Editorial
PDF BibTex RIS Cite

Editörden

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 1 - 4, 20.06.2023

Abstract

Ağırlıklı olarak ekonomi, güzel sanatlar, hukuk, işletme, psikoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi,
sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında makaleler kabul eden AURUM Sosyal Bilimler Dergi’mizin
2023 yılı Haziran sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Dergimizin bu sayısında birbirinden değerli beş araştırma
makalesine yer verdik.
Bu sayımızın ilk makalesi psikoloji alanından. Çalışma “İstismarcı Yönetimin Çalışan Özgeciliğine Etkisi:
Psikolojik Sözleşme İhlalinin Düzenleyici Etkisi” başlığını taşımakta. Arzu Uğurlu Kara ve Kemal Köksal
tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, iş yerlerinde özgeci davranış ile istismarcı yönetim algısı
arasındaki ilişkide psikolojik sözleşme ihlali algısının düzenleyici rolü irdelenmiştir. Sonuçta, istismarcı
yönetim algısı ile özgeci davranış arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunurken,
psikolojik sözleşme ihlal algısının da bu ilişkiyi artırdığı rapor edilmiştir.
Sayımızın ikinci çalışması Hind Benmahi ve Emin Avcı tarafından kaleme alınan, “Serbest Fonlar ile
Yatırım Fonlarının Risk Ayarlı Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi” (Comparative Analysis of
Hedge Funds and Mutual Funds Risk Adjusted Performances) başlıklı, finans alanından bir çalışma.
İsminden de anlaşılabileceği gibi çalışmanın amacı, serbest yatırım fonu stratejileri ile yatırım fonu
stratejilerini riske göre uyarlanmış performansları üzerinden karşılaştırmaktır. Sonuçta, serbest yatırım
fonu stratejilerinin çoğunlukla MSCI World endeksinden daha iyi performans gösterdiği ve yatırım
fonlarına kıyasla daha iyi riske göre ayarlanmış performans sağladığı bulunmuştur.
Dergimizde yer alan bir diğer çalışma, “İşletmelerde ERP Uygulamalarının Dijital Dönüşüm Sürecine
Katkıları” başlığını taşımaktadır. Mustafa Keskinkılıç ve Metin İpkin tarafından gerçekleştirilen
çalışmada, ERP olarak adlandırılan Kurumsal Kaynak Planlama uygulamalarının dijital dönüşüme
katkıları incelenmiştir. Sonuçta, işletmelerin ERP uygulamalarından birçok kazanım elde ettiği
belirtilirken; kazanım sağlayamayan işletmelerin ise bu eksikliklerinin, dijital dönüşüm eksikliği ve
ERP uygulamasını geliştiren yazılım firmalarından kaynaklandığı belirtilmiştir.
Bu sayımızda yer alan dördüncü çalışmamız ise “Ulus İnşa Sürecinde İran Türkleri: Birinci Pehlevi
Dönemi” (Iranian Turks in Nation-Building Process: First Pahlavi Era) başlığını taşımaktadır. Uluslararası
ilişkiler alanından olan bu çalışma Mojtaba Heidari tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı,
İran’da ulus-devlet inşasından sonra kimlik siyasetinin sonucu olarak Türk kimliğinin ortaya çıkışını
araştırmaktır.
Bu sayımızda yer alan son çalışma hukuk alanındandır. Melike Yaman’ın çalışması, “İşverenlerin Engelli,
Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdam Etme Yükümlülüğü” başlığını taşımaktadır. “Elli veya daha
fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinin yüzde üç engelli, kamu işyerlerinin ise yüzde dört engelli
ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya terör mağdurunu çalıştırmakla yükümlü oldukları” kanun
maddesinden hareketle, bu çalışmada anılan yükümlülüğün kapsamı, uygulanması ve sonuçları
tartışılmıştır.
Sosyal bilimlerin farklı alanlarından çalışmaların yer aldığı dergimizi keyifle okumanızı dileriz.

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 1 - 4, 20.06.2023

Abstract

We are happy to present you the June 2023 issue of our AURUM Social Sciences Journal, which
mainly accepts articles in the fields of economics, fine arts, law, business administration, psychology,
political science and public administration, sociology and international relations. We have included
five valuable research articles in this issue.
The first article of this issue is from the field of psychology. The study is titled “ The Effect of Abusive
Supervision on Employee Altruism: The Moderating Role of Psychological Contract Breach.” This
study by Arzu Uğurlu Kara and Kemal Köksal examines the moderating role of the perception of
psychological contract violation in the relationship between altruistic behavior in workplaces and the
perception of abusive management. The authors find that there is a significant negative relationship
between the perception of abusive management and altruistic behavior, while the perception of
psychological contract violation increases this relationship.
The second study in this issue is from the field of finance titled “ Comparative Analysis of Hedge Funds
and Mutual Funds Risk-Adjusted Performances” by Hind Benmahi and Emin Avcı. As the title suggests,
the aim of the study is to compare hedge fund strategies and mutual fund strategies based on their
risk-adjusted performances. The results show that hedge fund strategies often outperform the MSCI
World index and provide better risk-adjusted performance than mutual funds.
Another study in our journal is titled “Contributions of ERP Applications to Digital Transformation
Process in Businesses.” The authors, Mustafa Keskinkılıç and Metin İpkin, examine the contributions of
Enterprise Resource Planning applications, called ERP, to digital transformation. The primary finding is
that enterprises have much to gain from ERP applications; while these deficiencies of the enterprises
that cannot make gains are due to the lack of digital transformation and the software companies that
develop the ERP application.
The fourth study in this issue is “Iranian Turks in Nation-Buıiding Process: First Pahlavi Era”. This
study from the field of international relations was conducted by Mojtaba Heidari. The aim of the study
is to investigate the emergence of Turkish identity as a result of identity politics after the nation-state
building in Iran.
The last study in this issue is from the field of law. The article by Melike Yaman is titled “Employers’
Obligation to Employ Persons with Disabilities, Former Convicts and Terrorism Victims”. Based on the
article of the law stating that “private sector workplaces employing fifty or more workers are obliged
to employ three percent disabled workers, and public sector workplaces are obliged to employ four
percent disabled workers and two percent ex-convicts or victims of terrorism”, this study discusses
the scope, implementation and consequences of this obligation.
We hope you enjoy reading our journal, which includes studies from different fields of social sciences.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Growth, Law and Economy, Public Administration, Political Science Methodology, Sensory Processes, Perception and Performance
Journal Section Editorial
Authors

Dilek ŞİRVANLI ÖZEN This is me
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 20, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA
ŞİRVANLI ÖZEN, D. (2023). Editörden. Aurum Journal of Social Sciences, 8(1), 1-4.