73.
 • Jackson, L. E. 2003. The relationship of urban design to human health and condition. Landscape and urban planning, 64(4): 191-200.
 • Jacobs, A., ve Appleyard, D. 1987. Toward an urban design manifesto. Journal of the American Planning Association, 53(1): 112-120.
 • Kang, J., ve Zhang, M. 2010. Semantic differential analysis of the soundscape in urban open public spaces. Building and environment, 45(1): 150-157.
 • Kaplan, R., Kaplan, S., ve Ryan, R. 1998. With people in mind: Design and management of everyday nature. Island Press.
 • Kaymaz, I., Belkayalı, N., ve Akpınar, N. 2013. Peyzaj Mimarlığı Kapsamında İşitsel Peyzaj Kavramı: Ankara Kent Parkları Örneği. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi. Adana.
 • Kaypak, Ş. 2013. Çevresel Güvenlik Ve Sınıraşan Çevre Suçları. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (38).
 • Kaypak, Ş. 2016. Kentsel Bir Sorun Olarak Kentsel Güvenlik. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 33(4): 35-50.
 • Kenawy, I. M., Afifi, M. M., ve Mahmoud, A. H. 2010. The effect of planting design on thermal comfort in outdoor spaces. In FISC 2010: Proceedings of the First International Conference on Sustainability and the Future: Future intermediate sustainable cities: a message to future generations (pp. 144-154). Elain Publishing Company.
 • Lin, T. P., Matzarakis, A., ve Hwang, R. L. 2010. Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 45(1): 213-221.
 • Lykken, A. C. 2014. Incomplete Streets: Operationalizing Jan Gehl's 12 Quality Criteria on Ballard Avenue. Master Thesis, University of Washington Master of Public Administration and Master of Urban Planning. USA.
 • Lynch, K. 1960. The image of the city (Vol. 11). MIT press.
 • Mahmoud, A. H. A. 2011. Analysis of the microclimatic and human comfort conditions in an urban park in hot and arid regions. Building and environment, 46(12): 2641-2656.
 • Mage, D., Ozolins, G., Peterson, P., Webster, A., Orthofer, R., Vandeweerd, V., ve Gwynne, M. 1996. Urban air pollution in megacities of the world. Atmospheric Environment, 30(5): 681-686.
 • Maslow, A. H. 1943. A theory of human motivation. Psychological review, 50(4): 370.
 • Morillas, J. M. B., González, D. M., ve Gozalo, G. R. 2016. A review of the measurement procedure of the ISO 1996 standard. Relationship with the European Noise Directive. Science of The Total Environment, 565: 595-606.
 • Ovstedal, L. and Ryeng, E. O. 2002. Understanding Pedestrian Comfort In European Cities: How To Improve Working Conditions?. Association for European Transport 2002. Norway. URL: http://virtual.vtt.fi/virtual/prompt/ptrc.pdf Erişim Tarihi: 06.11.2017.
 • Özçevik, A., ve Can, Z. Y. 2010. İşitsel Peyzaj Kavramı ve Kapalı Mekanların Akustik Konfor Değerlendirmesinde Kullanılabilirliği. In Presented at the Building Physics and Sustainable Design Congress, March (Vol. 4: p. 5).
 • Özgüner, H. (2009). Kentsel Peyzajda Doğal Stilin Fonksiyonel Değerleri Ve Bunların Klasik Stille Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(A): 19-36.
 • Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S. L., Farina, A., Krause, B. L., Napoletano, B. M., ... and Pieretti, N. 2011. Soundscape ecology: the science of sound in the landscape. BioScience, 61(3): 203-216.
 • Shashua-Bar, L., ve Hoffman, M. E. 2000. Vegetation as a climatic component in the design of an urban street: An empirical model for predicting the cooling effect of urban green areas with trees. Energy and Buildings, 31(3): 221-235.
 • Southworth, M. 2016. Learning to make liveable cities. Journal of Urban Design, 21(5): 570-573.
 • Therakomen, P. 2001. Mouse. class: Experiments for Exploring Dynamic Behaviors in Urban Places. Master Thesis. University of Washington
 • Trancik, R. 1986. Finding lost space: theories of urban design. John Wiley ve Sons.
 • Türk Dil Kurumu 2016, Web sayfası: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gtsvearama=gtsveguid=TDK.GTS.581347bfdf2d63.04358578 Erişim tarihi: 15.11.2016
 • Ulushan, N. 2004. Çağdaş Kentsel Tasarım Paradigmaları, Yeni Kavramlar Ve Kentteki Yansımaları. Yüksek lisans Tezi, İstanbul teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yang, W., ve Kang, J. 2005a. Acoustic comfort evaluation in urban open public spaces. Applied acoustics, 66(2): 211-229.
 • Yang, W., ve Kang, J. 2005b. Soundscape and sound preferences in urban squares: a case study in Sheffield. Journal of urban design, 10(1): 61-80.
 • WHO 2006. Air quality guidelines: global update 2005: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. World Health Organization.

Details

Other ID JA75PJ36JY
Journal Section Article
Authors

Ecem BAKİ This is me
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara


Dicle OĞUZ This is me
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara

Publication Date May 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim477026, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2017}, volume = {5}, number = {2}, pages = {65 - 76}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000081}, title = {Kent ve Konfor}, key = {cite}, author = {Baki, Ecem and Oğuz, Dicle} }
APA Baki, E. & Oğuz, D. (2017). Kent ve Konfor . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 5 (2) , 65-76 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000081
MLA Baki, E. , Oğuz, D. "Kent ve Konfor" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2017 ): 65-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40100/477026>
Chicago Baki, E. , Oğuz, D. "Kent ve Konfor". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 (2017 ): 65-76
RIS TY - JOUR T1 - Kent ve Konfor AU - Ecem Baki , Dicle Oğuz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000081 DO - 10.1501/Csaum_0000000081 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 76 VL - 5 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000081 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000081 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Kent ve Konfor %A Ecem Baki , Dicle Oğuz %T Kent ve Konfor %D 2017 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 5 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000081 %U 10.1501/Csaum_0000000081
ISNAD Baki, Ecem , Oğuz, Dicle . "Kent ve Konfor". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5 / 2 (May 2017): 65-76 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000081
AMA Baki E. , Oğuz D. Kent ve Konfor. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 65-76.
Vancouver Baki E. , Oğuz D. Kent ve Konfor. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 65-76.
IEEE E. Baki and D. Oğuz , "Kent ve Konfor", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 65-76, May. 2017, doi:10.1501/Csaum_0000000081