PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Opinions of Local People in Context of Relations Between Cultural Landscape Protection and Tourism: Case of Ihlara Valley

Year 2011, Volume 3, Issue 2, 21 - 36, 01.10.2011
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000051

Abstract

In the present study, the aim is to investigate the opinions of local people about the protection of cultural landscape values in the valley and the social and economic effects of ongoing tourism activities. The study employs qualitative research method. Within the framework of the study, interviews were made with the local people living in Ihlara town, Selime province, Belisırma and Yaprakhisar villages located in the valley. In the study, through a semi-structured interview form, 44 local people were interviewed. The interview data were evaluated through content analysis by means of Nvivo 9.0. According to findings of the study, the local people have positive opinions about the protection of cultural landscape in the region. In addition, local people think that they do not have enough share from ongoing tourism activities in the region. However, the local people have positive opinions about the development of tourism and they are willing to participate in tourism activities

References

 • Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J. 2005. Stakeholder Collaboration and Heritage Management. Annals of Tourism Research, 32(1), 28–48.
 • Akova, O. 2006. Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına Ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(1), 1-34.
 • Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 2008. Aksaray İli Ören Yerleri Gelir ve Ziyaretçi İstatistiği. Aksaray.
 • Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 2009. Aksaray İli Ören Yerleri Gelir ve Ziyaretçi İstatistiği. Aksaray.
 • Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 2010. Aksaray İli Ören Yerleri Gelir ve Ziyaretçi İstatistiği. Aksaray.
 • Akşit, S. 2007. Doğal ortam duyarlılığı açısından sürdürülebilir turizm. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2007/2), 441-460.
 • Alaeddinoğlu, F. 2007. Van halkının turisti ve turizmi algılama şekli. Coğrafi Bilimler Dergisi, 5 (1), 1-16.
 • Andereck, K.L., Valentine, K.M., Knopf, R.C. and Vogt, C.A. 2005. Residents’ Perceptions of Community Tourism Impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056–1076.
 • Aronsson, L. 2000. The Development of Sustainable Tourism. Continuum, Great Britain.
 • Avcıkurt, C. 2003. Turizm Sosyolojisi: Turist-Yerel Halk Etkileşimi. Detay Yayınları, Ankara.
 • Ballesteros, E.R. and Ramirez, M.H. 2007. Identity and community—Reflections on the development of mining heritage tourism in Southern Spain. Tourism Management, 28(2007), 677-687.
 • Baykan, E. 2007. Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin yöre halkı tarafından algılanması (Ürgüp yöresine yönelik bir uygulama). Basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Besculides, A., Lee, M.E. and McCormick, P.J. 2002. Residents’ Perceptions of the Cultural Benefits of Tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 303–319.
 • Bestard, A.B. and Nadal, J.R. 2007. Modelling environmental attitudes toward tourism. Tourism Management, 28(2007), 688-695.
 • Butler, R. 1999. Sustainable Tourism: A State of the Art Review. Tourism Geographies, 1, 7-25.
 • Byrd, E.T., Bosley, H.E. and Dronberger, M.G. 2009. Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management, 30(2009), 693–703.
 • Choi, H.C. and Murray, I. 2010. Resident attitudes toward sustainable community tourism. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594.
 • Çetin, T. 2010. Cumalıkızık köyünde kültürel miras ve turizm algısı. Millî Folklor, 22(87), 181-190.
 • Dal, N. ve Baysan, S. 2007. Kuşadası’nda kıyı kullanımı ve turizmin mekânsal etkileri konusunda yerel halkın tutumları. Ege Coğrafya Dergisi, 16 (2007), 69-85.
 • Deery, M., Jago, L. and Fredline, L. 2012. Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism Management, 33(2012), 64-73.
 • Dyer, P., Gursoy, D., Sharmaa, B. and Carter, J. 2007. Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management, 28(2007), 409–422.
 • Dyre, D. 2010. Linking Tourism Resources and Local Economic Development: A Spatial Analysis in West Virginia. Master of Science, Davis College of Agriculture, Natural Resources and Design At West Virginia University.
 • Eagles, P.F.J., McCool, S.F. ve Haynes, C.D. 2002. Sustainable Tourism in Protected Areas. World Commission on Protected Areas, Best Practice Protected Area Guidelines Series:8, Spain.
 • Emekli, G. 2001. Bergama’nın Turizm Coğrafyası ve Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkileri. Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir.
 • Fowler, P.J. 2003. World Heritage Cultural Landscapes 1992 -2002. UNESCO World Heritage Series Papers:6, France.
 • Gebhard, K., Meyer, M. ve Roth, S. 2008. Criteria for Sustainable Tourism fort he Three Biosphere Reserves: Aggtelek, Babia Gora and Sumava. Ecological Tourism in Europe, Bonn, Germany.
 • Gülkal, Ö. 1999. Ihlara (Kapadokya) Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Yakın Çevresi Örneğinde; Koruma-Kullanma Dengeli Planlamaların Oluşturulmasında Kriterlerin Saptanması. Basılmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Adana.
 • Gürler, G. 2007. Göreme Tarihi Milli Parkı Ve Yakın Çevresinin Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi. Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı, MTA: 10989, Ankara.
 • Gürsoy, D. ve Rutherford, D. G. 2004. Host Attitudes Toward Tourism An Improved Structural Model, Annals of Tourism Research, 31(3), 495–516.
 • Gürsoy, D., Jurowski, C. and Uysal, M. 2002. Resident Attitudes A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29(1), 79–105.
 • Haley, A.J., Snaith, T. and Miller, G. 2005. The Social Impacts of Tourism A Case Study of Bath, UK. Annals of Tourism Research, 32(3), 647–668.
 • Jimura, T. 2011. The impact of world heritage site designation on local communities- A case study of Ogimachi, Shirakawa– mura, Japan. Tourism Management, 32(2011), 288-296.
 • Kaya, L.G. 2002. Cultural landscape for tourism. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 4 (4): 54-60.
 • Kuvan, Y. and Akan, P. 2005. Residents’ attitudes toward general and forest-related impacts of tourism: the case of Belek, Antalya. Tourism Management, 26(2005), 691-706.
 • Lepp, A. 2007. Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 28(2007), 876-885.
 • Nicholas, L. N., Thapa, B. And Ko, Y. J. 2009. Residents’ Perspectives of a World Heritage Site The Pitons Management Area, St. Lucia. Annals of Tourism Research, 36(3), 390–412.
 • Özdemir, M.A. ve Kervankıran, İ. 2011. Turizm ve turizmin etkileri konusunda yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Afyonkarahisar örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 24(2011), 1-25.
 • Somuncu, M. ve Yiğit, T. 2009. Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı’ndaki Turizmin Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirilmesi. V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 387-402, 16- 17 Ekim 2008, Ankara.
 • Stone, L.S. and Stone, T. M. 2010. Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation; Khama Rhino Sanctuary Trust, Botswana, Journal of Sustainable Tourism, 19(1), 97-114.
 • Strickland-Munro, J.K., Allison, H.E. and Moore, S.A. 2010. Using Resilience Concepts to Investigate the Impacts of Protected Area Tourism on Communities. Annals of Tourism Research, 37(2), 499–519.
 • Swarbrooke, J. 1999. Sustainable Tourism Management. CABI Publishing, United Kingdom.
 • TÜİK. 2011. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, 2011.
 • UNESCO. 1998. Natural Sacred Sites. Cultural Diversity and Biological Diversity International Symposium, 22-25 September 1998, Paris.
 • UNESCO. 1999. The World Heritage Convention and Cultural Landscapes in Africa Expert Meeting. 9-14 March 1999, Tiwi, Kenya
 • Uslu, A. ve Kiper, T. 2006. Turizmin kültürel miras üzerine etkileri: Beypazarı/Ankara örneğinde yerel halkın farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (3): 305-314.
 • Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M. 2010. Kültürel Peyzaj Değerlerinin Yerel Kalkınma İçin Önemi: Ihlara Vadisi Örneği. VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. Bildiriler Kitabı: 355-365, 03-05 Kasım 2010, ANKARA.
 • Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M. 2011. Ihlara Vadisi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Yerel Halkın Turizme Katılımına İlişkin Görüşleri. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 14 (22), 113-118.
 • Williams, J. and Lawson, R. 2001. Community Issues and Resident Opinions of Tourism. Annals of Tourism Research, 28(2), 269–290.
 • WTO. 1993. Sustainable Tourism Development: A Guide for Local Planners. World Tourism Organization, Madrid.
 • Yoon, Y. 2002. Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitiveness from Stakeholders’ Perspectives. Doctor of Philosophy. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Zamani-Farahani, H. and Musa, G. 2008. Residents’ attitudes and perception towards tourism development: A case study of Masooleh, Iran. Tourism Management, 29(2008), 1233-1236.

Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği

Year 2011, Volume 3, Issue 2, 21 - 36, 01.10.2011
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000051

Abstract

Bu araştırmada, Ihlara Vadisi’nde yaşayan yerel halkın vadideki kültürel peyzaj değerlerinin korunması ve bölgede devam eden turizm faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal etkileri konusundaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, Ihlara Vadisi’nde bulunan Ihlara Kasabası, Selime Beldesi, Belisırma ve Yaprakhisar köylerindeki yerel halk ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplam 44 kişi ile görüşülmüştür. Görüşme verileri, Nvivo 9.0 ortamında içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yerel halk alandaki kültürel peyzaj değerlerinin korunması hususunda olumlu görüşe sahiptir. Bunun yanında; yerel halk bölgede devam eden turizm faaliyetlerinden pay alamamaktadır. Ancak; yerel halk turizmin gelişimine karşı olumlu tutuma sahiptir ve turizme katılım konusunda isteklidir

References

 • Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J. 2005. Stakeholder Collaboration and Heritage Management. Annals of Tourism Research, 32(1), 28–48.
 • Akova, O. 2006. Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına Ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(1), 1-34.
 • Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 2008. Aksaray İli Ören Yerleri Gelir ve Ziyaretçi İstatistiği. Aksaray.
 • Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 2009. Aksaray İli Ören Yerleri Gelir ve Ziyaretçi İstatistiği. Aksaray.
 • Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 2010. Aksaray İli Ören Yerleri Gelir ve Ziyaretçi İstatistiği. Aksaray.
 • Akşit, S. 2007. Doğal ortam duyarlılığı açısından sürdürülebilir turizm. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2007/2), 441-460.
 • Alaeddinoğlu, F. 2007. Van halkının turisti ve turizmi algılama şekli. Coğrafi Bilimler Dergisi, 5 (1), 1-16.
 • Andereck, K.L., Valentine, K.M., Knopf, R.C. and Vogt, C.A. 2005. Residents’ Perceptions of Community Tourism Impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056–1076.
 • Aronsson, L. 2000. The Development of Sustainable Tourism. Continuum, Great Britain.
 • Avcıkurt, C. 2003. Turizm Sosyolojisi: Turist-Yerel Halk Etkileşimi. Detay Yayınları, Ankara.
 • Ballesteros, E.R. and Ramirez, M.H. 2007. Identity and community—Reflections on the development of mining heritage tourism in Southern Spain. Tourism Management, 28(2007), 677-687.
 • Baykan, E. 2007. Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin yöre halkı tarafından algılanması (Ürgüp yöresine yönelik bir uygulama). Basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Besculides, A., Lee, M.E. and McCormick, P.J. 2002. Residents’ Perceptions of the Cultural Benefits of Tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 303–319.
 • Bestard, A.B. and Nadal, J.R. 2007. Modelling environmental attitudes toward tourism. Tourism Management, 28(2007), 688-695.
 • Butler, R. 1999. Sustainable Tourism: A State of the Art Review. Tourism Geographies, 1, 7-25.
 • Byrd, E.T., Bosley, H.E. and Dronberger, M.G. 2009. Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management, 30(2009), 693–703.
 • Choi, H.C. and Murray, I. 2010. Resident attitudes toward sustainable community tourism. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594.
 • Çetin, T. 2010. Cumalıkızık köyünde kültürel miras ve turizm algısı. Millî Folklor, 22(87), 181-190.
 • Dal, N. ve Baysan, S. 2007. Kuşadası’nda kıyı kullanımı ve turizmin mekânsal etkileri konusunda yerel halkın tutumları. Ege Coğrafya Dergisi, 16 (2007), 69-85.
 • Deery, M., Jago, L. and Fredline, L. 2012. Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism Management, 33(2012), 64-73.
 • Dyer, P., Gursoy, D., Sharmaa, B. and Carter, J. 2007. Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management, 28(2007), 409–422.
 • Dyre, D. 2010. Linking Tourism Resources and Local Economic Development: A Spatial Analysis in West Virginia. Master of Science, Davis College of Agriculture, Natural Resources and Design At West Virginia University.
 • Eagles, P.F.J., McCool, S.F. ve Haynes, C.D. 2002. Sustainable Tourism in Protected Areas. World Commission on Protected Areas, Best Practice Protected Area Guidelines Series:8, Spain.
 • Emekli, G. 2001. Bergama’nın Turizm Coğrafyası ve Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkileri. Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir.
 • Fowler, P.J. 2003. World Heritage Cultural Landscapes 1992 -2002. UNESCO World Heritage Series Papers:6, France.
 • Gebhard, K., Meyer, M. ve Roth, S. 2008. Criteria for Sustainable Tourism fort he Three Biosphere Reserves: Aggtelek, Babia Gora and Sumava. Ecological Tourism in Europe, Bonn, Germany.
 • Gülkal, Ö. 1999. Ihlara (Kapadokya) Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Yakın Çevresi Örneğinde; Koruma-Kullanma Dengeli Planlamaların Oluşturulmasında Kriterlerin Saptanması. Basılmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Adana.
 • Gürler, G. 2007. Göreme Tarihi Milli Parkı Ve Yakın Çevresinin Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi. Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı, MTA: 10989, Ankara.
 • Gürsoy, D. ve Rutherford, D. G. 2004. Host Attitudes Toward Tourism An Improved Structural Model, Annals of Tourism Research, 31(3), 495–516.
 • Gürsoy, D., Jurowski, C. and Uysal, M. 2002. Resident Attitudes A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29(1), 79–105.
 • Haley, A.J., Snaith, T. and Miller, G. 2005. The Social Impacts of Tourism A Case Study of Bath, UK. Annals of Tourism Research, 32(3), 647–668.
 • Jimura, T. 2011. The impact of world heritage site designation on local communities- A case study of Ogimachi, Shirakawa– mura, Japan. Tourism Management, 32(2011), 288-296.
 • Kaya, L.G. 2002. Cultural landscape for tourism. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 4 (4): 54-60.
 • Kuvan, Y. and Akan, P. 2005. Residents’ attitudes toward general and forest-related impacts of tourism: the case of Belek, Antalya. Tourism Management, 26(2005), 691-706.
 • Lepp, A. 2007. Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 28(2007), 876-885.
 • Nicholas, L. N., Thapa, B. And Ko, Y. J. 2009. Residents’ Perspectives of a World Heritage Site The Pitons Management Area, St. Lucia. Annals of Tourism Research, 36(3), 390–412.
 • Özdemir, M.A. ve Kervankıran, İ. 2011. Turizm ve turizmin etkileri konusunda yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Afyonkarahisar örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 24(2011), 1-25.
 • Somuncu, M. ve Yiğit, T. 2009. Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı’ndaki Turizmin Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirilmesi. V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 387-402, 16- 17 Ekim 2008, Ankara.
 • Stone, L.S. and Stone, T. M. 2010. Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation; Khama Rhino Sanctuary Trust, Botswana, Journal of Sustainable Tourism, 19(1), 97-114.
 • Strickland-Munro, J.K., Allison, H.E. and Moore, S.A. 2010. Using Resilience Concepts to Investigate the Impacts of Protected Area Tourism on Communities. Annals of Tourism Research, 37(2), 499–519.
 • Swarbrooke, J. 1999. Sustainable Tourism Management. CABI Publishing, United Kingdom.
 • TÜİK. 2011. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, 2011.
 • UNESCO. 1998. Natural Sacred Sites. Cultural Diversity and Biological Diversity International Symposium, 22-25 September 1998, Paris.
 • UNESCO. 1999. The World Heritage Convention and Cultural Landscapes in Africa Expert Meeting. 9-14 March 1999, Tiwi, Kenya
 • Uslu, A. ve Kiper, T. 2006. Turizmin kültürel miras üzerine etkileri: Beypazarı/Ankara örneğinde yerel halkın farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (3): 305-314.
 • Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M. 2010. Kültürel Peyzaj Değerlerinin Yerel Kalkınma İçin Önemi: Ihlara Vadisi Örneği. VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. Bildiriler Kitabı: 355-365, 03-05 Kasım 2010, ANKARA.
 • Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M. 2011. Ihlara Vadisi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Yerel Halkın Turizme Katılımına İlişkin Görüşleri. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 14 (22), 113-118.
 • Williams, J. and Lawson, R. 2001. Community Issues and Resident Opinions of Tourism. Annals of Tourism Research, 28(2), 269–290.
 • WTO. 1993. Sustainable Tourism Development: A Guide for Local Planners. World Tourism Organization, Madrid.
 • Yoon, Y. 2002. Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitiveness from Stakeholders’ Perspectives. Doctor of Philosophy. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Zamani-Farahani, H. and Musa, G. 2008. Residents’ attitudes and perception towards tourism development: A case study of Masooleh, Iran. Tourism Management, 29(2008), 1233-1236.

Details

Other ID JA54GU76GA
Journal Section Article
Authors

Uzun Funda VARNACI This is me


Mehmet SOMUNCU This is me

Publication Date October 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim477081, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2011}, volume = {3}, number = {2}, pages = {21 - 36}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000051}, title = {Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği}, key = {cite}, author = {Varnacı, Uzun Funda and Somuncu, Mehmet} }
APA Varnacı, U. F. & Somuncu, M. (2011). Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 3 (2) , 21-36 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000051
MLA Varnacı, U. F. , Somuncu, M. "Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 (2011 ): 21-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40109/477081>
Chicago Varnacı, U. F. , Somuncu, M. "Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 (2011 ): 21-36
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği AU - Uzun Funda Varnacı , Mehmet Somuncu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000051 DO - 10.1501/Csaum_0000000051 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 36 VL - 3 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000051 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000051 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği %A Uzun Funda Varnacı , Mehmet Somuncu %T Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği %D 2011 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 3 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000051 %U 10.1501/Csaum_0000000051
ISNAD Varnacı, Uzun Funda , Somuncu, Mehmet . "Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 / 2 (October 2011): 21-36 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000051
AMA Varnacı U. F. , Somuncu M. Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2011; 3(2): 21-36.
Vancouver Varnacı U. F. , Somuncu M. Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2011; 3(2): 21-36.
IEEE U. F. Varnacı and M. Somuncu , "Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında yerel halkın görüşleri: Ihlara Vadisi örneği", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 21-36, Oct. 2011, doi:10.1501/Csaum_0000000051