Research Article
BibTex RIS Cite

Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 1 - 13, 29.12.2022

Abstract

Bu çalışma, kentten dağlık alanlara hareket eden insanların motivasyonlarının iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkisini anlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Çamlıyayla dağlık yerleşmesine hareket eden refah göçmenlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak hareketliliklerinin değişimi incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemini destekleyici ikincil veriler bulunmaktadır. Nitel veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve rapor edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre Çamlıyayla dağlık yerleşmesine hareket eden kentliler iklim değişikliği hakkında yüksek farkındalığa sahiptir. Katılımcılar mevsimlerin başlangıç ve bitiş dönemlerinin değiştiğini ve hava sıcaklığının arttığını belirtmiştir. Buna bağlı olarak dağlık alanlara yönelik hareketlilikleri eskiye göre daha fazla iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Araştırmanın en önemli bulgularından biri de katılımcıların iklim değişikliğinin etkilerine karşı dağlık alanları kentlere göre daha güvenli bulmalarıdır. Buna göre gelecekte kentlilerin iklime bağlı nedenlerle dağlık alanlara daha sık hareket edeceği ve mekânsal dönüşümün etkilerinin gözlemlenebileceği tespit edilmiştir.

References

 • Ahmed, Y., ve Helhel, Y. (2022). İklim değişikliği ve turizm ilişkisi: Olası uyum ve çözüm önerileri. Journal of Tourism Research Institute, 3(2), 101-122.
 • Atalay, İ., Efe, R., Öztürk, M. (2014). “Effects of Topography and Climate on the Ecology of Taurus Mountains in the Mediterranean Region of Turkey” Social and Behavioral Sciences, 120 (2014), 142-156.
 • Barrios, S., Bertinelli, L. ve Strobl, E., (2006), Climatic change and rural–urban migration: the case of sub-Saharan Africa,J. Urban Econ., 60 (2006), pp. 357-371, 10.1016/J.JUE.2006.04.005.
 • Baki, A., Gökçek, T. (2012) “Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Güz-2012 Cilt:11 Sayı:42 (001-021).
 • Bakır, İ. (1995). Batı Toroslarda Göçerlerin Yerleşme ve Mekan Sorunlarının Çözümü Üzerine Bir Deneme, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Borowski, D., Munteanu, C. (2011). Biosphere Reserves in European Mountains: an Exploratory Survey. Biosphere Reserves in the Mountains of the World, 35.
 • Bowen, P., Rose, R., Pilkington, A. (2017). Mixed methods-theory and practice. Sequential, explanatory approach. International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods, 5(2), 10-27.
 • Casado-Diaz, M. (2012) “Exploring the Geographies of Lifestyle Mobility: Current and Future Fields of Enquiry” içinde The Routledge Handbook of Tourism Geographies, Editör: Wilson, J., Routledge,120-125. http://eprints.uwe.ac.uk/Son erişim tarihi: 26 Eylül 2018.
 • CLRAE, (1995) – Recommendation 14 (1995) on the European Charter of Mountain Regions. Congress of Local and Regional Authorities of Europe. (Çeviren: Aysun Özdemir; TODAG. Avrupa Dağlık Bölgeler şartı Taslağı. Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi. S:2 Ankara). 186
 • Cooke, B., Lane, R. (2015). “Re-thinking Rural-Amenity Ecologies for Environmental Management in the Anthropocene” Geoforum, 65 (2015), 232-242.
 • Cottier, F., Flahaux, M. L., Ribot, J., Seager, R., ve Ssekajja, G. (2022). Framing the frame: Cause and effect in climate-related migration. World Development, 158, 106016.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Daskiran, I., Savas, T., Koyuncu, M., Koluman, N., Keskin, M., Esenbuga, N., Kosum, N. (2018). “Goat Production Systems of Turkey: Nomadic to Industrial”. Small Ruminant Research, 163, 15-20.
 • Davran, M.K., Ocak, S., Secer, A. (2009). “An Analysis of Socio-Economic and Environmental Sustainability of Goat Production In The Taurus Mountain Villages In The Eastern Mediterranean Region of Turkey, With Consideration of Gender Roles” Trop Anim Health Prod, 2009, 41:1151-1155.
 • EEA (2010). 10 messages for 2010: Mountain ecosystems. EEA, Copenhagen.
 • Geray, U., Özden, S. (2003). Silvopastoralism in Turkey's Mountainous Mediterranean Region. Mountain Research and Development, 23(2), 128-131.
 • Grabherr, G., Messerli, B. (2011). An Overview of the World’s Mountain Environments. in AnAustrian Contribution to the 40th Anniversary of UNESCO’s MAB 188 BiosphereReserves in the Mountains of the World. Excellence in the Clouds? (Vienna:Austrian Academy of Sciences Press), 8-14.
 • Kantar, M. (1996). Adana ve İçel Dağ Köylerinde Yaşayan Kırsal Kadınların Toplumsal Yaşamdaki Rolleri ve Bu Rollerle İlgili Geleceğe Yönelik Beklentileri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Klaiber, H.A., (2014), Migration and household adaptation to climate: a review of empirical research, Energy Econ. Elsevier B.V., 46 (2014), pp. 539-547, 10.1016/j.eneco.2014.04.001.
 • Kohler, T., Maselli, D. (2009). Mountains and climate change. From understanding to action. Geographica Bernensia.
 • Leech, N. L., Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality & quantity, 43(2), 265-275.
 • Löffler, R., Steinickie, E. (2006). “Counterurbanization And Its Socioeconomic Effets In High Mountain Areas Of The Sierra Nevada (California/Nevada)” Mountain research and Development, 26:1, 64-71
 • Moss, L. A. (2009). The Mountain Amenity Migration Phenomenon: why it is happening and our response. Understanding and Managing Amenity-Led Migration in Mountain Regions, The Banff Centre, Banff, Canadá.
 • Nelson, P.B. (2006). “Geographic Perspectives On Amenity Migration Across The United States: National, Regional, And Local Perspectives”, İçinde The Amenity 192 Migrants: Seeking And Sustaining Mountains And Their Cultures. Editör: Lawrence Moss. Wallingford, CABI.
 • Neuman, Lawrance W. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Özge, S. (Çev.), İstanbul: Yayın odası.
 • Ooi, N., Laing, J., Mair, J. (2015). “Sociocultural Change Facing In The Rocky Mountain West As A Result of Mountain Resort Tourism and Amenity Migration”, Journal of Rural Studies, 41 (2015), 59-71.
 • Özerdem, F., Barlas, B., (2021). Kopenhag Okulu Çerçevesinde 2020 Ve Sonrası Dünya Politikasının Yeni Sorunu: İklim Değişikliği ve İklim Göçmenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Özden, S.-Atmis, E.-Menemencioğlu, K., (2004), “Negative Effects of Recent Unplanned Expansion on Highland Ecosystems in Turkey”, Mountain Research and Development, 24 (4): 303-306.
 • Perlik, M. (2019). The spatial and economic transformation of mountain regions: landscapes as commodities. Routledge.
 • Perlik, M., Membretti, A. (2018). “Migration by Necessity and by Force the Mountain Areas: An Opportunity for Social Innovation”. Mountain Research and Development, vol 38, no 3, 250-264.
 • Price, M. (2015). Mountains: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
 • Romeo, R., Grita, F., Parisi, F., Russo, L. (2020). Vulnerability of mountain peoples to food insecurity: updated data and analysis of drivers. Food & Agriculture Org.
 • Ruiz-Ballesteros, E., Caceres-Feria, R. (2016). “Community-Building And Amenity Migration In Community-Based Tourism Development. An Approach From Southwest Spain” Tourism Management, 54 (2016), 513-523.
 • Sarmiento, F. O. (2011). “Sustainability and the biosphere reserve: a compromisebetween biodiversity, conservation and farmscape transformation,” in AnAustrian Contribution to the 40th Anniversary of UNESCO’s MAB BiosphereReserves in the Mountains of the World. Excellence in the Clouds?(Vienna:Austrian Academy of Sciences Press), 19–23.
 • Scott, D. (2006). Global environmental change and mountain tourism. Tourism and global environmental change, 54-75.
 • Short, J. R. (2005). Imagined Country: Environment, Culture, And Society. Syracuse University Press.
 • Somuncu, M. (2005). Aladağlar: Yaylacılık ve dağ göçebeliği konusunda bir araştırma. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Somuncu, M. (2016). Tourism and the Commodification of Cultural Heritage in the Eastern Black Sea Mountains, Turkey. In Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe (pp. 243-255). Springer, Cham.
 • Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Kaya, N. Ç., Eceral, T. Ö. (2010). Gümüşhane İli Yaylalarındaki Arazi Kullanımı ve İslev Değisiminin Değerlendirilmesi: Kazıkbeli ve Alistire Yaylaları Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2), 107-127.
 • Somuncu, M., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T. (2012). Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarında Çevresel Değişim, Ankara Üniversitesi Yayın No: 362, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2, Ankara.
 • TÜİK GSYH Bültenleri, www.tuik.gov.tr
 • Travis, W.R. (2007). New Geographies of the American West: Land Use and the Changing Patterns of Place, Island Press, Washington D.C.
 • Van Auken, P.M., Rye, J.F. (2011). “Amenities, Affluence And Ideology: Comparing Rural Restructuring Process In The US And Norway” Landscape Research, 36:1, 63-84.
 • Var, M., Yalçınalp, E. (2009). “Some Effects of Natural and Cultural Degradations in Trabzon Karadag High Plateau- Tourism Center, Turkey, on Visitors’ Preferences and Some Solution Proposals” (erişim tarihi, 23.02.2009)
 • Yalçın, A. (2022). İklim Değişikliğinin Turizm Üzerine Etkileri. Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi, 1(1):32-37.

Amenity Migration in Mountainous Areas in the Context of Climate Change: Çamlıyayla

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 1 - 13, 29.12.2022

Abstract

This study aims to understand the relationship between the motivations of people moving from the urban to mountainous areas and the effects of climate change. In this context, the change in the mobility of amenity migrants moving to the mountainous settlement of Çamlıyayla due to climate change has been examined. There are secondary data supporting the qualitative research method in the research. Qualitative data were analyzed and reported descriptively. According to the findings obtained from the interviews, the amenity migrants who move to the mountainous settlement of Çamlıyayla have a high awareness of climate change. Participants stated that the beginning and ending periods of the seasons changed and the air temperature increased. Accordingly, their mobility towards mountainous areas is affected by climate change more than before. One of the most important findings of the research is that the participants find mountain areas safer than cities against the effects of climate change. Accordingly, it has been determined that in the future, urban residents will move to mountainous areas more frequently due to climate-related reasons and the effects of spatial transformation can be observed.

References

 • Ahmed, Y., ve Helhel, Y. (2022). İklim değişikliği ve turizm ilişkisi: Olası uyum ve çözüm önerileri. Journal of Tourism Research Institute, 3(2), 101-122.
 • Atalay, İ., Efe, R., Öztürk, M. (2014). “Effects of Topography and Climate on the Ecology of Taurus Mountains in the Mediterranean Region of Turkey” Social and Behavioral Sciences, 120 (2014), 142-156.
 • Barrios, S., Bertinelli, L. ve Strobl, E., (2006), Climatic change and rural–urban migration: the case of sub-Saharan Africa,J. Urban Econ., 60 (2006), pp. 357-371, 10.1016/J.JUE.2006.04.005.
 • Baki, A., Gökçek, T. (2012) “Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Güz-2012 Cilt:11 Sayı:42 (001-021).
 • Bakır, İ. (1995). Batı Toroslarda Göçerlerin Yerleşme ve Mekan Sorunlarının Çözümü Üzerine Bir Deneme, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Borowski, D., Munteanu, C. (2011). Biosphere Reserves in European Mountains: an Exploratory Survey. Biosphere Reserves in the Mountains of the World, 35.
 • Bowen, P., Rose, R., Pilkington, A. (2017). Mixed methods-theory and practice. Sequential, explanatory approach. International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods, 5(2), 10-27.
 • Casado-Diaz, M. (2012) “Exploring the Geographies of Lifestyle Mobility: Current and Future Fields of Enquiry” içinde The Routledge Handbook of Tourism Geographies, Editör: Wilson, J., Routledge,120-125. http://eprints.uwe.ac.uk/Son erişim tarihi: 26 Eylül 2018.
 • CLRAE, (1995) – Recommendation 14 (1995) on the European Charter of Mountain Regions. Congress of Local and Regional Authorities of Europe. (Çeviren: Aysun Özdemir; TODAG. Avrupa Dağlık Bölgeler şartı Taslağı. Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi. S:2 Ankara). 186
 • Cooke, B., Lane, R. (2015). “Re-thinking Rural-Amenity Ecologies for Environmental Management in the Anthropocene” Geoforum, 65 (2015), 232-242.
 • Cottier, F., Flahaux, M. L., Ribot, J., Seager, R., ve Ssekajja, G. (2022). Framing the frame: Cause and effect in climate-related migration. World Development, 158, 106016.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Daskiran, I., Savas, T., Koyuncu, M., Koluman, N., Keskin, M., Esenbuga, N., Kosum, N. (2018). “Goat Production Systems of Turkey: Nomadic to Industrial”. Small Ruminant Research, 163, 15-20.
 • Davran, M.K., Ocak, S., Secer, A. (2009). “An Analysis of Socio-Economic and Environmental Sustainability of Goat Production In The Taurus Mountain Villages In The Eastern Mediterranean Region of Turkey, With Consideration of Gender Roles” Trop Anim Health Prod, 2009, 41:1151-1155.
 • EEA (2010). 10 messages for 2010: Mountain ecosystems. EEA, Copenhagen.
 • Geray, U., Özden, S. (2003). Silvopastoralism in Turkey's Mountainous Mediterranean Region. Mountain Research and Development, 23(2), 128-131.
 • Grabherr, G., Messerli, B. (2011). An Overview of the World’s Mountain Environments. in AnAustrian Contribution to the 40th Anniversary of UNESCO’s MAB 188 BiosphereReserves in the Mountains of the World. Excellence in the Clouds? (Vienna:Austrian Academy of Sciences Press), 8-14.
 • Kantar, M. (1996). Adana ve İçel Dağ Köylerinde Yaşayan Kırsal Kadınların Toplumsal Yaşamdaki Rolleri ve Bu Rollerle İlgili Geleceğe Yönelik Beklentileri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Klaiber, H.A., (2014), Migration and household adaptation to climate: a review of empirical research, Energy Econ. Elsevier B.V., 46 (2014), pp. 539-547, 10.1016/j.eneco.2014.04.001.
 • Kohler, T., Maselli, D. (2009). Mountains and climate change. From understanding to action. Geographica Bernensia.
 • Leech, N. L., Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality & quantity, 43(2), 265-275.
 • Löffler, R., Steinickie, E. (2006). “Counterurbanization And Its Socioeconomic Effets In High Mountain Areas Of The Sierra Nevada (California/Nevada)” Mountain research and Development, 26:1, 64-71
 • Moss, L. A. (2009). The Mountain Amenity Migration Phenomenon: why it is happening and our response. Understanding and Managing Amenity-Led Migration in Mountain Regions, The Banff Centre, Banff, Canadá.
 • Nelson, P.B. (2006). “Geographic Perspectives On Amenity Migration Across The United States: National, Regional, And Local Perspectives”, İçinde The Amenity 192 Migrants: Seeking And Sustaining Mountains And Their Cultures. Editör: Lawrence Moss. Wallingford, CABI.
 • Neuman, Lawrance W. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Özge, S. (Çev.), İstanbul: Yayın odası.
 • Ooi, N., Laing, J., Mair, J. (2015). “Sociocultural Change Facing In The Rocky Mountain West As A Result of Mountain Resort Tourism and Amenity Migration”, Journal of Rural Studies, 41 (2015), 59-71.
 • Özerdem, F., Barlas, B., (2021). Kopenhag Okulu Çerçevesinde 2020 Ve Sonrası Dünya Politikasının Yeni Sorunu: İklim Değişikliği ve İklim Göçmenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Özden, S.-Atmis, E.-Menemencioğlu, K., (2004), “Negative Effects of Recent Unplanned Expansion on Highland Ecosystems in Turkey”, Mountain Research and Development, 24 (4): 303-306.
 • Perlik, M. (2019). The spatial and economic transformation of mountain regions: landscapes as commodities. Routledge.
 • Perlik, M., Membretti, A. (2018). “Migration by Necessity and by Force the Mountain Areas: An Opportunity for Social Innovation”. Mountain Research and Development, vol 38, no 3, 250-264.
 • Price, M. (2015). Mountains: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
 • Romeo, R., Grita, F., Parisi, F., Russo, L. (2020). Vulnerability of mountain peoples to food insecurity: updated data and analysis of drivers. Food & Agriculture Org.
 • Ruiz-Ballesteros, E., Caceres-Feria, R. (2016). “Community-Building And Amenity Migration In Community-Based Tourism Development. An Approach From Southwest Spain” Tourism Management, 54 (2016), 513-523.
 • Sarmiento, F. O. (2011). “Sustainability and the biosphere reserve: a compromisebetween biodiversity, conservation and farmscape transformation,” in AnAustrian Contribution to the 40th Anniversary of UNESCO’s MAB BiosphereReserves in the Mountains of the World. Excellence in the Clouds?(Vienna:Austrian Academy of Sciences Press), 19–23.
 • Scott, D. (2006). Global environmental change and mountain tourism. Tourism and global environmental change, 54-75.
 • Short, J. R. (2005). Imagined Country: Environment, Culture, And Society. Syracuse University Press.
 • Somuncu, M. (2005). Aladağlar: Yaylacılık ve dağ göçebeliği konusunda bir araştırma. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Somuncu, M. (2016). Tourism and the Commodification of Cultural Heritage in the Eastern Black Sea Mountains, Turkey. In Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe (pp. 243-255). Springer, Cham.
 • Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Kaya, N. Ç., Eceral, T. Ö. (2010). Gümüşhane İli Yaylalarındaki Arazi Kullanımı ve İslev Değisiminin Değerlendirilmesi: Kazıkbeli ve Alistire Yaylaları Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2), 107-127.
 • Somuncu, M., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T. (2012). Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarında Çevresel Değişim, Ankara Üniversitesi Yayın No: 362, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2, Ankara.
 • TÜİK GSYH Bültenleri, www.tuik.gov.tr
 • Travis, W.R. (2007). New Geographies of the American West: Land Use and the Changing Patterns of Place, Island Press, Washington D.C.
 • Van Auken, P.M., Rye, J.F. (2011). “Amenities, Affluence And Ideology: Comparing Rural Restructuring Process In The US And Norway” Landscape Research, 36:1, 63-84.
 • Var, M., Yalçınalp, E. (2009). “Some Effects of Natural and Cultural Degradations in Trabzon Karadag High Plateau- Tourism Center, Turkey, on Visitors’ Preferences and Some Solution Proposals” (erişim tarihi, 23.02.2009)
 • Yalçın, A. (2022). İklim Değişikliğinin Turizm Üzerine Etkileri. Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi, 1(1):32-37.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Article
Authors

Merve ALTUNDAL ÖNCÜ 0000-0003-2402-9134

Mehmet SOMUNCU 0000-0001-8890-0537

Early Pub Date November 8, 2022
Publication Date December 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA ALTUNDAL ÖNCÜ, M., & SOMUNCU, M. (2022). Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 9(2), 1-13.
AMA ALTUNDAL ÖNCÜ M, SOMUNCU M. Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. December 2022;9(2):1-13.
Chicago ALTUNDAL ÖNCÜ, Merve, and Mehmet SOMUNCU. “Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla”. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 9, no. 2 (December 2022): 1-13.
EndNote ALTUNDAL ÖNCÜ M, SOMUNCU M (December 1, 2022) Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 9 2 1–13.
IEEE M. ALTUNDAL ÖNCÜ and M. SOMUNCU, “Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 1–13, 2022.
ISNAD ALTUNDAL ÖNCÜ, Merve - SOMUNCU, Mehmet. “Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla”. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 9/2 (December 2022), 1-13.
JAMA ALTUNDAL ÖNCÜ M, SOMUNCU M. Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2022;9:1–13.
MLA ALTUNDAL ÖNCÜ, Merve and Mehmet SOMUNCU. “Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla”. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 1-13.
Vancouver ALTUNDAL ÖNCÜ M, SOMUNCU M. Dağlık Alanlarda İklim Değişikliğine Bağlı Refah Göçü: Çamlıyayla. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2022;9(2):1-13.