PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

A Research on The Attitude and Expectations of Tourists and Citizens of The Area for Sustainable Tourism Planning; Case of Akçakoca

Year 2011, Volume 3, Issue 2, 1 - 20, 01.10.2011
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000050

Abstract

As a result of unplanned consumption of natural resourses, sustainability is getting more and more important also in tourism as well as in many other fields in todays World. To ensure sustainability in tourism, environmentally sensitive tourism planning must be developed. Sustainable toursim can be obtained by respecting local people and environment, so that new selective tourist profiles can be attracted to the city. Therefore, in order to attain sustainability in tourism, the urban planners and governers should not consider it only as a quantitative demand. Attitudes and ezpectations of local people and tourists must be taken into account while the plans must be sensitive to both natural and culturel environment. In this context, semi standart survey forms have been applied to 500 people to analyze the quality of the tourism system, its products, services, tendency towards tourism events, places used for touristic aims, restrictions of/in those areas, density of usage and the pleasement of the clients in Akçakoca. In the analysis of the survey computer based statistics programs were used and, Factor Analysis besides Single Factor Variatıon analysis and T test were applied.In conclusion, the problems faced in tourism events in the Akçakoca district were discussed, from both the planner and the user and some solutions were proposed to develop an alternative tourism in which usage – protection balance ensured in the potantial tourism areas

References

 • Altanlar, A. 2007. Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması. AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce.
 • Bowes, S., Dawson, C.P. 1998. Watercraft User Motivations, Perceptions of Problems, and Preferences fof Management Action: Comparisons Between Three Levels of Past Experience. . Proceeding of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium. Northeastern Forest Experiment Station, GTR/NE-255. 149-155.
 • Burns, R.C., Graefe,A. R., Titre J. P. 1997. Costomer Satisfaction at Us Army Corps of Engineers- Administered Lakes: A Compilation of Two Years of Perfonmance Data. Proceedings of The 1997 Northeastern Recreation Research Symposium. USDA Forest Service. GTR. NE-241, 12-13.
 • Dawson, C.P., Newman, P., Watson, A. 1997. Cognitive Dimensions of Recreational User Experiences in Wilderness: An Exploratory Study in Adirondack Wilderness Areas. Proceedings of The 1997 Northeastern Recreation Research Symposium, 257-259, New York.
 • Enlil, Z., Dinçer, İ., Evren, Y., Seçkin, E. 2011. İstanbul’da Kültür Turizmi İçin Yenilikçi Stratejiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 26-37, İstanbul.
 • Erdoğan, N. 2003. Kitle Turizmi, Alternatif Turizm ve Ekoturizm Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı. http://cmyo.ankara.edu.tr/~iktisad/TURKONF/program.htm. 10.10.2006.
 • Grodach, C., Loukaitou-Sideris, A. 2007. Cultural Development Strategıes and Urban Revıtalızatıon. International Journal of Cultural Policy, 13(4):349-370.
 • Gürbüz, A. 2003. Safranbolu’ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1): 1-21.
 • Keating, M. ve Frantz M. 2004. Culture-led Strategies for Urban Regeneration: a Comparative Perspective on Bilbao. Internatıonal Journal of Iberıan Studıes, 16(3): 187–194.
 • Kılıç İ., Temeloğlu, E. 2004. Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(2):113-124.
 • Kılıç N. 2003. Ekoturizm Planlmasına İlişkin Araştırmalarda Kullanılan Bazı Yöntemler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Leblanc, G., 1992. Factors Effecting Customer Evaluation of Service Quality of Travel Agencies: An Invastigation of Customer Perceptions. Journal of Travel Research, 30 (4): 10-16.
 • Mackay, K., Crampton J.,L. 1990. Measuring The Quality of Recreation Services. Journal of Park and Recreation Administration, 8(3), 47-56.
 • Maitland, R., 2007. Culture, City Users and The Creation of New Tourism Areas in Cities. Tourism, Culture and Regeneration, CABI, 25-34, London.
 • Newman, P., Dawson, C.P. 1998. The Human Dimensions of The Wilderness Experience in The High Peaks Wilderness Area. Proceedings of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium. New York. GTR-NE-255 pp:122-128.
 • Özer, S.,U. 2010. Şehir Turizmi ve Kültür: Yabancı Turistlerin Kültürel Bir Destinasyon Olarak İstanbul’u Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Şehir Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi. Eskişehir.
 • Parasurman, A., Zeithami, V. A., Berry, L. 1988. Servqual: A Multiple- item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Quality. Journal of Retailing, 64, 12-40.
 • Roovers, P., Hermy, M., Gulinck, H., 2002. Visitor Profile Perceptions and Expection in Forests From A Gradient of Increasing Urbanisation in Central Belgium. Landscape and Urban Planing. 59:129-145.
 • Sınmaz, S., Altanlar, A., Çakıroğlu, A., Enlil, Z. 2010. Kültürel Gelişme Stratejileri Kapsamında İstanbul’da Dönüşüm Potansiyeli Taşıyan Sanayi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım. Uluslararası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu (13-14 Ekim 2010), Bildiri Kitabı (Basımda). İstanbul.
 • Kerimoğlu, E., Çıracı, H. 2006. “İstanbul’da Uluslararası Ziyaretçilerin Memnuniyet Düzeyleri”, İTÜ Dergisi /a, 5(1): 35-46.
 • Türkün, A., 2007. Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerdeki Yansımaları. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu (13-15 Eylül 2007) Bildiriler Kitabı, 221, İstanbul..
 • Ural, A., Kılıç, İ. 2005. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. 274. Ankara.

Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği

Year 2011, Volume 3, Issue 2, 1 - 20, 01.10.2011
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000050

Abstract

Doğal kaynakların plansızca tüketildiği günümüz dünyasında, her alanda olduğu gibi turizmde de sürdürülebilirlik kavramı giderek önem kazanmaktadır. Turizmde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, çevre sorunlarına daha duyarlı olan turizm planlarını geliştirmek gerekmektedir. Yerel halk ve çevreye olan saygının geliştirilmesiyle hem sürdürülebilir bir turizmin gelişmesi sağlanabilmekte hem de daha seçici olan yeni turist profilleri için kentsel cazibe arttırılabilmektedir. Dolayısıyla turizmde sürdürülebilirliği sağlamak için yönetici ve plancıların kentlerde turizmin sadece sayısal talep boyutunu değil, doğal ve kültürel çevreye duyarlı, yerel halk ve turistlerin davranış ve beklentilerini de anlamaya çalışan bir anlayış ortaya koyması gerekmektedir. Bu amaçla bu çalışmada, Akçakoca ilçesindeki turizm sisteminin kalitesi, ürünleri, hizmetleri, turizm faaliyetlerine olan eğilim, turizm amaçlı kullanılan alanlar, alanlardaki kısıtlayıcı nedenler, kullanım yoğunluğu ve turistik alanlardaki memnuniyetleri belirlemek için yarıstandart anket formları hazırlanmış ve 500 katılımcıya uygulanmıştır. Anket verilerinin çözümlenmesinde bilgisayar destekli istatistik programı kullanılmış ve Faktör Analizinin yanı sıra Tek Faktörlü Varyans Analizi ve T testi yapılmıştır. Elde edilen veriler, bulgular bölümünde çizelgelerle belirtilmiştir. Sonuç olarak, hem plancı ve hem de kullanıcı bakış açısıyla ilçenin turizm faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar tartışılmış, turizm potansiyeli olan alanlarda koruma-kullanma dengesinin sağlandığı alternatif bir turizm gelişmesi için bazı çözüm önerileri getirilmiştir

References

 • Altanlar, A. 2007. Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması. AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce.
 • Bowes, S., Dawson, C.P. 1998. Watercraft User Motivations, Perceptions of Problems, and Preferences fof Management Action: Comparisons Between Three Levels of Past Experience. . Proceeding of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium. Northeastern Forest Experiment Station, GTR/NE-255. 149-155.
 • Burns, R.C., Graefe,A. R., Titre J. P. 1997. Costomer Satisfaction at Us Army Corps of Engineers- Administered Lakes: A Compilation of Two Years of Perfonmance Data. Proceedings of The 1997 Northeastern Recreation Research Symposium. USDA Forest Service. GTR. NE-241, 12-13.
 • Dawson, C.P., Newman, P., Watson, A. 1997. Cognitive Dimensions of Recreational User Experiences in Wilderness: An Exploratory Study in Adirondack Wilderness Areas. Proceedings of The 1997 Northeastern Recreation Research Symposium, 257-259, New York.
 • Enlil, Z., Dinçer, İ., Evren, Y., Seçkin, E. 2011. İstanbul’da Kültür Turizmi İçin Yenilikçi Stratejiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 26-37, İstanbul.
 • Erdoğan, N. 2003. Kitle Turizmi, Alternatif Turizm ve Ekoturizm Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı. http://cmyo.ankara.edu.tr/~iktisad/TURKONF/program.htm. 10.10.2006.
 • Grodach, C., Loukaitou-Sideris, A. 2007. Cultural Development Strategıes and Urban Revıtalızatıon. International Journal of Cultural Policy, 13(4):349-370.
 • Gürbüz, A. 2003. Safranbolu’ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1): 1-21.
 • Keating, M. ve Frantz M. 2004. Culture-led Strategies for Urban Regeneration: a Comparative Perspective on Bilbao. Internatıonal Journal of Iberıan Studıes, 16(3): 187–194.
 • Kılıç İ., Temeloğlu, E. 2004. Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(2):113-124.
 • Kılıç N. 2003. Ekoturizm Planlmasına İlişkin Araştırmalarda Kullanılan Bazı Yöntemler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Leblanc, G., 1992. Factors Effecting Customer Evaluation of Service Quality of Travel Agencies: An Invastigation of Customer Perceptions. Journal of Travel Research, 30 (4): 10-16.
 • Mackay, K., Crampton J.,L. 1990. Measuring The Quality of Recreation Services. Journal of Park and Recreation Administration, 8(3), 47-56.
 • Maitland, R., 2007. Culture, City Users and The Creation of New Tourism Areas in Cities. Tourism, Culture and Regeneration, CABI, 25-34, London.
 • Newman, P., Dawson, C.P. 1998. The Human Dimensions of The Wilderness Experience in The High Peaks Wilderness Area. Proceedings of The 1998 Northeastern Recreation Research Symposium. New York. GTR-NE-255 pp:122-128.
 • Özer, S.,U. 2010. Şehir Turizmi ve Kültür: Yabancı Turistlerin Kültürel Bir Destinasyon Olarak İstanbul’u Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Şehir Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi. Eskişehir.
 • Parasurman, A., Zeithami, V. A., Berry, L. 1988. Servqual: A Multiple- item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Quality. Journal of Retailing, 64, 12-40.
 • Roovers, P., Hermy, M., Gulinck, H., 2002. Visitor Profile Perceptions and Expection in Forests From A Gradient of Increasing Urbanisation in Central Belgium. Landscape and Urban Planing. 59:129-145.
 • Sınmaz, S., Altanlar, A., Çakıroğlu, A., Enlil, Z. 2010. Kültürel Gelişme Stratejileri Kapsamında İstanbul’da Dönüşüm Potansiyeli Taşıyan Sanayi Alanlarının Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım. Uluslararası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu (13-14 Ekim 2010), Bildiri Kitabı (Basımda). İstanbul.
 • Kerimoğlu, E., Çıracı, H. 2006. “İstanbul’da Uluslararası Ziyaretçilerin Memnuniyet Düzeyleri”, İTÜ Dergisi /a, 5(1): 35-46.
 • Türkün, A., 2007. Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerdeki Yansımaları. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu (13-15 Eylül 2007) Bildiriler Kitabı, 221, İstanbul..
 • Ural, A., Kılıç, İ. 2005. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. 274. Ankara.

Details

Other ID JA95RC83NA
Journal Section Article
Authors

Aslı ALTANLAR This is me


Kesim Güniz AKINCI This is me

Publication Date October 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim477080, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2011}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 20}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000050}, title = {Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği}, key = {cite}, author = {Altanlar, Aslı and Akıncı, Kesim Güniz} }
APA Altanlar, A. & Akıncı, K. G. (2011). Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 3 (2) , 1-20 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000050
MLA Altanlar, A. , Akıncı, K. G. "Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 (2011 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40109/477080>
Chicago Altanlar, A. , Akıncı, K. G. "Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 (2011 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği AU - Aslı Altanlar , Kesim Güniz Akıncı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000050 DO - 10.1501/Csaum_0000000050 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 3 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000050 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000050 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği %A Aslı Altanlar , Kesim Güniz Akıncı %T Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği %D 2011 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 3 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000050 %U 10.1501/Csaum_0000000050
ISNAD Altanlar, Aslı , Akıncı, Kesim Güniz . "Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 / 2 (October 2011): 1-20 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000050
AMA Altanlar A. , Akıncı K. G. Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2011; 3(2): 1-20.
Vancouver Altanlar A. , Akıncı K. G. Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2011; 3(2): 1-20.
IEEE A. Altanlar and K. G. Akıncı , "Sürdürülebilir turizm planlaması için yöre halkı ve yerli turistlerin davranış ve beklentilerini anlamaya yönelik bir araştırma; Akçakoca Örneği", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 1-20, Oct. 2011, doi:10.1501/Csaum_0000000050