Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PARENTERAL GİRİŞİMLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Year 2019, Volume 8, Issue 2, 1 - 8, 13.12.2019

Abstract

Amaç: Bu araştırma; hemşirelik öğrencilerinin intradermal, subkütan ve intramüsküler enjeksiyon hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemine 2017-2018 yılında Hemşirelik Bölümü’nde 2. ,3. ve 4. sınıfta okuyan öğrenciler dahil edilmiştir. Çalışma 131 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ve 28 puanlık bilgi formundan oluşmuştur. Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin %71,8’inin kadın ve %35,9’unun dördüncü sınıf olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik notlarının ortalaması 2,73 ± 0,40 olduğu saptanmıştır. Puan ortalamaları ise; İntramüsküler 4,50 ± 1,28, Subkütan 5,37 ± 1,96 ve toplam puanları 17,50 ± 3,04 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıflara göre puan ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Hemşirelik öğrencilerinin enjeksiyon sırasında %89,2’sinin hava kilidi kullandığı, %80,6’sının enjeksiyon öncesi enjektörün iğnesini değiştirdiği, %91,6 oranıyla en iyi abdominal bölgeye yapılan subkutan enjeksiyonu bildikleri saptanmıştır. Sonuç: İntradermal, subkutan ve intramüsküler uygulamalarına yönelik öğrencilerin eksik bilgilere sahip oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin parenteral girişimler hakkındaki bilgi düzeyleri hasta güvenliği açısından önemli olduğu için eğitimcilerin her yıl parenteral girişimler hakkında öğrencilere güncel bilgi vermesi önerilmektedir. Laboratuar uygulamalarına verilen önemin gösterilmesi ve parenteral girişimlerde gelişmiş simulasyon maketlerinin kullanımının arttırılması gerekmektedir. Eğitimcilerin güncel bilgileri daha fazla sayıda öğrenci ile paylaşmasının hemşirelik eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


References

  • Akgün Kostak, M., Aras, T., Akarsu, Ö. 2012. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi; 2: 39-46. Akpınar, R. B., Polat, H. T., Yaman, S., Özer, N. 2010. Subkutan heparin uygulamasına bağlı gelişen ekimoz hematom ve ağrının önlenmesi için hemşirelerin aldıkları önlemler .Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 13(4): 19-25. Alan, Ö. G. S., Çalışkan, N. 2018. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin bilgi düzeyleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 34(1): 36-53. Avşar, G., Kaşikçi, M. 2013. Assessment of four different methods in subcutaneous heparin applications with regard to causing bruise and pain. International Journal of Nursing Practice;19(4):402-408. Ay, F. 2011. Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. Aygin, D., Cengiz, H. 2011. İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni; 45(3): 110-114. Ayık, G., Özsoy, S. A., Çetinkaya, A. 2010. Hemşirelik öğrencilerinin ilaç uygulama hataları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi; 18(3): 136-143. Aytekin, S., Özer, F. G., Beydağ, K. 2009. Denizli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi; 4(10): 137-149. Biçer, E. K., Güçlüel, Y., Neymen, A., Yiğit, Ş. 2013. Hasta güvenliğine ilişkin düzenlenen hizmet içi eğitimin hemşirelerin bilgi düzeyine etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi; 10(1): 14-20. Brown, J., Gillespie, M., & Chard, S. 2015. The dorso–ventro debate: in search of empirical evidence. British Journal of Nursing; 24(22): 1132-1139. Clifton-Koeppel, R. 2008. What nurses can do right now to reduce medication errors in the neonatal intensive care unit. Newborn and Infant Nursing Reviews; 8(2): 72-82. Engstrom, J. L., Giglio, N. N., Takacs, S. M., Ellis, M. C., Cherwenka, D. I. 2000. Procedures used to prepare and administer intramuscular injections: a study of infertility nurses. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing; 29(2): 159-168. Fitzgerald, C., Kantrowitz-Gordon, I., Katz, J., & Hirsch, A. 2012. Advanced practice nursing education: challenges and strategies. Nursing research and practice; ; 854918.Grandell‐Niemi, H., Hupli, M., Leino‐Kilpi, H., & Puukka, P. 2005. Finnish nurses’ and nursing students’ pharmacological skills. Journal of clinical nursing; 14(6): 685-694. Gülnar, E., Çalışkan, N. 2014. Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi; 7(2). Güner, Ş. İ., Karaaslan, S.,Orhun, R. 2018. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi. Van Tıp Dergisi; 25(3): 282-288, DOI: 10.5505/vtd.2018.48030.Güneş, Ü. Y., Zaybak, A., Biçici, B., Çevik, K. 2009. Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 12(4): 84-90. Güneş, Ü. Y., Zaybak, A., Tamsel, S. 2008. Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 12(2): 1-8. Güseven Karabacak, B. 2010. Parenteral İlaç Uygulamaları. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Ed. Sabuncu N, Akça Ay F., İstanbul, Nobel Kitabevi; 260-266. Karadağ, G., Uçan, Ö. 2006. Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi; 1(3): 42-51. Kazan, A. G. E. E., & Görgülü, S. 2009. Hemşirelerin subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu uygulamasına ilişkin becerileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 16(2): 1-13. Kohn, L. T., Corrigan, J., & Donaldson, M. S. 2000. To err is human: building a safer health system (Vol. 6): National academy press Washington, DC. ISBN-10: 0-309-06837-1.Koohestani, H., Baghcheghi, N. 2008. Investigation medication errors of nursing students in Cardiac Care Unite. Sci J forensic med; 13(48): 249-255. Kuzu, N., Uçar, H. 2001. The effect of cold on the occurrence of bruising, haematoma and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. International journal of nursing studies; 38(1):51-59. Lillis, C., Lemone, P., Lynn, P. 2011. Fundamentals of nursing: the art and science of nursing care (Vol. 7): Lippincott Williams & Wilkins. . 6th edition. Nicoll, L. H., Hesby, A. 2002. Intramuscular injection: an integrative research review and guideline for evidence-based practice. Applied nursing research; 15(3): 149-162. Sağkal, T., Edeer, G., Özdemir, C., Meltem, Ö., & Uyanık, M. 2014. Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 17(2): 80-89. Šakić, B., Milutinović, D., & Simin, D. 2012. An assessment of intramuscular injection practices among nursing students and nurses in hospital settings: is it evidence-based. East Eur Health Sci J; 2(2): 114-121. Savaş, H. 2011. Yargıya yansıyan tıbbi müdahale hataları: tıbbi malpraktis: tıbbi davaların seyri ve sonuçları. Ankara p. 41-46. SeçkinYayıncılık.Small, S. P. 2004. Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: literature review. Journal of advanced nursing; 47(3):287-296. Şenturan, L., Karabacak, Ü., Alpar, Ş. E., Sabuncu, N. 2008. Hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi;1(2): 30-42. Tuğrul, E., & Denat, Y. 2014. Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi; 7(4). Türkmen, A. S., Arslan, F. T., Özkan, S., Çelen, R., Altıparmak, D. 2016. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi alan öğrencilerin pediatri klinik uygulama becerisi, kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016; 7: 136-155. Uslusoy, E. Ç., Duran, E. T., Korkmaz, M. 2016. Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 3(2): 50-57. Wynaden, D., Landsborough, I., McGowan, S., Baigmohamad, Z., Finn, M., Pennebaker, D. 2006. Best practice guidelines for the administration of intramuscular injections in the mental health setting. International Journal of Mental Health Nursing;15(3): 195-200. Wynaden, D., Tohotoa, J., Omari, O. A., Happell, B., Heslop, K., Barr, L., Sourinathan, V. 2015. Administering intramuscular injections: How does research translate into practice over time in the mental health setting? Nurse education today; 35(4): 620-624. Zeraatkari, K., Karimi, M., Shahrzad, M. K., Changiz, T. 2005. Comparison of heparin subcutaneous injection in thigh, arm & abdomen. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie; 52: A109-A109.

Determination Of Nursing Students' Knowledge Level On Parenteral Interventions

Year 2019, Volume 8, Issue 2, 1 - 8, 13.12.2019

Abstract

Objectives: This research was conducted to determine nursing students' knowledge level on intradermal, subcutaneous and intramuscular injection. Methods: The sample of descriptive research included 2nd, 3rd, and 4th-grade students who received education in the Department of Nursing in 2017-2018. The study was completed with 131 students. The data were collected using 28-point information form which was prepared by researchers in accordance with the literature to determine descriptive characteristics of the students. Results: In the study, 71.8% of the students were female and 35.9% were 4th-grade students. The students' academic grades were found to 2.73 ± 0.40. The mean score is; Intramusculer was found to be 4.50 ± 1.28, Subcutan 5.37 ± 1.96 and total score was 17.50 ± 3.04. Students' mean scores compared to their classrooms that there was found to be no difference between mean scores (p>0.05). It was found that 89.2% of nursing students used airlock technique during the injection, that 80.6% changed the syringe needle before injection and that they best knew the subcutaneous injection on abdominal region by 91.6%. Conclusion: It was determined that students had imperfect knowledge on intradermal, subcutaneous and intramuscular implementations. Since students' knowledge of parenteral interventions is important for patient safety, it is recommended that educators should give actual information to students about parenteral interventions every year. It is necessary to show the importance given to laboratory applications and increase the use of advanced simulation models in parenteral interventions. Educators are expected that current information sharing with more students contribute to nursing education.


References

  • Akgün Kostak, M., Aras, T., Akarsu, Ö. 2012. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi; 2: 39-46. Akpınar, R. B., Polat, H. T., Yaman, S., Özer, N. 2010. Subkutan heparin uygulamasına bağlı gelişen ekimoz hematom ve ağrının önlenmesi için hemşirelerin aldıkları önlemler .Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 13(4): 19-25. Alan, Ö. G. S., Çalışkan, N. 2018. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin bilgi düzeyleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 34(1): 36-53. Avşar, G., Kaşikçi, M. 2013. Assessment of four different methods in subcutaneous heparin applications with regard to causing bruise and pain. International Journal of Nursing Practice;19(4):402-408. Ay, F. 2011. Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. Aygin, D., Cengiz, H. 2011. İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni; 45(3): 110-114. Ayık, G., Özsoy, S. A., Çetinkaya, A. 2010. Hemşirelik öğrencilerinin ilaç uygulama hataları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi; 18(3): 136-143. Aytekin, S., Özer, F. G., Beydağ, K. 2009. Denizli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi; 4(10): 137-149. Biçer, E. K., Güçlüel, Y., Neymen, A., Yiğit, Ş. 2013. Hasta güvenliğine ilişkin düzenlenen hizmet içi eğitimin hemşirelerin bilgi düzeyine etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi; 10(1): 14-20. Brown, J., Gillespie, M., & Chard, S. 2015. The dorso–ventro debate: in search of empirical evidence. British Journal of Nursing; 24(22): 1132-1139. Clifton-Koeppel, R. 2008. What nurses can do right now to reduce medication errors in the neonatal intensive care unit. Newborn and Infant Nursing Reviews; 8(2): 72-82. Engstrom, J. L., Giglio, N. N., Takacs, S. M., Ellis, M. C., Cherwenka, D. I. 2000. Procedures used to prepare and administer intramuscular injections: a study of infertility nurses. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing; 29(2): 159-168. Fitzgerald, C., Kantrowitz-Gordon, I., Katz, J., & Hirsch, A. 2012. Advanced practice nursing education: challenges and strategies. Nursing research and practice; ; 854918.Grandell‐Niemi, H., Hupli, M., Leino‐Kilpi, H., & Puukka, P. 2005. Finnish nurses’ and nursing students’ pharmacological skills. Journal of clinical nursing; 14(6): 685-694. Gülnar, E., Çalışkan, N. 2014. Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi; 7(2). Güner, Ş. İ., Karaaslan, S.,Orhun, R. 2018. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi. Van Tıp Dergisi; 25(3): 282-288, DOI: 10.5505/vtd.2018.48030.Güneş, Ü. Y., Zaybak, A., Biçici, B., Çevik, K. 2009. Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 12(4): 84-90. Güneş, Ü. Y., Zaybak, A., Tamsel, S. 2008. Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 12(2): 1-8. Güseven Karabacak, B. 2010. Parenteral İlaç Uygulamaları. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Ed. Sabuncu N, Akça Ay F., İstanbul, Nobel Kitabevi; 260-266. Karadağ, G., Uçan, Ö. 2006. Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi; 1(3): 42-51. Kazan, A. G. E. E., & Görgülü, S. 2009. Hemşirelerin subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu uygulamasına ilişkin becerileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 16(2): 1-13. Kohn, L. T., Corrigan, J., & Donaldson, M. S. 2000. To err is human: building a safer health system (Vol. 6): National academy press Washington, DC. ISBN-10: 0-309-06837-1.Koohestani, H., Baghcheghi, N. 2008. Investigation medication errors of nursing students in Cardiac Care Unite. Sci J forensic med; 13(48): 249-255. Kuzu, N., Uçar, H. 2001. The effect of cold on the occurrence of bruising, haematoma and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. International journal of nursing studies; 38(1):51-59. Lillis, C., Lemone, P., Lynn, P. 2011. Fundamentals of nursing: the art and science of nursing care (Vol. 7): Lippincott Williams & Wilkins. . 6th edition. Nicoll, L. H., Hesby, A. 2002. Intramuscular injection: an integrative research review and guideline for evidence-based practice. Applied nursing research; 15(3): 149-162. Sağkal, T., Edeer, G., Özdemir, C., Meltem, Ö., & Uyanık, M. 2014. Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 17(2): 80-89. Šakić, B., Milutinović, D., & Simin, D. 2012. An assessment of intramuscular injection practices among nursing students and nurses in hospital settings: is it evidence-based. East Eur Health Sci J; 2(2): 114-121. Savaş, H. 2011. Yargıya yansıyan tıbbi müdahale hataları: tıbbi malpraktis: tıbbi davaların seyri ve sonuçları. Ankara p. 41-46. SeçkinYayıncılık.Small, S. P. 2004. Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: literature review. Journal of advanced nursing; 47(3):287-296. Şenturan, L., Karabacak, Ü., Alpar, Ş. E., Sabuncu, N. 2008. Hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi;1(2): 30-42. Tuğrul, E., & Denat, Y. 2014. Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi; 7(4). Türkmen, A. S., Arslan, F. T., Özkan, S., Çelen, R., Altıparmak, D. 2016. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi alan öğrencilerin pediatri klinik uygulama becerisi, kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016; 7: 136-155. Uslusoy, E. Ç., Duran, E. T., Korkmaz, M. 2016. Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 3(2): 50-57. Wynaden, D., Landsborough, I., McGowan, S., Baigmohamad, Z., Finn, M., Pennebaker, D. 2006. Best practice guidelines for the administration of intramuscular injections in the mental health setting. International Journal of Mental Health Nursing;15(3): 195-200. Wynaden, D., Tohotoa, J., Omari, O. A., Happell, B., Heslop, K., Barr, L., Sourinathan, V. 2015. Administering intramuscular injections: How does research translate into practice over time in the mental health setting? Nurse education today; 35(4): 620-624. Zeraatkari, K., Karimi, M., Shahrzad, M. K., Changiz, T. 2005. Comparison of heparin subcutaneous injection in thigh, arm & abdomen. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie; 52: A109-A109.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Birsel MOLU (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5144-286X
Türkiye


Pınar TUNÇ TUNA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0001-8559-8774
Türkiye


Alev YILDIRIM KESKİN This is me
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0003-0981-5364
Türkiye


Halil İbrahim TUNA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0003-2119-5874
Türkiye

Publication Date December 13, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Molu, B. , Tunç Tuna, P. , Yıldırım Keskin, A. & Tuna, H. İ. (2019). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PARENTERAL GİRİŞİMLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ . Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbid/issue/50617/548025